Pazartesi, Temmuz 15, 2024
Aşırı Düşük

Aşırı düşük açıklama kapsamında sunulan fiyat tekliflerinin idarelerce teyit edilmesi zorunlu mudur?

KAMU İHALE KURUL KARARI

Toplantı No : 2018/005

Gündem No : 21

Karar Tarihi : 30.01.2018

Karar No : 2018/UY.II-302

BAŞVURU SAHİBİ:

Sisan Mühendislik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/513627 İhale Kayıt Numaralı “Ermenek 300 Kişilik Öğrenci Yurdu Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından 13.11.2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Ermenek 300 Kişilik Öğrenci Yurdu Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Sisan Mühendislik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 13.12.2017 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 15.12.2017 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 21.12.2017 tarih ve 70235 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.12.2017 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2017/3289 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında iş kalemlerinin miktarının idarece yaklaşık maliyetteki miktarlardan %10’dan daha fazla olduğu, hesap cetvelinde aritmetik hatalar olduğu, hesap cetvelinde açıklama istenilmeyen iş kalemlerine yer verilmediği, yaklaşık maliyette yer almayan ancak yapılması zorunlu olan iş kalemlerine hesap cetvelinde yer verilmediği, iş kalemlerinde yer alan işçilik ücretlerinin saatlik asgari ücretin altında olduğu, kullanılan kamu kurum ve kuruluşlarının birim fiyatlarının cari yılın fiyatları olmadığı, poz numaralarının hatalı yazıldığı, kar ve genel giderlerin düşük gösterildiği, istekli tarafından sunulan analiz formatlarının analiz formatına, birim fiyat tariflerine, yapım şartlarına ve teknik şartnameye uygun olmadığı, analizlerde aritmetik hata yapıldığı, analiz fiyat tutarlarının teklif fiyatının üzerinde olduğu, inşaat iş kalemleri dışındaki iş kalemlerinde sunulan açıklamada malzeme ve montaj bedellerinin ayrı ayrı gösterilmediği, fiyat tekliflerinin tam tasdik sözleşmesi yapmayan ve beyannameleri imzalamaya yetkili olmayan meslek mensubu tarafından düzenlendiği, fiyat teklifine konu malın tutanakta tespit edilen ortalama birim maliyetinin altında olduğu, fiyat tekliflerinde Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13.1’inci maddesinde yer alan ibarenin bulunmadığı, ayrıca kaşede iletişim bilgilerinin yer almadığı, fiyat tekliflerinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin düzenlenmediği, fiyat teklifini düzenleyenlerin SMM veya YMMM olmadığı, isteklinin açıklamalarının tamamının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.3.-45.1.13’üncü maddelerine ayrı ayrı aykırı olduğu, fiyat teklifi veren firmaların fiyat teklifinden haberlerinin olmadığı,

2) İhale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin benzer işe uygun olmadığı, asgari iş deneyim tutarını karşılamadığı, iş deneyim belgesinin EKAP’a kaydının bulunmadığı, belgenin belgeyi düzenlemeye yetkili olmayan kuruluş tarafından düzenlendiği

3) İhale üzerinde bırakılan isteklinin hakkında kamu davası ile iflas erteleme davasının bulunduğu, teklif mektubunu imzalayan ancak ortaklık oranı bulunmayan vekillerin ve temsilcilerin ihalelere katılmaktan yasaklı olduğu, teklif mektubunun standart forma uygun olmadığı, rakam ve yazıyla yazılan teklif tutarının farklı olduğu, teklif mektubunda yer alan firma bilgilerinin hatalı olduğu, isteklinin EKAP’a kaydının bulunmadığı, isteklinin ana sözleşmesinde ihale konusu işi yapabileceğine ilişkin yeterli ve açık hükümlerin yer almadığı iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir…” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Sınır değer tespiti ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 45’inci maddesinde “…45.1.3. İsteklilerden teklifleri kapsamında analiz ve hesap cetveli sunmaları istenmeyecektir. Analizler ve hesap cetveli, Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklif fiyatı aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerin tekliflerinin önemli bileşenleri ile ilgili ayrıntıların belirlenmesi amacıyla, sadece aşırı düşük teklif sahibi isteklilerden istenecektir. Bu çerçevede; teklif fiyatının aşırı düşük olduğu tespit edilen istekliler tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenlerine ilişkin olarak yapacakları açıklama kapsamında;

a) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, toplam teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatların gösterildiği hesap cetveli ile açıklama istenen iş kalemleri ve/veya iş gruplarının birim fiyatlarına ilişkin ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri,

b) Teklif birim fiyatlı işlerde; açıklama istenen iş kalemlerinin birim fiyatlarına ilişkin olarak ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri sunacaklardır. Sorgulamaya konu edilmeyen iş kalemleri/grupları için analiz sunulması istenmeyecektir.

