Pazartesi, Temmuz 15, 2024
Aşırı Düşük

Üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile amortisman girdisinin açıklanması mevzuata uygun mudur?

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No : 2019/055

Gündem No : 15

Karar Tarihi : 18.12.2019

Karar No : 2019/UY.I-1655

BAŞVURU SAHİBİ:

Egecan Akarykt. Tem. Nak. İnş. Turz. San. Tic. A.Ş.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/231870 İhale Kayıt Numaralı “Aydın – Denizli Devlet Yolu (Aydın Çevre Yolu Ayr – Denizli Çevre Yolu Ayr Km: 0+000 – 104+700 Arası) Muhtelif Kesimlerde Altyapı İyileştirmesi ve BSK Kaplama Onarımı Yapılması İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından 18.06.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Aydın – Denizli Devlet Yolu (Aydın Çevre Yolu Ayr – Denizli Çevre Yolu Ayr Km: 0+000 – 104+700 Arası) Muhtelif Kesimlerde Altyapı İyileştirmesi ve BSK Kaplama Onarımı Yapılması İşi” ihalesine ilişkin olarak Egecan Akarykt. Tem. Nak. İnş. Turz. San. Tic. A.Ş.nin 07.10.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 17.10.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 30.10.2019 tarih ve 45922 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.10.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/1352 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İhale üzerinde bırakılan istekli, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ve aşırı düşük teklif açıklamaları kabul edilen istekliler tarafından teklif dosyasında tüzel kişiliğin son durumuna ilişkin olarak ortakları, üyeleri veya kurucuları, tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri, nev’i ve isim değişikliklerini gösteren belgelerin sunulmadığı, sunulsa dahi söz konusu belgeler ile noter tasdikli imza sirkülerinin mevzuata uygun şekilde sunulmadığı,

2) MAU Yapı İnş. A.Ş. ile Mehmet Ali Ünal İnş. Taah. Mad. San. ve Tic. A.Ş.nin teklif verebilmesi, aşırı düşük teklif açıklaması sunabilmesi ve hukuken şirketi bağlayıcı iş ve işlemleri yapabilmesi için sunduğu belgelerde A grubu imza yetkisine sahip iki kişinin imzasının bulunmasının gerektiği, ancak söz konusu İş Ortaklığının teklif dosyasında ve aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunduğu analizlerde çift imzanın bulunmadığı,

3) Kamu İhale Genel Tebliği’nin 10/A numaralı ek maddesine aykırı bir biçimde ortakların ilgisine göre T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranlarını gösterir herhangi bir belge sunulmadığı,

4) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif dosyasında sunulan iş deneyim belgelerinin ihale konusu iş veya benzer işe uygun olmadığı, belgelerin güncel olmadığı ve İdari Şartname’de istenen asgari iş deneyim tutarını karşılamadığı, pilot ortak MAU Yapı İnş. A.Ş.nin iş deneyimini tevsik etmek üzere sunulan belgenin % 50’den fazla hisseye sahip ortağına ait olduğu, ancak bahse konu ortağın İdari Şartname’de istenilen yeterlik kriterlerini sağlayan iş deneyim belgesine sahip olmadığı,

5) İhale üzerinde bırakılan istekli, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ve aşırı düşük teklif açıklamaları kabul edilen istekliler tarafından teklif dosyasında sunulan vekâletnamenin ve imza sirkülerinin geçerli olmadığı, ortaklık durum belgesinde belirtilen bilgiler ile ticaret sicil gazetesinde yer alan bilgilerin uyumlu olmadığı, imza sirkülerinde, vekâletnamede ve teklif mektubunda yer alan imzaların aynı olmadığı, vekâletnamede yetkili olduğu belirtilen kişilerin yetki sürelerinin sona erdiği,

6) Aşırı düşük teklif açıklamaları kabul edilen istekliler tarafından İdari Şartname’nin 7.1.b.2’nci maddesinde belirtilen belgelerin fotokopi olarak sunulduğu,

7) İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli tarafından İdari Şartname’nin 35.1.1.A.2.3’üncü maddesine aykırı olarak fiyat tekliflerinde yuvarlama yapıldığı,

8) İhale üzerinde bırakılan istekli, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ve geçerli teklif sahibi isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olmadığı, şöyle ki;

– Kamu kurumlarınca yayımlanmış birim fiyatlar ile rayiçlerin aşırı düşük teklif açıklamasında kullanılmış olmasına rağmen söz konusu birim fiyatların ve rayiçlerin tablo halinde gösterilmediği,

– Fiyat teklifleri ile söz konusu tekliflerin dayanağı olarak düzenlenen tutanaklar arasında uyumsuzluk olduğu, EK-O.5 ve EK-O.6 tutanaklarının talep edilerek söz konusu fiyat tekliflerinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemindeki defter kayıtları ile uyumlu olup olmadığının incelenmesi gerektiği,

– Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan fiyat teklifleri ile proforma faturaların teklife konu alanda faaliyet gösteren üçüncü kişilerden alınmadığı,

– Mazot girdisi için yapılan açıklamanın Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13.14’üncü maddesine aykırı olduğu, mazot için teklif edilen fiyatın EPDK tarafından il bazında günlük yayımlanan akaryakıt fiyatlarının %90’ının altında olduğu,

– Açıklama kapsamında sunulan analizlerde aritmetik hata yapıldığı, söz konusu hataların ihale komisyonu tarafından res’en düzeltilmesi durumunda analiz toplamlarının teklif fiyatlarının üzerinde kalacağı,

– Analiz kapsamında kendi malı olan makinelere ilişkin olarak edinim bedelini gösteren faturaların sunulmadığı, rayiçlere göre amortisman bedeli düşülerek yapılan hesaplamanın afaki olduğu, amortisman ömrünü kısmen veya tamamen yitiren makineler olduğu varsayılarak amortisman katsayısının düşük alındığı,

– Aynı cins ve özellikteki analiz girdileri için farklı iş kalemlerinde farklı fiyatların kullanıldığı,

– İşçilik için saatlik asgari ücret bedeli üzerinden açıklama yapıldığı ve işçilik birim fiyatına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadığı,

– Amortisman bedelinin düşük alındığı iş makinelerinin, analiz formatlarında belirtilen makinelerle aynı kapasite ve teknik özellikleri haiz olmadığı, bahse konu makinelerin analiz girdilerinde belirtilen tüm özellikleri karşıladığına dair kanıtlayıcı belgelerin sunulmadığı, İdari Şartname’de istenilen makine kapasitelerine göre daha düşük ton/saat üretim kapasitesine sahip makinelere ilişkin açıklama sunulduğu,

– 04.103 poz numaralı girdiye ilişkin rayiç fiyatın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan 2019 Yılı Yapı İşleri İnşaat Birim Fiyatlarına Esas İşçilik-Araç ve Gereç Rayiç Listeleri Kitabında “iş başında” teslim fiyatı olarak belirlendiği, dolayısıyla bahse konu analiz girdisi için alınan fiyat teklifine malzemenin iş başına naklinin de dâhil edilmesi gerektiği, bahse konu girdiye ilişkin olarak fiyat teklifi ile yapılan açıklamanın da uygun olmadığı, şöyle ki; söz konusu fiyat teklifinin rayiç fiyatının % 50’si olduğu ve gerçekçi olmadığı, dolayısıyla fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenen tutanakların idare tarafından istenilmesi gerektiği, diğer taraftan anılan ürünlerin Türkiye’de üretimi olmaması nedeniyle söz konusu malzemeye ilişkin olarak EK-O.5 ve EK-O.6 tutanaklarının düzenlenmesinin mümkün olmadığı,

– Yükleyici, modifiye bitüm plenti ve asfalt kazıma makinesine ilişkin olarak alınan fiyat tekliflerinde, iş makinesi fiyatının sadece satış bedeline ilişkin açıklama yapıldığı; amortisman, sigorta ve nakil, yedek parça, tamir-bakım, sermaye faizi, montaj, demontaj vb. maliyetlerine karşılık herhangi bir bedel öngörülmediği, söz konusu fiyat tekliflerini hazırlayan SMMM’ye ait faaliyet belgesinin geçersiz olduğu, polimer modifiye bitüm plentinin rayicinin bulunmadığı, söz konusu makinenin daha önce rayici olsa bile isteklilerin fiyat güncellemesi ve ihale tarihindeki döviz kuruna göre güncelleme yaparak yeni birim fiyat ve makine rayici belirlemesinin mümkün olmadığı, dolayısıyla polimer modifiye bitüm plentine ilişkin olarak rayiç ile açıklama yapan isteklilerin tekliflerinin reddedilmesi gerektiği, fiyat teklifi ile açıklama yapan isteklilerin ise amortismanı, vergi mevzuatında öngörülen süreye göre hesaplamadığı,

– Açıklama istenilmeyen analiz girdileri için herhangi bir bedel öngörülmediği,

– Analizlerde kullanılan birim fiyatların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 2019 yılına ilişkin olarak yayımlanmış birim fiyatlar ile uyumlu olmadığı,

– “AD-NSK.30/N” isimli iş kaleminin girdileri arasında yer alan “(Modifiye Bitüm) Katkı Maddesi” yerine “Globalprene Polimer Modifiye Bitüm Katkısı” girdisine, “Taş Mastik asfalt (TMA) için katkı maddesinin (elyaf) iş başında temini” yerine “(HiperCEll Selülozik Elyaf) SMA” girdisine ilişkin fiyat teklifi sunulduğu,

– İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli tarafından malzeme ve taş nakliye analiz girdilerine ilişkin fiyat teklifi alınarak açıklama sunulduğu, bunların temin edileceği ariyet ocağı malzemesi deney rapor sonuç formunun sunulmadığı, idarenin öngördüğü mesafeden farklı bir mesafe öngörülerek fiyat avantajı sağlandığı, Avos Grup İnş. Taah. Turz. San. ve Tic. A.Ş. ile Danış Yap. Mad. San. ve Tic. A.Ş. – Kayaoğlu İnş. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı tarafından nakliyeye ilişkin sunulan belgelerin ise “resmi ocak” statüsü taşımayan yerlere ait olduğu,

– İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli tarafından nakliyeye ilişkin olarak sunulan açıklamalarda taş, ariyet ve kum-çakıl ocakları ve depo yerleri için gerekli izinlerin alınmadığı, söz konusu alanlara ilişkin olarak ruhsatların ve ÇED raporunun aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulmadığı,

– İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından amortismanla açıklanan makine bedellerinin hesaplamalarında amortismanın hatalı olarak hesaplandığı, amortismana ilişkin tebliğde öngörülen sürelerden daha kısa sürelerin göz önünde bulundurulduğu iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1. Başvuru sahibinin 1, 3, 5 ve 6’ncı iddialarına ilişkin olarak:

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesinde “(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Bu kapsamda sunulan fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir. Adaylar veya istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilirler. Bu yönde yapılacak başvuruların, ihaleden önce idarenin ilgili birim yetkilisi veya bu hususta görevlendirilmiş personelince karşılanması zorunludur.

(2) Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.

(7) İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “(1) İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,

teklif kapsamında sunulması zorunludur…” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 10/A maddesinde “İhaleye katılabilmek için başvuru veya teklif dosyasında sunulması gereken, tüzel kişi aday ve isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen “tüzel kişi ortakları” ifadesinden, bu ortakların ilgisine göre adı, soyadı/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç); “tüzel kişilerin yönetimindeki görevliler” ifadesinden ise, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşmeyi imzalayanlar da dâhil olmak üzere tüzel kişilikteki yönetim, temsil ve ilzama yetkili kişiler anlaşılır.” açıklaması,

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi’nin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

7.7.1.1 İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranma

7.7.1.2 İstekliler tarafından, 7.7.1.1. maddesindeki koşulları taşıyan katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgeler ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubu, sunulmayacak belgeler tablosunda gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla teklif zarfında sunulmaz. Bu durumda, katılım ve yeterlik kriterleri ile geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirme, sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır.

7.7.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.” düzenlemesi yer almaktadır.

18.06.2019 tarihinde yapılan başvuruya konu ihaleye 27 adet teklif verildiği, Doğan İnş. Asf. ve Tic. Ltd. Şti., Deha Altyapı A.Ş. – Feza Taah. A.Ş. İş Ortaklığı, Doğusan İnş. Tic. A.Ş. – Delsan Asfaltlm. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ve Özce İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ihale kapsamında kendi malı olması istenen makine ve ekipmandan mekanik plent için sunulması gereken kapasite raporunun sunulmadığı gerekçesiyle, Demce Yap. İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin mekanik plent ile ilgili kapasite raporu sunulmadığı, asfalt plenti için sunulan kapasite raporunun sayfalarının eksik olduğu ve kendi malı olması istenen araçların teknik özelliklerinin eksiksiz olarak tevsik edilmediği, İmaj Altyp. Üst Yap. San. ve Tic. A.Ş. – Stroysnabcontract Llc. İş Ortaklığının isteklinin kendi malı olması istenen araç ve ekipmanlara yönelik tevsik edici belge sunulmadığı ve özel ortak tarafından 2018 yılına ait bilanço ve iş hacmini gösteren belgelerin sunulmadığı, Selgün Proj. Mim. İnş. Taah. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. – Amiroğlu Mad. Köm. İnş. Harf. Nak. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığının hem asfalt plenti hem de mekanik plent için kapasite raporu sunulmadığı, Yazıcıoğlu Nak. İnş. A.Ş.nin sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilen geçici teminat mektubunun teyidinin yapılamadığı ve eksik bilgi sunulduğu gerekçeleriyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, teklifleri sınır değerin altında kalan 6 istekliden aşırı düşük teklif açıklaması istendiği, Erdem Altyapı Proj. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. – Zirve Ada İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı ve Nesce İnş. Enrj. ve Tic. A.Ş.nin sorgulamaya cevap vermediği, MAU Yapı İnş. A.Ş. – Mehmet Ali Ünal İnş. Taah. Mad. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı, Avos Grup İnş. Taah. Turz. San. ve Tic. A.Ş., Çekim İnş. Bet. A.Ş. – MSK Müh. Taah. A.Ş. İş Ortaklığı ve Danış Yap. Mad. San. ve Tic. A.Ş. – Kayaoğlu İnş. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığının aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun görüldüğü, isteklilerin teklif fiyat puanı, kalite ve teknik değer nitelik puanı, toplam puanı ve fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak teklif fiyatlarının belirlendiği ve yapılan değerlendirme sonucunda en avantajlı birinci teklifin MAU Yapı İnş. A.Ş. – Mehmet Ali Ünal İnş. Taah. Mad. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı ve en avantajlı ikinci teklifin Çekim İnş. Bet. A.Ş. – MSK Müh. Taah. A.Ş. İş Ortaklığı olarak belirlendiği görülmüştür.

