Salı, Temmuz 16, 2024
Alt Yüklenici

Alt yüklenici iş bitirme belgesi hangi durumlarda düzenlenebilir?

KAMU İHALE KURUL KARARI

Toplantı No : 2017/021

Gündem No : 69

Karar Tarihi : 26.04.2017

Karar No : 2017/UH.II-1208

Şikayetçi :

Şark Kimya Ve Asfalt Ürünleri San.Tic.Ltd.Şti.

İhaleyi Yapan Daire:

Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü

Başvuru Tarih ve Sayısı:

30.03.2017 / 19256

Başvuruya Konu İhale:

2017/58003 İhale Kayıt Numaralı “Tüpraş İzmit Ve İzmir (Aliağa) Rafinerilerinden Karayolları 14 Bölge Müdürlüğü Hudutları Dahilindeki Sabit Asfalt Depolarına Araç Takip Sistemli Bitümlü Malzeme Nakli İşi” İhalesi

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:

Başkan: Hamdi GÜLEÇ

Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ

BAŞVURU SAHİBİ:

Şark Kimya ve Asfalt Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.,

Meydan Mah. Belediye Sarayı Karşısı Asya İş Merkezi Kat: 4 No: 15 BATMAN

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü,

152 Evler Mah. Ankara Yolu Cad. No: 286 16330 Yıldırım/BURSA

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/58003 İhale Kayıt Numaralı “Tüpraş İzmit ve İzmir (Aliağa) Rafinerilerinden Karayolları 14 Bölge Müdürlüğü Hudutları Dahilindeki Sabit Asfalt Depolarına Araç Takip Sistemli Bitümlü Malzeme Nakli İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü tarafından 07.03.2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Tüpraş İzmit ve İzmir (Aliağa) Rafinerilerinden Karayolları 14 Bölge Müdürlüğü Hudutları Dahilindeki Sabit Asfalt Depolarına Araç Takip Sistemli Bitümlü Malzeme Nakli İşi” ihalesine ilişkin olarak Şark Kimya ve Asfalt Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.nin 17.03.2017 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 21.03.2017 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 30.03.2017 tarih ve 19256 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.03.2017 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2017/813 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, söz konusu ihalede, ihale uhdesinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin mevzuata uygun olmadığı şöyle ki ; ihale üzerinde bırakılan Sayhan Petrol İnşaat Nakliyat Otomotiv Turizm Gıda San. Tic. Ltd. Şti.nin sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin noter onaylı bir sözleşmeye dayanmadığı, mevzuat gereği sözleşme ile birlikte sunulması gereken belgelerin sunulmadığı ilaveten sözleşmeye konu işin tam zamanlı personel çalıştırılmasını gerektiren nitelikte bir iş olmasına rağmen SGK belgelerinin sunulmadığı, diğer taraftan iş deneyim belgesi olarak sunulan sözleşmenin 2015/12473 İKN’li Karayolları Van Bölge Müdürlüğü Bitüm Nakli işi kapsamında yapıldığı, anılan ihaleye ilişkin İdari Şartname’de ihale konusu işte alt yüklenici çalıştırılamayacağına dair düzenleme bulunduğu, dolayısıyla düzenlenen sözleşme ve faturaların geçersiz olup iş deneyim belgesi olarak kullanılamayacağı, alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmeyen hizmet alımı işlerinde iki firma arasında yapılan sözleşme ve faturaların iş deneyim belgesi olarak kullanılamayacağı bu sebeplerle ihale uhdesinde bırakılan Sayhan Petrol İnşaat Nakliyat Otomotiv Turizm Gıda San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

İhaleye ilişkin İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1.İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Tüpraş İzmit ve İzmir (Aliağa) Rafinerilerinden Karayolları 14 Bölge Müdürlüğü Hudutları Dâhilindeki Sabit Asfalt Depolarına Araç Takip Sistemli Bitümlü Malzeme Nakli İşi

b) Miktarı ve türü: 17.000 Ton Bitüm Nakli

c) Yapılacağı yer: Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü Hudutları Dâhilindeki Sabit Asfalt Depo Tesisleri” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: ” başlıklı 7.5’ inci maddesinde, “1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri, sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 40’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz.Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. Konsorsiyum ortağının teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde ise, belgeyi sunduğu kısım veya kısımlar için iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Bitümlü malzeme (asfalt) nakli işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Birim fiyat teklif alınmak suretiyle 07.03.2017 tarihinde gerçekleştirilen ihalede 12 adet ihale dokümanı satın alındığı ve ihaleye 4 isteklinin katıldığı, ihale komisyonunca yapılan inceleme neticesinde 09.03.2017 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin Sayhan Petrol İnşaat Nakliyat Otomotiv Turizm Gıda San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı tespit edilmiştir.

