Pazartesi, Temmuz 15, 2024
İstisna

İstisna kapsamında olan alımlar için şikayet başvurusu hangi kuruma yapılmalıdır?

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No : 2010/021

Gündem No : 3

Karar Tarihi : 11.03.2010

Karar No : 2010/UH.747

Şikayetçi :

S.S. Boğazlıyan Motorlu Taşıyıcılar Koop. Başk., Boğazlıyan/Yozgat

İhaleyi yapan idare:

Toprak Mahsulleri Ofisi Kayeri Şube Müdürlüğü, Osman Kavuncu Cad. 186 Kocasinan/Kayseri

Başvuru tarih ve sayısı:

03.03.2010 / 3870

Başvuruya konu ihale:

G3870 İhale Kayıt Numaralı “Buğday Taşıma İhalesi” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.03.2010 tarih ve II.H.05.92.0188/2010-19 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

Toprak Mahsulleri Ofisi Kayseri Şube Müdürlüğü tarafından 24.02.2010 tarihinde yapılan “Buğday Taşıma İhalesi” ihalesine ilişkin olarak S.S. Boğazlıyan Motorlu Taşıyıcılar Koop. Başkanlığının 03.03.2010 tarih ve 3870 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

Yapılan inceleme neticesinde;

Başvurunun reddine,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

Başvuru dilekçesinde özetle; 24.02.2010 tarihinde Toprak Mahsulleri Ofisi Kayseri Bölge Müdürlüğü’nce yapılan Boğazlıyan Mersin buğday taşıma ihalesinde haksız rekabet olduğu, ihale üzerine bırakılan Katkısay Pet. Ür. Ltd. Şti. firmasının verdiği fiyat teklifinin usule aykırı olduğu, muayyen bedeli 45 TL olan fiyat yerine 26,95 TL fiyat teklifi ile ihalenin başka bir firmaya verildiği, ihale üzerine bırakılan Katkısay Pet. Ür. Ltd. Şti. firmasının Kuruma verdikleri ilk dilekçeden sonra anılan firmanın 1.553,84 TL vergi borcu olduğu anlaşıldığı, vergi borcu olmadığına ilişkin verilen taahhütnameyle yanlış beyanda bulunarak ihaleye hile karıştırdığı, Katkısay Pet. Ür. Ltd. Şti. firmasının üzerine 20.000 tonluk malın taşıma ihalesinin bırakıldığı, anılan şirketin bu kadar malı taşıyacak kapasitesinin olmadığı,

bununla ilgili olarak araç plakaları istenmediği, anılan şirketin R türü yetki belgesine ilişkin olarak ÜDY mesleki yeterlik belgesine sahip olup olmadığının araştırılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendinde; “nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentlerinde sayılan kuruluşların, ticari ve sınai faaliyetleri çerçevesinde;doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için yapacakları,Hazine garantisi veya doğrudan bütçenin transfer tertibinden aktarma yapmak suretiyle finanse edilenler dışındaki yaklaşık maliyeti ve sözleşme bedeli 5.372.854,00 TL’yi aşmayan mal veya hizmet alımları bu Kanunun istisnaları arasında sayılmıştır. Anılan Kanunun geçici 4 üncü maddesinin (c) bendinde; bu Kanunun üçüncü maddesinin (g) bendi kapsamındaki mal ve hizmetlerin, ilgili kuruluşların talebi üzerine Kurum tarafından belirleneceği hükme bağlanmıştır. Kanunun Geçici 4 üncü maddesinin son fıkrasında ise, enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve şirketler, özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar bu Kanunun üçüncü maddesinin (g) bendi hükmüne, bu bent kapsamında yer almayan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde ise Kanunun diğer hükümlerine tabi olurlar” hükmüne yer verilmiştir.

Kurulun 29.09.2003 tarih ve 2003/DK.D-278 sayılı Kararıyla Toprak Mahsulleri Ofisi Kayseri Şube Müdürlüğü’nün “Hububat, bakliyat, pirinç, haşhaş, vb. toprak mahsulünün yurt içi satın alımı, muhafazası, ithali, ihracı ile ilgili” ana faaliyet konusuna ilişkin olarak yapılacak hizmet alımları 4734 sayılı Kanunun üçüncü maddesinin (g) bendi kapsamında değerlendirilerek istisna kapsamına alınmıştır.

Başvurunun, istisna kapsamında yapılan bir ihaleye ilişkin olduğu tespit edilmiştir.

Kamu İhale Kurumunun görevleri 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde düzenlenmiş olup, bu görevlerin arasında anılan Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvurularını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır.

4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisinin bulunmadığı ve incelemeye konu ihalenin anılan Kanun kapsamında olmadığı anlaşılmıştır. Bu itibarla, kapsamda olmayan ihalede idarenin kararına karşı yetkili idare mahkemesine başvurulması gerektiğinden,

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin 10 uncu fıkrasının (c) bendi gereğince; başvurunun görev yönünden reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Başvurunun reddine,

Esasta
Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

EK GEREKÇE

05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5812 sayılı Kanunun Kuruma İtirazen Şikayet Başvurusu başlıklı 56 ncı maddesinde,“Kurum itirazen şikayet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceler” hükmü gereğince, kuruma yapılan bazı itirazen şikayet dilekçelerini sonuçlandıramıyor ise de; Kanunun temel ilkeler başlıklı 5 inci maddesinde “İdareler bu kanuna göre yapılacak ihalelerde, saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” denilerek, idarelerin bu kanuna göre yapacakları ihalelerdeki uymaları zorunlu temel ilkeler hüküm altına alınmıştır.

Kanunun Kamu İhale Kurumu başlıklı 53 üncü maddesinin (a) bendinde ise,“Bu kanunla verilen görevleri yapmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip Kamu İhale kurumu kurulmuştur. Kamu İhale kurumu, bu kanunda belirtilen esas, usul ve işlemlerin doğru olarak uygulanması konusunda görevli ve yetkilidir” hükmü gereğince, kanunun doğru uygulanması konusunda Kurumun uygulamayı yönlendirmek gibi asli sürekli kaçınılmaz görev ve sorumluğu bulunmaktadır.

Açıklanan nedenlerle; şikayet konusu dilekçenin ilgisi nedeniyle, gerekli inceleme ve değerlendirmeyi yaparak sonuçlandırmak üzere, ihaleyi yapan idarenin üst mercii olan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na gönderilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle“Başvurunun reddine” ilişkin karara katılıyorum.

Adem KAMALI

Kurul Üyesi