Pazartesi, Temmuz 15, 2024
Alt YükleniciAşırı Düşük

Alt yüklenicilere yaptırılamaz düzenlemesine rağmen piyasadan alınan fiyat teklifleri ile aşırı düşük teklif açıklaması yapılmış olması isteklinin alt yüklenici çalıştıracağı anlamına mı gelir?

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2014/052
Gündem No : 11
Karar Tarihi : 04.08.2014
Karar No : 2014/UH.III-2777

BAŞVURU SAHİBİ:
Murat Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd. Şti., HÜKÜMET CAD. ÖZDOYURAN İŞ HANI NO: 224 KAT: 2 TEKİRDAĞ

İHALEYİ YAPAN İDARE:
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü(Tpao) Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, Söğütözü Mah. 2180.Cad. No: 86 ÇANKAYA / ANKARA ANKARA

BAŞVURUYA KONU İHALE:
2014/30155 İhale Kayıt Numaralı “Koruma Ve Güvenlik” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü (TPAO) Destek Hizmetleri Daire Başkanlığıtarafından 21.04.2014tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Koruma ve Güvenlik” ihalesine ilişkin olarak Murat Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd. Şti.nin 02.06.2014tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 11.06.2014tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 23.06.2014tarih ve 19690sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.06.2014tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2014/1984sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İdari Şartnamenin 25.3.2 ve 47.2’nci maddelerinde yer alan düzenlemelerde çelişkilerin bulunduğu, bu çelişkilerin her firmayı farklı bir maliyet hesaplamasına götüreceği, dolayısı ile rekabet unsurunun ortadan kalktığı,

2) Yaklaşık maliyetin hatalı hesaplandığı, bu maliyet ile İdari ve Teknik Şartname’de öngörülen giderlerin karşılanamayacağı,

3) Mavi Koruma ve Güvenlik Hiz. Ltd. Şti.nin iş deneyim belgesinde yer alan sözleşme bedeli ile belge tutarı arasında tutarsızlık bulunduğu, söz konusu iş deneyim belgesinin yeterli olmadığı, ayrıca Global Koruma ve Güvenlik Hiz. Ltd. Şti. firmasının iş deneyim belgesinin de incelenmesi gerektiği,

4) Vadi Özel Güvenlik Ltd. Şti. ve DGS Özel Güvenlik Ltd. Şti. firmalarının da aşırı düşük sorgulamasına tabi tutulması gerektiği,

5) Birim fiyat teklif cetvelinin 3 ve 4’üncü satırlarına özel güvenlik hizmetinde kullanılacak araçlara yer verildiği, Kamu İhale Genel Tebliği’ne göre araçların teklif fiyata dahil olmadığı, ihalenin iptalinin gerektiği,

6) Mavi Koruma ve Güvenlik Hiz. Ltd. Şti. ile Global Koruma ve Güvenlik Hiz. Ltd. Şti. firmalarının aşırı düşük teklif açıklamalarının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.2’nci maddesine uygun olmadığı,

7) Mavi Koruma ve Güvenlik Hiz. Ltd. Şti. ile Global Koruma ve Güvenlik Hiz. Ltd. Şti. firmalarının aşırı düşük teklif açıklamalarında araç giderlerini tekliflerine hatalı yansıttıkları, araçlar için yakıt ve bakım giderlerinin ayrı ayrı belgelendirilmesi gerektiği,

8) Mavi Koruma ve Güvenlik Hiz. Ltd. Şti. ile Global Koruma ve Güvenlik Hiz. Ltd. Şti. firmalarının giyim için sundukları proforma fatura ve maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarında birim ortalama maliyete dayanak teşkil eden esas kayıtların 2013 yılının ilgili dönemini kapsamadığı,

9) İdari Şartname’nin 18’inci maddesinde alt yüklenici çalıştırılamayacağının düzenlendiği, Mavi Koruma ve Güvenlik Hiz. Ltd. Şti. ile Global Koruma ve Güvenlik Hiz. Ltd. Şti. firmalarının aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında sunacakları belgelerin kiralama işine değil imalat işine ait olması gerektiği,