Anahtar teslimi götürü bedel teklif alınan ihalelerde istekli tarafından sunulacak hesap cetvelinde, sorgulamaya tabi tutulmayan iş kalemlerinin ve/veya iş gruplarının her biri için miktar ve birim fiyatların ayrı ayrı gösterilmesi zorunlu olmayıp, sorgulanmayan iş kalemlerinin tamamı için teklif edilen toplam bedelin gösterilmesi yeterlidir.

45.1.4. İdare tarafından ihale dokümanı kapsamında;

a) Teklif birim fiyatlı işlerde; her bir iş kaleminin yapım şartlarına, tarif ve içeriğine göre analizde yer almasını istediği “malzeme, işçilik, makine ve diğerleri (varsa; nakliyeler, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, zamlar vb.)” sadece girdi cinslerinin belirlendiği, analiz girdileri ile miktarlarının ve tutarlarının belirtilmediği,

b) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde; iş kalemleri ve/veya iş gruplarının yapım şartlarına bağlı kalınarak, her iş kalemi/iş grubunun içeriğine göre analizde yer almasını istediği “malzeme, işçilik, makine ve diğerleri (varsa; nakliyeler, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, zamlar vb.)” sadece girdi cinslerinin belirlendiği, analiz girdileri ile miktarlarının ve tutarlarının belirtilmediği,

(Ek-Y.2)’de yer alan örneğe uygun analiz formatının isteklilere verilmesi, isteklilerin de tekliflerinin aşırı düşük olarak tespit edilerek kendilerinden açıklama istenmesi durumunda, yapacakları açıklamada sunacakları analizlerin verilen bu formata uygun olması gerekmektedir.

İdare tarafından bütün iş kalemleri/iş grupları için tek bir analiz formatı düzenlenebileceği gibi, iş kalemleri/iş gruplarının yapım şartlarına göre birden fazla analiz formatı da düzenlenebilir. Ancak bu durumda, idare ihale dokümanında hangi analiz formatının hangi iş kalemleri/iş grupları için kullanılacağını belirtmek zorundadır.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar ile uyumlu olmayan iş kalemleri (özel iş kalemleri) ile idarelerce tasarlanan ve birden fazla iş kalemini ihtiva eden iş kalemleri (paçal iş kalemi) için bu iş kalemlerinde bulunan analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarının, ihale dokümanı kapsamında istekli olabileceklere verilmesi gerekmektedir. Ancak idarece niteliği gereği analiz formatı hazırlanamayan iş kalemlerine ilişkin isteklilerin açıklamaları kapsamında analiz sunmalarına gerek olmayıp, anılan iş kalemlerine ilişkin açıklamalar 45.1.13 maddesi uyarınca yapılabilir.

45.1.5. İsteklilerin iş kalemleri/iş grupları için kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış cari yıl birim fiyatları veya bu fiyatlardan daha yüksek fiyatları teklif etmeleri ve söz konusu iş kalemleri/grupları için; hangi kamu kurum ve kuruluşunun birim fiyatını kullandıklarını, birim fiyat poz numarasını da yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları durumunda analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda; isteklilerin, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış “kar ve genel gider içermeyen birim fiyatların” üzerine, kendi belirledikleri “kar ve genel gideri” ilave ederek birim fiyatlarını oluşturmaları durumunda da; hangi kamu kurum ve kuruluşunun “kar ve genel gider hariç birim fiyatını” kullandıklarını ve kendi belirledikleri “kar ve genel gider” tutarını yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları halinde de, söz konusu iş kalemleri/iş grupları için analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda isteklilerin analiz düzenlemeleri zorunlu olmayan söz konusu iş kalemleri/grupları için 45.1.13 maddesinde belirtilen belgeleri sunmalarına da gerek bulunmamaktadır.