İhale işlem dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde;

İhale üzerinde bırakılan Sayhan Petrol İnşaat Nakliyat Otomotiv Turizm Gıda San. Tic. Ltd. Şti.nin teklif dosyasında İdari Şartname’nin 7.5.1’inci maddesinde istenilen iş deneyimini tevsiki amacıyla 27.05.2016 tarihinde, işveren sıfatı ile Sipan Petrol Ulus. Nak. İnş. Gıda Otom. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve nakliyeci sıfatı ile Sayhan Petrol İnşaat Nakliyat Otomotiv Turizm Gıda San. Tic. Ltd. Şti. arasında imzalanan, konusu “Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Şube ve Plentlerine Bitüm Nakli Hizmet Alımı” olan sözleşmenin sunulduğu, anılan sözleşmenin “Fiyat ve Fiyat Artışları” başlıklı 22’nci maddesinde; “Batman –Erciş Arası Bitüm Nakli:50,00 TL/Ton, Batman-Muş Arası Bitüm Nakli:40,00 TL/Ton, Batman –Rahva Arası Bitüm Nakli:27,00 TL/Ton, Batman –Tatvan Arası Bitüm Nakli:24,57 TL/Ton, Batman –Van Arası Bitüm Nakli:50,00 TL/Ton, Batman –Yüksekova Arası Bitüm Nakli:70,00 TL/Ton, Batman –Adilcevaz Arası Bitüm Nakli:24,58 TL/Ton, Batman –Bitlis Arası Bitüm Nakli:27,00 TL/Ton, Batman –Ahlat Arası Bitüm Nakli:30,00 TL/Ton, Batman –Pervari Arası Bitüm Nakli:42,37 TL/Ton” düzenlemesinin yer aldığı,sözleşmenin süresinin 27.05.2016 tarihinden başladığı ve 31.12.2016 tarihinde sona erdiği, anılan sözleşmede toplam sözleşme tutarına yer verilmediği,

Sözleşme ekinde Sayhan Petrol İnşaat Nakliyat Otomotiv Turizm Gıda San. Tic. Ltd. Şti. tarafından, Sipan Petrol Ulus. Nak. İnş. Gıda Otom. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne 30.06.2016, 31.08.2016, 30.09.2016, 31.10.2016, 30.11.2016 tarihli olarak düzenlenen 5 adet fatura örneğinin sunulduğu, bu faturaların “Kırıkkale-Rahva, Batman-Rahva, Batman-Van, Batman-Bitlis, Batman-Silopi, Batman-Tatvan, Batman-Yüksekova, Batman-Ahlat, Batman-Erciş, Batman-Muş, Batman-Bulanık, Kırıkkale-Yüksekova arası nakliye bedelleri” ne karşılık olmak üzere KDV hariç toplam 683.913,36 TL KDV dahil toplam 807.017,76 TL bedel içerdiği tespit edilmiştir.

Borçlar Kanunu’nun genel hükümleri gereği şekle bağlı olmayan özel hukuk sözleşmesi niteliğindeki bu sözleşmenin mevcut haliyle geçerliliğine yönelik bir tereddüt hâsıl olmadığı sözleşmenin konusu ve anılan sözleşmenin 22’nci maddesinde gerçekleştirilmesi öngörülen iş kalemlerine fatura içeriklerinde yer verildiği, ilaveten fatura tarihlerinin, sözleşmenin imzalandığı tarih ve sözleşmede yer verilen iş bitiş tarih aralığında olduğu,

Her ne kadar Sözleşme’nin 14 ve 19’uncu maddelerinde sözleşmeye konu iş kapsamında şoför çalıştırılacağına dair düzenleme bulunsa da sözleşme kapsamında personel çalıştırılacak şoförlerin tam zamanlı çalıştırılacağına dair bir ifadeye yer verilmediği dolayısıyla Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin sunulmasına gerek bulunmadığı anlaşılmıştır.

Diğer taraftan, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan sözleşme konusu işin “Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü’ne Bağlı Şube ve Plentlerine Bitüm Nakli Hizmet Alımı” olduğu bu minvalde Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü’ne gerçekleştirilen bitüm nakli işinin bir kısmının ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından gerçekleştirdiği ve işe ilişkin sözleşme ve faturaların iş deneyiminin tevsiki amacıyla başvuruya konu ihaleye sunulduğu anlaşılmıştır.