10) İdari Şartname’nin 25.1’inci maddesinde geçen “karar teyit pulu” adı altında bir verginin söz konusu olmadığı, bu hususun şüphe ve çelişkiye neden olduğu,

11) İdari Şartnamenin 25.3.2’nci maddesinde “Yüklenici 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği esasları doğrultusunda İl ve/veya ilçe trafik komisyonlarınca onaylanmış araç uygunluk belgesi ve servis izin belgesine sahip araçlarla…” düzenlemesinin yer aldığı, Mavi Koruma ve Güvenlik Hiz. Ltd. Şti. ile Global Koruma ve Güvenlik Hiz. Ltd. Şti. firmalarının ticaret sicil gazetelerinde yolcu taşıma işinin faaliyet alanları içerisinde belirtilmediği, trafik komisyonlarında araç uygunluk belgesinin alınması imkânının bulunmadığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1 ) Başvuru sahibinin 1, 5 ve 10’uncu iddialarına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde; “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.” hükmü,

Anılan Kanun’un “İdareye şikâyet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde “Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikâyetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir. …” hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru ehliyeti” başlıklı 5’inci maddesinde ise “(1) İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden;

a) İstekli olabilecekler; ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının verilmesi, ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar,

c) İstekliler; yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler hakkında başvuruda bulunabilir. …”hükmü yer almaktadır.

Yapılan incelemede başvuru sahibinin iddialarının ihale dokümanına yönelik olduğu, başvuru sahibinin ihale dokümanını 21.03.2014 tarihinde EKAP üzerinden temin ederek 21.04.2014 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye teklif verdiği tespit edilmiştir.

Yukarıda yazılı mevzuat düzenlemeleri karşısında, istekli sıfatını haiz başvuru sahibinin ihale dokümanına yönelik başvuru ehliyetinin bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Diğer taraftan şikâyet konusu işlemin farkına varıldığı tarihin 21.03.2014 olduğu, başvuru sahibinin 4734 sayılı Kanun’un 55’inci maddesi hükmü gereği anılan tarihi izleyen 10 gün içerisinde ve ihale tarihinden 3 iş günü öncesine kadar idareye şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken bu süre geçtikten sonra 02.06.2014 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu görülmüştür.

Bu itibarla başvuru sahibinin 1, 5 ve 10’uncu iddialarının 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince ehliyet ve süre yönünden reddi gerekmektedir.

2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kanun’un 55’inci maddesinin birinci fıkrasında “Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.” hükmü yer almaktadır.

Yapılan incelemede; başvuru sahibinin 4734 sayılı Kanun’un 36’ncı maddesine göre ihale tarihinde açıklanan yaklaşık maliyet tutarını ihale tarihi olan 21.04.2014 tarihinde öğrendiği, ancak 4734 sayılı Kanun’un 55’inci maddesi hükmü gereği şikâyete yol açan durumun farkına varıldığı 21.04.2014 tarihini izleyen 10 gün içinde idareye şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 02.06.2014 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince incelenen iddiaya yönelik başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

3 ) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin değerlendirme yapılabilmesi için Mavi Koruma ve Güvenlik Hiz. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş deneyim belgesi ile ilgili belgeyi düzenleyen idareden bilgi ve belge istenilmesi gerekmektedir. Ancak aşağıda yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda ihalenin iptali gerektiği sonucuna ulaşıldığından anılan isteklinin iş deneyim belgesi ile ilgili bu aşamada bir inceleme ve değerlendirme yapılmasına gerek bulunmadığı anlaşılmıştır.

4 ) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

a) Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4’üncü maddesinde “… Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.” açıklaması yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4’üncü maddesinden personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında kâr hariç yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyeceği anlaşılmaktadır.

Yapılan incelemede; idarenin yaklaşık maliyet hesabına göre kâr hariç yaklaşık maliyetin 14.908.199,64TL olduğu, Vadi Özel Güvenlik Ltd. Şti. ile DGS Özel Güvenlik Ltd. Şti.nin teklif bedellerinin ise bu bedelin üzerinde olduğu görülmüştür.