İlan veya davet tarihinde cari yıl birim fiyatın yayımlanmamış olması durumunda, istekli tarafından önceki yılın yayımlanmış birim fiyatları kullanılabilir.

45.1.6. Analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenerek yayımlanmış rayiçleri kullanan ve söz konusu rayiçleri poz numaralarını da belirtmek suretiyle liste halinde sunan isteklilerin, söz konusu rayiçlere ilişkin olarak 45.1.13 maddesinde belirtilen belgeleri sunmalarına gerek bulunmamaktadır.

45.1.7. İstekliler tarafından, inşaat iş kalemleri/iş grupları dışında yer alan sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı, müşterek tesisat, havalandırma, brülör, asansör, elektrik tesisatı vb. iş kalemleri/iş gruplarına ait analiz sunulması yerine bu iş kalemi/iş gruplarına ait malzeme ve montaj bedelini ayrı ayrı gösterecek şekilde açıklama yapılması kabul edilecektir.

45.1.8. Aşırı düşük teklifine ilişkin olarak yaptığı açıklamada sunduğu analizler, ihale dokümanı kapsamındaki analiz formatına, birim fiyat tariflerine, idarece tanımlanan yapım şartlarına veya teknik şartnameye uygun olmayan, analiz fiyat tutarları teklif fiyatların üzerinde olan isteklilere ait teklifler reddedilecektir. Analizler üzerinde yapılan incelemede; çarpım ve toplamlarda hesaplama hatası bulunması durumunda, analiz girdilerine ait fiyatlar esas alınarak, hesaplama hatası ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilir. Bu şekilde düzeltilmiş analiz fiyatı, teklif fiyatın üzerinde olan isteklilerin teklifleri reddedilir.

45.1.9. İş kalemleri/gruplarına ait analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde yer alan işçilik fiyatları ihale tarihinde yürürlükte olan saatlik asgari ücretin altında olamaz.

İsteklilerin analizlerine dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

a. Üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri,

b. Çimento ve demir ürünleri için ilan edilmiş üretici fiyat tarifeleri,

c. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,

ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mal veya hizmetlere ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,

d. Ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları,

e. Stoğunda bulunan mallara ilişkin stok tespit tutanakları,

f. İdarece istenmesi durumunda yardımcı analizler v.b. dir.

İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları açıklamaları kapsamında sunacaklardır.

45.1.13.1.(Değişik: 07/06/2014-29023 R.G./ 30.md.) Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, meslek mensubu tarafından muhafaza edilecek ve fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeyecektir. Ancak idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanaklar meslek mensubundan istenebilecektir.

Maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için, fiyat teklifinin mamul/mala ilişkin olması halinde mamul/malın birim fiyatının, tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifinin hizmete ilişkin olması halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta tespit edilen toplam birim maliyetin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

45.1.13.3. İsteklinin teklifine konu çimento veya demir ürünlerine ilişkin açıklamalarında çimento veya demir ürünleri üreticisinin ilan edilmiş fiyat tarifelerini kullanması halinde, sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan bir tarifeyi gösterir belgeyi sunması yeterlidir.

45.1.13.4. İsteklinin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilen fiyat tarifelerinde belirtilen fiyatları kullanması halinde, sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan bir tarifeyi gösterir belgeyi sunması yeterlidir. (Örnek: Orman Genel Müdürlüğüne bağlı işletmeler tarafından satılan ürünlere ilişkin ilan edilmiş fiyatlar vb.)

45.1.13.4.1. İsteklinin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin fiyat tekliflerini kullanması halinde, sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) düzenlenmiş fiyat teklifini sunması yeterlidir. (Örnek: Karayolları Genel Müdürlüğü, İl Özel İdareleri, Belediyeler vb.nin sattıkları kum, çakıl, kırmataş vb. mallara ilişkin verdikleri fiyat teklifleri.)