Yukarıda aktarılan mevzuat hüküm ve açıklamaları ile ihale dokümanında yer alan düzenlemelerden; istekliler tarafından teklif dosyasında tüzel kişi olmaları halinde, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicili gazetesi/gazetelerinin veya bu hususları gösteren belgelerin sunulmasının zorunlu olduğu, söz konusu gazete veya belgelerde tüzel kişiliğin ortaklarının ilgisine göre adı, soyadı/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranlarının (halka arz edilen hisseler hariç) belirtilmesi gerektiği, diğer taraftan kamu ihale mevzuatında istekliler tarafından teklif dosyasında tüzel kişiliğin son durumuna ilişkin olarak nev’i ve isim değişikliklerini gösteren ticaret sicili gazetesi sunulması gerektiğine yönelik herhangi bir hüküm veya açıklama bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Başvuru sahibi tarafından, sunulan belgelerin fotokopi olduğu iddiası dikkate alınarak, 14.11,2019 tarihli ve 20738 sayılı yazımız ile başvuruya konu ihaleye teklif veren bütün isteklilerin teklif zarfı içerisinde sunulan belgelerin asılları istenilmiş ve idare tarafından 20.11.2019 tarihli ve 314732 sayılı yazı ekinde isteklilerin sunduğu belgelerin asılları gönderilmiş ve incelemeler belge asılları üzerinden yapılmıştır.

– MAU Yapı İnş. A.Ş. – Mehmet Ali Ünal İnş. Taah. Mad. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı ile ilgili olarak yapılan incelemede:

MAU Yapı İnş. A.Ş.ye ilişkin olarak Konya 4. Noterliği tarafından onaylanan 27.11.2018 tarihli imza sirkülerinin sunulduğu, sirkülerde A ve B grubu imza yetkililerinin belirtildiği, bir A grubu imza yetkilisi ile bir icra kurulu üyesi B grubu imza yetkilisinin veya herhangi iki icra kurulu üyesi B grubu imza yetkilisinin müşterek imzaları ile şirketi temsil ve ilzam edeceğinin ifade edildiği ve yetkili kişilerin tümünün imza örneklerine yer verildiği, ayrıca Konya 4. Noterliği tarafından onaylanan 18.02.2019 tarihli vekaletnamenin sunulduğu, bu vekaletname ile şirket yetkilileri Murat Koçaş (A grubu imza yetkilisi) ve İsmail Erhan Altun (B grubu imza yetkilisi) tarafından Duran Oğuz’un münferit imza ile şirketi temsilen vekil tayin edildiği,

Mehmet Ali Ünal İnş. Taah. Mad. San. ve Tic. A.Ş.ye ilişkin olarak da Konya 4. Noterliği tarafından onaylanan 25.09.2018 tarihli imza sirkülerinin sunulduğu, sirkülerde A ve B grubu imza yetkililerinin belirtildiği, bir A grubu imza yetkilisi ile bir icra kurulu üyesi B grubu imza yetkilisinin müşterek imzaları ile şirketi temsil ve ilzam edeceğinin ifade edildiği ve yetkili kişilerin tümünün imza örneklerine yer verildiği, ayrıca Konya 4. Noterliği tarafından onaylanan 27.11.2018 tarihli vekaletnamenin sunulduğu, bu vekaletname ile şirket yetkilileri Özgür Ünal (A grubu imza yetkilisi) ve Seçkin Erdal (B grubu imza yetkilisi) tarafından Duran Oğuz’un münferit imza ile şirketi temsilen vekil tayin edildiği,

Duran Oğuz’a ilişkin Konya 4. Noterliği tarafından onaylanan 26.09.2017 tarihli imza beyannamesinin sunulduğu görülmüştür.

Anılan istekli tarafından sunulan teklif mektubu ve eki cetvelin MAU Yapı İnş. A.Ş. ve Mehmet Ali Ünal İnş. Taah. Mad. San. ve Tic. A.Ş. adına vekaleten şirketi temsile yetkili Duran Oğuz tarafından imzalandığı, teklif mektubundaki imza ile vekile ait imza beyannamesindeki imzanın aynı olduğu, ayrıca sunulan vekaletnamelerde süre sınırının bulunmadığı görüldüğünden, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası yerinde bulunmamıştır.

Pilot ortak MAU Yapı İnş. A.Ş.nin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu göstermek üzere 06.05.1991 tarihli 2769 sayılı, 15.03.2007 tarihli ve 6766 sayılı, 10.03.2016 tarihli ve 9029 sayılı, 04.10.2018 tarihli ve 9674 sayılı, 30.11.2018 tarihli ve 711 sayılı ticaret sicili gazetelerinin ayrıca SMMM tarafından 10.06.2019 tarihinde düzenlenen ortaklık hisse durum belgesinin sunulduğu görülmüştür.

Ayrıca SMMM tarafından düzenlenen 10.06.2019 tarihli ortaklık durum belgesinde de Seyfi Yalçın’ın belge düzenlenmeden önceki 1 yıl boyunca kesintisiz olarak %50’den fazla hisseye sahip ortağı olduğu belirtilmiştir.

Sunulan belgelere göre Barış Ünal’ın 1.470 adet hisse ile %24,5 oranında, Egemen Ünal’ın 1.470 adet hisse ile %24,5 oranında, Seyfi Yalçın 3.060 adet hisse ile %51 oranında şirket ortağı olduğu, 04.10.2018 tarihli ve 9674 sayılı ticaret sicili gazetesinde de şirketin yönetimi hususunda A grubu imza yetkilileri olarak Barış Ünal, Özgür Ünal, Egemen Ünal’ın; B grubu imza yetkilileri olarak İsmail Gökkaya, Seçkin Erdal, İsmail Erhan Altun ve Murat Koçaş’ın belirtildiği tespit edilmiştir.

Teklif dosyası kapsamında sunulan ticaret sicili gazetelerinin tüzel kişiliğin son durumu gösterir nitelikte olup olmadığı hususunun tespiti amacıyla Kurum tarafından Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin internet sayfasında yapılan inceleme neticesinde; anılan istekliye ilişkin olarak ihale tarihinden (18.06.2019) önce yayımlanan 06.12.2018 tarihli ve 9718 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde A grubu imza yetkilileri olarak Barış Ünal ve Egemen Ünal’ın; B grubu imza yetkilileri olarak İsmail Gökkaya, İsmail Erhan Altun ve Murat Koçaş’ın belirtildiği, 29.03.2019 tarihli ve 9798 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde ise ortaklardan Seyfi Yalçın’ın 28.09.2021 tarihine kadar C grubu imza yetkilisi olarak münferiden yetkili olarak atandığının ifade edildiği, C grubu imza yetkililerinin görev, yetki ve sorumlulukları arasında 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi, konusunda temsile ve yürütmeye yetkili olmak üzere tekliflerde bulunmaya, pey sürmeye, bunlardan vazgeçmeye, sözleşmeleri imzalamaya gibi işlemler ile 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda hiçbir sınırlama olmaksızın temsil ve yönetime yetkili kılındığının ifade edildiği tespit edilmiştir.

Bu çerçevede MAU Yapı İnş. A.Ş.nin temsil ve yönetimine ilişkin olarak teklif dosyasında 06.12.2018 tarihli ve 9718 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi ile 29.03.2019 tarihli ve 9798 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinin sunulmadığı, dolayısıyla pilot ortağa ilişkin sunulan Ticaret Sicili Gazetelerinin anılan tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilerin tamamını göstermediği tespit edilmiştir.

Özel ortak Mehmet Ali Ünal İnş. Taah. Mad. San. ve Tic. A.Ş.nin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu göstermek üzere 18.04.2002 tarihli ve 5530 sayılı, 09.01.2013 tarihli ve 982 sayılı, 30.11.2018 tarihli ve 9714 sayılı, 04.03.2019 tarihli ve 9779 sayılı, 04.10.2018 tarihli ve 9674 sayılı Ticaret Sicili Gazetelerinin, ayrıca SMMM tarafından 10.06.2019 tarihinde düzenlenen ortaklık hisse durum belgesinin sunulduğu görülmüştür.

Sunulan belgelere göre Barış Ünal’ın 10.290 adet hisse ile %24,5 oranında, Özgür Ünal’ın 21.420 adet hisse ile %51 oranında, Egemen Ünal’ın 10.290 adet hisse ile %24,5 oranında şirket ortağı olduğu, 04.10.2018 tarihli ve 9674 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde de şirketin yönetimi hususunda A grubu imza yetkilileri olarak Barış Ünal, Özgür Ünal, Egemen Ünal’ın; B grubu imza yetkilileri olarak İsmail Gökkaya, Seçkin Erdal, İsmail Erhan Altun ve Murat Koçaş’ın belirtildiği tespit edilmiştir.

Kurum tarafından Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin internet sayfasında yapılan inceleme neticesinde de teklif dosyası kapsamında sunulan Ticaret Sicili Gazetelerinin tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilerine ilişkin olarak son durumunu gösterir nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

Ayrıca anonim şirketlerde sunulan belgelerde yer alan ortaklık yapısının son durumu gösterip göstermediği hususunun o tüzel kişiliğe ait pay defterinden anlaşılabileceği dikkate alındığında, MAU Yapı İnş. A.Ş. ile Mehmet Ali Ünal İnş. Taah. Mad. San. ve Tic. A.Ş.ye ilişkin olarak ilgili meslek mensubundan ihale tarihi itibariyle, tüzel kişiliğin ortaklarını ve ortaklık oranlarını gösteren pay defterinin tamamının meslek mensubu (SMMM/YMM) veya noter onaylı sureti istenilmiş, ilgili meslek mensubu tarafından onaylanarak gönderilen belgeler incelendiğinde, MAU Yapı İnş. A.Ş. ile Mehmet Ali Ünal İnş. A.Ş.nin ortaklarına ve ortaklık oranlarına ilişkin bilgilerin, isteklinin teklif dosyası kapsamında sunduğu belgelerde yer alan bilgilerle uyumlu olduğu anlaşılmıştır.

Öte yandan anılan istekli tarafından teklif dosyasında bulunan belgelerde MAU Yapı İnş. A.Ş.nin ve Mehmet Ali Ünal İnş. Taah. Mad. San. ve Tic. A.Ş.nin ortaklarının ve yönetiminde görevli kişilerin T.C kimlik numaralarının belirtildiği, ayrıca İdari Şartname’nin 7.1.b.2’nci maddesi kapsamında sunulan belgelerin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 31’inci maddesine uygun olduğu görüldüğünden, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiaları yerinde bulunmamıştır.

Netice itibariyle MAU Yapı İnş. A.Ş.ye ilişkin sunulan Ticaret Sicili Gazetelerinin anılan tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilerin tamamını göstermemesi sebebiyle anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

– Çekim İnş. Bet. A.Ş. – MSK Müh. Taah. A.Ş. İş Ortaklığı ile ilgili olarak yapılan incelemede:

Çekim İnş. Bet. A.Ş.ye ilişkin olarak Ankara 57. Noterliği tarafından düzenlenen 29.01.2018 tarihli imza sirkülerinin sunulduğu, sirkülerde Levent Gündüzkanat’ın 30.12.2020 tarihine kadar münferiden şirketi temsil ve ilzama yetkili olduğunun belirtildiği ve bu yetkili kişinin imza örneğine yer verildiği, MSK Müh. Taah. A.Ş.ye ilişkin olarak Ankara 57. Noterliği tarafından düzenlenen 29.01.2018 tarihli imza sirkülerinin sunulduğu, sirkülerde Devrim Durak Yılmaz’ın 3 yıl süre ile münferiden şirketi temsil ve ilzama yetkili olduğunun belirtildiği ve bu yetkili kişinin imza örneğine yer verildiği görülmüştür.

Teklif mektubundaki imzaların Çekim İnş. Bet. A.Ş. adına şirketi temsile yetkili kişi olan Levent Gündüzkanat’a, MSK Müh. Taah. A.Ş. adına şirketi temsile yetkili kişi olan Devrim Durak Yılmaz’a ait olduğu, söz konusu imzalar arasında uyumsuzluk bulunmadığı görüldüğünden, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası yerinde bulunmamıştır.

Pilot ortak Çekim İnş. Bet. A.Ş.nin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu göstermek üzere 14.08.2014 tarihli ve 8631 sayılı, 14.04.2015 tarihli ve 8800 sayılı, 25.01.2018 tarihli ve 9502 sayılı ticaret sicili gazetelerinin, ayrıca SMMM onaylı 31.12.2017 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında hazır bulunanların listesinin sunulduğu görülmüştür.

Sunulan belgelere göre Çekim İnş. Bet. A.Ş.nin tek ortağının ve şirketi münferiden temsile yetkili kişinin Levent Gündüzkanat olduğu anlaşılmıştır.

Özel ortak MSK Müh. Taah. A.Ş.nin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu göstermek üzere ilişkin olarak 03.05.2010 tarihli ve 7555 sayılı, 03.05.2013 tarihli ve 8312 sayılı, 20.05.2013 tarihli ve 8323 sayılı, 11.12.2014 tarihli ve 8713 sayılı, 16.02.2016 tarihli ve 9012 sayılı, 14.12.2016 tarihli ve 9219 sayılı, 30.10.2018 tarihli ve 9691 sayılı ticaret sicili gazetelerinin, ayrıca SMMM onaylı 24.11.2016 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında hazır bulunanların listesinin sunulduğu görülmüştür.

Sunulan belgelere göre Bülent Erdoğan’ın şirketin %55 hissesine sahip ortağı, Devrim Durak Yılmaz’ın şirketin %45 hissesine sahip ortağı olduğu, şirketi münferiden temsile yetkili kişinin Devrim Durak Yılmaz olduğu anlaşılmıştır.