Bununla birlikte idarenin yaklaşık maliyet hesabı incelendiğinde İdari Şartname’nin 25.3.3’üncü maddesinde teklif fiyata dahil olduğu düzenlenen PC-2 araçları maliyetinin dikkate alınmadığı görülmektedir.

Bu durumda idare tarafından kâr hariç yaklaşık maliyetin hatalı belirlendiği, bu sebeple de Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4’üncü maddesine uygun olarak aşırı düşük tekliflerin belirlenemeyeceği anlaşıldığından ihalenin iptali gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

b) İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde biri “Pick-Up”, ikisi “PC-2 elektrikli araç” olmak üzere 3 aracın teklif fiyata dahil olduğu düzenlenmiştir. Birim fiyat teklif cetvelinde ise Pick-Up aracı için ayrı bir iş kalemine yer verilmiş, ancak 2 adet “PC-2 elektrikli araç” için herhangi bir iş kalemine yer verilmemiştir.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.2.23’üncü maddesinin son fıkrasında özel güvenlik hizmetinin kampüs gibi belirli bir alan içerisinde yerine getirilmesi ve güvenlik için bir araca gerek duyulması halinde, bu aracın akaryakıt ve diğer maliyetlerinin önemli teklif bileşeni olarak kabul edilmeyeceği düzenlenmiştir.

İhale konusu işte 3 adet aracın temin edilmesinin öngörüldüğü, birim fiyat teklif cetvelinde ise tek bir araca ilişkin iş kalemine yer verildiği, öte yandan Kamu İhale Genel Tebliği’nin anılan maddesinde yapılan düzenlemenin tek bir araca ilişkin olduğu dikkate alındığında, ihalede hangi aracın Kamu İhale Genel Tebliği’nin anılan maddesi çerçevesinde değerlendirileceği ve araç giderlerinin isteklilerce teklife nasıl yansıtılacağı hususunda belirsizlik bulunduğu anlaşılmaktadır.

Bu nedenle, şikâyete konu ihalede sağlıklı teklif verilmesine, verilen tekliflerin mevzuata uygun olarak değerlendirilmesine, bu kapsamda da aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine imkân bulunmadığı anlaşıldığından ihalenin iptali gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

5 ) Başvuru sahibinin 6, 7, 8 ve 9’uncu iddialarına ilişkin olarak:

Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına yönelik yapılan inceleme sonucunda ihalede aşırı düşük tekliflerin tespit ve değerlendirilmesinin mümkün olmadığı ve bu sebeple de ihalenin iptali gerektiği anlaşılmıştır. Bununla birlikte aşırı düşük teklif sahibi isteklilerin açıklamaları ile ilgili yapılan tespitlere aşağıda yer verilmiştir.

İdari Şartname’ nin 2.1’inci maddesinde “İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Koruma ve Güvenlik

b) Miktarı ve türü:

Güvenlik Amiri: 1 Kişi

Güvenlik Şefi: 3 Kişi

Güvenlik Görevlisi: 129 Kişi

TOPLAM: 133 Kişi.

Güvenlik Hizmet Alımı…” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin 25’inci maddesinde “25.1.Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim, harç ve sözleşme bedeli üzerinde Kamu İhale Kurumuna ödenecek masraflar ayrıca sözleşme bedeli üzerinden hesaplanan Damga Vergisi, Karar Teyit Pulu ile Komisyon Karar Pulu Giderlerinin tamamı istekliye aittir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

1-Özel Güvenlik Amiri, 1 kişi (Asgari ücret+%120 fazlası,

2-Özel Güvenlik Şefi 3 kişi (Asgari ücret+%100 fazlası,

3-Özel Güvenlik Görevlisi 129 kişi (Asgari ücret+%60 fazlası

4-Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Çalışması, Asgari ücret + %100 fazlası) Güvenlik Şefi 3 kişi Gün 30

5-Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Çalışması, Asgari ücret + %60 fazlası) Güvenlik Görevlisi 95 kişi Gün 4132,5

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Yemek

133 güvenlik personeli için aylık 26 gün / kişi üzerinden brüt 10 TL nakdi olarak ödenecektir.)

