Pazartesi, Temmuz 15, 2024
Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki GörevlilerYeterlilik Kriterleri

Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki Görevlilere ait belge yerine Ticaret Sicil Gazeteleri konulması değerlendirme dışı bırakılma sebebidir

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2020/058
Gündem No : 74
Karar Tarihi : 30.12.2020
Karar No : 2020/UH.II-2203
BAŞVURU SAHİBİ:  Özseçkin Otobüs İşletmesi Oto Kiralama Yapı Hafriyat San. ve Tic. Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE: Milli Savunma Bakanlığı 44’üncü Bakım Fabrika Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/525407 İhale Kayıt Numaralı “44’Üncü Bakım Fabrika Müdürlüğü 2021-2022 Yılları Personel Taşıma Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Milli Savunma Bakanlığı 44’üncü Bakım Fabrika Müdürlüğü tarafından 24.11.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “44’üncü Bakım Fabrika Müdürlüğü 2021-2022 Yılları Personel Taşıma Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Özseçkin Otobüs İşletmesi Oto Kiralama Yapı Hafriyat San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 17.12.2020 tarih ve 57091 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.12.2020 tarihli dilekçe ile doğrudan Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/2034 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale komisyonunun 26.11.2020 tarihli kararında yaklaşık maliyetin altında bir teklif tutarıyla ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendikleri, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli tarafından idareye yapılan şikayet başvurusunda bulunulduğu, idarenin 11.12.2020 tarihli kararıyla İdari Şartname’nin 7.1.b.2’nci maddesinde istenilen belgenin ihaleye teklif veren hiçbir istekli tarafından sunulmadığı gerekçesiyle ihalenin iptal edildiği, bu durumda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesinde yer alan eşitlik ilkesinin ihlal edilmediğinin açıkça görüleceği, İdari Şartname’nin 7.1.b.2’nci maddesinde yer alan “Tüzel kişi olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişin Son Durumu Gösterir Belge”nin teklif kapsamında sunulan Ticaret Sicil Gazetelerinde yer aldığı ve ilgili internet sitesinden teyidinin yapılabileceği iddiasına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “(1) İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,

b) Tüzel kişi olması halinde, bu Yönetmelik ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin, teklif kapsamında sunulması zorunludur. Ayrıca aday veya isteklilerin ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak sunması gerekmektedir…” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in 20.10.2020 tarihinde yürürlüğe giren geçici 22’nci maddesinde “(1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.” hükmü yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: 44’üncü Bakım Fabrika Müdürlüğü 2021-2022 Yılları Personel Taşıma Hizmet Alımı
b) Miktarı ve türü: 10 Güzergahta Toplam 10 Araç ( 4 Adedi En Az 17 Kişilik,1 Adedi 19 Kişilik, 2 Adedi En Az 27 Kişilik, 3 Adedi 29 Kişilik) İle 501 sefer Personel Taşıma Hizmet Alımı. Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.
c) Yapılacağı yer: 44. Bakım Fabrika Müdürlüğü İhale Salonu Yenişehir /Konak/İzmir
ç) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mülga : RG: 25/1/2017-29959
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri…” düzenlemesi yer almaktadır.

23.10.2020 tarihli İhale İlanı’nın “İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler” başlıklı 4’üncü maddesinde “4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğinyönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret SicilGazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri…” düzenlemesi yer almaktadır.

26.10.2020 tarihli Düzeltme İlanı’nda yukarıda aktarılan 4.1.2.2’nci maddesi “4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,” şeklinde değiştirilmiştir.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükmüne ilişkin değişikliğin 30.09.2020 tarih ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı, söz konusu değişikliğin yürürlük tarihinin 20.10.2020 olarak belirtildiği, bu tarihten önce ilanı veya duyurusu yapılmış olan ihalelerin ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine sonuçlandırılacağı hüküm altına alındığı, söz konusu ihalenin ilan tarihi ile düzeltme ilanı tarihlerinin 20.10.2020 tarihinden sonra yayınlandığı tespit edilmiştir.