Kurum tarafından Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin internet sayfasında yapılan inceleme neticesinde de teklif dosyası kapsamında sunulan Ticaret Sicili Gazetelerinin tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilerine ilişkin olarak son durumunu gösterir nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

Ayrıca anonim şirketlerde sunulan belgelerde yer alan ortaklık yapısının son durumu gösterip göstermediği hususunun o tüzel kişiliğe ait pay defterinden anlaşılabileceği dikkate alındığında, Çekim İnş. Bet. A.Ş. ile MSK Müh. Taah. A.Ş.ye ilişkin olarak ilgili meslek mensubundan ihale tarihi itibariyle, tüzel kişiliğin ortaklarını ve ortaklık oranlarını gösteren pay defterinin tamamının meslek mensubu (SMMM/YMM) veya noter onaylı sureti istenilmiş, ilgili meslek mensubu tarafından onaylanarak gönderilen belgeler incelendiğinde, Çekim İnş. Bet. A.Ş.ile MSK Müh. Taah. A.Ş.nin ortaklarına ve ortaklık oranlarına ilişkin bilgilerin, isteklinin teklif dosyası kapsamında sunduğu belgelerde yer alan bilgilerle uyumlu olduğu anlaşılmıştır.

Öte yandan anılan istekli tarafından teklif dosyasında bulunan belgelerde Çekim İnş. Bet. A.Ş. ile MSK Müh. Taah. A.Ş.nin ortaklarının ve yönetiminde görevli kişilerin T.C kimlik numaralarının belirtildiği, ayrıca İdari Şartname’nin 7.1.b.2’nci maddesi kapsamında sunulan belgelerin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 31’inci maddesine uygun olduğu görüldüğünden, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiaları yerinde bulunmamıştır.

– Avos Grup İnş. Taah. Turz. San. ve Tic. A.Ş. ile ilgili olarak yapılan incelemede:

Ankara 24. Noterliği tarafından onaylanan 15.04.2019 tarihli imza sirkülerinin sunulduğu, sirkülerde A grubu imza yetkilisi Veysel Reşitoğlu’nun şirketin her konuda temsil ve ilzamına münferiden yetkili olduğu, B grubu imza yetkilisi Mustafa Karademir’in 02.04.2019 tarih ve 2019/2 sayılı yönetim kurulu toplantısında onaylanan 04.04.2019 tarihli ve 1 nolu Yönetim İç Yönergesi çerçevesinde görev yapmak üzere atandığının belirtildiği ve Veysel Reşitoğlu’nun imza örneğine yer verildiği, sirkülerin arkasında müstenidat olarak 11.04.2019 tarihli ve 9807 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinin sunulduğu görülmüştür.

Teklif mektubundaki imzanın şirketi temsile yetkili kişi olan Veysel Reşitoğlu’a ait olduğu, imzalar arasında uyumsuzluk bulunmadığı görüldüğünden, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası yerinde bulunmamıştır.

Anılan istekli tarafından ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu göstermek üzere Sunulmayacak Belgeler Tablosu sunulduğu, tabloda 15.12.2014 tarihli ve 8715 sayılı, 09.05.2017 tarihli ve 9322 sayılı, 15.05.2017 tarihli ve 9326 sayılı, 26.09.2017 tarihli ve 9416 sayılı, 10.08.2018 tarihli ve 9640 saylı Ticaret Sicili Gazetelerine ilişkin sicil numarası, sicil müdürlüğü, tarih, sayı ve sayfa numarası bilgilerine yer verildiği görülmüştür.

İstekli tarafından belirtilen Ticaret Sicili Gazetelerine göre Mustafa Karademir’in şirketin %51 hissesine, Veysel Reşitoğlu’nun şirketin %49 hissesine sahip ortağı olduğu, şirketi münferiden temsile yetkili kişinin Veysel Reşitoğlu olduğu anlaşılmıştır.

Kurum tarafından Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin internet sayfasında yapılan inceleme neticesinde de Sunulmayacak Belgeler Tablosunda belirtilen Ticaret Sicili Gazetelerinin tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilerine ilişkin olarak son durumunu gösterir nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

Ayrıca anonim şirketlerde sunulan belgelerde yer alan ortaklık yapısının son durumu gösterip göstermediği hususunun o tüzel kişiliğe ait pay defterinden anlaşılabileceği dikkate alındığında, Avos Grup İnş. Taah. Turz. San. ve Tic. A.Ş.ye ilişkin olarak ilgili meslek mensubundan ihale tarihi itibariyle, tüzel kişiliğin ortaklarını ve ortaklık oranlarını gösteren pay defterinin tamamının meslek mensubu (SMMM/YMM) veya noter onaylı sureti istenilmiş, ilgili meslek mensubu tarafından onaylanarak gönderilen belgeler incelendiğinde, şirket ortaklarına ve ortaklık oranlarına ilişkin bilgilerin, isteklinin teklif dosyası kapsamında sunduğu belgelerde yer alan bilgilerle uyumlu olduğu anlaşılmıştır.

Öte yandan anılan istekli tarafından teklif dosyasında bulunan belgelerde şirket ortaklarının ve yönetiminde görevli kişinin T.C kimlik numaralarının belirtildiği, ayrıca İdari Şartname’nin 7.1.b.2’nci maddesi kapsamında sunulan belgelerin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 31’inci maddesine uygun olduğu görüldüğünden, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiaları yerinde bulunmamıştır.

– Danış Yap. Mad. San. ve Tic. A.Ş. – Kayaoğlu İnş. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı ile ilgili olarak yapılan incelemede:

Danış Yap. Mad. San. ve Tic. A.Ş.ye ilişkin olarak Bursa 21. Noterliği tarafından onaylanan 05.03.2018 tarihli imza sirkülerinin sunulduğu, sirkülerde yönetim kurulu başkanı Aytekin Danışman ve yönetim kurulu başkan yardımcısı Zafer Demirtaş’ın münferiden atacağı imzalar ile şirketi temsil ve ilzama yetkili olduğunun belirtildiği ve yetkili kişilerin imza örneğine yer verildiği, Kayaoğlu İnş. San. ve Tic. A.Ş.ye ilişkin olarak Ankara 24. Noterliği tarafından onaylanan 16.10.2018 tarihli imza sirkülerinin sunulduğu, sirkülerde yönetim kurulu üyesi Aziz Kaya’nın ve yönetim kurulu üyesi Cemal Yazıcı’nın müştereken atacağı imzalar ile şirketi temsil ve ilzama yetkili olduğunun belirtildiği ve yetkili kişilerin imza örneğine yer verildiği, ayrıca Ankara 24. Noterliği tarafından onaylanan 02.11.2018 tarihli imza sirkülerinin sunulduğu, sirkülerde Nuran Tekin’in Kayaoğlu İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin ihale işleri müdürü olarak atandığı ve şirketin ihale konusuna giren tüm faaliyetlerinin yürütülmesinde yetkili ve sorumlu olduğu ve tüm işlemlerinden dolayı yönetim kuruluna bağlı olduğu ifadelerine yer verildiği ve yetkili kişinin imza örneğine yer verildiği görülmüştür.

Teklif mektubundaki imzaların Danış Yap. Mad. San. ve Tic. A.Ş. adına şirketi temsile yetkili kişi Levent Aytekin Danışman’a, Kayaoğlu İnş. San. ve Tic. A.Ş. adına ihale işlerinde şirketi temsile yetkili kişi Nuran Tekin’e ait olduğu, söz konusu imzalar arasında uyumsuzluk bulunmadığı görüldüğünden, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası yerinde bulunmamıştır.

Pilot ortak Danış Yap. Mad. San. ve Tic. A.Ş.nin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu göstermek üzere 13.07.2015 tarihli ve 8861 sayılı, 12.03.2018 tarihli ve 9534 sayılı, 04.01.2019 tarihli ve 9738 sayılı, 27.02.2018 tarihli ve 9525 sayılı, 19.02.2018 tarihli ve 9519 sayılı, 11.12.2013 tarihli ve 8462 sayılı ticaret sicili gazetelerinin, ayrıca Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğü’nce onaylı 28.12.2018 tarihli hazirun cetvelinin sunulduğu görülmüştür.

Sunulan belgelere göre Uğur Nazlı’nın şirketin %51 hissesine, Aytekin Danışman’ın %10 hissesine, Seyfettin Danışman’ın %10 hissesine, Cevdet Danışman’ın %20 hissesine ve Zafer Demirtaş’ın %9 hissesine sahip ortağı olduğu, yönetim kurulu başkanının Aytekin Danışman, yönetim kurulu başkan yardımcısının Zafer Demirtaş, yönetim kurulu üyesinin Seyfettin Danışman olduğu, Aytekin Danışman ve Zafer Demirtaş’ın münferiden atacağı imzalar ile şirketi temsil ve ilzama yetkili olduğu anlaşılmıştır.

Özel ortak Kayaoğlu İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu göstermek üzere 12.10.2018 tarihli ve 9680 sayılı, 24.10.2018 tarihli ve 9688 sayılı, 05.01.2018 tarihli ve 9488 sayılı, 19.06.2014 tarihli ve 8594 sayılı ticaret sicili gazetelerinin ve SMMM onaylı pay defterinin sunulduğu görülmüştür.

Sunulan belgelere göre Aziz Kaya’nın ve Cemal Yazıcı’nın şirketin %50’şer hissesine sahip olduğu ve müştereken şirketi temsil ve ilzama yetkili oldukları, Nuran Tekin’in ihale işleri genel müdürü olarak temsil ve ilzam yetkisinin bulunduğu, Mevlüt İpekçi’nin şantiyelerden sorumlu genel müdür olarak temsil yetkisinin bulunduğu anlaşılmıştır.

Kurum tarafından Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin internet sayfasında yapılan inceleme neticesinde de Sunulmayacak Belgeler Tablosunda belirtilen Ticaret Sicili Gazetelerinin tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilerine ilişkin olarak son durumunu gösterir nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

Ayrıca anonim şirketlerde sunulan belgelerde yer alan ortaklık yapısının son durumu gösterip göstermediği hususunun o tüzel kişiliğe ait pay defterinden anlaşılabileceği dikkate alındığında, Danış Yap. Mad. San. ve Tic. A.Ş. ve Kayaoğlu İnş. San. ve Tic. A.Ş. ye ilişkin olarak ilgili meslek mensubundan ihale tarihi itibariyle, tüzel kişiliğin ortaklarını ve ortaklık oranlarını gösteren pay defterinin tamamının meslek mensubu (SMMM/YMM) veya noter onaylı sureti istenilmiş, ilgili meslek mensubu tarafından onaylanarak gönderilen belgeler incelendiğinde, Danış Yap. Mad. San. ve Tic. A.Ş. ile Kayaoğlu İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin ortaklarına ve ortaklık oranlarına ilişkin bilgilerin, isteklinin teklif dosyası kapsamında sunduğu belgelerde yer alan bilgilerle uyumlu olduğu anlaşılmıştır.

Öte yandan anılan istekli tarafından teklif dosyasında bulunan belgelerde her iki şirketin ortaklarının ve yönetiminde görevli kişinin T.C kimlik numaralarının belirtildiği, ayrıca İdari Şartname’nin 7.1.b.2’nci maddesi kapsamında sunulan belgelerin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 31’inci maddesine uygun olduğu görüldüğünden, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiaları yerinde bulunmamıştır.

2. Başvuru sahibinin 2 ve 7’nci iddialarına ilişkin olarak:

Başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesinde yer alan MAU Yapı İnş. A.Ş. ile Mehmet Ali Ünal İnş. Taah. Mad. San. ve Tic. A.Ş.nin teklif verebilmesi, aşırı düşük teklif açıklaması sunabilmesi ve hukuken şirketi bağlayıcı iş ve işlemleri yapabilmesi için sunduğu belgelerde A grubu imza yetkisine sahip iki kişinin imzasının bulunmasının gerektiği, ancak söz konusu İş Ortaklığının teklif dosyasında ve aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunduğu analizlerde çift imzanın bulunmadığı iddiası ile ihale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli tarafından İdari Şartname’nin 35.1.1.A.2.3’üncü maddesine aykırı olarak fiyat tekliflerinde yuvarlama yapıldığı iddialarının idareye yapılan şikayet başvurusunda yer almadığı görülmüştür.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere Yönelik Başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabileceklerin anılan Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği belirtilmiş ve şikâyet ve itirazen şikâyet başvurularının, dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yolları olduğu açıkça ifade edilmiştir.

Aynı Kanun’un “İdareye şikâyet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla idareye şikâyet başvurusu yapılabileceği, anılan Kanun’un “Kuruma itirazen şikâyet başvurusu” başlıklı 56’ncı maddesinde ise idareye şikâyet başvurusunda bulunan veya idarece alınan kararı uygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabileceklerin Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği belirtilmiştir.

Bahse konu Kanun maddeleri bir arada değerlendirildiğinde, ihale sürecinde hukuka aykırı olduğu iddia edilen işlem ve eylemlere karşı olarak dava açılmadan önce genel olarak iki aşamalı bir idari başvuru yolunun öngörüldüğü, aday, istekli veya istekli olabileceklerin öncelikle ihaleyi yapan idareye başvuru yapması gerektiği, şayet şikâyet üzerine alınan karar uygun bulunmaz veya şikâyet üzerine idarece herhangi bir karar alınmaz ise Kamu İhale Kurumu’na başvuruda bulunulabileceği anlaşılmaktadır.

Bu usulün amacı ise başvuru sahibinin iddialarının öncelikle idarenin değerlendirmesinden geçerek, uygun görülen hususlarda gerekli düzeltmenin idare tarafından yapılması, uyuşmazlığın devam ettiği konularda ise idarenin cevabıyla birlikte uyuşmazlığın Kurumun önüne getirilmesidir. Anılan usulün doğal bir gereği ise şikâyet başvurusunda dile getirilmeyen hususların itirazen şikâyet başvurusuna konu edilmemesidir. Çünkü idarenin değerlendirmesine sunulmayan, cevap veya açıklaması alınmayan bir hususun itirazen şikâyet başvurusuna dahil edilmesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda açıklanan iki aşamalı başvuru sistematiğine uygun düşmemektedir.