Yol

Yüklenici, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği esasları doğrultusunda İl ve/veya ilçe trafik komisyonlarınca onaylanmış araç uygunluk belgesi ve servis izin belgesine sahip araçlarla, güvenlik görevlilerinin hizmet yapacağı yerlere, ilgili Kanun Yönetmeliklere ve mevzuata uygun şoförlü sağlayacağı 14 (adet) servis aracı ile götürüp getirilmesini temin etmekle yükümlüdür.

Yüklenici, personelinin işyerlerine ulaşımını ayni olarak idarenin belirlediği çalışma başlangıç ve bitiş saatlerine uygun olarak güzergâhta sağlamakla yükümlüdür.

İdarenin kadrolu personeli için tahsis ettiği taşıt araçlarını yüklenici personeli yararlanamaz.

Giyim

Yazlık Kıyafetler Miktarı 3 Yıllık

1.Pantolon ( %65 Viskon, %35 Polyester) 798 adet

2.Gömlek ( kollu Terikoton kumaş,%45 Pamuk, %55 Polyester) 798 adet

3.Özel Güvenlik Görevlisi Kepi ( Siyah renk, kumaş) 399 adet

4.Çorap ( Penye ) 798 Çift

5.Ayakkabı (bağcıklı, Siyah suni deri, altı kalın suni kösele) 399 Çift

6.Kemer (Siyah, 3,5 cm genişlik, hakiki deri) 399 adet

Kışlık Kıyafetler Miktar 3 Yıllık

1 .Pantolon (%65 Viskon, %35 Polyester) 798 Ad

2.Gömlek (uzun kollu Terikoton kumaş,%45 Pamuk, %55 Polyester) 798 Ad

3.Mont (Su iticili kumaş, diz seviyesinde) 399 Ad

4.Kravat (Penye kumaş, siyah renk) 798 Çift

5.Çorap ( Penye ) 399 Çift

6.Ayakkabı ( Suni Deri, bağcıklı, siyah renk, kauçuk taban ) 399 Çift

7.Kaban (içi muflonlu su geçirmez kumaş) 266 Ad.

8.Bot ( su geçirmez, Siyah suni deri, yarım konçlu, poliverten taban) 399 Çift.

9.Avcı Yeleği ( Suni Deri, içi muflonlu ) 133 Ad.

10.Eldiven ( kalın örgü yün ) 266 Ad.

11.Kazak (Örgü, yün) 266 Ad.

12.BERE (kalın örgü yün) 266 Ad.

13.Reflektif Yelek ( Polyester kumaş ) 133 Ad.

14.Yağmurluk ( Polyester kumaş ) 133 Ad

25.3.3. Malzeme giderleri:

1- 1 adet 4×4 Şoförsüz Araç (Pick-up), aylık ortalama 3000 km yol kat edecek Motorin yakıtı ve aracın , Kasko ,Trafik Sigortası , Fenni Muayene, Arıza giderleri dahildir.

2-PC -2 Elektrikli Araç 2 adet , Akü ve Arıza giderleri dahildir.

3-El Telsizi (şarj aleti ile birlikte) 14 Adet

4-Bomba arama aynası 14 Adet

5-El detektörü 14 Adet

6-El Feneri şarjlı 14 Adet

7-Kelepçe ve kılıfı 60 Adet

8-Cop ve kılıfı 60 Adet

9-Düdük ve düdük bağı133 Adet

25.3.4. Diğer giderler:

25.3.4.1. TPAO Trakya Bölge Müdürlüğü sabit işyerlerinde çalışacak silahlı 133 Özel Güvenlik Görevlisi için 5188 sayılı Kanunun 21.meddesine göre yapılması zorunlu olan 36 ay (1095 gün) süreli Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigorta Bedelini teklif fiyata dahil edeceklerdir.

