Pazar, Haziran 16, 2024
Haberler

Kamu ihale mevzuatında değişiklik – 18 Mayıs 2022

18/5/2022 tarihli ve 31839 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan mevzuat ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan değişiklikler ile;

1- İhalelerde elektronik ihale (e-ihale) yönteminin kullanımı zorunlu hale getirilmiştir. Buna göre;

1 Ağustos 2022 tarihinden sonra, yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan (mal ve hizmet alımlarında 2.002.017 TL / 3.336.704,50 TL, yapım işlerinde 73.407.984,50 TL) ve açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ihalelerin,
3 Ekim 2022 tarihinden sonra tüm açık ihaleler ile 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c) ve (f) bentleri gereğince pazarlık usulü ile gerçekleştirilen ihalelerin,
e-ihale yöntemi ile yapılması zorunlu olacaktır. Bu zorunluluğun uygulanmasında ihalelerin ilan/duyuru tarihleri dikkate alınacaktır.

2- Hizmet alımı ihalelerinde kullanılan tip sözleşme tasarısının “Sözleşmeye aykırılık halleri, cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 16 ncı maddesinde revizyon yapılarak; cezaların uygulanmasında oluşabilecek muhtemel tereddütler giderilmiş, uygulanacak yaptırımların yalnızca sözleşmede yer alması ve ihale dokümanının diğer bileşenlerinde bu hususa ilişkin düzenlemeye yer verilmemesi, yer verilmesi halinde ise sözleşmede yer alan düzenlemelerin esas alınması sağlanmıştır. (İlanı/duyurusu 28/5/2022 tarihi ve sonrasındaki ihalelerde geçerli olmak üzere)

3- Kamu İhale Genel Tebliğinin ekinde yer alan ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılan tutanaklarda değişiklikler yapılarak, aşırı düşük teklif açıklama ve değerlendirme süreçlerinde iyileştirme yapılmıştır. (İlanı/duyurusu 28/5/2022 tarihi ve sonrasındaki ihalelerde geçerli olmak üzere)

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

İlgili mevzuat değişikliklerine erişim için tıklayınız.