Nitekim İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin onuncu fıkrasında yer alan “İdarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar hariç, şikayet başvurusunda belirtilmeyen hususlar itirazen şikayet başvurusuna konu edilemez ” hükmü ile,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “Kurum tarafından yapılacak işlemler” başlıklı 12’nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “İdareye şikayet başvurusunda bulunulmadan veya idareye yapılan şikayet başvurusu hakkında idarece bir karar alınmadan ve on günlük karar verme süresi beklenilmeden doğrudan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması halinde, Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince bu başvurular ilgili idareye gönderilir. Ayrıca, başvuru sahibine de bilgi verilir. İdareye yapılan şikayet başvurusundan farklı bir konu ile Kuruma yapılan başvurularda şikayet süresinin henüz dolmadığı hallerde, itirazen şikayet konusuna ilişkin idarenin cevabının alınmamış olması nedeniyle bu başvurular da ilgili idareye gönderilir. İdareye başvuru konularının yanı sıra yeni konular da eklenerek Kuruma başvurulması halinde ise, itirazen şikayet başvurusunun incelenmesinde idareye başvurusu konusu edilmeyen hususlar dikkate alınmaz.” açıklaması da şikâyet başvurusunda belirtilmeyen hususların itirazen şikâyet başvurusuna konu edilemeyeceğini açıkça ifade etmektedir.

Netice itibariyle yukarıda aktarılan mevzuat hüküm ve açıklamalarından idareye şikâyet başvurusunda dile getirilmeyen hususların itirazen şikâyet başvurusuna konu edilemeyeceği (şikâyet başvurusu üzerine idare tarafından alınan kararda belirtilen hususlar hariç) anlaşılmaktadır.

Yapılan incelemede başvuru sahibinin 2 ve 7’nci iddiasına ilişkin olarak idareye şikayet başvurusunda bulunulmadığı görüldüğünden, başvuru sahibinin anılan iddialarının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesinin onuncu fıkrasında yer alan hüküm gereği şekil yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

3. Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “…Esaslı unsur: Proje bütünlüğü çerçevesinde yapının amacı ile işlevi ve/veya gerçekleştirilen toplam iş tutarı içerisindeki farklı iş gruplarına ait tutarların dağılımı göz önünde bulundurularak belirlenen ana iş grubunu…ifade eder.” hükmü

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “(1) Aday veya isteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini tevsik etmeleri için iş deneyim belgesi istenilmesi zorunludur.

(2) Aday veya istekliler tarafından, iş deneyimlerini tevsik için;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde ;ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

işlerle ilgili deneyimlerini gösteren belgeler sunulur.

(3) Geçici kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olduğu işler de ikinci fıkra kapsamında değerlendirilir.

(6) İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

(7) İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması halinde; diğer ortaklar, istenen asgari iş deneyim tutarının % 40’ından az olmamak üzere, benzer işe ait olmayan bir yapım işine ilişkin belge sunabilirler. Bu durumda; yeterlikleri tespit edilenler arasından belli sayıda adayın davet edilmesinin öngörüldüğü belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalelerde, benzer işe ait olmayan yapım işine ilişkin iş deneyimleri, kısa listenin oluşturulmasında yapılan puanlamada dikkate alınmaz.

(17) Bu Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin sekizinci fıkrasına göre düzenlenenler hariç olmak üzere belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlarca düzenlenecek iş deneyim belgelerinde; belgeye konu işin esaslı unsuru ile belge tutarının iş grupları itibariyle dağılımına yer verilir. Ancak, işin amacı ile işlevini gerçekleştirecek seviyede veya bir iş grubuna ilişkin aşama ve kısımları içerecek şekilde tamamlanmaması gibi hallerde esaslı unsur belirtilmez ve belgede buna ilişkin açıklamaya yer verilerek işin tamamlanan aşama ve kısımları belirtilir.” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48’inci maddesinde (1) Aday ve isteklilerin ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili iş deneyimlerinin değerlendirilmesinde; tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış iş deneyim belgeleri dikkate alınır. Birden fazla iş deneyimi toplanarak değerlendirilemez.

(2) İhale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz. Ancak, iş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun ihale konusu iş veya benzer işe uygun olması halinde iş deneyim belgesi tutarının tamamı değerlendirilir.

(5) İş deneyim belgelerinin değerlendirilmesinde;

c) İş denetleme ve iş yönetme belgelerinde,

1) Belgeye konu işin geçici kabul tarihinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son on beş yılda içinde olması kaydıyla, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında fiilen denetleme veya yönetme faaliyetinde bulunulmuş olması,

2) Gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaştığı tarihin, ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde olduğu ve ilk sözleşme bedelinin tamamlandığı işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında fiilen denetleme veya yönetme faaliyetinde bulunulmuş olması,

şartı aranır ve geçici kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaştığı tarihin, ihale ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olduğu işler de bu kapsamda değerlendirilir.

(6) İş deneyim belge tutarlarının değerlendirilmesinde;

a) İş bitirme ve iş durum belge tutarları tam olarak,

b) Denetim veya yönetim faaliyetleri nedeniyle alınan belge tutarları beşte bir oranında,

dikkate alınır.” hükümleri,

“İş deneyim tutarının güncellenmesi” başlıklı 49’uncu maddesinde “(1) İş deneyimini gösteren belgelerde yazılı tutarlar aşağıdaki şekilde güncellenir:

a) Keşfindeki birim fiyatlar üzerinden ihale indirimi yapılmak suretiyle sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler; sözleşme birim fiyatlarına esas alınan yıldan bir önceki yılın Aralık ayına ait endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.

b) 4734 sayılı Kanun kapsamında ihale edilmiş işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, belgeye konu işin ihale tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.

c) (a) ve (b) bendi dışında kalan işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, belgeye konu işin sözleşmesinin yapıldığı aydan bir önceki aya ait endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.

d) Alt yüklenici iş bitirme belgeleri, yüklenici ile alt yüklenici arasında imzalanan sözleşmenin tarihi esas alınarak güncellenir.

(2) Yabancı para birimi cinsinden sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin olarak; 4734 sayılı Kanun kapsamında ihale edilmiş işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, belgeye konu işin ihale tarihinde; alt yüklenici iş bitirme belgeleri dahil diğer belgeler ise belgeye konu işin sözleşme tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilir. Bulunan bu tutar; 4734 sayılı Kanun kapsamında ihale edilerek yabancı para birimi cinsinden sözleşmeye bağlanan işlerde birinci fıkranın (b) bendine göre, bu kapsama girmeyen işlerde ise, birinci fıkranın (c) bendine göre güncellenir.” hükümleri yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin

a) Adı: Aydın – Denizli Devlet Yolu (Aydın Çevre Yolu Ayr – Denizli Çevre Yolu Ayr Km: 0+000 – 104 + 700 Arası) Muhtelif Kesimlerde Altyapı İyileştirmesi ve BSK Kaplama Onarımı Yapılması İşi

b) Yatırım proje no’su/kodu: 2019 E 040 240 ? 2018 E 040 800

c) Miktarı (fiziki) ve türü: 105.000 ton plentmiks alttemel ve plentmiks temel, 187.000 m2 bitümlü temel, 797.000 m2 binder tabakası ve 970.000 m2 taşmastik asfalt betonu aşınma tabakası yapılması ve birim fiyat teklif cetvelindeki miktarlar kadar diğer işler…” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 80’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz…

7.6. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Bu ihalede benzer iş olarak, yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan A/I (KÖPRÜ VE VİYADÜK İŞLERİ) veya A/II (TÜNEL İŞLERİ) veya A/V (KARAYOLU İŞLERİ )(Altyapı + Üstyapı) Grubu İşler benzer iş olarak kabul edilecektir.

7.6.1. Mezuniyet belgeleri/diplomalar: İnşaat Mühendisliği…” düzenlemesi yer almaktadır.

Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliği’nin 2.8’inci maddesinde “İş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun belirlenmesinde, işin yapım amacı ile işlevinin ve/veya yapılan toplam iş tutarı içerisindeki farklı iş gruplarına ait tutarların dağılımının göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Örneğin, yapılan iş tutarının %30’unun AI grubuna giren köprü işleri, %30’unun AII grubuna giren tünel işleri ve %40’ının AVI grubuna giren demiryolu işleri olan bir demiryolu yapım işinde, projenin amacı ve işlevinin canlı ve cansız varlıkların bir yerden bir yere nakli için gerekli olan demiryolunun yapılması olduğundan, esaslı unsur “AVI Grup: Demiryolu İşleri (Altyapı + Üstyapı)” olarak belirlenebilecektir.

Yine, gerçekleştirilen iş tutarının %70’inin AII grubuna giren tünel işleri, %15’inin AVI grubuna giren demiryolu işleri ve %15’inin BIII grubuna giren istasyon binası yapım işleri olan bir metro hattı yapım işinde esaslı unsur, projenin amaç ve işlevinin canlı ve cansız varlıkların bir yerden bir yere nakli için gerekli olan demiryolu yapılması olduğundan “AVI Grup: Demiryolu İşleri (Altyapı + Üstyapı)” olarak veya yapılan iş tutarı içerisinde sahip olduğu oranının büyüklüğünden dolayı “AII Grup: Tünel İşleri” olarak belirlenebilecektir.

İş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun ihale konusu iş veya benzer işe ilişkin olmaması halinde ise, sadece ihale konusu işe veya benzer işe uygun nitelikteki işler değerlendirmeye alınır. Örneğin, esaslı unsuru AVIII Grup: Barajlar olan ve kapsamında santral binası, ulaşım yolları, derivasyon ve enerji tünelleri inşası da bulunan bir projeye ait iş deneyim belgesinin AII grubuna giren bir tünel yapımı ihalesine sunulması halinde, derivasyon ve enerji tünelleri yapımına ilişkin tutar belge tutarından ayrıştırılmak suretiyle değerlendirmeye alınacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin eki olan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi”nin A/I, A/II ve A/V Grubu işlere ilişkin kısmı ise aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

(A) ALT YAPI İŞLERİ

I. GRUP: KÖPRÜ VE VİYADÜK İŞLERİ

1. Köprüler

2. Viyadükler

3. Alt ve üst geçitler

4. Akedükler

II. GRUP: TÜNEL İŞLERİ

1. Karayolu ve demiryolu tünelleri

2. Su iletim, derivasyon ve kuvvet tünelleri

3. Atıksu tünelleri

4. Deniz ve nehir altı tünelleri

5. Metro tünelleri

6. Galeri ve şaftlar

V. GRUP: KARAYOLU İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı)

1. Otoyollar

2. Devlet, il ve köy yolları

3. Cadde ve sokak yapım işleri

Yukarıda aktarılan ihale dokümanı düzenlemelerinden istekliler tarafından, teklif edilen bedelin % 80’inden az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin teklif dosyasında sunulmasının zorunlu olduğu, benzer iş olarak Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde belirtilen A/I, A/II ve A/V grubu işler ile inşaat mühendisliği diplomalarının kabul edileceği anlaşılmıştır.

– İhale üzerinde bırakılan istekli olan MAU Yapı İnş. A.Ş. – Mehmet Ali Ünal İnş. Taah. Mad. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı tarafından teklif dosyası kapsamında pilot ortağın iş deneyiminin tevsiki amacıyla şirketin %51 hissesine sahip ortağı Seyfi Yalçın’a ait Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından “Ankara-Pozantı Otoyolu Çiftehan-Pozantı Kesimi (Km:350+550-Km:366+596)” işine ilişkin düzenlenen 02.06.2015 tarihli ve 3349-Y-KD-119-2 sayılı iş denetleme belgesinin sunulduğu, belgede uygulanan yapı tekniğinin “16,05 Km 2×3 Şeritli Otoyol ve 2,45 Km 2×2 Şeritli Bağlantı Yolu (2.445 m Viyadük, 111 m Kavşak Köprüsü, 468 m altgeçit, 881m Çift Tüp Tünel, 3.265 m Kutu Menfez, 530.000 ton Sıcak Karışım, 804.000 ton Soğuk Karışım, 6,5 Milyon m3 Kazı, 5,8 Milyon m3 Dolgu, 356.000 m3 Beton, 49.064 m Kazık, 107.443 m Otokorkuluk, 57.682 m2 Telçit)” şeklinde, ilgilinin görev unvanının “kontrol şefi” ve ilgilinin görev yaptığı tarihlerin 09.06.2000-21.03.2015, işin ilk sözleşme ve toplam sözleşme bedelinin 202.280.329,00 USD, gerçekleştirilen iş tutarının 201.937.502,00 USD, işin geçici kabul tarihinin 21.03.2015, ilgilinin görevi sırasında işin gerçekleşen tutarının 201.937.502,00 USD, ilgilinin mesleği ile ilgili olarak hissesine düşen belge tutarının 201.937.502,00 USD olarak belirtildiği görülmüştür.

Yapılan incelemede anılan belgeye konu işin idarece belirlenen benzer iş tanımına uygun olduğu, iş denetleme belgesinin beşte bir oranında değerlendirilecek olması sebebiyle değerlendirmeye alınabilecek olan belge tutarının (201.937.502,00 USD /
5 ) 40.387.500,40 USD olduğu, belgeye konu işin sözleşme tarihi olan 14.10.1998’de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ABD Doları alış kurunun 278,010 TL olarak yayımlandığı dikkate alındığında, bu tutarın 11.228.128,99 TL’ye karşılık geldiği ve güncellendiğinde 328.971.694,09 TL tutarına ulaşıldığı, buna göre anılan iş ortaklığı tarafından karşılanması gereken asgari iş deneyim tutarı olan 50.622.600,00 TL’nin (63.278.250,00 TL x 0,80) tamamının pilot ortak tarafından sağlandığı tespit edilmiştir.

