Pazartesi, Temmuz 15, 2024
Aşırı DüşükHaberlerHizmet Alımları

Aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmayacak hizmet alımları listesi

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2020/010
Gündem No : 3
Karar Tarihi : 05/3/2020
Karar No : 2020/DK.D-56
Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 9

Gündem Konusu : Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması Yapılmayacak Hizmet Alımları Listesi

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 38 inci maddesini dayanak alan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 59 uncu maddesinin beşinci fıkrasının (c) bendinde; Kurum tarafından yayımlanan aşırı düşük teklif sorgulaması yapılamayacak alımlar listesinde yer alan işlerin ihalelerinde anılan maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinin kullanılmasının zorunlu olduğu hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede, ilanı veya duyurusu bu Kararın Kurumun resmi internet adresinde yayımı tarihinden sonra yapılan ihalelerde uygulanmak üzere;

1- Yaklaşık maliyetine bakılmaksızın, bu Kararın eki EK-1 listesinde yer alan hizmetlere ilişkin ihalelerde, aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemleri yapılmaksızın ihalenin sonuçlandırılmasına,

2- Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan ve bu Kararın eki EK-2 listesinde yer alan hizmetlere ilişkin ihalelerde, aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemleri yapılmaksızın ihalenin sonuçlandırılmasına,

3- Birden fazla hizmet işini kapsayan ve bu işlerden birinin veya birkaçının ekli listelerde bulunduğu tespit edilen işlerde, listede bulunan alımın yaklaşık maliyetteki ağırlığının yarıdan fazla olması durumunda, işin tamamının listede bulunduğunun kabul edilmesi gerektiğine,

4- Bu Kararın eki listelerde yer alan ve ilgili mevzuatı çerçevesinde belirlenmiş, tüm taraflar için bağlayıcı asgari tarifelerin bulunduğu hizmetlere ilişkin ihalelerde, ihalenin aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemleri yapılmaksızın sonuçlandırılmasının, istekliler tarafından söz konusu tarifeler uyarınca tespit edilen asgari tutarların altında teklif verilmesine imkân tanımayacağına,

5- Bu Kararın, Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.1.3 üncü maddesi gereğince Kurumun resmi internet adresinde ve Elektronik Kamu Alımları Platformunda ilan edilmesine,

Oybirliği ile karar verildi.
Hamdi GÜLEÇ
Başkan
Şinasi CANDAN
II. Başkan
Osman DURU
Kurul Üyesi
Erol ÖZ
Kurul Üyesi
KAMU İHALE KURULU KARARI
Karar Tarihi : 05/3/2020
Karar No : 2020/DK.D-56
Köksal SARINCA
Kurul Üyesi
Dr. Ahmet İhsan ŞATIR
Kurul Üyesi
Hasan KOCAGÖZ
Kurul Üyesi
Mehmet ATASEVER
Kurul Üyesi
Oğuzhan YILDIZ
Kurul Üyesi

 

KAMU İHALE KURULU KARARI
Karar Tarihi : 05/3/2020
Karar No : 2020/DK.D-56

EK-1
1) Haberleşme, İletişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri
2) Sigorta Hizmetleri
3) Muhasebe Hizmetleri
4) Piyasa Araştırması ve Anket Hizmetleri
5) Tanıtım, Basım ve Yayım Hizmetleri
6) Fotoğrafçılık Hizmetleri ve Sanatsal Hizmetler

EK-2
1) Bilgi Yönetim Sistemleri Bilişim Hizmetleri
2) Organizasyon Hizmetleri

KAYNAK : KAMU İHALE KURUMU

Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması Yapılmayacak Hizmet Alımları Listesi Hakkında Kamu İhale Kurulu Kararı Yayımlandı.

Karar metnini indirmek için tıklayınız.