Salı, Temmuz 16, 2024
Alt Yükleniciİş Deneyim (Yapım)

Özel sektöre yapılan işlerde alt yüklenici iş deneyim belgesi düzenlenebilir mi, düzenlenirse ihalelerde geçerli olur mu?

KAMU İHALE KURUL KARARI

Toplantı No : 2017/034

Gündem No : 23

Karar Tarihi : 06.07.2017

Karar No : 2017/UY.I-1824

Şikayetçi :

Barış İnşaat Taahhütgıda Tic.Ve San.Ltd.Şti.

İhaleyi Yapan Daire:

Gençlik Tesisler Dairesi Başkanlığı Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Spor Genel Müdürlüğü

Başvuru Tarih ve Sayısı:

15.06.2017 / 34343

Başvuruya Konu İhale:

2017/180524 İhale Kayıt Numaralı “Giresun Spor Salonu Yapım İşi” İhalesi

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:

Başkan: Hamdi GÜLEÇ

Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ

BAŞVURU SAHİBİ:

Barış İnş. Taah. Gıda. Tic. ve San. Ltd. Şti.,

Gmk Bulvarı Ali Suavi Sk. No: 1/9 Maltepe Çankaya/ANKARA

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Spor Genel Müdürlüğü Tesisler Dairesi Başkanlığı,