Söz konusu mevzuat değişikliği ile Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ekine tüzel kişilerde ortaklık bilgilerine ve yönetimdeki görevlilere ilişkin son durumu gösterir standart form eklendiği, Tip İdari Şartname’nin 7.1.b maddesinin de bu doğrultuda değiştirildiği, ihaleye ilişkin İdari Şartname’nin 7.1.b maddesinin de bu doğrultuda düzenlendiği, dolayısıyla ilgili standart formun teklif ekinde sunulmasının yeterlik kriteri olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

İhaleye ilişkin ilanın mevzuat değişikliğinden sonra 23.10.2020 tarihinde yayınlandığı, ilanın mevzuat değişikliğinde yer alan “bu Yönetmelik ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge…” hükmüne uygun olması amacıyla 26.10.2020 tarihinde düzeltme ilanı yayınlandığı tespit edilmiştir.

Başvuruya konu ihalenin 24.11.2020 tarihinde gerçekleştirildiği, yapılan ihaleye 4 isteklinin katıldığı, 26.11.2020 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin başvuru sahibi Özseçkin Otobüs İşletmesi Oto Kiralama Yapı Hafriyat San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Şentürkler Filo Otomotiv Turizm Taşımacılık Dış Tic. Ltd. Şti.nin 07.12.2020 tarihli şikayet başvurusu üzerine idare tarafından ortaklık bilgileri ve yönetimdeki görevlileri gösteren belgenin ihaleye katılan istekliler tarafından sunulmadığı gerekçesiyle ihaleye teklif veren isteklilerin tamamının değerlendirme dışı bırakılmasına ve ihalenin iptal edilmesine karar verildiği tespit edilmiştir.

Bu kapsamda yapılan incelemede başvuru sahibi istekli tarafından teklif dosyasında Ticaret Sicil Gazetelerinin sunulduğu, ancak mevzuat değişikliğine uygun olarak İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde düzenlenen bu şartname ekinde yer alan tüzel kişilerde ortaklık bilgilerine ve yönetimdeki görevlilere ilişkin son durumu gösterir belgenin teklif dosyasında sunulmadığı görülmüştür.

Söz konusu “Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki Görevliler” başlıklı standart formda “İşbu belgede yer alan bilgiler tüzel kişinin ortakları/üyeleri/kurucuları ile tüzel kişi nam ve hesabına teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşme imzalamaya ve sözleşmenin yürütülmesi konusunda yetkili olanlar dahil olmak üzere; tüzel kişiliği temsile ve yönetime yetkili kişilere ilişkin başvuru/ihale tarihi itibarıyla son durumu göstermektedir.” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

Ayrıca ilgili standart formun dipnot bölümünde “… Not1: Bu belge, Yönetmeliğin 38 inci maddesi uyarınca tüzel kişi aday veya istekliler tarafından teklif kapsamında sunulacak…

Not2: Yukarıda beyan edilen bilgilerin doğruluğunun elektronik ortamda teyit edilebilmesini teminen ilgili Ticaret Sicil Gazetelerinin tarih ve sayısı belirtilecektir. Anılan bilgilerin elektronik ortamda teyit edilememesi halinde bu hususları gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri, bu hususların Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde ise ilgili belgeler bu belgeye ek yapılacaktır…” açıklamasına yer verildiği görülmüştür.

Bu itibarla yukarıda aktarılan mevzuat hükmü, ihale dokümanı düzenlemeleri ve standart formda yer alan açıklamalar uyarınca ilgili formun ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak belirlendiği ve beyan edilen Ticaret Sicil Gazetelerinin teyit edilip edilememesi koşuluna bağlı olmaksızın sunulmasının zorunlu olduğu anlaşıldığından idare tarafından anılan standart formu sunmadığı gerekçesiyle başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.