Pazartesi, Temmuz 15, 2024
Kesin TeminatSözleşme

Hangi ihalelerde kesin teminat alınmayabilir?

Soru : İhale sözleşme tasarısında kesin teminat bölümü olmasına rağmen Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 54’üncü maddesinde “Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c) ve (f) bentleri kapsamında yapılan mal alımlarında, malın sözleşme yapma süresi içinde teslim edilmesi ve bunun idarece uygun bulunması halinde, sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu değildir.” hükmü çerçevesinde kesin teminat almayı öngörmüyoruz. Sözleşme tasarısında kesin teminat ile ilgili maddede düzenleme yapabilir miyiz?

Kesin teminat ile ilgili olarak, ilettiğiniz mevzuat hükmünden de anlaşılacağı üzere “idarece uygun görülmesi”nin kesin teminat sunulmaması imkanı açısından bir şart olarak getirildiği değerlendirilmektedir. Dolayısıyla idarece hazırlanan sözleşme tasarısında değişiklik yapılmasının ihaleden önce dokümanda değişiklik yapılabilmesine ilişkin mevzuat hükümleri çerçevesinde imkan dahilinde olduğu değerlendirilmiştir.