Salı, Temmuz 16, 2024
Araç KiralamaHizmet Alımları

Araç kiralama hizmet ihalesi olmayan işlerde, kiralanacak araç kasko sigortası değerinin %2 sini aşamayacağı hükmü geçerli midir?

KAMU İHALE KURUL KARARI

Toplantı No : 2015/015
Gündem No : 36
Karar Tarihi : 25.02.2015
Karar No : 2015/UH.III-654

Şikayetçi:

Alp Sosyal Hizmetler İnşaat Dayanıklı Tüketim Malları Otomotiv Nakliyat Temizlik Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

İhaleyi Yapan Daire:

Gaziantep Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

Başvuru Tarih ve Sayısı:

26.01.2015 / 6882

Başvuruya Konu İhale:

2014/146048 İhale Kayıt Numaralı “Online Sayaç Okuma, Açma-Kesme Ve Buna Bağlı Hizmetler Hizmet Alım İşi” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karar:

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ahmet ÖZBAKIR, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

BAŞVURU SAHİBİ:

Alp Sosyal Hizmetler İnşaat Dayanıklı Tüketim Malları Otomotiv Nakliyat Temizlik Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi,

Gökdelen İş Merkezi Kuvayi Milliye Cad. No: 107 K: 15 D: 318 Akdeniz/MERSİN

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü,

İncilipınar Mah. 4 Nolu Cad. 27090 Şehitkamil/GAZİANTEP

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2014/146048İhale Kayıt Numaralı “Online Sayaç Okuma, Açma-Kesme ve Buna Bağlı Hizmetler Alım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 18.12.2014 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Online Sayaç Okuma, Açma-Kesme ve Buna Bağlı Hizmetler Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Alp Sosyal Hizmetler İnşaat Dayanıklı Tüketim Malları Otomotiv Nakliyat Temizlik Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 07.01.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 13.01.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine başvuru sahibince 26.01.2015 tarih ve 6882 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.01.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2015/315 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.22.’nci maddesi uyarınca işçi sayısı üzerinden teklif alınması uygun görülmeyen personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde iş kalemleri kapsamındaki işlerde çalıştırılmak üzere ihale dokümanında asgari sayısı belirtilen personele ilişkin maliyetlere, ait olduğu iş kalemi içerisinde yer verilmesi ve isteklilerce tekliflerin buna göre sunulması gerektiği, ancak ihale üzerinde bırakılan isteklinin birim fiyat teklif cetvelindeki bazı iş kalemlerindeki teklif edilen birim fiyatların, bu iş kalemi kapsamında çalıştırılacak personel giderlerini karşılamadığı, bu nedenle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

2) İhale üzerinde bırakılan isteklinin birim fiyat teklif cetvelinin 13 numaralı iş kalemine ilişkin fiyatının Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller çerçevesinde incelenmesi gerektiği, bu konuya ilişkin itiraz başvurusunun idarece fiyatın düşük olduğu gerekçesiyle reddedildiği, ancak idarenin cevabından da anlaşılacağı üzere inceleme esnasında bu hususa dikkat edilmediği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

İdare tarafından ihale işlem dosyası kapsamında gönderilen belgelerin incelenmesi neticesinde, itirazen şikâyete konu ihaleye üç istekli tarafından teklif sunulduğu, sunulan tüm tekliflerin geçerli kabul edildiği, İdari Şartname’nin 33’üncü maddesinde yer alan ihalenin açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacağına ilişkin düzenleme çerçevesinde, ihalenin en düşük teklif sahibi istekli olan Sistemli Dağıtım Hizmetleri A. Ş. üzerinde bırakıldığı tespit edilmiştir.

İncelemeye konu ihalede ihale dokümanı kapsamında verilen birim fiyat teklif cetveli aşağıdaki gibidir:

A1 B2

Sıra No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Birimi Miktarı Teklif Edilen Birim Fiyat Tutarı

1 Sayaç Endeksinin Okunması

POZ NO: 4.1.

(385.000 x 36 Ay = 13.860.000) Adet 13.860.000

2 Sayaç Endeksinin Okunamaması (Okuma Yok) (4.1. Numaralı Okuma Bedelinin %30’unu Aşmamak Şartı ile İstekli Tarafından Belirlenecektir) POZ NO: 4.2.

(55.000 x 36 Ay = 1.980.000) Adet 1.980.000

3 Kaçak Su-Usulsüz Su ve Mühür Bozarak Su Kullananların Tespiti POZ NO: 4.3.

(1.200 x 36 Ay = 43.200) Adet 43.200

4 Tesisattan Kesme

POZ NO: 4.4.