Örnek Mah. Oruç Reis Cad. No: 13 Kat: 8 06030 Altındağ/ANKARA

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/180524 İhale Kayıt Numaralı “Giresun Spor Salonu Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Spor Genel Müdürlüğü Tesisler Dairesi Başkanlığı tarafından 11.05.2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Giresun Spor Salonu Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Barış İnş. Taah. Gıda. Tic. ve San. Ltd. Şti..nin 07.06.2017 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 12.06.2017 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 15.06.2017 tarih ve 34343 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.06.2017 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2017/1518 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, başvuruya konu ihalede sunmuş oldukları Yenimahalle Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen iş deneyim belgesinin (alt yüklenici – iş bitirme) belgesinin özel sektöre gerçekleştirilen bir işe ait olmasının Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 44’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan hükümlere aykırı olduğu gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, özel sektöre gerçekleştirilen işlere yönelik olarak düzenlenen iş deneyim belgelerinin kamu kurum ve kuruluşlarına gerçekleştirilen işler gibi geçerli olduğu, özel sektöre bir işin gerçekleştirilmiş olmasının belgenin geçerliliğini etkilemeyeceği, özel sektöre gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyim belgesinin düzenlenmesi ve bu belgelere ait onay koşullarının anılan Yönetmelik’in 43’üncü maddesinde hüküm altına alındığı, anılan hükümler uyarınca önemli olan hususun işin gerçekleştirilmiş olması olduğu işin özel sektör veya kamu kurum ve kuruluşlarına gerçekleştirilmesi arasında fark bulunmadığı, ihale konuşu iş veya benzer işleri tevsik etmek üzere sundukları söz konusu iş deneyim belgesinin anılan Kanun hükümleri ve ihaleye ait İdari Şartname düzenlemelerine bir aykırılık teşkil etmediği, bunun aksine bir durumun belgenin kamu ihale mevzuatı kapsamında yok sayıldığı anlamına geleceği, kamu ihale mevzuatında özel sektöre ve kamu kurum ve kuruluşlarına gerçekleştirilen işler arasında bir fark gözetilmediğinden ve yüklenici ve alt yüklenici olarak gerçekleştirilen işlere ait iş deneyim belgeleri arasında bir ayrım bulunmadığından özel sektöre tamamını gerçekleştirdikleri ilgili idare tarafından düzenlenen belgenin iş deneyimini tevsiken geçerli bir belge kabul edilmesi gerektiği, Danıştayın yerleşik içtihatlarının da bu yönde olduğu, farklı bir idarede gerçekleştirilen bir ihaleye sunmuş oldukları söz konusu iş deneyim belgesinin anılan ihaleyi gerçekleştiren idare tarafından kamu ihale mevzuatına aykırı görülerek değerlendirme dışı bırakılması neticesinde Kuruma yaptıkları itirazen şikayet başvurusu üzerine 16.01.2014 tarihli ve 2014/UY.II-318 sayılı Kurul kararının alındığı ve söz konusu kararda anılan iş deneyim belgesinin geçersiz kabul edilerek ayrıca anılan belgenin iptal edilmesine karar verildiği ve söz konusu karara ilişkin Ankara 13. İdare Mahkemesinde açtıkları davanın reddedildiği, anılan Mahkeme kararında söz konusu belgenin özel sektöre gerçekleştirilen bir işe ait alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenlendiğinin bilinmesine karşın belgenin geçersiz sayıldığının gerekçe olarak dikkate alındığının açık olduğu, bu karara yönelik temyiz başvurusu üzerine Danıştay 13. Dairesinin 19.06.2015 tarihli ve E:2014/5006, K:2015/2135 sayılı kararı ile söz konusu Mahkeme kararının bozulduğu ve dava konusu işlemin iptaline karar verildiği, anılan Danıştay kararının, yalnızca anılan iş deneyim belgesi ile ilgili noter onayına ilişkin aykırılığının tespitine ilişkin alınmadığı, anılan Yönetmelik’in 44’üncü maddesi hükümleri de dikkate alınarak ve özel sektöre gerçekleştirilen bir alt yüklenici iş bitirme belgesi olduğu bilinerek, söz konusu belgenin geçerli kabul edilmesine yönelik alındığı, aksi bir durum olsaydı söz konusu kararda öncelikle bu hususun incelenmiş olmasının gerekmiş olacağı ve noter onayına ilişkin hususun belge açısından söz konusu kararda bir önemi olmayacağı, bu karar neticesinde alınan Kurul kararı uyarınca idarelerce belgelerinin geçerli bir belge olarak kabul edilmesi yönünde işlem tesis edilerek idarece bu yönde taraflarına bildirimde bulunulduğu, söz konusu iş deneyim belgesini bir çok ihaleye sundukları ve belgenin söz konusu idarelerce geçersiz kabul edilmediği, bu hususlar uyarınca Danıştay 13. Dairesinin anılan kararı ile geçerliliği kabul edilen söz konusu iş deneyim belgesinin, başvuruya konu ihaleye ait idarece söz konusu karar dikkate alınmadan alınan kararı ile geçersiz kabul edilmesinin Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesine aykırı olduğu ve 1.447.000,00 TL kamu zararına neden olacağı ve açıklanan nedenlerle söz konusu iş deneyim belgesinin ihalede geçerli bir belge olarak kabul edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur…” hükmü,

İhale İlan tarihi itibariyle yürürlükte bulunan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar” başlıklı 43’üncü maddesinde “(1) İş deneyim belgeleri; yapılan iş karşılığı bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak, Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarına (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç) gerçekleştirilen işler için, iş sahibi tarafından düzenlenir ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır.

(2) Gerçek kişilere veya yukarıda belirtilenler dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işler için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ilgili belediye tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dışında ilgili bayındırlık ve iskan il müdürlüğü tarafından, ilgili mevzuatı uyarınca yapı denetimi veya kabulü bunların dışındaki kuruluşlar tarafından yapılan işlerde ise bu mevzuat uyarınca yetkilendirilmiş kurumlar tarafından düzenlenir. Belediyenin ilgili birimi tarafından düzenlenen iş deneyim belgeleri belediye başkanı veya yetkili birim amiri tarafından, bayındırlık ve iskan il müdürlüğünce düzenlenenler ise, valilik tarafından onaylanır…” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “Belge düzenleme koşulları” başlıklı 44’üncü maddesinde “(1) İş deneyim belgeleri; yapılan iş karşılığı bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak taahhüt edilen;

a) Geçici kabulü yapılmış işlerde, “yüklenici iş bitirme belgesi”,

b) Devam eden işlerde; işin, ilk sözleşme bedelinin tamamlanması ve gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşarak kusursuz olarak gerçekleştirilmesi halinde, “yüklenici iş durum belgesi”,

c) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara taahhütte bulunan yükleniciye karşı bedel içeren bir sözleşme ile taahhüt edilen iş bölümünün tamamen bitirilmesi ve söz konusu iş kısmının idare tarafından kısmı kabulünün yapılması veya asıl sözleşmeye ilişkin işin geçici kabulünün yapılması şartıyla “alt yüklenici iş bitirme belgesi…olarak düzenlenir.” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “Belge için başvuru” başlıklı 45’inci maddesinde “(1) İş deneyim belgesi talebinde bulunanlar, yaptıkları işi veya görevi tevsik amacıyla, dilekçelerine aşağıda sayılan belgeleri ekleyerek, belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa başvururlar:

b) Özel sektöre taahhütte bulunan yükleniciler için; yapılacak iş karşılığı bedel içeren noter onaylı sözleşme, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, ilgili sigorta müdürlüğünden onaylı iş yeri bildirgesi, kat ve/veya arsa karşılığı inşaat işleri haricindeki işlerde bu belgelere ek olarak sözleşmeye ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri…” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin Özel sektörde gerçekleştirilen yapım işlerinde iş deneyim belgeleri ile alt yüklenici iş bitirme, iş denetleme ve iş yönetme belgeleri başlıklı 41’inci maddesinde “41.1Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesinde; özel sektörde gerçekleştirilen yapım işlerinde iş deneyim belgesi düzenlenebilmesi için yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesinin sunulması gerektiği düzenlenmiştir.

41.2. Alt yüklenicilerin iş bitirme belgelerinin değerlendirilmesinde; yapılmış ise alt yükleniciye ait işin kısmi kabul tarihinin, kısmi kabul yapılmamış ise asıl sözleşmeye ilişkin işin geçici kabul tarihinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde olması şartı aranmalıdır. Alt yüklenicilere iş deneyim belgesi düzenlenebilmesi için, ilgili alt yüklenicinin idarenin onayıyla ihale konusu işin ifasında görev almış olması gerekli olup, bu şartın sağlanmadığı hallerde alt yüklenici iş deneyim belgesi düzenlenemez ve bu kapsamdaki işler idarelerce iş deneyimi olarak kabul edilemez.” açıklamaları,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin a) Adı:Giresun Spor Salonu Yapım İşi

c) Miktarı ve türü: 1 adet Betonarme 13764 m2 Spor Salonu Yapım İşi…” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.5.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan, işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 70’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

7.6. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Kamu İhale Kurumu´nun Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ´inde (Resmi Gazete Sayısı:27961, Resmi Gazete Tarihi 11.06.2011) yer alan ve (B) ÜST YAPI (BİNA) İŞLERİ ana başlığı altında bulunan B/III. GRUP bina işleri…” düzenlemesi yer almaktadır.

İdarece ihale işlem dosyası içerisinde gönderilen belgeler üzerinden ihale süreci incelendiğinde, başvuruya konu ihaleye 7 isteklinin katıldığı, 30.05.2017 tarihli ihale komisyonu kararına göre başvuru sahibi ve diğer 3 isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve teklifi uygun görülen isteklilerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibi isteklilerin sırasıyla, Varyapı En. İnş. Eml. Gıda. Mob. Matb. Teks. San. ve Tic. A.Ş. – Sardem Mim. İnş .Dek. ve Rekl. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ve Zen Grup. Müh. En. İnş. San.ve Tic. Ltd. Şti. olarak belirlendiği ve söz konusu kararın 01.06.2017 tarihli kesinleşen ihale kararı ile başvuru sahibine bildirildiği görülmüştür.