45.1.13.5 İstekli tarafından açıklaması yapılacak girdinin fiyatı, kamu kurum ve kuruluşlarınca ilan edilen ilgili mala ilişkin asgari fiyatlara uygun olması halinde, sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan asgari fiyatın belgelendirilmesi suretiyle açıklama yapılması yeterlidir. (Örnek: EPDK tarafından il bazında günlük yayımlanan akaryakıt fiyatları vb.)…” açıklaması,

İdari Şartname’nin “Sınır değer” başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.

33.2. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

a) Yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen işin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.2 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.” düzenlemesi yer almaktadır.

İdarece gönderilen ihale işlem dosyası incelendiğinde, ihale üzerinde bırakılan istekliden EKAP üzerinden 21.11.2017 tarihinde gönderilen yazı ile aşırı düşük teklif açıklaması talebinde bulunduğu, aşırı düşük teklif sorgulama yazısında açıklama istenilecek iş kalemleri, açıklama istenilmeyecek analiz girdileri ile analiz formatının anılan istekliye verildiği, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında idarece 93 iş kalemi için açıklama sunulmasının istenildiği, söz konusu iş kalemlerinden 16’sının inşaat iş kalemleri/grupları dışında kalan özel/paçal iş kalemleri olduğu, diğer 77 iş kalemlerinin ise kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanan birim fiyatlarla uyumlu iş kalemleri olduğu tespit edilmiştir.

İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde, 77 iş kaleminin fiyatının tevsiki için kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış 2017 yılı birim fiyatlarının kullanıldığı, kullanılan poz numaralarının hatalı olmadığı, isteklinin, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış “kar ve genel gider içermeyen birim fiyatların” üzerine, kendi belirlediği “kar ve genel gideri” ilave ederek birim fiyatlarını oluşturduğu, diğer 16 iş kalemi için üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulduğu, fiyat tekliflerinin meslek mensubu tarafından düzenlediği, fiyat tekliflerinde meslek mensubuna ait ve iletişim bilgilerinin de yer aldığı kaşe ile imzanın bulunduğu ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13.1’inci maddesindeki ibarenin yer aldığı görülmüştür.

İstekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında hazırlanan hesap cetveline bakıldığında, idare tarafından açıklama istenilen 93 iş kalemi için toplam 8.428.103,32 TL bedel öngördüğü, açıklama istenilmeyen iş kalemleri için ise 521.896,68 TL öngörerek toplam teklif tutarını (8.950.000,00 TL) açıkladığı, Excel üzerinden yapılan hesaplamada, hesap cetvelinde aritmetik hatanın yapılmadığı, idare tarafından açıklama istenilen 93 iş kalemine ilişkin kendi metrajı ile anılan isteklinin öngördüğü metraj arasında yapılan kıyaslama incelendiğinde, 26 iş kaleminin aynı, 54 iş kaleminde fazlalık, 13 iş kaleminde eksiklik, ayrıca eksiklik olan iş kalemlerinin 1 tanesinde eksikliğin %10’dan fazla, fazlalık olan iş kalemlerinin 5 tanesinde ise fazlalığın %10’dan fazla olduğu tespit edilmiştir.

Yukarıda aktarılan tespitler ve mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde anahtar teslimi götürü bedel üzerinden ihale edilen işlerde idarenin metrajları ile isteklilerin metrajlarının birebir örtüşmesi beklenmemekle birlikte aradaki metraj farkının makul düzeyde olması gerektiği, itirazen şikâyete konu ihalenin imalat miktarlarının ihale dokumanı içerisinde isteklilere verilememesi dolayısıyla isteklilerce miktar tespitinin proje, pursantaj listeleri ve mahal listeleri üzerinden hesaplanması gerekmekte olup, isteklilerce belirlenen miktarların idarenin belirlediği miktarlarla birebir örtüşmesi beklenemeyeceğinden söz konusu metraj farklılıkların makul ve kabul edilebilecek bir oranda olması gerekmekte ise de açıklama istenilen iş kalemlerinin tamamı üzerinden sağlanan fiyat avantajının ihaleye teklif veren diğer isteklilerin teklif bedellerine göre sıralamada değişikliğe sebep olup olmadığı diğer bir ifade ile kendileri lehine bir avantaj sağlayıp sağlamadığı hususunun da dikkate alınması gerektiği, istekli tarafından düzenlenen hesap cetvelindeki iş kalemlerinin miktarları ile idarenin miktarları arasındaki farkın söz konusu isteklinin teklif birim fiyatları ile çarpımı sonucunda oluşan toplam net fark tutarının istekli aleyhine 215.713,54 TL olduğu, anılan isteklinin hesap cetvelinde vermiş olduğu miktarlar ile kendisine avantaj sağlamadığı, aksine miktar farklılığının tutarın daha fazla olmasına sebep olduğu, ayrıca ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında 16 iş kalemi için satış tutarı tespit tutanağına dayanak üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulduğu,