25.3.4.2. Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortasını, sigorta acentelerinden alınan poliçe, proforma fatura veya sözleşme ekine sigorta acentelerince Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası tarife ve talimatlarında yer alan talimat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası hizmetini gerçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin Genel Müdürlüğünden veya Bölge Müdürlüklerinden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu teyitlerin yetkili kişilerin imzasını taşıması gerekecektir. Ancak sigorta şirketlerinin Genel Müdürlük veya Bölge Müdürlüklerinden alınmış Poliçe veya Fiyat Teklifleri için teyit alınmasına gerek bulunmamaktadır.

25.3.4.3. Yüklenici TPAO Trakya Bölge Müdürlüğü sabit işyerlerinde çalışacak 133 Güvenlik Görevlisinin her biri için en az yıllık 25 (yirmibeş) adet fişek üzerinden yılda 1 (bir) kez, hizmet süresince 3 (üç) kez hizmet içi eğitim atışını vardiya hizmetlerini aksatmadan küçük gruplar halinde görev yaptıkları gün içerisinde yaptıracak bu eğitimle ilgili fişek, poligon ücreti ve diğer giderleri teklif fiyata dahil edeceklerdir.

Yüklenici, İstihdam ettiği Güvenlik görevlilerinin Hizmet içi eğitim atışlarını hizmetin verildiği il sınırları içerisinde İçişleri Bakanlığından Özel Güvenlik Eğitim Kurumu Faaliyet İzin belgesine sahip Güvenlik şirketlerinin veya kolluk kuvvetlerinin atış poligonlarında yaptıracaktır.

Hizmet içi eğitim atışlarının Özel Güvenlik Eğitim Kurumları üzerinden Özel Poligonlarda yapılması durumunda atış yaptıracak olan ekipte atış eğiticisi sertifikası sahibi bir eğiticinin başkanlığında yeter sayıda gözetmen ve sağlık ekibi hazır bulundurulacaktır. Atış sonrası özel güvenlik görevlilerinin 25 mermiyi kullandıklarına dair sarf tutanakları ve atış takip defteri atış sorumlusu, poligon sorumlusu ve sağlık görevlisi tarafından düzenlenecek ve muhafaza edilecektir. Yüklenici, İdarenin Kontrol teşkilatına atışların yapıldığına dair rapor düzenleyip yazılı olarak verecektir.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

% 2” düzenlemesi yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet Alımı İhalelerinde Aşırı Düşük Tekliflerin Değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde”79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde; İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.

79.2. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; amortisman, kıdem tazminatı, iş yeri hekimliği ücreti, oryantasyon eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki giderlerin genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarda bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir. Sözleşme giderleri ve genel giderler içinde değerlendirilmesi öngörülen giderler idari şartnamelerde “teklif fiyata dahil olan diğer giderler” kısmında belirtilmeyecektir.

79.3. Asgari işçilik maliyeti;

i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.

79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.

79.4.1. İsteklilerce yapılacak aşırı düşük teklife ilişkin açıklamalar belgelere dayanmalıdır. Belgelere dayanılmaksızın yapılan açıklamalar kabul edilmeyerek söz konusu teklifler reddedilecektir.

79.4.2.3. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

b. Fiyat teklifleri,

c. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,

79.4.2.23. Özel güvenlik hizmet alımlarında ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyecektir.

Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasında giyim bedeli ise önemli bir bileşen olarak görülecek ve isteklilerce giyim bedelini tevsik eden belgeler sunulacaktır. Giyeceklerin daha önce alındığı ve bunun için bir gider öngörülmediği gibi açıklamalar kabul edilmeyecektir.

Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde mali sorumluluk sigortası gideri aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilecek ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan poliçe, proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini geçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu teyitlerin yetkili kişilerin imzasını taşıması gerekecektir. Ancak sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlüklerinden alınmış poliçe veya fiyat teklifleri için teyit alınmasına gerek bulunmamaktadır.