(5.000 x 36 Ay = 180.000) Adet 180.000

5 Tesisattan Açma

POZ NO: 4.5.

(5.000 x 36 Ay = 180.000) Adet 180.000

6 Şebekeden (Şube Yolundan) Kesme POZ NO: 4.6.

(50 x 36 Ay = 1.800) Adet 1.800

7 Şebekeden (Şube Yolundan) Açma POZ NO: 4.7.

(50 x 36 Ay = 1.800) Adet 1.800

8 DN/15-DN/40 Arası Sayaçların Sökülmesi/Takılması

POZ NO: 4.8.

(5.000 x 36 Ay = 180.000) Adet 180.000

9 DN/50-DN/100 Arası Sayaçların Sökülmesi/Takılması

POZ NO: 4.9.

(10 x 36 Ay = 360) Adet 360

10 Arızalı Vanaların Değişimi

POZ NO: 4.10.

(200 x 36 Ay = 7.200) Adet 7.200

11 Abonelere İhtarname-Tebligat Bırakılması

POZ NO: 4.11.

(3.000 x 36 Ay = 108.000) Adet 108.000

12 Yeni Su Aboneliği Keşif Hizmetleri POZ NO: 4.12.

(1.000 x 36 Ay = 36.000) Adet 36.000

13 İlçelerde Araç Bulundurma

POZ NO: 4.13.

(12 araç x 36 Ay x 26 gün= 11.232) Adet 11.232

TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)

İdari Şartnamenin “Teklif fiyata dâhil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.3. Teklif fiyata dâhil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. Teklif fiyata dâhil olan tüm giderler teknik şartnamede ayrıntılı olarak belirtilmiştir.” düzenlemesi,

Teknik Şartname’nin “Çalışacak Personel” başlıklı 5.2.’nci maddesinde ise “5.2.1. Yüklenici, ihale süresince Tablo-3’de belirtilen en az sayıdaki personeli hazırda bulundurmak zorundadır.

Tablo-3

PERSONELİN ÇALIŞACAĞI POZ NO. GÖREVİ ADET GİDERİNİN DÂHİL EDİLECEĞİ POZ NO.

– Koordinatör 1 4.1.

4.1. Merkez Okuma Şefi 1

Merkez Okuma Personeli 55

Merkez Resmi Kurum Okuma Personeli 5

5216-6360 Sy.Yas.Bağ.Böl. Okuma Şefi 1

5216-6360 Sy.Yas.Bağ.Böl. Okuma Personeli 27

4.3. Kaçak Kontrol Şefi 1 4.3.

Kaçak Kontrol Personeli 12

4.4. – 4.5. Kesme-Açma Şefi 1 4.4. – 4.5.

4.4. Kesme Personeli 10 4.4.

4.5. Açma Personeli 10 4.5.

4.6. – 4.7. Saha Kontrol Şefi 1 4.6. – 4.7.

Şebekeden Kesme-Açma Personeli 2

4.8. – 4.9. Sayaç Şefi 1 4.8. – 4.9.

Sayaç Sökme/Takma Personeli 6

4.10. Vana Değişim Personeli 1 4.10.

4.11. İhtarname ve Tebligat Personeli 1 4.11.

4.12. Abone Şefi 1 4.12.

Abone Keşif Personeli 4

TOPLAM 141

5.2.2. Yapılacak olan ihalede, teklif verecek isteklilerin tekliflerinde yukarıda belirtilen ve İdare tarafından öngörülen toplam en az personel sayısını göz önünde bulundurmaları önemle tavsiye edilir. İdare, tespit ettiği her eksik personel için yükleniciye 100,00-TL/gün ceza bedeli tahakkuk ettirir. Ceza, tespitin yapıldığı veya bir sonraki hak edişte ilgili poz üzerinden düşülecektir. İhale süresince çalışacak olan personellerin giderleri, Teklif Cetvelindeki ilgili birim fiyat kalemlerine ilave edilecektir…

5.2.11. Yüklenici; koordinatöre, şeflere ve tüm pozlarda çalıştıracağı personellerine brüt asgari ücretin %50 fazlasından az olmamak üzere kendi belirleyeceği bedel üzerinden maaş ödemesi yapacaktır. Maaş ödemelerine ait giderler Teklif Cetvelindeki ilgili birim fiyat kalemlerine ilave edilecektir. Bu giderler ayrıca fiyatlandırılmayacak ve yükleniciye bu giderler ile ilgili herhangi bir ödeme yapılmayacaktır…” düzenlemesi yer almaktadır.