Anılan istekli tarafından özel ortağın iş deneyiminin tevsiki amacıyla Mehmet Ali Ünal İnş. Taah. Mad. San. ve Tic. A.Ş. tarafından Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş “İskenderun Osb Oty. Bağl. ve Kavş., Toprakkale-İskenderun Oty. Km:222+000-223+000 Ar. ve Toprakkale-İskenderun Dv. Yolu Km:122+270-124+100 Ar. Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü, BSK’lı Üstyapı ve Trf. Güv. (Yat. ve Düş. İşaret, otokorkuluk; aydınlatma) İnşaatı”na ait 2013/37071-705482-1-2 sayılı iş bitirme belgesinin sunulduğu, belgede ilk sözleşme ve toplam sözleşme bedelinin 28.810.934,80 TL, gerçekleştirilen iş tutarının 28.150.523,94 TL, işin geçici kabul tarihinin 01.06.2016, sözleşme tarihinin 05.07.2013, belge tutarının 28.150.523,94 TL olarak belirtildiği görülmüştür.

Yapılan incelemede anılan belgeye konu işin idarece belirlenen benzer iş tanımına uygun olduğu, belge tutarı güncellendiğinde 58.961.210,03 TL tutarına ulaşıldığı, buna göre güncellenmiş belge tutarının özel ortak tarafından sağlanması gereken asgari iş deneyim tutarını karşıladığı anlaşılmıştır.

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından iş deneyiminin ihale dokümanına ve kamu ihale mevzuatına uygun olarak tevsik edildiği görüldüğünden, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

4. Başvuru sahibinin 8’inci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir…” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Sınır değer tespiti ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 45’inci maddesinde “45.1. 45.1.1. Yapım işleri ihalelerinde, 4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca ilk oturumda teklif mektubu ve geçici teminatını usulüne uygun sunan geçerli teklifler tespit edildikten sonra;

Yaklaşık maliyetin % 120’sinin üzerindeki ve % 40’ının altındaki teklifler dikkate alınmaksızın, geçerli tekliflerin aritmetik ortalaması ve standart sapması hesaplanır.

Sınır değer aşağıdaki eşitlikten bulunur:

45.1.2. Sınır değerin altındaki teklif sahiplerinden yaklaşık maliyetin % 80’lik bölümünü oluşturan iş kalemleri/gruplarına ilişkin ayrıntılar yazılı olarak istenir. Bu çerçevede; istenen açıklamanın niteliği dikkate alınarak, isteklilere beş (5) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilir. Yazıda ayrıca, ihale konusu işe özgü alanlara (malzeme ocağı vb.) ilişkin olan ve açıklama istenecek girdi niteliğinde bulunan nakliyelere dair yaklaşık maliyet hesabında esas alınan mesafeler belirtilir.

45.1.2.1. İhale komisyonunca, (38.1) maddesi kapsamında idarece hazırlanan “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” kullanılarak yaklaşık maliyetin % 80’lik kısmına giren iş kalemleri/grupları belirlenir.

Sıralı listeye göre, tutarlarının yaklaşık maliyete oranlarının kümülatif toplamı % 80 oranına kadar olan iş kalemleri/grupları ile kümülatif toplama eklendiğinde % 80 oranının aşılmasına neden olan iş kalemi/grubu, sorgulamaya tabi tutulacak olan iş kalemleri/grupları olarak belirlenecektir. Bunların dışında kalan iş kalemleri/grupları için sorgulama yapılmayacaktır.

45.1.2.2.İhale komisyonu tarafından, açıklama istenilmesi gereken iş kalemleri/gruplarına ait idarece (38.1) maddesine göre oluşturulan “sıralı analiz girdileri listesi” kullanılarak tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit ve bu tutarın altında olan analiz girdileri tespit edilecektir.

Yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemi/grubu analizlerindeki analiz girdilerinden, tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının %3’üne eşit ve altında olanlar için isteklilerden açıklama yapılması istenilmeyecektir.

Tutarı, kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olması nedeniyle sorgulamaya tabi tutulmayacak analiz girdilerinin tutarlarının kümülatif toplamının kar ve genel gider hariç analiz toplamının %15’ini aşması durumunda; en küçük tutardan itibaren kümülatif toplamda % 15’lik tutarın aşılmasına neden olan analiz girdisi belirlenecek, tutarı bu girdinin tutarından daha az olan girdiler için açıklama istenilmeyecektir.

Aynı girdinin yaklaşık maliyeti oluşturan birden fazla iş kalemi/grubunun analizinde yer alması halinde bu girdinin oranı her analiz için ayrı ayrı değerlendirilerek analiz toplamının % 3’ünün altında kalıp kalmadığına göre işlem yapılır. Herhangi bir analizdeki oranı %3’ün üstünde olan analiz girdisi için açıklama istenilecektir.

Analizlerdeki işçilik girdisi, tutarları analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olsa dahi, açıklama istenilmeyecek girdiler arasında yer alamaz.

45.1.2.3. İhale komisyonu teklifleri aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden (45.1.2.1) maddesinde belirlediği iş kalemleri/grupları için isteyeceği açıklama ile ilgili yazıda, (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdilerini de belirtecektir.

İstekliler, teklifi kapsamında yer alan iş kalemleri/grupları için hazırlayacakları analizlerde (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdileri de dâhil analizlerini oluşturan tüm girdileri göstereceklerdir.

45.1.3.İsteklilerden teklifleri kapsamında analiz ve hesap cetveli sunmaları istenmeyecektir. Analizler ve hesap cetveli, Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklif fiyatı aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerin tekliflerinin önemli bileşenleri ile ilgili ayrıntıların belirlenmesi amacıyla, sadece aşırı düşük teklif sahibi isteklilerden istenecektir. Bu çerçevede; teklif fiyatının aşırı düşük olduğu tespit edilen istekliler tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenlerine ilişkin olarak yapacakları açıklama kapsamında;

b) Teklif birim fiyatlı işlerde; açıklama istenen iş kalemlerinin birim fiyatlarına ilişkin olarak ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri,

sunacaklardır.

45.1.4. İdare tarafından ihale dokümanı kapsamında;

a) Teklif birim fiyatlı işlerde; her bir iş kaleminin yapım şartlarına, tarif ve içeriğine göre analizde yer almasını istediği “malzeme, işçilik, makine ve diğerleri (varsa; nakliyeler, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, zamlar vb.)” sadece girdi cinslerinin belirlendiği, analiz girdileri ile miktarlarının ve tutarlarının belirtilmediği,

(Ek-Y.2)’de yer alan örneğe uygun analiz formatının isteklilere verilmesi, isteklilerin de tekliflerinin aşırı düşük olarak tespit edilerek kendilerinden açıklama istenmesi durumunda, yapacakları açıklamada sunacakları analizlerin verilen bu formata uygun olması gerekmektedir.

İdare tarafından bütün iş kalemleri/iş grupları için tek bir analiz formatı düzenlenebileceği gibi, iş kalemleri/iş gruplarının yapım şartlarına göre birden fazla analiz formatı da düzenlenebilir. Ancak bu durumda, idare ihale dokümanında hangi analiz formatının hangi iş kalemleri/iş grupları için kullanılacağını belirtmek zorundadır.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar ile uyumlu olmayan iş kalemleri (özel iş kalemleri) ile idarelerce tasarlanan ve birden fazla iş kalemini ihtiva eden iş kalemleri (paçal iş kalemi) için bu iş kalemlerinde bulunan analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarının, ihale dokümanı kapsamında veya aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazı ekinde verilmesi gerekmektedir. Ancak idarece niteliği gereği analiz formatı hazırlanamayan iş kalemlerine ilişkin isteklilerin açıklamaları kapsamında analiz sunmalarına gerek olmayıp, anılan iş kalemlerine ilişkin açıklamalar 45.1.13 maddesi uyarınca yapılabilir.

45.1.5. İsteklilerin iş kalemleri/iş grupları için kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış cari yıl birim fiyatları veya bu fiyatlardan daha yüksek fiyatları teklif etmeleri ve söz konusu iş kalemleri/grupları için; hangi kamu kurum ve kuruluşunun birim fiyatını kullandıklarını, birim fiyat poz numarasını da yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları durumunda analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda; isteklilerin, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış “kar ve genel gider içermeyen birim fiyatların” üzerine, kendi belirledikleri “kar ve genel gideri” ilave ederek birim fiyatlarını oluşturmaları durumunda da; hangi kamu kurum ve kuruluşunun “kar ve genel gider hariç birim fiyatını” kullandıklarını ve kendi belirledikleri “kar ve genel gider” tutarını yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları halinde de, söz konusu iş kalemleri/iş grupları için analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda isteklilerin analiz düzenlemeleri zorunlu olmayan söz konusu iş kalemleri/grupları için 45.1.13 maddesinde belirtilen belgeleri sunmalarına da gerek bulunmamaktadır.

İş kalemleri/grupları için, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar esas alınarak teklif sunulmuş olmakla birlikte; yukarıda belirtildiği şekliyle liste halinde belirtilmemesi durumunda, söz konusu iş kalemleri/grupları için analiz sunulması zorunludur.

İlan veya davet tarihinde cari yıl birim fiyatın yayımlanmamış olması durumunda, istekli tarafından önceki yılın yayımlanmış birim fiyatları kullanılabilir.

45.1.6. Analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenerek yayımlanmış rayiçleri kullanan ve söz konusu rayiçleri poz numaralarını da belirtmek suretiyle liste halinde sunan isteklilerin, söz konusu rayiçlere ilişkin olarak (45.1.13) maddesinde belirtilen belgeleri sunmalarına gerek bulunmamaktadır.

45.1.7. İstekliler tarafından, inşaat iş kalemleri/iş grupları dışında yer alan sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı, müşterek tesisat, havalandırma, brülör, asansör, elektrik tesisatı vb. iş kalemleri/iş gruplarına ait analiz sunulması yerine bu iş kalemi/iş gruplarına ait malzeme ve montaj bedelini ayrı ayrı gösterecek şekilde açıklama yapılması kabul edilecektir.

45.1.8. Aşırı düşük teklifine ilişkin olarak yaptığı açıklamada sunduğu analizler, ihale dokümanı kapsamındaki analiz formatına, birim fiyat tariflerine, idarece tanımlanan yapım şartlarına veya teknik şartnameye uygun olmayan, analiz fiyat tutarları teklif fiyatların üzerinde olan isteklilere ait teklifler reddedilecektir. Analizler üzerinde yapılan incelemede; çarpım ve toplamlarda hesaplama hatası bulunması durumunda, analiz girdilerine ait fiyatlar esas alınarak, hesaplama hatası ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilir. Bu şekilde düzeltilmiş analiz fiyatı, teklif fiyatın üzerinde olan isteklilerin teklifleri reddedilir.

45.1.9. İş kalemleri/gruplarına ait analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde yer alan işçilik fiyatları ihale tarihinde yürürlükte olan saatlik asgari ücretin altında olamaz.

45.1.10. İhale komisyonu, sınır değerin altındaki tekliflerin önemli bileşenlerini;

a) Yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve yapım işinin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen yapım işinin özgünlüğü,

gibi hususlarda istekliler tarafından yapılan yazılı açıklamaları da dikkate almak suretiyle değerlendirir ve ihaleyi sonuçlandırır.

45.1.11. Yapım yönteminin ekonomik olması hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda; kullanılan yapım yöntemi ve teknolojisinin sağlayacağı maliyet avantajının açıklanması gereklidir.

45.1.12. Seçilen teknik çözümler, yapım işinin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar veya yapım işinin özgünlüğü hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda; belirtilen çözüm, avantajlı koşul ve özgünlük sayesinde elde edilen maliyet avantajı açıklanmalıdır.

45.1.13. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamada, sorgulamaya konu iş kalemlerine/gruplarına ilişkin analizler ile bu analizlere dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İsteklilerin analizlerine dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

a. Üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri,

b. Çimento ve demir ürünleri için ilan edilmiş üretici fiyat tarifeleri,

c. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,

ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mal veya hizmetlere ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,

d. Ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları,

e. Stokunda bulunan mallara ilişkin stok tespit tutanakları,

f. İdarece istenmesi durumunda yardımcı analizler vb.dir.

İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları açıklamaları kapsamında sunacaklardır.

Yukarıda sayılan bilgi ve belgelerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, istekliler tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer bilgi ve belgeler kullanılarak da açıklama yapılabilir (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir). Yüklenicinin dışında üçüncü kişilerce inşaat mahalli dışında imal edilen ve esaslı başka bir işçilik veya malzeme katkısı yapılmaksızın yapıya monte edilen iş kalemlerinin üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile açıklanması durumunda, bu iş kalemlerine ilişkin analiz sunulması zorunlu değildir. Ayrıca, istekliler tarafından teklif kapsamındaki harita, kadastro ve proje işlerine ilişkin yapılacak açıklamalarda üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması yeterlidir.

45.1.13.1. Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, meslek mensubu tarafından muhafaza edilecek ve fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeyecektir. Ancak idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanaklar meslek mensubundan istenebilecektir.

Maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için, fiyat teklifinin mamul/mala ilişkin olması halinde mamul/malın birim fiyatının, tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifinin hizmete ilişkin olması halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta tespit edilen toplam birim maliyetin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

45.1.13.5 İstekli tarafından açıklaması yapılacak girdinin fiyatı, kamu kurum ve kuruluşlarınca ilan edilen ilgili mala ilişkin asgari fiyatlara uygun olması halinde, sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan asgari fiyatın belgelendirilmesi suretiyle açıklama yapılması yeterlidir.

45.1.13.10. Meslek mensubu; üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi üzerindeki beyanın ve emsal bedel beyanı ile Ek-O.5, Ek-O.6, Ek-O.7 ve Ek-O.8 numaralı tutanaklardaki bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Meslek mensubu ibaresinden Yeminli Mali Müşavirler veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler anlaşılır.

45.1.13.11. Ek-O.5, Ek-O.6, Ek-O.7 ve Ek-O.8 numaralı tutanakların son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi zorunludur. Son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır.

45.1.13.13. İşletme hesabına göre defter tutuluyor olması durumunda; yukarıda belirtilen tutanaklar, işletme hesabı defteri ve işletme hesap özeti kayıtlarına göre düzenlenecektir.

45.1.13.14. İstekliler tarafından akaryakıt girdisine ilişkin olarak EPDK tarafından il bazında günlük yayımlanan akaryakıt fiyatlarının % 90’ının altında sunulan açıklamalar geçerli kabul edilmeyecektir. Motorin veya benzine yönelik olarak öngörülen tutarın TL/lt cinsinden hesaplanmasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ilgili düzenlemeleri dikkate alınacaktır.