Özel güvenlik hizmetinin kampüs gibi belirli bir alan içerisinde yerine getirilmesi ve güvenlik için bir araca gerek duyulması halinde, bu aracın akaryakıt ve diğer maliyetleri önemli teklif bileşeni olarak kabul edilmeyecektir. …” açıklamaları yer almaktadır.

Yapılan incelemede başvuruya konu ihaleye 7 istekli tarafından teklif verildiği, ihale komisyonunca yapılan değerlendirmede teklif fiyatları yaklaşık maliyete göre aşırı düşük olduğu tespit edilen 2 istekliden 4734 sayılı Kanun’un 38’inci maddesi uyarınca açıklama istenildiği, anılan isteklilere gönderilen açıklama isteme yazılarında teklif fiyatı bileşenlerine (birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen kalemler) ilişkin açıklamada bulunulmasının istenildiği, daha sonra isteklilerce sunulan açıklamaların incelenmesi sonucunda Mavi Koruma ve Güvenlik Hiz. Ltd. Şti. ve Global Koruma ve Güvenlik Hiz. Ltd. Şti. tarafından yapılan açıklamaların 16.05.2014 tarihli ihale komisyonu kararı ile yeterli görülerek ihalenin Mavi Koruma ve Güvenlik Hiz. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmasına, Global Koruma ve Güvenlik Hiz. Ltd. Şti.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenmesine karar verildiği,

İhale üzerinde bırakılan Mavi Koruma ve Güvenlik Hiz. Ltd. Şti. tarafından sunulan açıklamanın incelenmesi neticesinde;

İstekli tarafından teklif bileşenlerine ilişkin bir analiz raporunun sunulduğu, isteklinin asgari işçilik maliyeti için 12.249.416,25 TL, giyim gideri için (%3 sözleşme giderleri ve genel giderler hariç) 162.526,00 TL, hizmet içi atış eğitim gideri için 52.368,75 TL, mali sorumluluk sigortası gideri için 3.990,00 TL, personel ulaşım gideri için (%3 sözleşme giderleri ve genel giderler hariç) 1.080.000,00 TL, personel iş sağlığı ve güvenliği gideri için 71.820,00 TL ve 4X4 Pick-Up araç kiralama bedeli için 70.200,00 TL öngördüğü,

Mali sorumluluk sigortası bedelini tevsik etmek amacıyla Orangrup Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.nden alınan fiyat teklifi ile ilgili Orta Anadolu Bölge Müdürlüğünden alınan teyit yazısının sunulduğu,

Giyim giderini tevsiken Ozan Tekstil İş Elbiseleri’nden alınan proforma faturanın sunulduğu, proforma faturada Kamu İhale Genel Tebliği’nde yer alan ilgili ibare ile meslek mensubunun imza ve kaşesinin bulunduğu,

Personelin ulaşım giderine ilişkin olarak Sept-Tur Taşımacılık Zahir ve Turizm Dış Tic. Ltd. Şti.nden alınan meslek mensubu imza ve kaşesi taşıyan fiyat teklifinin sunulduğu, söz konusu teklifte teklife “mtv, tamir, bakım-onarım, mali sorumluluk sigortası, kasko, muayene ve lastik giderlerinin” dahil olduğunun belirtildiği,

4X4 Pick-Up arazi aracı kiralama bedeline ilişkin olarak Nihat Özel Sağlık Hizmetleri Temizlik Bilgisayar Gıda İnşaat Tic. ve San. Ltd. Şti.nden alınan meslek mensubu imza ve kaşesi taşıyan fiyat teklifinin sunulduğu, söz konusu fiyat teklifinde maliyet bileşenlerinin akaryakıt, mtv, trafik sigortası, kasko, amortisman gideri, bakım-onarım gideri, koltuk sigortası ve firma kârı olarak belirlendiği, bu giderler için öngörülen maliyetlerin ise ayrı ayrı belirtildiği,

Hizmet içi eğitim atışı giderini tevsik etmek amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 2014 yılı Hizmet içi Eğitim Tabanca Atış Ücretlendirme Listesinin ve atışlarda kullanılacak mermi gideri için Makine Kimya Endüstrisi tarafından açıklanan ücret listesinin sunulduğu,

Bununla birlikte İdari Şartname’nin 25.3.3’üncü maddesinde yer alan “PC-2 (2 adet) elektrikli araç” gideri için ise istekli tarafından herhangi bir açıklama yapılmadığı tespit edilmiştir.