Teknik Şartname’nin 5.2.1’inci maddesinde personele ait giderlerin birim fiyat teklif cetvelindeki 13 iş kaleminden 11’i içerisinde yer alacağı belirtilmiş olup, aynı Şartname düzenlemesinde bu personele brüt asgari ücretin en az % 50 fazlası üzerinden ücret ödeneceği düzenlenmiştir.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dâhil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinin 78.22. nolu alt maddesinde “…Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasına göre işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kaleminin/kalemlerinin bulunduğu personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesinin birim fiyat teklif cetvelinde, bu iş kalemi/kalemleri kapsamındaki işlerde çalıştırılmak üzere ihale dokümanında asgari sayısı belirtilen personele ilişkin maliyetlere işçilik kaleminde değil, ait olduğu iş kalemi içerisinde yer verilecek ve istekliler de tekliflerini buna göre sunacaklardır…” açıklaması yer almakta olup, başvuru sahibi istekli iddiasını, teklif tutarlarının asgari işçilik maliyetini sağlayıp sağlamadığına ilişkin değerlendirmenin her bir iş kalemi için ayrı ayrı yapılması gerektiği olgusuna dayandırmaktadır.

Ancak Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dâhil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinin 78.29.’uncu maddesinde “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, sözleşme gideri ve genel giderler dahil toplam asgari işçilik maliyetinin altında işçilik bedeli sunan isteklilerin teklifleri, ihale dokümanına aykırı teklif sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılır.” açıklaması yer almakta olup, asgari işçilik maliyetinin sağlanıp sağlanmadığına ilişkin değerlendirmenin kalem bazında değil, toplam tutarlar üzerinden yapılması gerekmektedir.

Bu çerçevede asgari ücretin en az %50 fazlası ücret alması öngörülen ihale konusu işte çalıştırılacak en az 141 personelin 36 aylık %4 sözleşme giderleri ve genel giderler dâhil maliyeti en az 11.000.098,08 TL olarak hesaplanmış olup, ihaleye teklif sunan üç isteklinin de Teknik Şartname’de personel giderlerinin dâhil edileceği öngörülen 11 iş kalemi için verdikleri teklif tutarlarının, hesaplanan asgari işçilik maliyeti tutarının üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

Birim fiyat teklif cetvelinde 13’üncü sırada yer alan iş kaleminin, “POZ NO: 4.13. İlçelerde Araç Bulundurma (12 Araç x 36 Ay x 26 Gün=11232)” iş kalemi olduğu tespit edilmiş olup, başvuru sahibinin idareye şikâyet dilekçesinde, söz konusu iş kalemi için verilebilecek en yüksek teklifin 2.980,00 TL olduğu, bu tutarın üzerinde ödeme yapıldığı takdirde kamu zararının meydana çıkacağının iddia edildiği tespit edilmiştir. Diğer taraftan şikâyet başvurusunun, ihale üzerinde bırakılan isteklinin ilgili iş kalemine 2.980,00 TL’nin altında teklif sunduğu ifade edilerek idarece yerinde görülmediği anlaşılmıştır.

Başvuru dilekçesinde öne sürülen iddia ile ilgili olarak; 17.03.2006 tarihli ve 2006/10193 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller’e, 02.10.2014 tarihli ve 29137 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2014/6814 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; şoför giderleri hariç yapılan taşıt kiralamalarında aylık kira bedelinin (KDV hariç, her türlü bakım-onarım, sigorta ve benzeri giderler dâhil), taşıtın Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın ocak ayı itibarıyla uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi’nde yer alan kasko sigortası değerinin %2’sini aşamayacağı ve şoför giderleri dâhil yapılan taşıt kiralamalarında ise aylık kiralama bedelinin, yukarıda belirtilen şekilde tespit edilen tutara yürürlükteki brüt asgari ücretin yüzde elli artırımlı tutarının ilave edilmesi suretiyle hesaplanacak tutarı aşmayacağı hükümleri eklenmiş olup,

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün Kamu İhale Kurumuna cevaben yazdığı 19.01.2015 tarihli ve 556 sayılı yazısında; anılan düzenlemenin kapsam dâhilindeki idarelerin hizmet alımı yoluyla taşıt edinmesinde uygulanacağı, doğrudan taşıt kiralama kapsamında yer almayan ve diğer hizmet alımları bünyesinde işin yürütülmesi için gerekli olan ve taşıt kiralanmasına ilişkin bedelin toplam ihale bedeli içeresinde önemli paya sahip olmadığı ihaleler kapsamında edinilecek taşıtların ise söz konusu düzenleme kapsamında yer almadığı belirtilmiştir.

