Pazar, Haziran 16, 2024
Şikayet

Şikayet veya itirazen şikayet başvurunda bulunacak kişilerin, başvuru sonucunda kendilerinin elde edebileceği bir hakkın doğma ihtimalinin var olması gerekir mi?

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No : 2019/050

Gündem No : 18

Karar Tarihi : 06.11.2019

Karar No : 2019/UH.II-1447

BAŞVURU SAHİBİ:

Güryap Makina İnş. Tem. Peyzaj San. ve Tic. Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kent Estetiği Daire Başkanlığı,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/392835 İhale Kayıt Numaralı “Evsel Atık Transferi Hizmet Alımı İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kent Estetiği Daire Başkanlığı tarafından 16.09.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Evsel Atık Transferi Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Güryap Makina İnş. Tem. Peyzaj San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 07.10.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 28.10.2019 tarih ve 45631 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.10.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/1346 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, tekliflerinin belge eksikliği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, fakat eksik belge sunan ve sunduğu belgeler İdari Şartname’de yer verilen koşulları sağlamayan diğer isteklilerin tekliflerinin de değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, şöyle ki:

1) Teklif veren istekliler tarafından Teknik Şartname’nin sonunda yer alan “Bu şartnameyi okudum. Aynı şekilde kabul ve taahhüt ederim” ibaresinin altının imzalanıp kaşelenmek suretiyle teklifleri kapsamında sunulması gerekirken sunulmadığı,

2) Park-Gün Taş. İnş. İç Dış Tic. Ltd. Şti., Akyüz Uluslararası Nakliyat Ticaret ve Sanayi A.Ş.,Deniz Nakliye Gıda Teks. İç Dış Tic. Ltd. Şti., Atlas Temizlik Turizm İnşaat Peyzaj Fidancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. – Çevtem Temizlik İnşaat Nakliye Turizm Güvenlik Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı ve Özkartallar İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin İdari Şartname’de kendi malı olması gerektiği belirtilen semitreylere ilişkin tevsik edici belgeleri sunmadığı,

3) İhale komisyonunca teklifleri geçerli sayılan isteklilerin tamamının semitreylere ilişkin sunduğu belgelerin bahsedilen araçların istenilen teknik kriterleri sağladığını gösterir bilgileri ihtiva etmediği, bu isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

4) İdari Şartname’nin 7.4.2’nci ve 7.4.3’üncü maddelerinde istenilen belgelerin istekliler tarafından belgelerin sunuluş şekline uygun sunulmadığı, asgari kriterleri sağlamadığı,

5) Kesinleşen ihale kararında Özkartallar İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Standart Form-KİK025.1/H’de hatalı hesaplama yaptığının belirtildiği fakat teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığının belirtilmediği, değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

6) İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.” hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru ehliyeti” başlıklı 5’inci maddesinde“(1) İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden;

c) İstekliler; yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler, hakkında başvuruda bulunabilir” hükmü bulunmaktadır.

Anılan Yönetmelik’in 16’ncı ve 17’nci maddelerinde ise Kuruma yapılan başvuruların ehliyet yönünden öncelikle inceleneceği ve uygun olmayan başvuruların reddedileceği hüküm altına alınmıştır.

İtirazen şikâyet başvurularında, başvuru ehliyetinin bulunup bulunmadığı her somut başvuruda başvurunun özelliğine göre değerlendirilmelidir. İtirazen şikâyet başvurularında ehliyet hususunun değerlendirilmesinde başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılıp bırakılmadığı; teklifi değerlendirme dışı bırakılmışsa bu konuya yönelik başvuruda bulunulup bulunulmadığının da incelenmesi gerekmektedir. Bu inceleme başvuru sahibinin güncel, hukuken korunmaya değer ve kamu yararıyla uyumlu bir menfaatinin olup olmadığının saptanması için önem taşımaktadır. Başka bir ifadeyle, şikayet veya itirazen şikayet başvurunda bulunacak kişilerin, başvuru sonucunda kendilerinin elde edebileceği bir hakkın doğma ihtimalinin var olması gerekmektedir.

Örneğin kendi teklifi değerlendirme dışı bırakılan bir isteklinin, şikayet veya itirazen şikayet başvurusunda bulunurken, kendi teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik herhangi bir iddiası yokken sadece ihalede geçerli teklife sahip başka bir istekli hakkında şikayet veya itirazen şikayet başvurusunda bulunmasında, kendisinin elde edebileceği herhangi bir hakkın doğma ihtimali olmadığından, başvuru ehliyetinden bahsedilemez. Diğer taraftan, şikayet başvurusunda bulunacak kişinin hukuken korunması gereken bir hakkının veya zarara uğrama ihtimalinin olmaması durumunda yapılan başvuru neticesinde ihale sürecinin uzaması suretiyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesi hükmü uyarınca ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkesinin ihlaline de sebebiyet vereceği bilinmektedir.

İtirazen şikayet dilekçesi, dilekçe ekleri ve EKAP üzerinde kayıtlı bilgilerin incelenmesi neticesinde; söz konusu ihalede başvuru sahibi Güryap Mak. İnş. Tem. Pey. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin “belgelerinin eksik ve geçici teminat mektubunun olmadığı” şeklinde iki gerekçe gösterilerek değerlendirme dışı bırakıldığı, başvuru sahibi tarafından idareye şikâyet başvurusu veya Kuruma sunulan dilekçede diğer isteklilerin belgelerine yönelik iddialarda bulunulmuş ise de, kendi teklifinin geçerli olduğu hususunda bir iddiaya yer verilmediği, bu itibarla ihalenin başvuru sahibi üzerinde bırakılma ihtimali ortadan kalktığından bir hak kaybı veya herhangi bir zarara uğranılmasının söz konusu olmadığı, ihalenin iptal edilmesi ve yeniden ihaleye çıkılmasında ise güncel, hukuken korunmaya değer ve kamu yararıyla uyumlu bir menfaati bulunmayacağı, dolayısıyla başvuru ehliyetini haiz olmadığı ve başvurunun reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle, başvuru sahibinin iddiaları uygun bulunmamıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.