Başvuru sahibi istekli tarafından, ihale üzerinde bırakılan isteklinin iş deneyiminin tevsiki amacıyla sunulan sözleşmenin Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü’nün 2015/12473 İhale kayıt numaralı ihalesine ilişkin olduğunun beyan edildiği, söz konusu hususun Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü tarafından gönderilen 24.04.2017 tarihli ve 122280 sayılı yazı ile teyit edildiği, anılan İhale Kayıt Numarasının EKAP sisteminden sorgulanması sonucunda,

2015/12473 İhale kayıt numaralı ihaleye ilişkin İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1.İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Karayolları 11 Bölge Müdürlüğü Hudutları Dâhilinde Sabit Asfalt Tanklarına Bitüm Nakli Hizmet Alımı işi

b) Miktarı ve türü:

46.000 Ton Bitüm Nakli Yapılması

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü Hudutları Dâhilinde Sabit Asfalt Tankları” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Diğer Hususlar” başlıklı 47’nci maddesinde;

Sıra No Açıklama Birimi Miktarı

1 Kırıkkale-Yüksekova Bitüm Nakli Yapılması ton 1.000

2 Kırıkkale-Van Bitüm Nakli Yapılması ton 3.000

3 Kırıkkale-Erciş Bitüm Nakli Yapılması ton 1.000

4 Kırıkkale-Rahva Bitüm Nakli Yapılması ton 2.000

5 Kırıkkale-Muş Bitüm Nakli Yapılması ton 1.000

6 Kırıkkale-Tatvan Bitüm Nakli Yapılması ton 1.000

7 Kırıkkale-Bulanık Bitüm Nakli Yapılması ton 1.000

8 Batman-Yüksekova Bitüm Nakli Yapılması ton 4.000

9 Batman-Van Bitüm Nakli Yapılması ton 10.000

10 Batman-Erciş Bitüm Nakli Yapılması ton 4.000

11 Batman-Rahva Bitüm Nakli Yapılması ton 6.000

12 Batman-Muş Bitüm Nakli Yapılması ton 4.000

13 Batman-Tatvan Bitüm Nakli Yapılması ton 4.000

14 Batman-Bulanık Bitüm Nakli Yapılması ton 4.000

düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin 18’inci maddesinde ise “18.1. İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.” düzenlemesi yer almaktadır.

İhaleye ilişkin sonuç ilanından ihale yüklenicisinin Sipan Petrol Ulus. Nak. İnş. Gıda Otom. San. ve Tic. Ltd. Şti. olduğu ve sözleşme süresinin 07.09.2015 – 04.05.2016 tarihlerini kapsadığı anlaşılmıştır.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü’nün yukarıda bilgileri verilen 2015/12473 İhale kayıt numaralı ihalesi kapsamında yüklenici Sipan Petrol Ulus. Nak. İnş. Gıda Otom. San. ve Tic. Ltd. Şti.ne ihale edilen ve ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan sözleşme ve faturalardan bir kısmının anılan istekli tarafından gerçekleştirildiği anlaşılan bitüm nakli işine ilişkin ihalede alt yüklenici çalıştırılmasına onay verilmediği tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kanun’un “Alt yükleniciler” başlıklı 15’inci maddesinde “İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini idarenin onayına sunmaları istenebilir…” hükmü bulunmaktadır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar” başlıklı 43’üncü maddesinde “(1) İş deneyim belgeleri; Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarına (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç) bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak yurt içinde veya yurt dışında gerçekleştirilen işler ya da denetlenen veya yönetilen yapımla ilgili hizmet işleri için, iş sahibi tarafından düzenlenir ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır…” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “Belge düzenleme koşulları” başlıklı 45’inci maddesinde “…(3) Alt yüklenicilerin iş bitirme belgesi almak amacıyla yapacakları başvurularda; yüklenici ile alt yüklenici arasında imzalanan bedel içeren sözleşmenin ve bu sözleşme kapsamında düzenlenen fatura örneklerinin veya bu örneklerin noter, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretlerinin veya serbest meslek makbuzu nüshalarının ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretlerinin, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak alt yüklenici ile yüklenici arasında imzalanan sözleşme konusu işte personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin sunulması zorunludur.

(4) Bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen ve kabulü yapılan işlerde gerçekleştirilen işin parasal tutarının sözleşme bedeline oranına bakılmaksızın yüklenici iş bitirme belgesi, ihale dokümanında alt yüklenici çalıştırılabileceği öngörülen işlerde, belgeyi düzenlemeye yetkili kurum veya kuruluşun onayı ile çalıştırılan alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen iş kısımları için ise, alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenir.