Anılan ihale komisyonu kararında başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik “…Barış İnşaat Taahhüt Gıda Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi firmasının Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği’nin 44.maddesi 1.c. bendinde “İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara taahhütte bulunan yükleniciye karşı bedel içeren bir sözleşme ile taahhüt edilen iş bölümünün tamamen bitirilmesi ve söz konusu iş kısmının idare tarafından kısmı kabulünün yapılması veya asıl sözleşmeye ilişkin işin geçici kabulünün yapılması şartıyla “alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenir” hükmü gereğince Özel Sektöre gerçekleştirilen işlerde Alt Yüklenici İş Bitirme belgesi düzenlenemeyeceği için teklifi değerlendirme dışı bırakılmıştır…” şeklinde gerekçeye yer verildiği, başvuru sahibinin idareye yapmış olduğu şikâyet başvurusu üzerine idarece verilen cevapta da benzer gerekçelere yer verildiği görülmüştür.

İdarece ihale işlem dosyası içerisinde anılan istekliye ait olarak gönderilen teklif dosyası kapsamında, başvuru sahibi istekli tarafından, iş deneyiminin tevsiki amacıyla 19.12.2016 tarihinde EKAP üzerinden de yüklenen ve Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcısı imzasıyla düzenlenen 19.12.2016 tarih ve 28803-Y-KD-44-3 sayılı iş deneyim belgesinin (alt yüklenici – iş bitirme) sunulduğu, sunulan belgede iş sahibi idarenin “Mehmet Alparslan ve Ortakları”, işverenin “S.S. Milenyum Farklı Kent Konut Yapı Kooperatifi”, esas işin adının “3 Adet Bloktan Oluşan 118 Adet Konut İnşaatı”, alt yüklenicinin “Barış İnşaat Taahhüt Gıda. Tic. ve San. Ltd. Şti.”, işin alt yüklenici tarafından yapılan kısmının “Tamamı yapılmıştır.”, uygulanan yapı tekniğinin “Betonarme Tekniği B Yapı sınıfında 24.672,8 M2 lik İnşaat Alanına Sahip 118 Adet Konut ve Çevre İnşaatı”, esas işin sözleşme tarihinin “01.05.2002”, esas işin toplam sözleşme bedelinin “10.500.000,00 TRY”, alt yüklenicinin yüklenici ile yaptığı sözleşme bedelinin “10.250.000,00 TRY”, alt yüklenici tarafından yapılan işin kısmi kabul tarihinin “15.12.2006”, esas işin geçici kabul tarihinin “15.12.2006” ve belge tutarının “10.250.000,00 TRY” olarak belirtildiği, ayrıca söz konusu belgede yer alan açıklama kısmında “10.01.2008 tarih ve 21/A-B ile 31.12.2007 tarih ve 421 sayılı yapı kullanma izin belgesi. Danıştay 13. Dairenin 08.06.2015 tarih ve 2014/5006 Esas 2015/2135 kararına göre düzenlenmiştir.” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, alt yüklenici iş bitirme belgelerinin, iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara taahhütte bulunan yükleniciye karşı bedel içeren bir sözleşme ile taahhüt edilen iş bölümünün tamamen bitirilmesi ve söz konusu iş kısmının idare tarafından kısmi kabulünün yapılması veya asıl sözleşmeye ilişkin işin geçici kabulünün yapılması şartıyla düzenlenebileceğinin hükme bağlandığı,

dolayısıyla özel sektöre taahhütte bulunan yükleniciye karşı taahhüt altına girenler için alt yüklenici iş deneyim belgesi düzenlenemeyeceği, düzenlense bile 4734 sayılı Kanun kapsamında yapılan ihalelerde kullanılamayacağı anlaşılmıştır.

