Pazartesi, Temmuz 15, 2024
Haberler

20 Haziran 2021 tarihli ve 31517 sayılı Kamu ihale mevzuatında değişiklik

Kamu ihale mevzuatında değişiklik yapan Yönetmelik ve Tebliğler, 20 Haziran 2021 tarihli ve 31517 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Yapılan değişiklikler ile;

– Yeterlik kriteri olarak düzenlenen belgelere idari şartnamelerin ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri başlıklı maddelerinde yer verilmedikçe tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağı hükme bağlanmıştır. (İlanı veya duyurusu 5 Temmuz 2021 ve sonrasındaki ihalelerde)

– Hizmet alımı ihalelerinde iş deneyimini göstermek üzere gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa gerçekleştirilen işler kapsamında, sözleşmenin damga vergisinin ödendiğine ilişkin belgelerin de sözleşmeyle birlikte sunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır. (İlanı veya duyurusu 5 Temmuz 2021 ve sonrasındaki ihalelerde)

– Hizmet alımı ihalelerinde sözleşme tasarısının cezalara ilişkin maddesi yeniden düzenlenerek, asgari ceza oranından daha yüksek nispette ceza uygulanabilecek hallerin sayılabilmesine imkan tanınmıştır. (İlanı veya duyurusu 5 Temmuz 2021 ve sonrasındaki ihalelerde)

– Hizmet alımı ihalelerinde tip idari şartnamelerin teklif fiyata dahil olan giderler başlıklı maddelerinde yapılan değişiklik ile, sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödenecek her türlü vergi, resim, harç ile ulaşım ve sigorta giderlerinin teklif fiyata dahil olan giderler kapsamında olduğu belirtilmiştir. (İlanı veya duyurusu 5 Temmuz 2021 ve sonrasındaki ihalelerde)

– İtirazen şikayet başvurularının EKAP üzerinden e-imza kullanılarak (e-itirazen şikayet) yapılabilmesi ile elden veya posta yoluyla yapılan şikayet ve itirazen şikayet başvurularının da kolaylaştırılması yönünde düzenlemeler getirilmiştir. (İlanı veya duyurusu 20 Temmuz 2021 ve sonrasındaki ihalelerde)

– Anonim şirketlerde (tek ortaklı şirketler hariç) ortaklar ve ortaklık oranlarının kaydı kapsamında, beyan edilen kişilere ilişkin pay defteri ile dayanağı yönetim kurulu karar defterinin ilgili kısımlarının, şirket niteliğinde olmayan tüzel kişilerde ise üyelerin veya kurucuların kaydı kapsamında Ticaret Sicil Gazetelerinde yer almayan bilgileri içeren belgelerin ilgili kısımlarının da taranarak EKAP’a yüklenmesi yönünde değişiklik yapılmıştır. (20 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla bilgi/belge kaydı ve yükleme işlemlerine başlanacaktır.)

– Aday veya isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ortaklarına/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgelerin EKAP ve MERSİS üzerinden aktarılması ile her ihalede ayrı ayrı bilgi/belge sunulmasının yahut beyan edilmesinin önüne geçilerek gerekli verilerin idarelerce EKAP’tan temin edilebilmesi öngörülmüştür. (İlanı veya duyurusu 19 Ağustos 2021 ve sonrasındaki ihalelerde)

– Kamu kurum ve kuruluşları tarafından, ticaret siciline tescil olunan temsile yetkili kişiler ile bunların temsil şekilleri hakkında ticaret sicili kayıtlarının esas alınması gerekliliğine yönelik Türk Ticaret Kanunu değişikliği kapsamında ihaleye katılım aşamasında istenen imza sirküleri kaldırılmıştır. (İlanı veya duyurusu 19 Ağustos 2021 ve sonrasındaki ihalelerde)

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Kaynak :  Kamu İhale Kurumu

Önceki Haberler