Pazartesi, Temmuz 15, 2024
Haberler

Kamu İhale Mevzuatında Değişiklik – 30 Eylül 2020

Kamu ihale mevzuatında değişiklik yapan Yönetmelik ve Tebliğler, 30 Eylül 2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Yapılan değişiklikler ile;

– Kamu özel iş birliği (KÖİ) projeleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca verilen üretim, işletme, dağıtım ve benzeri lisanslar kapsamında gerçekleştirilen yapım işlerine ilişkin iş deneyim belgelerinin Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilen ihalelerde kullanılmak üzere düzenlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

– Yapım işleri, hizmet ve mal alımlarında işin yapılabilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın kendi malı olması şartının yeterlik kriteri olarak aranamayacağı, ancak, idarece bu hususun fiyat dışı unsur olarak belirlenebileceği düzenlenmiştir. (İlanı veya duyurusu 20 Ekim 2020 ve sonrasındaki ihalelerde)

– Tüzel kişi aday veya isteklilerin bir standart form aracılığıyla yönetici ve ortaklık bilgilerini göstermeleri mümkün hale getirilmiştir. (İlanı veya duyurusu 20 Ekim 2020 ve sonrasındaki ihalelerde)

– Teknik şartnamelerde yeterlik kriteri olarak düzenlenen belgelerin idari şartnamelerde açıkça sayılmadıkça, tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağı düzenlenmiştir. (İlanı veya duyurusu 20 Ekim 2020 ve sonrasındaki ihalelerde)

– Elektronik ihalelerde teminat mektubunun elektronik olarak sunulması zorunlu hale getirilmiştir. (İlanı veya duyurusu 29 Kasım 2020 ve sonrasındaki ihalelerde)

– Hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin eşit olması halinde; isteklinin ticari merkezinin işin yapılacağı il veya bu illerden birinde bulunması durumu avantajlı koşul olarak belirlenmiştir. (İlanı veya duyurusu 20 Ekim 2020 ve sonrasındaki ihalelerde)

– İhale dokümanında ihalelere yerli isteklilerin katılımını veya yerli malı teklif edilmesini engelleyici düzenlemelere yer verilmemesi, sözleşme sürecinde yerli ürün kullanımının sağlanması ile yapım işlerinde yerli malı kullanımının denetiminin artırılmasına yönelik düzenlemeler yapılmıştır. (İlanı veya duyurusu 20 Ekim 2020 ve sonrasındaki ihalelerde)

– İhalelerin 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine aykırılık teşkil edip etmediğinin tespitine yönelik Kamu İhale Kurumunun denetim yetkisi artırılmıştır.

– Şikayet başvurularının elektronik ortamda yapılabilmesi amacıyla düzenlemeler yapılarak, Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) işlemlerinde kimlik doğrulaması için kullanılacak yöntemler artırılmıştır.

– Hizmet alımı ve yapım işleri ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamalarında karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Değişikliklere erişim için tıklayınız.