Pazar, Aralık 3, 2023

Sözlük

Kamu İhale Terimler Sözlüğü

All | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | Submit a sozluk
There are currently 3 sozluk in this directory
3 (g) İstisna Talepleri
4734 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentlerinde sayılan kuruluşların, ticarî ve sınaî faaliyetleri çerçevesinde; doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için yapacakları, hazine garantisi veya doğrudan bütçenin transfer tertibinden aktarma yapmak suretiyle finanse edilenler dışındaki yaklaşık maliyeti ve sözleşme bedeli anılan Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendinde belirlenen ve her yıl Kurum tarafından güncellenen tutarı aşmayan mal veya hizmet alımları için yapılan istisna talepleri.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
Kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usullerin belirlendiği 22.01.2002 tarihli ve 24648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2003 tarihinde yürürlüğe giren kanun.

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihalelere ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili esas ve usullerin belirlendiği 22.01.2002 tarihli ve 24648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2003 tarihinde yürürlüğe giren kanun.


Submit a sozluk