İncelemeye konu ihalenin Online Sayaç Okuma, Açma-Kesme ve Buna Bağlı Hizmetler Alımı işi olduğu ve birim fiyat teklif cetvelinde 13’üncü sırada yer alan “POZ NO: 4.13. İlçelerde Araç Bulundurma (12 Araç x 36 Ay x 26 Gün=11232)” iş kaleminin yaklaşık maliyet içerindeki oranının yaklaşık %8 olduğu göz önünde bulundurulduğunda, “İlçelerde araç bulundurma” iş kaleminin, doğrudan bir taşıt kiralama işi kapsamında yer almadığı ve ihale konusu işin yürütülmesi için gerekli olan taşıtların kiralanmasına ilişkin bedelin toplam ihale bedeli içeresinde önemli paya sahip olmadığı anlaşıldığından, “İlçelerde araç bulundurma” iş kalemi kapsamında temin edilecek araçların temininin, Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullere tabi olmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oyçokluğu ile karar verildi.

Mahmut GÜRSES

Başkan

Kazım ÖZKAN

II. Başkan Ahmet ÖZBAKIR

Kurul Üyesi Hasan KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi GÜLEÇ

Kurul Üyesi Mehmet AKSOY

Kurul Üyesi

KARŞI OY

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği iddiaları hakkında Kurul çoğunluğunca “itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği iddiasına yönelik ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin uygun bulunmasına yönelik karara katılmakla birlikte eşit muamele ilkesi kapsamında başvuru sahibi istekli ile Sevim Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti. – Demet Elektrik İnş. Nak. Gıda Tar. Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın teklifine yönelik yapılan inceleme sonucunda;

Başvuruya konu ihale Online Sayaç Okuma, Açma-Kesme ve Buna Bağlı Hizmetler Hizmet Alım İşi olup, İdari Şartnamenin “Teklif fiyata dâhil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde teklif fiyata dâhil olan tüm giderler teknik şartnamede ayrıntılı olarak belirtilmiş, Teknik Şartname’nin “Çalışacak Personel” başlıklı 5.2.’nci maddesinde ise, personelin görevi, hangi pozda çalışacağı, hangi pozda kaç personelin çalışacağı tablo halinde düzenlenmiş işçiliğin nasıl hesaplanacağı, ayrıca İdari Şartname’nin 33’üncü maddesinde ihalenin açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacağı düzenlenmiş ve birim fiyat teklif cetveli kararda da yer verildiği üzere 13 iş kaleminden oluşturulmuştur.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dâhil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinin 78.22. nolu alt maddesinde “…Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasına göre işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kaleminin/kalemlerinin bulunduğu personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesinin birim fiyat teklif cetvelinde, bu iş kalemi/kalemleri kapsamındaki işlerde çalıştırılmak üzere ihale dokümanında asgari sayısı belirtilen personele ilişkin maliyetlere işçilik kaleminde değil, ait olduğu iş kalemi içerisinde yer verilecek ve istekliler de tekliflerini buna göre sunacaklardır…” açıklaması yer almaktadır.

Anılan Tebliğ açıklaması uyarınca işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen incelemeye konu ihalede, ihale dokümanında nitelikleri belirtilen personele ilişkin maliyetlere, ait olduğu iş kalemi içerisinde yer verilmesi gerektiği ve isteklilerin de tekliflerini buna göre sunmaları gerektiği ifade edilmektedir. Teknik Şartname’nin yukarıda anılan 5.2.11.’inci maddesinde de Tebliğ açıklamasına paralel olarak, maaş ödemelerine ait giderlerin birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili birim fiyat kalemlerinin içerisinde yer alacağı ve bu giderler için ayrıca fiyatlandırılma yapılmayacağı düzenlenmiştir. Teknik Şartname’nin 5.2.1.’inci maddesinde ise personele ait giderlerin birim fiyat teklif cetvelindeki 13 iş kaleminden 11’i içerisinde yer alacağı belirtilmiş olup, anılan düzenlemede “POZ NO: 4.2. Sayaç Endeksinin Okunamaması (Okuma Yok) (4.1. Numaralı Okuma Bedelinin %30’unu Aşmamak Şartı ile İstekli Tarafından Belirlenecektir) (55.000 x 36 Ay = 1.980.000)” ve “POZ NO: 4.13. İlçelerde Araç Bulundurma (12 araç x 36 Ay x 26 gün= 11.232)” iş kalemlerinde personel giderlerine yer verileceğine ilişkin bir ifade bulunmamaktadır. Diğer taraftan aynı Şartname düzenlemesinde personel giderlerinin parça parça hangi iş kalemleri içerisine dâhil edileceği belirtilmiş ve bu personele brüt asgari ücretin en az % 50 fazlası üzerinden ücret ödeneceği düzenlenmiştir. Bu çerçevede;