(7) Belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara taahhüt edilen işlerin alt yüklenicileri için; sözleşmesinin tamamını bir bütün olarak gerçekleştirip bitirmek ve idare tarafından o işin kısmî kabulü veya esas sözleşmeye konu işin kabulü yapılmak şartıyla, yaptıkları işin esas sözleşme fiyatları ile hesaplanan tutarını geçmemek üzere, kendi sözleşmelerinde yazılı bedel esas alınır. Yüklenici ile alt yüklenici arasında yapılan sözleşmelerde, nevi itibariyle bir işin baştan sona yapılmasının öngörülmesi zorunludur. Birden fazla alt yüklenici olması durumunda, alt yüklenicilere verilecek iş deneyim belgelerinin tutarlarının toplamı asıl işin toplam sözleşme bedelini aşamaz…” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler” başlıklı 47’nci maddesinde “(1) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

(a) Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz…” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler ve benzer işe ilişkin hususlar” başlıklı 72’nci maddesinde ise “…72.5. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesi çerçevesinde, ihale dokümanında alt yüklenici çalıştırılabileceği öngörülen işlerde, belge düzenlemeye yetkili kurum veya kuruluşun onayı ile çalıştırılan alt yükleniciler için; sözleşmesinin tamamını bir bütün olarak gerçekleştirip bitirmek ve idare tarafından o işin kısmî kabulü veya esas sözleşmeye konu işin kabulü yapılmak şartıyla, yaptıkları işin esas sözleşme fiyatları ile hesaplanan tutarını geçmemek üzere, kendi sözleşmelerinde yazılı bedel esas alınarak “Alt Yüklenici İş Bitirme” belgesi düzenlenecektir. Ancak, belge düzenlemeye yetkili kurum veya kuruluşun onayı alınmaksızın çalıştırılan alt yükleniciler için alt yüklenici iş deneyim belgesi düzenlenemeyecek ve bu kapsamdaki işler idarelerce iş deneyimi olarak kabul edilemeyecektir.…” açıklaması yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan hükümler ve Tebliğ açıklamaları çerçevesinde, gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde iş deneyim belgesi düzenlenmesi söz konusu olmamakta, bu durumlarda iş deneyiminin belgelendirilmesi amacıyla sözleşme ve bu sözleşmeye ilişkin fatura örnekleri veya suretleri ile personel çalıştırılan işlerde bu belgelere ek olarak işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren ilgili belgelerin sunulması gerekmektedir.

Bununla birlikte, iş deneyimine konu iş alt yüklenici olarak gerçekleştirilmiş ise, bu iş gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa gerçekleştirilen işlerden ayrı tutulmakta, bu işlere ilişkin olarak alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenleneceği ifade edilmektedir.

Ancak alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenebilmesi için, ihale dokümanında alt yüklenici çalıştırılabileceği öngörülen işlerde, belgeyi düzenlemeye yetkili kurum veya kuruluşun onayı ile çalıştırılmış olma şartı getirilmiş olup onay alınmaksızın alt yüklenici olarak gerçekleştirilmiş işlerin iş deneyimi olarak kabul edilmeyeceği Kamu İhale Genel Tebliği’nin 72.5’inci maddesinde belirtilmektedir.

Bu itibarla, usulüne uygun şekilde (alt yükleniciliğe izin verilen bir işte idarenin onayı ile) alt yüklenici olarak çalışılan bir işe ilişkin olarak alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenmesi gerekmekte olup ihaleye katılımda iş deneyimi olarak Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 47’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde “gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa” gerçekleştirilen işler için belirlenen belgelerin sunulması imkânı bulunmamaktadır. Usulüne uygun olmayan şekilde (alt yükleniciliğe izin verilmeyen bir işte veya alt yükleniciliğe izin verilen bir işte idarenin onayı alınmaksızın) alt yüklenici olarak çalışılan bir işten elde edilen deneyim ise iş deneyimi olarak dikkate alınmayacaktır.

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından iş deneyimini tevsik etmek üzere sunulan sözleşme söz konusu tespitler çerçevesinde değerlendirildiğinde anılan sözleşmenin Sipan Petrol Ulus. Nak. İnş. Gıda Otom. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin yüklenicisi olduğu Karayolları Genel Müdürlüğü 11. Bölge Müdürlüğünün 2015/12473 ihale kayıt numaralı ihalesi kapsamında imzalandığı, ancak söz konusu ihalenin İdari Şartname’sinde alt yüklenici çalıştırılmayacağının düzenlendiği, dolayısıyla Kamu İhale Genel Tebliği’nin 72.5’inci maddesi uyarınca mevzuata aykırı biçimde alt yüklenici olarak çalışılan bahse konu işin iş deneyimi olarak kabul edilemeyeceği anlaşılmıştır. Bu nedenle ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden Sayhan Petrol İnşaat Nakliyat Otomotiv Turizm Gıda San. Tic. Ltd. Şti.ne ait teklifin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.