Şikâyete konu belge incelendiğinde başvuru sahibi istekli Barış İnş. Taah. Gıda. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin söz konusu işte alt yüklenici olarak çalıştığı görülmüş olup, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nden alt yüklenici iş bitirme belgesinin sadece kamuya taahhüt edilen işlerde söz konusu olduğu, gerçek kişilere veya Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 43’üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilenler dışındaki tüzel kişilere taahhüt edilerek gerçekleştirilen işlerde alt yüklenici olarak çalışanlara alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenemeyeceği anlaşıldığından, idarece başvuru sahibi tarafından iş deneyimini tevsiken sunulan belgenin kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı ifade edilerek başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması şeklinde tesis edilen işlemde kamu ihale mevzuatına bir aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Ayrıca başvuru sahibi tarafından başvuruya konu ihalede de 16.01.2014 tarihli ve 2014/UY.II-318 sayılı Kurul kararı ve Danıştay 13. Dairesi’nin 19.06.2015 tarihli ve E:2014/5006, K:2015/2135 sayılı kararlarının emsal kararlar olarak kabul edilerek, söz konusu iş deneyim belgesinin uygun görülmesi gerektiği yönünde iddialara yer verilmekle birlikte;

Anılan Kurul kararında;

Başvuru sahibi tarafından 2013/121064 İKN’li “Polatlı İlahiyat Fakültesi İnşaatı” ihalesine de söz konusu iş deneyim belgesini sunması sonrasında, söz konusu ihaleyi gerçekleştiren idarece anılan ihalede bahse konu iş deneyim belgesine konu işe ait alt yüklenici sözleşmesinde noter onayının bulunmaması hususun tespit edilmesi ve bu tespit üzerine başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması üzerine ortaya çıkan bir uyuşmazlığın, başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvurusu kapsamında sınırlı olarak incelenmesi neticesinde karara bağlandığı ve bu karar ile anılan ihalede başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik tesis edilen işlemin yerinde görüldüğü ayrıca anılan işe ait iş deneyim belgesinin iptal edilmesi gerektiğinin belgeyi düzenleyen idareye bildirilmesine karar verildiği,

Anılan Kurul kararına ilişkin, Ankara 13. İdare Mahkemesinin 26.09.2014 tarihli ve E:2014/226, K:2014/1346 sayılı ret kararının temyiz incelemesi neticesinde alınan Danıştay kararında, iş deneyim belgesinin dayanağı olan belgelerin incelenmesi neticesinde işin davacı tarafından yapıldığının tespit edildiği, anılan alt yüklenici sözleşmesinde noter onayı bulunmaması hususunun işin davacı tarafından yapıldığı gerçeğini ortadan kaldırmayacağının ve asıl olanın yapılan işin ilgili kişi tarafından tevsik edilmesi olduğunun ifade edildiği ve bundan bahisle anılan belgeye ait sözleşmede noter onayı bulunmamasından hareketle dava konusu işlemin iptaline karar verildiği,

Ayrıca söz konusu Danıştay kararının belgede yer alan işlerin ilgili firma tarafından yapılmış olduğunun tespitlerini de içerdiği ancak anılan belgede belirtilen işin ilgili firma tarafından yapılıp yapılmadığına ilişkin bir ihtilafın da başvuruya konu ihale kapsamında zaten bulunmadığı,

Bu çerçevede, anılan Danıştay kararının, söz konusu alt yüklenici iş bitirme belgesinin bütün yönleriyle değerlendirilerek 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelerde kullanılıp kullanılamayacağına ilişkin bir hususu içermediği, sınırlı inceleme neticesinde alınan Kurul kararına ilişkin Ankara 13. İdare Mahkemesinin 26.09.2014 tarihli ve E:2014/226, K:2014/1346 sayılı ret kararının temyiz incelemesi neticesinde alındığı ve başvuruya konu ihalede yer alan uyuşmazlığa emsal oluşturmayacağı, dolayısıyla özel sektöre taahhütte bulunan yükleniciye karşı taahhüt altına girenler için alt yüklenici iş deneyim belgesi düzenlenemeyeceği, düzenlense bile 4734 sayılı Kanun kapsamında yapılan ihalelerde kullanılamayacağı, Danıştay kararının sadece alt yüklenici sözleşmesinde noter onayı bulunmamasının işin davacı tarafından yapıldığı gerçeğini ortadan kaldırmayacağı hususu ile işin ilgili kişi tarafından yapıldığının tevsik edilmesi hususuna yönelik olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu yöndeki iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.