söz konusu fiyat tekliflerinin anılan Tebliğ’in aradığı şartları taşıdığı ve mevzuata uygun olduğu,

ayrıca satış tutarı tespit tutanaklarının idare tarafından istenilmediği ve idarece istenilmeden sunulmasına gerek olmadığı gibi idarece sunulan fiyat tekliflerinin teyit edilmesi zorunluluğun da bulunmadığı dikkate alındığında başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Diğer taraftan başvuru sahibinin “isteklinin açıklamalarının tamamının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.3.-45.1.13 maddelerine ayrı ayrı aykırı olduğu, fiyat teklifi veren firmaların fiyat teklifinden haberlerinin olmadığı” yönündeki iddiasını somut bir hukuka aykırılık gerekçesine veya delillere dayandırmadığı, dolayısıyla iddianın genel nitelikli hukuka aykırılık ifadelerini içeren bir iddia niteliğinde olduğu anlaşılmış olup, başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar” başlıklı 43’üncü maddesinde “(1) İş deneyim belgeleri; yapılan iş karşılığı bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak, Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarına (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç) gerçekleştirilen işler için, iş sahibi tarafından düzenlenir ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır.

(2) Gerçek kişilere veya yukarıda belirtilenler dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işler için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ilgili belediye tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dışında il özel idaresi tarafından, ilgili mevzuatı uyarınca yapı denetimi veya kabulü bunların dışındaki kuruluşlar tarafından yapılan işlerde ise bu mevzuat uyarınca yetkilendirilmiş kurumlar tarafından düzenlenir. Belediyenin ilgili birimi tarafından düzenlenen iş deneyim belgeleri belediye başkanı veya yetkili birim amiri tarafından, il özel idaresince düzenlenenler ise, vali veya yetkilendirdiği kişi tarafından onaylanır…”hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “(1) Aday veya isteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini tevsik etmeleri için iş deneyim belgesi istenilmesi zorunludur.

(2) Aday veya istekliler tarafından, iş deneyimlerini tevsik için;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde;ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

….

(6) İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

(12) Mezuniyet belgelerinin iş deneyimini tevsik için sunulması durumunda; mezuniyetten sonra geçen sürenin onbeş yıldan fazlasının değerlendirmeye alınabilmesi için, başvuru veya teklif kapsamında mezuniyet belgesi sahibine ait yapım işine ilişkin bir iş deneyim belgesinin sunulması zorunludur…” hükmü ile,

“İş Deneyim Belgelerinin Değerlendirilmesi” başlıklı 48’inci maddesinde “…(6) İş deneyim belge tutarlarının değerlendirilmesinde;

a) İş bitirme ve iş durum belge tutarları tam olarak,

b) Denetim veya yönetim faaliyetleri nedeniyle alınan belge tutarları beşte bir oranında,

dikkate alınır.

(8) Mühendis veya mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işleri ihalelerinde, iş deneyimi olarak mezuniyet belgelerini sunmaları durumunda;

a) İş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların; toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar,

b) İş deneyimi bulunan mühendis veya mimarların; onbeş yıllık sınırlamaya tabi tutulmaksızın, mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar, benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır…” hükmü,

İdari Şartname’nin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.5’inci maddesinde “7.5.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 80’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

7.6. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Kamu İhale Kurumu’nun Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ’inde ( Resmi Gazete Sayısı: 27961, Resmi Gazete Tarihi 11.06.2011) yer alan ve (B) ÜST YAPI (BİNA) İŞLERİ ana başlığı altında bulunan B/III GRUP bina işleri.

7.6.1. Mezuniyet belgeleri/diplomalar: İnşaat Mühendisi” düzenlemesi yer almaktadır.

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi”nde B.III grubu işler aşağıdaki gibidir.

