Cumartesi, Aralık 2, 2023
Haberler

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları hakkında duyuru – 16.10.2020

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde; personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında uygulanacak kurallar düzenlenmiş, ayrıca Kamu İhale Kurumuna “hizmet alımının personel çalıştırılmasına dayalı olup olmadığı ya da niteliği itibarıyla bu sonucu doğurup doğurmadığı hususunda usul ve esasları belirleme” yetkisi verilmiştir. 

Read More
Doğrudan TeminGenel Konular

Doğrudan temin dosyalarında dikkat edilmesi gereken hususlar

4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde belirtilen hallerde ihtiyaçların; Kanunun 18 inci maddesinde sayılan ihale usulleri için tespit edilen kurallara uyulmaksızın; ilan yapılmadan, teminat alınmadan, ihale komisyonu kurma ve anılan Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan yeterlik kriterlerini arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak temin edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Read More
Ekapİş Deneyim (Hizmet)İş Deneyim (Mal)İş Deneyim (Yapım)

İş deneyim belgesi EKAP’tan teyidi yapılabilen nitelikte bir belge ise değerlendirme dışı bırakılabilir mi?

İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmayacağı.

Read More
Pazarlık Usulü İhaleler

4734 sayılı Kanun’a göre Açık İhale usulü ile yapılıp iptal edilen ve daha sonra aynı işin Kanun’un 21/b maddesine göre pazarlık usulü ile yapılırken ilk ihaleye katılanların davet edilmemesi kanuna aykırı mıdır?

4734 sayılı Kanun’a göre Açık İhale usulü ile yapılıp iptal edilen ve daha sonra aynı işin Kanun’un 21/b maddesine göre pazarlık usulü ile yapılırken ilk ihaleye katılanların davet edilmemesi kanuna aykırı mıdır?

Read More