Salı, Temmuz 16, 2024
Diploma / Mezuniyet Belgesi

Diplomalar, EKAP üzerinden teyit edilebilir mi?

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No : 2019/035

Gündem No : 18

Karar Tarihi : 18.07.2019

Karar No : 2019/UY.I-818

BAŞVURU SAHİBİ:

Fırat Aydın – Tülay Budak İş Ortaklığı,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/243820 İhale Kayıt Numaralı “Tekirdağ İl Sınırları İçerisinde Mezarlık Çevre Duvarları ve Parsel İçi Ara Yolların Yapımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 13.06.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Tekirdağ İl Sınırları İçerisinde Mezarlık Çevre Duvarları ve Parsel İçi Ara Yolların Yapımı” ihalesine ilişkin olarak Fırat Aydın – Tülay Budak İş Ortaklığının 19.06.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 20.06.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 26.06.2019 tarih ve 25918 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan26.06.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/648 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, iş deneyimini tevsiken sundukları mezuniyet belgesinin, yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemleri hükümlerine uygun olmadığı ve teklifleri kapsamında mezuniyet belgesi ile birlikte 16.01.2009 tarihinde imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukukuna Göre Kurulmuş Olan Üniversitelerin Karşılıklı Tanınmasına Dair Milletler Arası Anlaşma’dan yararlanıldığına dair yazı sunulmadığı gerekçeleri ile tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı,

Bahse konu mezuniyet belgesinin arkasında bulunan çevirinin aslından yapılan tercümeyi kapsadığı dolayısıyla çeviriye gerek olmadığı, e-devlet üzerinden yapılan sorgulamada YÖK tarafından hazırlanan Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mimarlık bölümünden 20.01.2016 tarihinde mezun olduğunun görüldüğü,

Ayrıca anılan belgenin arkasında apostil tasdik şerhi bulunduğu, buradan belgenin Türkiye Cumhuriyetinde geçerli olduğunun anlaşılabileceği, dolayısıyla üniversite denkliğine ilişkin olarak Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukukuna Göre Kurulmuş Olan Üniversitelerin Karşılıklı Tanınmasına Dair Milletler Arası Anlaşma’dan yararlanıldığına dair yazının sunulmasına gerek olmadığı,

Bununla birlikte tercümeye ve üniversite denkliğine ilişkin olarak ifade edilen eksikliklerin teklifin esasını değiştirecek nitelikte eksiklikler olmadığı, dolayısıyla bu bilgilerin tamamlanması yoluna gidilmeden tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı iddiasına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Başvuruya konu ihalenin “Tekirdağ İl Sınırları İçerisinde Mezarlık Çevre Duvarları ve Parsel İçi Ara Yolların Yapımı” işi olduğu, ihaleye 19 isteklinin katıldığı, başvuru sahibinin teklifinin iş deneyim belgesi kapsamında sundukları mezuniyet belgesinin, İdari Şartname hükümleri uyarınca tercüme edilmediği ve mezuniyet belgesi ile birlikte “Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukukuna Göre Kurulmuş Olan Üniversitelerin Karşılıklı Tanınmasına Dair Milletler Arası Anlaşma”dan yararlandığına dair yazı sunulmadığı gerekçeleriyle değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin Fıratoğlu İnş. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin değerlendirilmesi ve ihalenin yapılması” başlıklı 52’nci maddesinde“… Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle isteklilerin teknik değerlendirmeye esas bütün belgelerinin ihale dokümanında istenilen şartlara uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği incelenir. Belgeleri eksik olan veya istenilen şartlara uygun olmadığı tespit edilen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.” hükmü,

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin Sunuluş Şekli” başlıklı 31’inci maddesinde“… (4) Başvuru veya teklif kapsamında sunulacak belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

b) Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ile bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

1) Tercümelerin tasdik işleminden, tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

2) Belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde “apostil tasdik şerhi” taşıması halinde, bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin “apostil tasdik şerhi” taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

3) Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletlerarasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

4) Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, o ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olmakla birlikte, “apostil tasdik şerhi” taşımaması durumunda ise; söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damganın, sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gereklidir.

(5) Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde ise, bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

(8) Aday veya istekliler tarafından, yedinci fıkradaki koşulları taşıyan katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgeler ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubu, sunulmayacak belgeler tablosunda gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla başvuru veya teklif zarfında sunulmaz. Bu durumda, katılım ve yeterlik kriterleri ile geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirme, sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. Sunulmayacak belgeler tablosunun kısmi teklife açık ihalelerde her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “İş Deneyim Belgelerinin Değerlendirilmesi” başlıklı 6’ncı bölümünün “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48’inci maddesinde“…(8) Mühendis veya mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işleri ihalelerinde, iş deneyimi olarak mezuniyet belgelerini sunmaları durumunda;

a) İş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların; toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar,

b) İş deneyimi bulunan mühendis veya mimarların; onbeş yıllık sınırlamaya tabi tutulmaksızın, mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar,

benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 8’inci maddesinde“… 8.3. İdareler, ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamenin “Tekliflerin dili” başlıklı maddesini ihale konusu alımın niteliğini göz önünde bulundurmak suretiyle uygun seçeneği esas alarak düzenleyeceklerdir. İdareler, teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanların Türkçe olacağı ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin Türkçe tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli olacağına ilişkin bir düzenleme yapabilecekleri gibi, sadece belirli belgelerin yabancı dilde sunulmasına imkân verebilirler. İhale işlemlerinin etkin ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi ve hukuki sorunların yaşanmaması için yabancı dilde sunulmasına imkân verilen belgelerin teknik dokümanlar, kişisel beyanlar gibi belgelerle sınırlı tutulmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.” açıklaması yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde“2.1. İhale konusu işin

a) Adı: Tekirdağ İl Sınırları İçerisinde Mezarlık Çevre Duvarları ve Parsel İçi Ara Yolların Yapımı

b) Yatırım proje no’su/kodu:46590145

c) Miktarı (fiziki) ve türü: Tekirdağ İl Sınırları İçerisinde Mezarlık Çevre Duvarları ve Parsel İçi Ara Yolların Yapımı 15 Kalem – Yapım İşi