1). Başvuru sahibi Alp Sosyal Hizmetler İnşaat Dayanıklı Tüketim Malları Otomotiv Nak. Tem. Hay. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifi incelendiğinde;

Birim fiyat teklif cetvelinde yer alan “POZ NO: 4.1. Sayaç Endeksinin Okunması (385.000 x 36 Ay = 13.860.000)” iş kalemi için yukarıda yapılan hesaplamada bir adet sayaç endeksinin okunması için gerekli olan asgari işçilik maliyeti 0,5066 TL olarak hesaplanmıştır. Başvuru sahibi Alp Sosyal Hizmetler İnşaat Dayanıklı Tüketim Malları Otomotiv Nak. Tem. Hay. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde ise “POZ NO: 4.1. Sayaç Endeksinin Okunması (385.000 x 36 Ay = 13.860.000)” iş kaleminin birim fiyatının 0,49 TL olarak belirlendiği tespit edilmiş olup, bir adet sayaç endeksinin okunması için teklif edilen tutarın, bir adet sayaç endeksinin okunması için gerekli olan asgari işçilik maliyetinin altında kaldığı tespit edilmiştir. Alp Sosyal Hizmetler İnşaat Dayanıklı Tüketim Malları Otomotiv Nak. Tem. Hay. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin “POZ NO: 4.1. Sayaç Endeksinin Okunması (385.000 x 36 Ay = 13.860.000)” iş kalemi için sunduğu teklifin Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dâhil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinin 78.22. nolu alt maddesindeki açıklamalara uygun olmadığı anlaşıldığından isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği kanaatine varılmıştır.

2) Sevim Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti. – Demet Elektrik İnş. Nak. Gıda Tar. Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın teklifi incelendiğinde;

Birim fiyat teklif cetvelinde yer alan “POZ NO: 4.3. Kaçak Su-Usulsüz Su ve Mühür Bozarak Su Kullananların Tespiti (1.200 x 36 Ay = 43.200)” iş kalemi için yukarıda yapılan hesaplamada bir adet kaçak, usulsüz ve mühür bozarak su kullananların tespiti için gerekli olan asgari işçilik maliyeti 23,4767 TL olarak hesaplanmıştır. Sevim Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti. – Demet Elektrik İnş. Nak. Gıda Tar. Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde ise “POZ NO: 4.3. Kaçak Su-Usulsüz Su ve Mühür Bozarak Su Kullananların Tespiti (1.200 x 36 Ay = 43.200)” iş kaleminin birim fiyatının 1,00 TL olarak belirlendiği tespit edilmiş olup, bir adet kaçak, usulsüz ve mühür bozarak su kullananların tespiti için teklif edilen tutarın, bir adet kaçak, usulsüz ve mühür bozarak su kullananların tespiti için gerekli olan asgari işçilik maliyetinin altında kaldığı tespit edilmiştir.

Birim fiyat teklif cetvelinde yer alan “POZ NO: 4.4. Tesisattan Kesme (5.000 x 36 Ay = 180.000) ve POZ NO: 4.5. Tesisattan Açma (5.000 x 36 Ay = 180.000)” iş kalemleri için yukarıda yapılan hesaplamada bir adet tesisattan kesme veya açma için gerekli olan asgari işçilik maliyeti 4,5509 TL olarak hesaplanmıştır. Sevim Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti. – Demet Elektrik İnş. Nak. Gıda Tar. Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde ise “POZ NO: 4.4. Tesisattan Kesme (5.000 x 36 Ay = 180.000) ve POZ NO: 4.5. Tesisattan Açma (5.000 x 36 Ay = 180.000)” iş kalemlerinin birim fiyatlarının 1,00 TL olarak belirlendiği tespit edilmiş olup, bir adet tesisattan kesme veya açma için teklif edilen tutarların, bir adet tesisattan kesme veya açma için gerekli olan asgari işçilik maliyetinin altında kaldığı tespit edilmiştir.