(B) ÜSTYAPI (BİNA) İŞLERİ

I. GRUP: BİNA İŞLERİ

1. Taşınmaz kültür varlıklarının restorasyon işleri

2. Taşınmaz kültür varlıklarının rekonstrüksiyon işleri

3. Taşınmaz kültür varlıklarının fonksiyon değiştirme işleri

II. GRUP: BİNA İŞLERİ

1. Askeri tesis ve binalar (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

2. Hastaneler (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

3. Havaalanı terminal binaları (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

4. İbadethaneler (5.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

5. İdari binalar (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

6. Kapalı spor salonları (5.000 ve üstü seyirci kapasiteli)

7. Kültür ve kongre merkezleri (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

8. Müze ve konser salonları (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

9. Stadyum, hipodrom ve veledromlar (en az 20.000’i kapalı olmak üzere toplam 25.000 ve üstü seyirci kapasiteli)

10. Ticaret ve alışveriş merkez ve kompleksleri (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

11. Toplu konut işleri (sosyal donatısı ile birlikte 50.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

12. Tren gar ve istasyonları ile liman binaları (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

13. Uluslararası fuar merkez ve kompleksleri (en az 20.000 m2 si kapalı sergileme alanı olmak üzere toplam yapı inşaat alanı 25.000 m2 ve üstü)

14. Üniversite ve eğitim binaları (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

15. Yüksek yapılar (30 kat üzeri ve 25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

16. (5) ve üzeri yıldızlı oteller ve 1. sınıf tatil köyleri (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

III. GRUP: BİNA İŞLERİ

1. BII. Grup işler

2. BI. ve BII. Grubu işlerin dışındaki bina işleri

İdarece gönderilen ihale işlem dosyası incelendiğinde ihale üzerinde bırakılan Can Ozan İnş. Nak. Pet. Taah. ve Teks. San. Tic. Ltd. Şti. – Emrah Özcan İş Ortaklığının %51 oranla pilot ortağı olan Can Ozan İnş. Nak. Pet. Taah. ve Teks. San. Tic. Ltd. Şti.nin iş deneyimini tevsiken Batman İl Özel İdaresi tarafından Can Ozan İnş. Nak. Pet. Taah. ve Teks. San. Tic. Ltd. Şti. adına düzenlenen 03.11.2017 tarihli ve 2016/190669-1559671-1-1 sayılı iş bitirme belgesinin sunulduğu, işin adının “Batman Merkez 24 Derslikli GAP (2) dolu Lisesi (Turgut Özal) çevre Düzenleme” olduğu, sözleşme tarihinin 03.08.2016, işin geçici kabul tarihinin 25.08.2017, belge tutarının ise 5.469.070,50 TL olduğu,

Şikayete konu ihalede benzer işin B/III grubu işler olarak belirlendiği, pilot ortak tarafından iş deneyimini tevsiken sunulan iş bitirme belgesinin ise bina yapım işine ait olduğu anlaşıldığından iş bitirme belgesinin benzer işe uygun olduğu, EKAP üzerinden yapılan sorgulamada ise söz konusu iş bitirme belgesinin 03.11.2017 tarihinde EKAP üzerinden düzenlendiği ve belgenin EKAP’a kaydının bulunduğu, yukarıda aktarılan düzenlemeler dikkate alındığında anılan iş ortaklığının teklif bedelinin 8.950.000,00 TL olduğu, buna göre iş ortaklığının sağlaması gereken asgari iş deneyim tutarının (8.950.000,00X%80) 7.160.000,00 TL, pilot ortak olan Can Ozan İnş. Nak. Pet. Taah. ve Teks. San. Tic. Ltd. Şti.nin sağlaması gereken asgari iş deneyim tutarının ise (7.160.000,00X%80) 5.728.000,00 TL olduğu, pilot ortak tarafından sunulan iş bitirme belgesinin güncellenmiş tutarının ise pilot ortağın sağlaması gereken asgari iş deneyim tutarını sağladığı tespit edilmiştir.