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Yapılacağı yer: Tekirdağ il sınırları içerisinde bulunan mezarlıklar

d) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde“…7.6. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan A XVIII Grup işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

7.6.1. Mezuniyet belgeleri/diplomalar: Mimar veya İnşaat Mühendisi

7.7. Belgelerin sunuluş şekli

7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi’nin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

7.7.1.1 İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

7.7.1.2 İstekliler tarafından, 7.7.1.1. maddesindeki koşulları taşıyan katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgeler ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubu, sunulmayacak belgeler tablosunda gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla teklif zarfında sunulmaz. Bu durumda, katılım ve yeterlik kriterleri ile geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirme, sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. Sunulmayacak belgeler tablosunun kısmi teklife açık ihalelerde her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.

7.7.5. Teklif kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

7.7.5.1. Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.9. Tekliflerin dili:

7.9.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin onay işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Başvuru sahibi iş ortaklığının Türk vatandaşı gerçek kişilerden oluşan iş ortaklığı mahiyetinde olduğu, bu kapsamda yukarıda yer alan mevzuat hükümleri, açıklamaları ve İdari Şartname düzenlemeleri birlikte değerlendirildiğinde anılan istekli tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılan ve noter tarafından onaylanan tercümeleri ile birlikte sunulması gerektiği ve EKAP üzerinden temin edilebilen bilgi ve belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartların aranmayacağı, öte yandan sunulmayacak belgeler tablosunda gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla söz konusu belgelerin teklif zarfında sunulmayacağı ve EKAP üzerinden erişilebilen bilgi ve belgeler esas alınarak değerlendirme yapılacağı anlaşılmaktadır.

Başvuru sahibi iş ortaklığı tarafından iş deneyimini tevsik etmek amacıyla özel ortak Tülay BUDAK’a ait diploma sunulduğu, söz konusu diplomanın yabancı dilde (İngilizce) düzenlenen bir belge olduğu, belgenin ön yüzünde yabancı dilde yazılmış bilgilerin yer aldığı, arka yüzünde ise yabancı dilde yazılmış bilgiler ile birlikte, Türkçe olarak tablo halinde “TC kimlik no/ÖSYM no”, “Yerleştirme yılı/şekli”, “Yerleştiği program”, “Bitirdiği program”, “Tanzim eden”, “Ad/Soyad” ve “İmza” bilgilerine yer verildiği, yine arka yüzünde“Adı soyadı ve görevi: Prof. Dr. Ümit HASSAN (Rektör), Prof. Dr. Uğurcan AKYÜZ (Dekan), Fakültesi: YDÜ Mimarlık Fakültesi” bilgileri ile birlikte“Ön sayfadaki imzanın yukarıda isimleri yazılı kişilere ait olduğu tasdik olunur.” ifadesine yer verilerek belgenin K.K.T.C Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Yüksek Öğrenim Müfettişi Behçet ÇELEBİ tarafından onaylandığı ve“Metne şamil olmamak üzere yukarıdaki işaretli imza ve mührün KKTC Milli Eğitim Bakanlığına ait olduğu beyan ve tasdik olunur.” ifadelerine yer verilerek T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Konsolosluk Şubesi tarafından tasdik edildiği görülmüştür.

İş deneyimini tevsik etmek amacıyla sunulan Tülay BUDAK’a ait diplomanın yabancı dilde düzenlenen belge niteliğinde olduğu, dolayısıyla anılan belgenin başvuru veya teklif kapsamında sunulacak belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemine tabi olacağı anlaşılmıştır.

Anılan iş ortaklığı tarafından, teklif dosyası kapsamında, diplomanın ön ve arka yüzünde yer alan yabancı dildeki bilgilerin Türkçe onaylı tercümelerinin sunulmadığı görülmüştür.

Ancak Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesinin 8’nci fıkrasında yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin EKAP veya kamu kurum ve kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartların aranmayacağı hükmü yer almaktadır.

Kurumumuz tarafından yapılan düzenleme ile 11.06.2019 tarihinden itibaren ihalelerde istenen katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin, aday ve istekliler tarafından sunulacak bilgi ve belgelerden bir kısmına EKAP üzerinden erişim sağlanabilmektedir. Bu kapsamda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) sistemine kayıtlı mezuniyet belgelerine de ulaşılabilmekte, bu bilgi ve belgeler ayrıca idareler tarafından “ EKAP İdare Sayfası”ndan sorgulanarak teyit edilebilmektedir.

İdareler tarafından, adına mezuniyet belgesi düzenlenen kişinin TC kimlik numarası kullanılmak suretiyle EKAP üzerinden yapılacak sorgulamada, kişinin mezun olduğu üniversitenin adı, fakültesi ve ilgili lisans programı ile mezuniyet tarihine ilişkin bilgilere ulaşılabildiği, dolayısıyla başvuru sahibi tarafından sunulan mezuniyet belgesinde yer alan bilgilerin ihale komisyon kararının onaylandığı tarih (17.06.2019) itibariyle EKAP üzerinden temininin mümkün olduğu anlaşıldığından idarenin değerlendirme dışı bırakma gerekçelerinin yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Fırat Aydın – Tülay Budak İş Ortaklığının teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.