45.1.14. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (45.1.3 – 45.1.13) maddelerine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları idarece tanımlanan yapım şartlarına uymayan veya teknik şartnameye aykırı hususlar içeren isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.

45.1.16. Aşırı düşük teklifine ilişkin olarak istenen sürede açıklama yapmasına rağmen teklifi reddedilen isteklilerin açıklamalarının yeterli görülmeme nedenlerinin, sadece ilgili madde numaralarına atıf yapılmakla yetinilmeyerek hangi düzenlemeye aykırılık bulunduğu da belirtilmek suretiyle kesinleşen ihale kararının bildirilmesi zorunludur…” açıklaması,

İdari Şartname’nin “Sınır değer” başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.

33.2. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

a) Yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen işin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.2 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.” düzenlemesi yer almaktadır.

İhale komisyonu tarafından hesaplanan sınır değerin altında teklif sunduğu tespit edilen 6 istekliye aşırı düşük teklif açıklama talebi yazısı gönderildiği, bahse konu yazı ekinde sıralı iş kalemleri listesine, paçal iş kalemleri için bu iş kalemlerinde bulunan analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarına yer verilerek açıklama istenmeyecek analiz girdilerinin belirtildiği, bu kapsamda 6 adet iş kaleminin açıklama istenecek iş kalemi olarak belirlendiği; Nesce İnş. Enrj. ve Tic. A.Ş. ile Erdem Altyapı Proj. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. – Zirve Ada İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığının teklifinin aşırı düşük teklif açıklaması sunmadığı gerekçesiyle reddedildiği, MAU Yapı İnş. A.Ş. – Mehmet Ali Ünal İnş. Taah. Mad. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığının ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak, Çekim İnş. Bet. A.Ş. – MSK Müh. Taah. A.Ş. İş Ortaklığının ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği tespit edilmiştir.

Kamu ihale mevzuatı hüküm ve açıklamaları, ihale dokümanında yer alan düzenlemeler, idare tarafından gönderilen aşırı düşük teklif açıklama talebi yazısı ve ekleri ile istekliler tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan belgeler çerçevesinde yapılan inceleme neticesinde aşağıdaki tespitlere ulaşılmıştır.

– MAU Yapı İnş. A.Ş. – Mehmet Ali Ünal İnş. Taah. Mad. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı ile ilgili yapılan değerlendirmeler:

Anılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında; açıklama istenen iş kalemlerine ilişkin analizlerin, açıklama istenen 4 adet analiz girdisine ilişkin olarak (“yükleyici (11/2 yd3 veya 5500 libre taşıma güçlü, takriben 80 HP muadili lastik tekerlekli”, “amonyum nitrat, fuel-oil karışımı” ile “her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı K” ve polimer modifiye bitüm plenti) kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış olan rayiçlerin belirtildiği listenin, açıklama istenen 3 adet analiz girdisine ilişkin olarak (“taş mastik asfalt (TMA) için katkı maddesinin (elyaf) iş başında temini”, “(modifiye bitüm) katkı maddesi zati bedeli” ve “asfalt kazıma makinası (400 HP gücünde max 2.05m freze genişliğinde, 0.15 m freze derinliğinde, konveyörlü)”) üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin ve bahse konu fiyat tekliflerinin dayanağı olarak düzenlenen EK-O.5 ve EK-O.6 tutanaklarının, “mazot” girdisinin fiyatının tevsik edilmesi amacıyla yapılan hesaplamaya ilişkin belgelerin sunulduğu anlaşılmıştır.

Söz konusu istekli tarafından “yükleyici, amonyum nitrat, fuel-oil karışımı ve her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı K” girdileri için öngörülen fiyatların, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan 2019 yılı rayiç fiyatlarının altında olmadığı anlaşılmıştır.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan “Yol, Köprü, Tünel, Bitümlü Kaplamalar, Bakım ve Trafik İşlerine Ait Fiyat Analizleri” kitabında, açıklama istenilecek girdiler arasında yer alan polimer modifiye bitüm plentine ilişkin olarak “A=255.645,94 Euro” ifadesine yer verildiği, ihale tarihinin 18.06.2019 olduğu göz önünde bulundurulduğunda, istekliler tarafından söz konusu girdiye ilişkin rayiç fiyatın, 31.12.2018 tarihinde T.C. Merkez Bankası tarafından ilan edilen döviz alış kuru (6,0422 ?/€) baz alınarak TL’ye çevrilebileceği, söz konusu hususlar dikkate alınarak yapılan hesaplama neticesinde polimer modifiye bitüm plentinin 2019 yılı rayiç fiyatının 1.544.663,899 TL (255.645,94 € x 6,0422 ?/€) olduğu, dolayısıyla bahse konu istekli tarafından anılan girdiye ilişkin teklif edilen fiyatın, 2019 yılı rayiç fiyatının altında olmadığı anlaşılmıştır.

“(Modifiye bitüm) katkı maddesi zati bedeli” girdisi için öngörülen fiyatın tevsiki amacıyla İstanbul Teknik Asfalt Tek. A.Ş.den alınan fiyat teklifi sunulduğu, fiyat teklifinde belirtilen girdi adı ile analiz formatlarında belirtilen girdi adının uyumlu olduğu, fiyat teklifinin üzerinde SMMM imza ve kaşesi ile “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın/fiyatların, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onayladığımız 01.07.2019 tarih ve STT/2019-033 sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” beyanının bulunduğu, fiyat teklifi ekinde satış tutarı tespit tutanağının da sunulduğu,

“Taş Mastik asfalt (TMA) için katkı maddesinin (elyaf) iş başında temini” girdisi için öngörülen fiyatın tevsiki amacıyla Asfamak İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.den alınan fiyat teklifi sunulduğu, fiyat teklifinde belirtilen girdi adı ile analiz formatlarında belirtilen girdi adının uyumlu olduğu, fiyat teklifinin üzerinde SMMM imza ve kaşesi ile “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın/fiyatların, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan 19.07.2019 tarih ve 1 sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” beyanının bulunduğu, fiyat teklifi ekinde satış tutarı tespit tutanağının da sunulduğu görülmüştür.

Kamu ihale mevzuatı uyarınca istekliler tarafından teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için fiyat tekliflerinin dayanağı olarak maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenleneceği ve meslek mensubu tarafından muhafaza edileceği, tutanakların son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi gerektiği, söz konusu tutanakların istekliler tarafından fiyat teklifinin ekinde idareye sunulmayacağı, ancak idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanakların meslek mensubundan istenebileceği, fiyat tekliflerinin, teklife konu alanda faaliyet gösteren üçüncü kişilerden alınması gerektiği ve üzerine meslek mensubu tarafından mevzuat uyarınca bulunması gereken ibarenin yazılıp imzalanarak iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Söz konusu istekli tarafından sunulan fiyat tekliflerinin üzerine SMMM tarafından mevzuat uyarınca bulunması gereken ibarenin yazıldığı, imzalandığı ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelendiği görülmüştür. İdarece açıklama isteme yazısında istenmemiş olmakla birlikte istekli tarafından sunulan EK-O.6 no.lu satış tutarı tutanakları ve meslek mensuplarına ait faaliyet belgelerinin incelenmesi neticesinde; ihale tarihinin 18.06.2019 olduğu göz önünde bulundurulduğunda tutanaklarda belirtilen geçici vergi beyanname dönemlerinin 2019 Yılı I.Dönem ve 2018 Yılı IV.Dönem olduğu, fiyat tekliflerinin dayanağı olarak düzenlenen EK-O.6 tutanaklarının hangi ürüne ilişkin olarak düzenlendiğinin belirtildiği, fiyat tekliflerindeki birim fiyatların, ilgili EK-O.6 tutanaklarında tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığı, fiyat tekliflerinde belirtilen girdi cinsleri ile analizlerde belirtilen girdi cinslerin uyumlu olduğu, sunulan faaliyet belgelerinin, tutanakların hazırlandığı tarihlerde geçerliliğini koruduğu, diğer yandan fiyat tekliflerinin girdi birim fiyatı üzerinden alındığı, dolayısıyla analizlerde belirtilen girdi miktarlarının üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinde belirtilmesinin zorunlu olmadığı tespit edilmiştir. Netice itibariyle anılan girdiler için öngörülen fiyatların tevsiki amacıyla sunulan belgelerde kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

Anılan istekli tarafından “asfalt kazıma makinası (400 HP gücünde max 2.05m freze genişliğinde, 0.15 m freze derinliğinde, konveyörlü)”) için öngörülen 700.000,00 TL’nin tevsiki amacıyla Öztaşlar Taahhüt ve Petrol Ürn. San. Ti. A.Ş.den alınan fiyat teklifinin ve EK-O.5 no.lu maliyet tespit tutanağının sunulduğu görülmüştür.

Aşırı düşük teklif açıklaması yapacak istekliler tarafından makine ve ekipman girdilerinin bileşenlerinden amortismana yönelik yapılacak açıklamalarda, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanan rayiçlerin kullanılması veya makine ve ekipmanın isteklinin kendi malı olması halinde ilgili makine ve ekipmanın edinim bedeli üzerinden açıklama yapılması gerekmekte olup, üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile amortisman girdisinin açıklanması mümkün bulunmamaktadır.

Söz konusu istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında “asfalt kazıma makinası (400 HP gücünde max 2.05m freze genişliğinde, 0.15 m freze derinliğinde, konveyörlü)” girdisinin fiyatını tevsik etmek üzere üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi sunulduğu, bahse konu makinenin amortisman, yedek parça, tamir bakım, sermaye faizi, sigorta ve nakil-montaj-demontaj vb. giderlerine ilişkin herhangi bir hesaplama yapılmadığı, anılan rayicin alt bileşenlerinden birisi olan amortisman bedelinin açıklanması için makinenin kendi malı olarak aktifinde kayıtlı olduğunu gösterir bir belge sunulmadığı, bu durumda resmi rayicin kullanılmak suretiyle açıklama yapılması gerektiği anlaşılmıştır. Envanterinde aşırı düşük teklif açıklaması istenilen iş makinesi bulunan istekliler bakımından bu durumun Kanun’un 38’inci maddesinde yer alan avantajlı koşul olarak kullanılabileceği, ancak şikayete konu söz konusu durumda, iş makinesinin açıklama sunan isteklinin envanterinde kayıtlı olduğunu tevsik edici amortisman defteri vb. belgeler sunulmadığı, başka bir anlatımla isteklinin kendi malı olarak açıklamada kullanabileceği iş makinesi olmaksızın fiyat teklifi alınmak suretiyle amortisman maliyetine ilişkin açıklama yapılmasının uygun olmayacağı, öte yandan yukarıda yapılan değerlendirmelerin aksine bir kabulün ise kendi malı aracı iş makinesi bulunan isteklilerce kullanılması mümkün olan avantajlı koşulun haksız kullanımı sonucu doğuracağı,

Ayrıca sunulan fiyat teklifinde yer alan tutarın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan 2019 yılı rayicinden oldukça düşük olduğu, söz konusu fiyatların, makinelerin 1 saatlik çalışma bedelinin önemli bir bileşeni olan amortisman maliyetini doğrudan etkilediği, böylelikle isteklinin gerçek edinim değeri veya kamu kurum ve kuruluşları tarafından yayımlanan rayiçler üzerinden hesaplanması gereken amortisman maliyetini, üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi kullanmak suretiyle fiktif bir edinim maliyeti üzerinden hesaplayarak kendi lehine fiyat avantajı sağladığı anlaşıldığından, amortisman girdisinin fiyat teklifi ile açıklanabilmesine izin veren mevzuat hükmü de bulunmadığı göz önüne alındığında söz konusu makine için yapılan açıklamanın uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Motorin girdisi için öngörülen 4,95 TL/kg fiyatın belirlenmesinde EPDK tarafından 09.06.2019 tarihinde il bazında yayımlanan akaryakıt fiyatlarından faydalanıldığı, 4,95 TL/kg olarak öngörülen fiyatın EPDK tarafından il bazında günlük yayımlanan akaryakıt fiyatlarının % 90’ının altında olmadığı, buna yönelik açıklamanın uygun olduğu anlaşılmıştır.

İdare tarafından sınır değerin altında teklif sunduğu tespit edilen 6 istekliye gönderilen aşırı düşük teklif açıklama talebi yazısının eki olan analiz formatlarına ilişkin notta “Nakliyeler için taşıma formülleri kullanılacak olup yaklaşık maliyette esas olan mesafeler verilmiştir.

Aşırı düşük sorgulamaya verilen cevapta yaklaşık maliyette esas olan mesafelerden daha düşük mesafelerin kullanılması halinde malzeme ocaklarının/malzemenin temin yerleri itinererle gösterilerek bunlara ait gerekli belgelerin açıklama ekinde verilmesi zorunludur.” ifadelerine yer verildiği, bu kapsamda söz konusu analiz formatlarında M değerinin “bitüm nakli” girdisi için 250 km, “malzeme nakli” girdisi için 60 km, “serttaş nakli” girdisi için 100 km ve “taş nakli” girdisi için 10 km olarak belirtildiği görülmüştür.

Başvuru sahibi tarafından ihale üzerinde bırakılan isteklinin nakliye girdilerinde fiyat teklifi kullandığı iddia edilmiş olmakla birlikte, anılan istekli tarafından nakliye girdilerine ilişkin olarak Karayolları taşıma formüllerinin kullanıldığı, taşıma mesafelerinin ise analiz formatlarında belirtilen mesafelerle uyumlu olduğu tespit edilmiştir.

İstekli tarafından sunulan analizlerde işçilik ücretlerinin 11,38 TL olarak belirtildiği tespit edilmiş olup, inceleme konusu ihalenin 18.06.2019 tarihinde gerçekleştirildiği göz önünde bulundurulduğunda işçilik ücretleri için teklif edilen tutarın ihale tarihinde yürürlükte olan saatlik asgari ücretin (2.558,40 TL/30 gün/7,5 saat=11,3706 TL) altında olmadığı anlaşılmıştır.

Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan analizlerde açıklama istenilmeyecek olan analiz girdilerine ilişkin olarak öngörülen bedellerin belirtildiği, analizlerde aynı girdiler için aynı fiyatların belirtildiği görülmüş, analizlerde aritmetik hata tespit edilmemiştir.