Birim fiyat teklif cetvelinde yer alan “POZ NO: 4.10. Arızalı Vanaların Değişimi (200 x 36 Ay = 7.200)” iş kalemi için yukarıda yapılan hesaplamada bir adet arızalı vana değişimi için gerekli olan asgari işçilik maliyeti 10,8354 TL olarak hesaplanmıştır. Sevim Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti. – Demet Elektrik İnş. Nak. Gıda Tar. Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde ise “POZ NO: 4.10. Arızalı Vanaların Değişimi (200 x 36 Ay = 7.200)” iş kaleminin birim fiyatının 3,00 TL olarak belirlendiği tespit edilmiş olup, bir adet arızalı vana değişimi için teklif edilen tutarın, bir adet arızalı vana değişimi için gerekli olan asgari işçilik maliyetinin altında kaldığı tespit edilmiştir.

Birim fiyat teklif cetvelinde yer alan “POZ NO: 4.11. Abonelere İhtarname-Tebligat Bırakılması (3.000 x 36 Ay = 108.000)” iş kalemi için yukarıda yapılan hesaplamada bir adet abonelere ihtarname-tebligat bırakılması için gerekli olan asgari işçilik maliyeti 0,7224 TL olarak hesaplanmıştır. Sevim Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti. – Demet Elektrik İnş. Nak. Gıda Tar. Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde ise “POZ NO: 4.11. Abonelere İhtarname-Tebligat Bırakılması (3.000 x 36 Ay = 108.000)” iş kaleminin birim fiyatının 0,10 TL olarak belirlendiği tespit edilmiş olup, bir adet abonelere ihtarname-tebligat bırakılması için teklif edilen tutarın, bir adet abonelere ihtarname-tebligat bırakılması için gerekli olan asgari işçilik maliyetinin altında kaldığı tespit edilmiştir.

Birim fiyat teklif cetvelinde yer alan “POZ NO: 4.12. Yeni Su Aboneliği Keşif Hizmetleri (1.000 x 36 Ay = 36.000)” iş kalemi için yukarıda yapılan hesaplamada bir adet yeni su aboneliği keşif hizmeti için gerekli olan asgari işçilik maliyeti 10,8354 TL olarak hesaplanmıştır. Sevim Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti. – Demet Elektrik İnş. Nak. Gıda Tar. Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde ise “POZ NO: 4.12. Yeni Su Aboneliği Keşif Hizmetleri (1.000 x 36 Ay = 36.000)” iş kaleminin birim fiyatının 1,00 TL olarak belirlendiği tespit edilmiş olup, bir adet yeni su aboneliği keşif hizmeti için teklif edilen tutarın, bir adet yeni su aboneliği keşif hizmeti için gerekli olan asgari işçilik maliyetinin altında kaldığı tespit edilmiştir.

Sevim Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti. – Demet Elektrik İnş. Nak. Gıda Tar. Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın “POZ NO: 4.3. Kaçak Su-Usulsüz Su ve Mühür Bozarak Su Kullananların Tespiti (1.200 x 36 Ay = 43.200)”, “POZ NO: 4.4. Tesisattan Kesme (5.000 x 36 Ay = 180.000)”, “POZ NO: 4.5. Tesisattan Açma (5.000 x 36 Ay = 180.000)”, “POZ NO: 4.10. Arızalı Vanaların Değişimi (200 x 36 Ay = 7.200)”, “POZ NO: 4.11. Abonelere İhtarname-Tebligat Bırakılması (3.000 x 36 Ay = 108.000)” ve “POZ NO: 4.12. Yeni Su Aboneliği Keşif Hizmetleri (1.000 x 36 Ay = 36.000)” iş kalemleri için sunduğu tekliflerin, Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dâhil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinin 78.22. nolu alt maddesindeki açıklamalara uygun olmadığı anlaşıldığından isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği kanaatine varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle; yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda başvuru sahibi Alp Sosyal Hizmetler İnşaat Dayanıklı Tüketim Malları Otomotiv Nak. Tem. Hay. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Sevim Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti. – Demet Elektrik İnş. Nak. Gıda Tar. Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönünde “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmesi gerektiğinden Kurul çoğunluğunun kararına katılmıyorum.

Mehmet AKSOY

Kurul Üyesi