Global Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sunulan açıklamanın incelenmesi neticesinde;

İstekli tarafından teklif bileşenlerine ilişkin bir ayrıntılı maliyet analizinin sunulduğu, isteklinin asgari işçilik maliyeti için 12.249.369,81 TL, giyim gideri için (%3 sözleşme giderleri ve genel giderler hariç) 163.191,00 TL, hizmet içi atış eğitim gideri için 29.925,00 TL,mali sorumluluk sigortası gideri için 8,37 TL, personel ulaşım gideri için (%3 sözleşme giderleri ve genel giderler hariç) 2.016.000,00 TL, 4X4 Pick-Up araç kiralama bedeli için 105.793,83 TL öngördüğü,

Mali sorumluluk sigortası bedelini tevsik etmek amacıyla Simetri Sigorta Aracılık Hiz. Ltd.Şti.nden alınan fiyat teklifi ile Neova Sigorta A.Ş.nin genel müdürlüğünden alınan teyit yazısının sunulduğu,

Giyim giderini tevsiken Ce-Ka Konfeksiyon’dan alınan proforma faturanın sunulduğu, proforma fatura üzerinde “Birim satış tutarının mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının %80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresi ile meslek mensubunun imza ve kaşesinin bulunduğu,

Personelin ulaşım giderine ilişkin olarak Turan Turizm’den alınan meslek mensubu imza ve kaşesini taşıyan fiyat teklifinin sunulduğu, söz konusu teklifte teklife “şoför, yakıt, vb. tüm giderlerin” dahil olduğunun belirtildiği,

İstekli tarafından 4X4 Pick-Up arazi aracı kiralama giderine ilişkin olarak kira bedeli, akaryakıt, trafik sigortası, kasko, bakım-onarım gideri olmak üzere beş farklı maliyet kalemi öngörüldüğü, bu kalemlerin her biri için ayrı ayrı belge sunulduğu, bu kapsamda kiralama bedeline ilişkin olarak Panaroma Tem. İnş. Elek. Taş. Tur. Tic. Ltd. Şti.nden alınan meslek mensubu imza ve kaşesini taşıyan fiyat teklifinde teklife lastik giderinin dahil olduğunun belirtildiği, bu durumda proforma fatura konusunun kira bedeli ile lastik giderinden oluştuğu, ancak fiyat teklifinde farklı maliyet kalemlerinin ve ilgili birim fiyatlarının ayrı ayrı ele alınması gerekirken bu kalemlerin tek bir iş kalemi olarak ele alınmış olması nedeni ile söz konusu fiyat teklifinin uygun olmadığı, dolayısıyla fiyat teklifine konu giderlerin mevzuata uygun şekilde tevsik edilemediği,

Ayrıca kasko bedeli için acente Simetri Sigorta Ara. Hiz. Ltd. Şti.nden alınan genişletilmiş kasko sigortası fiyat teklifi, trafik sigortası için ise anılan şirketten alınan teklifin sunulduğu, ancak söz konusu tekliflerinin Kamu İhale Genel Tebliği’nde düzenlenen yöntemlerden hiç birine uygun olmadığı,

Hizmet içi eğitim atışı giderini tevsik etmek amacıyla Okyanus Güvenlik Koruma ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.nden alınan fiyat teklifinin sunulduğu, söz konusu teklifte teklife “tüm giderlerin dahil” olduğunun belirtildiği, fakat bu giderlerin hangi kalemleri kapsadığı konusunda açıklamanın yer almadığı, dolayısıyla fiyat teklifinde farklı maliyet kalemlerinin ve ilgili birim fiyatlarının ayrı ayrı ele alınması gerekirken bu kalemlerin tek bir iş kalemi olarak ele alınmış olması nedeni ile söz konusu fiyat teklifinin uygun olmadığı, dolayısıyla fiyat teklifine konu giderlerin mevzuata uygun şekilde tevsik edilemediği,