Yukarıda yer verilen tespitler neticesinde; ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında “asfalt kazıma makinası (400 HP gücünde max 2.05m freze genişliğinde, 0.15 m freze derinliğinde, konveyörlü)” girdisinin fiyatını tevsik etmek üzere üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi sunduğundan aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

– Çekim İnş. Bet. A.Ş. – MSK Müh. Taah. A.Ş. İş Ortaklığı’na ilişkin olarak yapılan değerlendirmeler:

Söz konusu istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında; açıklama istenen iş kalemlerine ilişkin analizlerin, açıklama istenen yükleyici (11/2 yd3 veya 5500 libre taşıma güçlü, takriben 80 HP muadili lastik tekerlekli), amonyum nitrat, fuel-oil karışımı, her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı K” ile mazot (motorin) girdilerine ilişkin olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanmış olan rayiçlerin belirtildiği listenin, (modifiye bitüm) katkı maddesi zati bedeli, “taş mastik asfalt (TMA) için katkı maddesinin (elyaf) iş başında temini”, “asfalt kazıma makinası (400 HP gücünde max 2.05m freze genişliğinde, 0.15 m freze derinliğinde, konveyörlü)” ile polimer modifiye bitüm plentine ilişkin üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulduğu anlaşılmıştır.

Sunulan belgeler incelendiğinde, analizlerde “yükleyici (11/2 yd3 veya 5500 libre taşıma güçlü, takriben 80 HP muadili lastik tekerlekli)”, “amonyum nitrat, fuel-oil karışımı”, “her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı K” ile “mazot (motorin”)” girdileri için öngörülen fiyatların, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan 2019 yılı rayiç fiyatları ile uyumlu olduğu görülmüştür.

Anılan istekli tarafından “taş mastik asfalt (TMA) için katkı maddesinin (elyaf) iş başında temini” girdisi için öngörülen fiyatın tevsiki amacıyla İstanbul Teknik Asfalt Tek. A.Ş.den alınan fiyat teklifi sunulmuştur. Söz konusu fiyat teklifinde girdi adının “hipercell selülozik elyaf (SMA katkı maddesi)” şeklinde belirtildiği görülmüş olmakla birlikte, her iki girdi ismi de taş mastik asfalt (stone mastic asphalt/TMA/SMA) için elyaf malzemesini ifade ettiğinden, fiyat teklifinde belirtilen girdi adı ile analiz formatlarında belirtilen girdi adının uyumlu olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca bahse konu fiyat teklifinin üzerinde SMMM imza ve kaşesi ile “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın/fiyatların, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onayladığımız 26.07.2019 tarih ve STT/2019-038 sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” beyanının bulunduğu görülmüştür.

“(Modifiye bitüm) katkı maddesi zati bedeli” girdisi için öngörülen fiyatın tevsiki amacıyla Öznergiz Asf. Kim. Araç Kir. San. ve Tic. Ltd. Şti.den alınan fiyat teklifi sunulduğu, fiyat teklifinde belirtilen girdi adı ile analiz formatlarında belirtilen girdi adının uyumlu olduğu, fiyat teklifinin üzerinde SMMM imza ve kaşesi ile “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın/fiyatların, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan 26.07.2019 tarih ve 2019/11 sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” beyanının sunulduğu görülmüştür.

Yukarıda belirtilen girdiler için öngörülen fiyatların tevsiki amacıyla sunulan fiyat tekliflerinin kamu ihale mevzuatına uygun olduğu tespit edilmiştir. Bahse konu fiyat tekliflerinin dayanağı olarak düzenlenen tutanakların aşırı düşük teklif sorgulaması sürecinde idare tarafından ihtiyaç duyulmaması nedeniyle meslek mensubundan talep edilmediği ve istekli tarafından da açıklamaları kapsamında sunulmadığı, dolayısıyla idarece talep edilmeyen söz konusu tutanakların Kurum tarafından istenilmesine gerek bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Ayrıca söz konusu istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında “asfalt kazıma makinası (400 HP gücünde max 2.05m freze genişliğinde, 0.15 m freze derinliğinde, konveyörlü)” girdisi için öngörülen fiyatın tevsiki amacıyla Meridyenyol Taah. İnş. A.Ş.den alınan fiyat teklifinin, polimer modifiye bitüm plenti için öngörülen fiyatın tevsiki amacıyla Marini Makine A.Ş.den alınan fiyat teklifinin sunulduğu, anılan makinelerin amortisman, yedek parça, tamir bakım, sermaye faizi, sigorta ve nakil-montaj-demontaj vb. giderlerine ilişkin herhangi bir hesaplama yapılmadığı, anılan rayicin alt bileşenlerinden birisi olan amortisman bedelinin açıklanması için makinelerin kendi malı olarak aktifinde kayıtlı olduğunu gösterir bir belge sunulmadığı, bu durumda resmi rayicin kullanılmak suretiyle açıklama yapılması gerektiği anlaşılmıştır.

Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile amortisman girdisinin açıklanması mümkün bulunmadığı, ayrıca sunulan fiyat teklifinde yer alan tutarların kamu kurum ve kuruluşları tarafından yayımlanan 2019 yılı rayiçlerinden düşük olduğu anlaşıldığından, aşırı düşük teklif açıklamasının bu yönüyle uygun olmadığı ve başvuru sahibinin anılan hususa yönelik iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Nakliye girdilerine ilişkin olarak Karayolları taşıma formüllerinin kullanıldığı, üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınmadığı, taşıma mesafelerinin ise analiz formatlarında belirtilen mesafelerle uyumlu olduğu tespit edilmiştir.

Analizlerde işçilik ücretlerinin 11,3708 TL olarak belirtildiği tespit edilmiş olup, işçilik ücretleri için teklif edilen birim fiyatın ihale tarihinde yürürlükte olan saatlik asgari ücretin altında olmadığı anlaşılmıştır.

Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan, analizlerde açıklama istenilmeyecek olan analiz girdilerine ilişkin olarak öngörülen bedellerin belirtildiği, aynı girdiler için aynı fiyatların belirtildiği görülmüş, analizlerde aritmetik hata tespit edilmemiştir.

Yukarıda yer verilen tespitler neticesinde; ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında polimer modifiye bitüm plenti ile “asfalt kazıma makinası (400 HP gücünde max 2.05m freze genişliğinde, 0.15 m freze derinliğinde, konveyörlü” girdisinin fiyatını tevsik etmek üzere üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi sunduğundan aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

– Avos Grup İnş. Taah. Turz. San. ve Tic. A.Ş.ye ilişkin olarak yapılan değerlendirmeler:

Avos Grup İnş. Taah. Turz. San. ve Tic. A.Ş. tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında; açıklama istenen iş kalemlerine ilişkin analizlerin, açıklama istenen 4 adet analiz girdisine ilişkin olarak (“yükleyici (11/2 yd3 veya 5500 libre taşıma güçlü, takriben 80 HP muadili lastik tekerlekli)”, “amonyum nitrat, fuel-oil karışımı”, “her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı K” ile “mazot (motorin)”) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanmış olan rayiçlerin belirtildiği listenin, açıklama istenen 3 adet analiz girdisine ilişkin olarak (“taş mastik asfalt (TMA) için katkı maddesinin (elyaf) iş başında temini”, “(modifiye bitüm) katkı maddesi zati bedeli” ile polimer modifiye bitüm plenti) üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin, ayrıca “asfalt kazıma makinası (400 HP gücünde max 2.05m freze genişliğinde, 0.15 m freze derinliğinde, konveyörlü” girdisinin fiyatını tevsik etmek üzere düzenlenen özel amaçlı SMMM raporu ile eklerinin, iş makinesi tescil belgesinin ve anılan makinenin amortisman bedeline ilişkin yapılan hesaplamanın sunulduğu anlaşılmıştır.

Sunulan belgeler incelendiğinde, “yükleyici (11/2 yd3 veya 5500 libre taşıma güçlü, takriben 80 HP muadili lastik tekerlekli)”, “amonyum nitrat, fuel-oil karışımı”, “her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı K” ile “mazot (motorin)” girdilerine ilişkin olarak belirtilen fiyatların, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan 2019 yılı rayiç fiyatları ile uyumlu olduğu görülmüştür.

“AD-BSK.30/N” isimli iş kaleminin girdileri arasında yer alan “(Modifiye Bitüm) Katkı Maddesi” yerine “Globalprene Polimer Modifiye Bitüm Katkısı” girdisine, “Taş Mastik asfalt (TMA) için katkı maddesinin (elyaf) iş başında temini” yerine “(HiperCell Selülozik Elyaf) SMA” girdisine ilişkin fiyat teklifi sunulduğu,

Anılan istekli tarafından “taş mastik asfalt (TMA) için katkı maddesinin (elyaf) iş başında temini” girdisi için öngörülen fiyatın tevsiki amacıyla İstanbul Teknik Asfalt Tek. A.Ş.den alınan fiyat teklifi sunulmuştur. Söz konusu fiyat teklifinde girdi adının “hipercell selülozik elyaf (SMA katkı maddesi)” şeklinde belirtildiği görülmüş olmakla birlikte, her iki girdi ismi de taş mastik asfalt (stone mastic asphalt/TMA/SMA) için elyaf malzemesini ifade ettiğinden, fiyat teklifinde belirtilen girdi adı ile analiz formatlarında belirtilen girdi adının uyumlu olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca fiyat teklifinin üzerinde SMMM imza ve kaşesi ile “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın/fiyatların, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onayladığımız 29.07.2019 tarih ve STT/2019-039 sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” beyanının bulunduğu anlaşılmıştır.

“(Modifiye bitüm) katkı maddesi zati bedeli” girdisi için öngörülen fiyatın tevsiki amacıyla Öznergiz Asf. Kim. Araç Kir. San. ve Tic. Ltd. Şti.den alınan fiyat teklifi sunulduğu, fiyat teklifinde belirtilen girdi adı ile analiz formatlarında belirtilen girdi adının uyumlu olduğu, fiyat teklifinin üzerinde SMMM imza ve kaşesi ile “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın/fiyatların, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan 27.07.2019 tarih ve 2019/10 sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” beyanının sunulduğu görülmüştür.

Yukarıda belirtilen girdiler için öngörülen fiyatların tevsiki amacıyla sunulan fiyat tekliflerinin kamu ihale mevzuatına uygun olduğu tespit edilmiştir. Bahse konu fiyat tekliflerinin dayanağı olarak düzenlenen tutanakların aşırı düşük teklif sorgulaması sürecinde idare tarafından ihtiyaç duyulmaması nedeniyle meslek mensubundan talep edilmediği ve istekli tarafından da açıklamaları kapsamında sunulmadığı, dolayısıyla idarece talep edilmeyen söz konusu tutanakların Kurum tarafından istenilmesine gerek bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Diğer taraftan söz konusu istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında polimer modifiye bitüm plenti için öngörülen fiyatın tevsiki amacıyla Marini Makine A.Ş.den alınan fiyat teklifinin sunulduğu, anılan makinenin amortisman, yedek parça, tamir bakım, sermaye faizi, sigorta ve nakil-montaj-demontaj vb. giderlerine ilişkin herhangi bir hesaplama yapılmadığı, bahse konu rayicin alt bileşenlerinden birisi olan amortisman bedelinin açıklanması için makinelerin kendi malı olarak aktifinde kayıtlı olduğunu gösterir bir belge sunulmadığı, bu durumda resmi rayicin kullanılmak suretiyle açıklama yapılması gerektiği anlaşılmıştır.

Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile amortisman girdisinin açıklanması mümkün bulunmadığı, ayrıca sunulan fiyat teklifinde yer alan tutarın 2019 yılı rayicinden düşük olduğu anlaşıldığından, aşırı düşük teklif açıklamasının bu yönüyle uygun olmadığı ve başvuru sahibinin anılan hususa yönelik iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Ayrıca söz konusu istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan yazıda “AD-BSK.35/N numaralı pozun içerisinde bulunan 03.070/2 poz nolu “asfalt kazıma makinası (400 HP gücünde max. 2.05m freze genişliğinde, 0.15 m freze derinliğinde, konveyörlü)” iş makinesinin amortisman tutarı için özel amaçlı mali müşavir raporu düzenlenmiş ve ekte sunulmuştur. Asfalt kazıma makinesinin amortisman değerine tekabül eden özel amaçlı mali müşavir raporunda gösterilen amortisman tutarının çıkartıldıktan sonraki net tutar 396.186,45 TL’dir. Amortismana tekabül eden bedel için şirketimizin öz malı olan ve net tutarı 396.186,45 TL esas alınmış, yedek parça, tamir bakım, sermaye faizi, sigorta ve nakil-montaj-demontaj katsayılarına tekabül eden değeri için ise 2019 yılı rayici (1.820.000,00 TL) esas alınmıştır. Her ne kadar Karayolları Genel Müdürlüğü veya diğer kurumların analizlerinde bu iş makinesinin amortisman girdileri ve diğer girdilerini ayıracak bir analiz bulunmasa da Karayolları analiz kitabında iş makinelerinin amortisman bedeli için alınan en yüksek oran %46,91’dir. Şirketimiz açıklama yaparken bu oranı diğer oranlardan fazla alarak % 45 amortisman bedeli, % 55 diğer giderler şeklinde açıklama yapmıştır. Bu durumda hesaplanan tutar 396.186,45 TL x % 45 + 1.820.000,00 TL x % 55 = 1.179.283,90 TL’dir. 03.070/2 poz numaralı girdi tutarının amortisman bedeli düştükten sonraki net tutar bedeli 1.179.283,90 TL olarak hesaplanmıştır ve güvenli tarafta kalmak için analizde anılan girdi için 1.250.000 TL esas alınarak açıklama yapılmıştır…” ifadelerine yer verildiği,

Bu bağlamda aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında Özel Amaçlı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Raporu ve iş makinesi tescil belgesi sunulduğu, hesaplamalarda amortisman katsayısına tekabül eden değer için edinim değeri üzerinden hesaplama yapıldığı; yedek parça, tamir bakım, sermaye faizi, sigorta ve nakil-montaj-demontaj katsayılarına tekabül eden değer için ise 2019 yılı rayicinin (1.820.000,00 TL) esas alındığı, sunulan meslek mensubu raporunda isteklinin kendi malı olan 1 adet Wirtgen W 200 Asfalt Kazıma Makinesi 2012 Model (469 HP) asfalt kazıma makinesinin edinim değerinin 466.101,70 TL, çalışma ömrünün 10 yıl, araç edinim tarihinin ise 2018 yılı olarak belirtildiği, makinenin amortisman ömrünü tamamlamadığı, bu kapsamda bahse konu aracın amortisman ve yedek parça, tamir bakım, sermaye faizi, sigorta ve nakil-montaj-demontaj hesaplamasının aşağıdaki şekilde yapıldığı anlaşılmıştır.