Can Ozan İnş. Nak. Pet. Taah. ve Teks. San. Tic. Ltd. Şti. – Emrah Özcan İş Ortaklığı’nın %49 oranla özel ortağı olan Emrah Özcan tarafından iş deneyimini tevsiken inşaat mühendisliği bölümünden mezun olduğunu gösterir diplomanın sunulduğu, diplomada anılan isteklinin mezuniyet tarihinin 03.07.1998 olduğu görülmüş olup, iş deneyimini tevsiken sunulan belgenin idarece istenilen benzer işe uygun olduğu, iş ortaklığının sağlaması gereken asgari iş deneyim tutarının (8.950.000,00X%80) 7.160.000,00 TL, özel ortak olan Emrah Özcan’ın sağlaması gereken asgari iş deneyim tutarının ise (7.160.000,00X%20) 1.432.000,00 TL olduğu ve yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri çerçevesinde isteklinin iş deneyim tutarının da (15 yılX216.681,00TL) 3.250. 215,00 TL olduğu dikkate alındığında, özel ortak tarafından sunulan iş deneyim belgesinin sağlaması gereken asgari iş deneyim tutarını sağladığı tespit edilmiştir.

Bu bağlamda, istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin EKAP’a kaydının bulunduğu, benzer işe uygun olduğu, belge tutarının sağlaması gereken asgari iş deneyim tutarını da sağladığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30’uncu maddesinde “Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.

Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur…” hükmü,

Aynı Kanun’un “İhalenin karara bağlanması ve onaylanması” başlıklı 40’ıncı maddesinde “…İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idareler, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır. İki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir…” hükmü,

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhale Dışı Bırakılma ve İhaleye Katılamayacak Olanlar İhale dışı bırakılma” başlıklı 52’inci maddesinde “(1) Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan hükümler gereğince;

a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan,

b) İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan,

c) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan,

ç) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan,

d) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen,

e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen,

f) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan,

g) Bu Yönetmelik hükümlerine göre idareler tarafından belirlenen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen,

ğ) Kanunun 11 inci maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan,

h) Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen,

adaylar ve istekliler ihale dışı bırakılır.

(2) İhale üzerinde kalan istekliden, birinci fıkranın (a), (b), (c), (ç), (d) ve (f) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına dair belgelerin sözleşme imzalanmadan önce istenilmesi zorunludur. Bu belgelerin, ihale tarihinde isteklinin anılan bentlerde belirtilen durumlarda olmadığını göstermesi gerekir.” hükmü yer almaktadır.

Can Ozan İnş. Nak. Pet. Taah. ve Teks. San. Tic. Ltd. Şti. – Emrah Özcan İş Ortaklığı tarafından teklif kapsamında sunulan anahtar teslimi götürü bedel teklif mektubu incelendiğinde, teklif mektubunun pilot ortak olan Can Ozan İnş. Nak. Pet. Taah. ve Teks. San. Tic. Ltd. Şti.yi temsil ve ilzama yetkili şirket müdürü Mehmet Şirin Budak ile özel ortak olan Emrah Özcan tarafından imzalandığı, teklif mektubunda isteklilerin ad, soyad, ticaret unvanı, TC kimlik numarası, vergi kimlik numarası ile adres bilgilerinin yer aldığı, teklif mektubunda yer alan bilgilerin Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan firma bilgileri ile aynı olduğu, teklif tutarının rakamla 8.950.000,00 TL, yazıyla da “sekizmilyondokuyüzellibin” olduğu görülmüştür.

İdarece 20.11.2017 tarihinde yapılan yasaklılık sorgulamasında Can Ozan İnş. Nak. Pet. Taah. ve Teks. San. Tic. Ltd. Şti.nin, şirket müdürü Mehmet Şirin Budak’ın ve Emrah Özcan’ın yasaklılık kaydının bulunmadığının tespit edildiği, ayrıca EKAP üzerinden yapılan sorgulamada da anılan gerçek ve tüzel kişilerin yasaklılık kaydının bulunmadığı, ayrıca EKAP üzerinden yapılan sorgulamada Can Ozan İnş. Nak. Pet. Taah. ve Teks. San. Tic. Ltd. Şti. ile Emrah Özcan’ın EKAP’a kaydının bulunduğu tespit edilmiştir.