Ayrıca İdari Şartname’nin 25.3.3’üncü maddesinde yer alan “PC-2 (2 adet) elektrikli araç” gideri için ise istekli tarafından herhangi bir açıklama yapılmadığı tespit edilmiştir.

a) Mavi Koruma ve Güvenlik Hiz. Ltd. Şti. tarafından 4X4 Pick-Up arazi aracı giderine ilişkin yapılan açıklamaların uygun olmadığı, ayrıca “PC-2 (2 adet) elektrikli araç” maliyeti ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığı tespit edildiğinden anılan isteklinin aşırı düşük açıklamasının mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.

b) Global Koruma ve Güvenlik Hiz. Ltd. Şti. tarafından araç kiralama gideri ve hizmet içi eğitim gideri için yapılan açıklamaların mevzuata uygun olmadığı, ayrıca “PC-2 (2 adet) elektrikli araç” maliyeti ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığı tespit edildiğinden anılan isteklinin aşırı düşük açıklamasının mevzuata uygun olmadığı görülmüştür.

c) Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.2.15’inci maddesine göre maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının proforma fatura veya fiyat teklifleri ekinde sunulma zorunluluğu bulunmamaktadır. Mavi Koruma ve Güvenlik Hiz. Ltd. Şti. ve Global Koruma ve Güvenlik Hiz. Ltd. Şti. tarafından yapılan açıklamalarda proforma fatura ve fiyat teklifi sunulmuş olup bunlara dayanak teşkil eden maliyet/satış tutarı tespit tutanakları ise sunulmamıştır.

Bu sebeple ve yukarıda ulaşılan sonuçlar nedeniyle başvuru sahibinin 8’inci iddiasına ilişkin bir inceleme ve değerlendirme yapılmamıştır.

d) İdari Şartname’nin 18.1’inci maddesinde “İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.” düzenlemesi yer almaktadır.

Başvuruya konu ihalede Mavi Koruma ve Güvenlik Hiz. Ltd. Şti. ve Global Koruma ve Güvenlik Hiz. Ltd. Şti. tarafından piyasadan alınan fiyat teklifleri ile aşırı düşük teklif açıklaması yapılmış olması isteklinin alt yüklenici çalıştıracağı anlamına gelmediğinden başvuru sahibinin 9’uncu iddiası yerinde bulunmamıştır.

6) Başvuru sahibinin 11’inci iddiasına ilişkin olarak:

İdari Şartname’nin “Yemek, yol ve giyecek giderleri” başlıklı 25.3.2’nci maddesinde “…Yüklenici, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği esasları doğrultusunda İl ve/veya ilçe trafik komisyonlarınca onaylanmış araç uygunluk belgesi ve servis izin belgesine sahip araçlarla, güvenlik görevlilerinin hizmet yapacağı yerlere, ilgili Kanun Yönetmeliklere ve mevzuata uygun şoförlü sağlayacağı 14 (adet) servis aracı ile götürüp getirilmesini temin etmekle yükümlüdür. Yüklenici, personelinin işyerlerine ulaşımını ayni olarak idarenin belirlediği çalışma başlangıç ve bitiş saatlerine uygun olarak güzergâhta sağlamakla yükümlüdür. İdarenin kadrolu personeli için tahsis ettiği taşıt araçlarını yüklenici personeli yararlanamaz…” düzenlemesine yer verilmiştir.

İdari Şartname’nin yukarıda aktarılan maddesinde araç uygunluk belgesi ve servis izin belgesinden bahsedilmişse de, söz konusu belgeler İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde isteklilerce teklif kapsamında sunulması gereken belgeler arasında sayılmamıştır. Bununla birlikte söz konusu belgelerin teklif kapsamında sunulacağına dair İdari Şartname’nin 25.3.2’nci maddesinde de düzenleme yapılmamıştır. Bu nedenle tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında söz konusu belgeler ile ilgili bir inceleme ve değerlendirme yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.