Değerleme sonrası birikmiş amortisman: 46.610,17

Döneme ait amortisman:23.305,09

Gelecek Döneme Devreden Değer: 396.186,45

Amortisman bedeli: 396.186,45 TL x %0,45 = 178.283,90 TL

Yedek parça, tamir bakım, sermaye faizi, sigorta ve nakil-montaj-demontaj bedeli: 1.820.000,00 TL x 0,55 = 1.001.000,00 TL

Toplam: 1.179.283,90 TL

Analizde kullanılan değer: 1.250.000,00 TL

Kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanan birim fiyatlarda farklı iş makineleri için kullanılan katsayıların amortismana ilişkin kısmı ile yedek parça, tamir bakım, sermaye faizi, sigorta ve nakil-montaj-demontaj vb.ye karşılık gelen kısımları açıkça anlaşılmakta, ancak “asfalt kazıma makinası (400 HP gücünde max 2.05m freze genişliğinde, 0.15 m freze derinliğinde, konveyörlü)” girdisinin ne kadarlık kısmının amortismana, ne kadarlık kısmının ise yedek parça, tamir bakım, sermaye faizi, sigorta ve nakil-montaj-demontaj vb.ye karşılık geldiğine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Dolayısıyla anılan girdiye ilişkin amortisman katsayısı net olarak bilinmediğinden, yapılacak açıklamalarda, kendi malı olan asfalt kazıma makinesinin edinme bedeli üzerinden amortismana karşılık gelen kısma ilişkin fiyat belirlemesi yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Bu çerçevede yapılan değerlendirmede; bahse konu girdinin açıklamasında kullanılma imkanı olan tek fiyatın, ilgili makineye ilişkin resmi rayiç olabileceği, bu tutarın altında yapılan açıklamaların kabul edilmemesi gerektiği anlaşılmış olup, söz konusu istekli tarafından anılan girdiye ilişkin olarak edinim bedeli üzerinden yapılan amortisman hesaplamasının uygun olmadığı, ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “asfalt kazıma makinası (400 HP gücünde max 2.05m freze genişliğinde, 0.15 m freze derinliğinde, konveyörlü)” girdisine ilişkin olarak yayımlanan 2019 yılı rayiç fiyatının 1.820.000,00 TL olduğu, dolayısıyla bahse konu istekli tarafından anılan girdi için teklif edilen tutarın (1.250.000,00 TL) rayiç fiyatından düşük olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibinin anılan hususa yönelik iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Nakliye girdilerine ilişkin olarak Karayolları taşıma formüllerinin kullanıldığı, üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınmadığı, taşıma mesafelerinin ise analiz formatlarında belirtilen mesafelerle uyumlu olduğu anlaşılmıştır.

Analizlerde işçilik ücretlerinin 11,3707 TL olarak belirtildiği tespit edilmiş olup, işçilik ücretleri için teklif edilen birim fiyatın ihale tarihinde yürürlükte olan saatlik asgari ücretin altında olmadığı anlaşılmıştır.

Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan analizlerde açıklama istenilmeyecek olan analiz girdilerine ilişkin olarak öngörülen bedellerin belirtildiği ve aynı girdiler için aynı fiyatların kullanıldığı görülmüş, analizlerde aritmetik hata tespit edilmemiştir.

Yukarıda yer verilen tespitler neticesinde; Avos Grup İnş. Taah. Turz. San. ve Tic. A.Ş.nin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında “asfalt kazıma makinası (400 HP gücünde max 2.05m freze genişliğinde, 0.15 m freze derinliğinde, konveyörlü)” girdisinin fiyatını tevsik etmek üzere edinim bedeli üzerinden yapmış olduğu hesaplamanın uygun olmadığı, polimer modifiye bitüm plentinin fiyatını tevsik etmek üzere üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi sunduğu görüldüğünden aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

– Danış Yap. Mad. San. ve Tic. A.Ş. – Kayaoğlu İnş. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığına ilişkin olarak yapılan değerlendirmeler:

Danış Yap. Mad. San. ve Tic. A.Ş. – Kayaoğlu İnş. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında; açıklama istenen iş kalemlerine ilişkin analizlerin, açıklama istenen “yükleyici (11/2 yd3 veya 5500 libre taşıma güçlü, takriben 80 HP muadili lastik tekerlekli)”, asfalt kazıma makinası (400 HP gücünde max 2.05m freze genişliğinde, 0.15 m freze derinliğinde, konveyörlü) ile “her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı K”) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanmış olan rayiçlerin belirtildiği listenin, taş mastik asfalt (TMA) için katkı maddesi, (elyaf) iş başında temini”, “(modifiye bitüm) katkı maddesi zati bedeli” girdilerine ilişkin fiyat teklifleri ile tutanakların, polimer modifiye bitüm plenti ile mazot, nakliye ve işçilik fiyatlarının tevsik edilmesi amacıyla yapılan hesaplamalara ilişkin belgelerin sunulduğu görülmüştür.

Sunulan belgeler incelendiğinde, “yükleyici (11/2 yd3 veya 5500 libre taşıma güçlü, takriben 80 HP muadili lastik tekerlekli)”, “asfalt kazıma makinası (400 HP gücünde max. 2.05m freze genişliğinde, 0.15 m freze derinliğinde, konveyörlü)” ve polimer modifiye bitüm plenti için öngörülen fiyatların, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanan rayiç fiyatları ile uyumlu olduğu anlaşılmıştır.

Eski poz numarası 04.103 olan “amonyum nitrat, fuel-oil karışımı” girdisinin rayiç fiyatının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan 2019 Yılı İnşaat Birim Fiyatlarına Esas İşçilik – Araç ve Gereç Rayiç Listeleri Kitabı’nda iş başında teslim fiyatı olarak belirlendiği, dolayısıyla bahse konu analiz girdisine ilişkin olarak fiyat teklifi alınması durumunda, fiyat teklifine malzemenin iş başına naklinin de dahil edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Bu kapsamda söz konusu istekli tarafından amonyum nitrat, fuel-oil karışımı girdisi için öngörülen fiyatın tevsiki amacıyla Solar Mad. Hizm. A.Ş.den alınan fiyat teklifinde “nakliye dahil” ibaresine yer verildiği, anılan fiyat teklifinin üzerinde SMMM imza ve kaşesi ile “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın/fiyatların, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan 06.09.2019 tarih ve 2019-045 sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” beyanının bulunduğu, fiyat teklifi ekinde satış tutarı tespit tutanağının da sunulduğu görülmüş tür.

TMA için katkı maddesi (elyaf) girdisi için öngörülen fiyatın tevsiki amacıyla İstanbul Teknik Asfalt Tek. A.Ş.den alınan fiyat teklifi sunulduğu, fiyat teklifinde belirtilen girdi adı ile analiz formatlarında belirtilen girdi adının uyumlu olduğu, fiyat teklifinin üzerinde SMMM imza ve kaşesi ile “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın/fiyatların, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onayladığımız 03.09.2019 tarih ve STT/2019-047 sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” beyanının bulunduğu, fiyat teklifi ekinde satış tutarı tespit tutanağının da sunulduğu, “(modifiye bitüm) katkı maddesi zati bedeli” girdisi için öngörülen fiyatın tevsiki amacıyla İstanbul Teknik Asfalt Tek. A.Ş.den alınan fiyat teklifinin sunulduğu, fiyat teklifinde belirtilen girdi adı ile analiz formatlarında belirtilen girdi adının uyumlu olduğu, fiyat teklifinin üzerinde SMMM imza ve kaşesi ile “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın/fiyatların, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onayladığımız 03.09.2019 tarih ve STT/2019-048 sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” beyanının bulunduğu, fiyat teklifi ekinde satış tutarı tespit tutanağının da sunulduğu görülmüştür.

Söz konusu istekli tarafından sunulan fiyat tekliflerinin üzerine SMMM tarafından mevzuat uyarınca bulunması gereken ibarenin yazıldığı, imzalandığı ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelendiği görülmüştür. İdarece açıklama isteme yazısında istenmemiş olmakla birlikte istekli tarafından sunulan EK-O.6 nolu satış tutarı tutanaklarının ve meslek mensuplarına ait faaliyet belgelerinin incelenmesi neticesinde; ihale tarihinin 18.06.2019 olduğu göz önünde bulundurulduğunda tutanaklarda belirtilen geçici vergi beyanname dönemlerinin 2019 Yılı I.Dönem ve 2018 Yılı IV.Dönem olduğu, fiyat tekliflerinin dayanağı olarak düzenlenen EK-O.6 tutanaklarının hangi ürüne ilişkin olarak düzenlendiğinin belirtildiği fiyat tekliflerindeki birim fiyatların, ilgili EK-O.6 tutanaklarında tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığı, fiyat tekliflerinde belirtilen girdi cinsleri ile analizlerde belirtilen girdi cinslerin uyumlu olduğu, sunulan faaliyet belgelerinin, tutanakların hazırlandığı tarihlerde geçerliliğini koruduğu, diğer yandan fiyat tekliflerinin girdi birim fiyatı üzerinden alındığı, dolayısıyla analizlerde belirtilen girdi miktarlarının üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinde belirtilmesinin zorunlu olmadığı tespit edilmiştir. Netice itibariyle anılan girdiler için öngörülen fiyatların tevsiki amacıyla sunulan belgelerde kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

Motorin girdisi için öngörülen 4,95 TL/kg fiyatın belirlenmesinde EPDK tarafından 09.06.2019 tarihinde il bazında yayımlanan akaryakıt fiyatlarından faydalanıldığı, 4,95 TL/kg olarak öngörülen fiyatın EPDK tarafından il bazında günlük yayımlanan akaryakıt fiyatlarının % 90’ının altında olmadığı, buna yönelik açıklamanın uygun olduğu anlaşılmıştır.

Nakliye girdilerine ilişkin olarak Karayolları taşıma formüllerinin kullanıldığı, üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınmadığı, taşıma mesafelerinin ise analiz formatlarında belirtilen mesafelerle uyumlu olduğu tespit edilmiştir.

Analizlerde işçilik ücretlerinin 11,38 TL olarak belirtildiği tespit edilmiş olup, işçilik ücretleri için teklif edilen birim fiyatın ihale tarihinde yürürlükte olan saatlik asgari ücretin altında olmadığı anlaşılmıştır.

Analizlerde açıklama istenilmeyecek olan analiz girdilerine ilişkin olarak öngörülen bedellerin belirtildiği, aynı girdiler için aynı fiyatların belirtildiği görülmüş, analizlerde aritmetik hata tespit edilmemiştir.

Yukarıda yer verilen tespitler neticesinde; başvuru sahibi isteklinin Danış Yap. Mad. San. ve Tic. A.Ş. – Kayaoğlu İnş. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığına yönelik iddialarının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

Evrensel Yol İnş. A.Ş. – Açıkalın Altyp. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının pilot ortağı Evrensel Yol İnş. A.Ş. tarafından teklifi kapsamında sunulmayacak belgeler tablosunun doldurulduğu, sicil müdürlüğünün Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü, ilgili gazetelerin ise 17.05.2019 tarih ve 9831sayılı, 11.12.2018 tarih ve 9721 sayılı, 01.02.2016 tarih ve 9001 sayılı, 21.07.2014 tarih 8616 sayılı Ticaret Sicili Gazetelerinin belirtildiği görülmüştür. Ancak istekli tarafından sunulmayacak belgeler tablosunda 09.04.2019 tarih ve 9805 sayılı Ticaret Sicil Gazetesine yer verilmediği tespit edilmiştir.

Kurum tarafından Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin internet sayfasında yapılan inceleme neticesinde; anılan istekliye ilişkin olarak 17.05.2019 tarih ve 9831sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde şirket pay sahiplerinin Serkan Bilen ve Yahya Raif Önsü olduğu görülmüş, 11.12.2018 tarih ve 9721 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ise Serkan Bilen’in 04.12.2021 tarihine kadar münferiden temsile yetkili olarak seçildiği belirtilmiştir. İstekli tarafından sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmeyen 09.04.2019 tarih 9805 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ise Yahya Raif Önsü’nün aksi karar alınıncaya kadar temsile sınırlı yetkili olarak seçildiği ve temsil yetkisinin “…4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve mevzuatı kapsamında yapılacak ihalelerle ilgili olmak üzere; şirketimiz adına hareketle, ihalelere katılmaya, tekliflerde bulunmaya, teklifleri geri çekmeye, sözleşme imzalamaya, sözleşmelerde değişiklik ve ek sözleşmeler yapmaya, itirazlarda bulunmaya, yazışmalar yapmaya ve bu konularla sınırlı olmak üzere 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda şirket unvanı altına atacağı münferit imzası ile şirketi temsile ve yönetime yetkilidir.” şeklinde tanımlandığı görülmüştür.

Bu çerçevede Evrensel Yol İnş. A.Ş.ye ilişkin sunulmayacak belgeler tablosunda 09.04.2019 tarih 9805 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinin belirtilmediği, dolayısıyla tabloda belirtilen Ticaret Sicili Gazetelerinin anılan tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilerin tamamını göstermediği tespit edilmiş olup, açıklanan sebeplerle anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, MAU Yapı İnş. A.Ş. – Mehmet Ali Ünal İnş. Taah. Mad. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı, Çekim İnş. Bet. A.Ş. – MSK Müh. Taah. A.Ş. İş Ortaklığı, Avos Grup İnş. Taah. Turz. San. ve Tic. A.Ş. ve Evrensel Yol İnş. A.Ş. – Açıkalın Altyp. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.