Yapılan tespitler neticesinde, isteklinin ve teklif mektubunu imzalayan kişilerin ihalelere katılmaktan yasaklı olmadığı, teklif mektubunun standart forma uygun olduğu, teklif mektubunda yer alan bilgilerin hatalı olmadığı, İş Ortaklığının ortaklarının EKAP’a kayıtlarının bulunduğu, ayrıca şirket sözleşmesinde ihale konusu işi yapabileceğine yönelik hüküm bulunması zorunluluğunun istekliler açısından bulunmadığı, ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi belirlendikten sonra ve sözleşme imzalanmadan önce ihale üzerinde bırakılan isteklinin iflas etmediğini gösterir belgeleri sunması gerektiği birlikte değerlendirildiğinde başvuru sahibinin söz konusu iddialarının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi” 30.8’inci maddesinde “30.8.1 İhale Uygulama Yönetmeliklerinin Ek-1 maddeleri uyarınca 31/8/2014 tarihinden sonra iş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca, ilanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan Kanun kapsamındaki ihalelere (İKN’si 2010/500.000 ve daha sonraki ihaleler) ilişkin olup EKAP’a kayıt edilmeden 1/9/2014 tarihine kadar düzenlenmiş bulunan mevcut iş deneyim belgelerinin, EKAP’a kayıt edilerek yeniden düzenlenmeleri zorunluluğu getirilmiştir. Bu kapsamda, EKAP üzerinden düzenlenmesi veya kayıt edilerek yeniden düzenlenmesi gerektiği halde bu gereklere uygun olmayan iş deneyim belgeleri, EKAP üzerinden kayıt altına alınarak yeniden düzenlenmedikleri sürece ilanı veya duyurusu 1/7/2016 tarihinden sonra yapılan ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamayacaktır. Bu nedenle; EKAP üzerinden düzenlenmiş iş deneyim belgesi almaları veya iş deneyim belgesini EKAP üzerinden kayıt altına aldırarak yeniden düzenletmeleri gerektiği halde, bu zorunlulukları yerine getirmeyen belge sahiplerinin, belgeyi düzenleyen idareye başvuruda bulunarak, mevcut iş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden kayıt altına alınarak yeniden düzenlenmesi talebinde bulunması gerekmektedir…” açıklaması yer almaktadır.

11.12.2017 tarihli ihale komisyon kararı ile Sa-Fa Restorasyon San. İnş. Tic. Ltd. Şti.nin iş deneyim belgesinin EKAP’a kayıtlı olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüş olup, anılan istekli tarafından iş deneyimini tevsiken sunmuş olduğu 13.12.2011 tarihli ve 505/6001-9656-2011 sayılı iş bitirme belgesi incelendiğinde, iş sahibinin “KİPPTAŞ İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım San. ve Tic. A.Ş.” olduğu, işin adının ve İKN’sinin “Maltepe-Başıbüyük Hilal Toplu Konutları İlköğretim Okulu İnşaatı Yapılması İşi, 2010/42100) olduğu, sözleşme tarihinin 25.06.2010, geçici kabul tarihinin 12.08.2011, belge tutarının ise 6.320.257,92 TL olduğu, iş deneyim belgesine konu işin ihale kayıt numarası üzerinden yapılan araştırmada, iş deneyimine konu işin ihale ilan tarihinin 13.04.2010 olduğu tespit edilmiştir.

Yukarıda aktarılan Tebliğ açıklamalarından da anlaşılacağı üzere, ilanı veya duyurusu 31.08.2010 tarihinden sonra yapılan Kanun kapsamındaki ihalelerden (İKN’si 2010/500.000 ve daha sonraki ihaleler) elde edilen iş deneyim belgelerinin EKAP’a kayıt zorunluluğunun bulunduğu, dolayısıyla anılan istekli tarafından sunulan iş bitirme belgesine konu işin ilan tarihinin (13.04.2010) 31.08.2010 tarihinden önce olduğu dikkate alındığında, söz konusu iş deneyim belgesinin EKAP’a kayıt zorunluluğunun bulunmadığı anlaşılmış olup, idarece isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı değerlendirilmiş olmakla birlikte isteklinin teklifinin değerlendirmeye alınması durumunda, isteklinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli konumunda olamayacağı, ayrıca idarelerin ihtiyaçlarını zamanında karşılama yükümlüğü de bulunduğundan, söz konusu hususun ihalede esasa etkili olmayacağı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.