Pazartesi, Temmuz 15, 2024
Bilgi ve Belge Eksikliğiİmalatçı veya Yetkili Satıcı

Yetki belgesini tamamlayan imza sirküleri belge ve bilgi eksikliğine girer mi?

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No : 2013/003

Gündem No : 46

Karar Tarihi : 10.01.2013

Karar No : 2013/UH.III-195

Şikayetçi:

Ulusal Cad.Ve Gıs Çözümleri Müh. Bil. Eğt. Tic. A.Ş., CYBER PLAZA B BLOK NO : 409 CYBERPARK BİLKENT ANKARA

İhaleyi yapan idare:

Artvin İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Çarşı Mahallesi Ticaret Ve Kültür Sitesi Kat:1 08000 ARTVİN

Başvuru tarih ve sayısı:

11.12.2012 / 40893

Başvuruya konu ihale:

2012/149864 İhale Kayıt Numaralı “Artvin İl Özel İdaresi Kurumsal Cbs Sunucusu, Yazılımı Ve Araziden Verilerin Toplanması İşi” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Artvin İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğütarafından 09.11.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Artvin İl Özel İdaresi Kurumsal CBS Sunucusu, Yazılımı ve Araziden Verilerin Toplanması” ihalesine ilişkin olarak Ulusal Cad.ve Gıs Çözümleri Müh. Bil. Eğt. Tic. A.Ş.nin 30.11.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 07.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 11.12.2012tarih ve 40893sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.12.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2012/4681sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) Teknik Şartname’nin 5.1’inci maddesine istinaden ilişkisel veritabanı yönetim sistemi için Arena Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş.den alınan ve teklif dosyasında sunduğu yetki belgesinin ekinde belgeyi imzalayan kişinin yetki belgesi ile ilgili firmanın distribütörü olduğuna dair belgenin eksik olduğu gerekçesiyle idare tarafından teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, oysaki bu belgelerin İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde belirtilmemesinden ötürü teklifinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu,

2) Teknik Şartname’nin 6.2.2’nci ve 6.5.10’uncu maddelerine istinaden NetgisServer için SFS sertifikasının teklif dosyasında yer aldığı halde, ihaleye sunduğu ilişkisel veritabanı yönetim sistemine ilişkin OGC’den alınmış SFS sertifikasının teklif dosyasında yer almadığı gerekçesiyle idare tarafından teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak Teknik Şartname’de ilişkisel veritabanı yönetim sisteminin mekansal modüllerinin kullanılacağına ilişkin herhangi bir düzenlemenin yer almadığı ve yalnızca Oracle ilişkisel veritabanı yönetim sisteminin mekansal modülüne ilişkin SFS sertifikasının mevcut olduğu, bu nedenle teklifinin söz konusu gerekçeyle idare tarafından değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu,

3) İdari Şartnamesi’nin 47.1’inci maddesinin birinci fıkrasına istinaden talep edilen CBS Yazılım Şartnamesi’ndeki tüm özelliklerin sağlandığına ilişkin demo ile gösterimde Teknik Şartname’nin 6.5.5’nci maddesinde belirtilen GPRS getirilmediği gerekçesiyle teklifinin idare tarafından değerlendirme dışı bırakıldığı, oysaki GPRS’dan daha hızlı olan 3G üzerinden veri girişi ve güncelleme sağlandığından Teknik Şartname’nin ilgili maddesinin karşılandığı,

4) İdari Şartname’nin 47.1’inci maddesinin birinci fıkrasına istinaden talep edilen demo ile gösterimde CBS sunucusu ve yazılımın Teknik Şartname’nin 6.5.5’inci maddesine göre sınırsız sayıda raster görüntüyü vektör verileri ile aynı anda açabilme özelliğini gösterdiği, ancak sunduğu yazılımın yavaş çalıştığı gerekçesiyle teklifinin idare tarafından değerlendirme dışı bırakılmasının objektif bir ölçüye dayalı olmadığı,

5) Demonstrasyonda sundukları yazılımın Teknik Şartname’nin hangi maddelerine uygun olmadığı hususunun idare tarafından tutanağa bağlanmamasının, bu tutanağın kendilerine imzalatılmamasının, ayrıca yazılımın Teknik Şartname’ye uygun olmayan maddelerinin idare tarafından bildirilmemesinin mevzuata aykırı olduğu,

iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinin birinci fıkrasında “

h) … İhale dokümanı olarak verilen Yazılım Teknik Şartnamesi ve Saha Teknik Şartnamesinde belirtilen standartları sağladığına dair belgeler ihale aşamasında sunulacaktır…” düzenlemesi,

Kurumsal Coğrafi Bilgi Sistemi Sunucusu ve Yazılımı Hizmet Alımına İlişkin Teknik Şartnamesi’nin “Genel Hükümleri” başlıklı 5.1’inci maddesinde “…İstekli teklif edeceği tüm hazır yazılımlar (ilişkisel veri tabanı yönetim sistemi, Coğrafi Bilgi Sistemi Veri Sunucusu,Coğrafi Web Harita Sunucusu, masaüstü numarataj modülü, Mobil coğrafi bilgi sistem yazılımı, Köydes web uygulaması yazılımı için) üretici firma ise üretici olduğuna dair belgeyi, üretici değil ise üretici firmadan teklif etmeyi yetkili olduğuna dair belgeyi teklif dosyasında sunacaktır…” düzenlemesi,

Yer almaktadır.

Yukarıda anılan ihale dokümanı düzenlemeleri doğrultusunda, ihaleye teklif veren isteklilerin sundukları tüm hazır yazılımlar için üretici firmalar ise üretici olduklarına dair belgeleri, üretici değiller ise üretici firmalardan teklif etmeyi yetkili olduğuna dair belgeleri teklif dosyalarında sunmaları gerektiği anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinin ikinci fıkrasında “Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü yer almaktadır.

Başvuru sahibi Ulusal Cad.ve Gıs Çözümleri Müh. Bil. Eğt. Tic. A.Ş. tarafından sunulan belgeler incelendiğinde, Arena Bilgisayar ve San. Tic. A.Ş.nin distribütörlüğünü yaptığı Microsoft lisanslı ürünlerin başvuru sahibi tarafından teklif verilmesine yetkili olduğuna dair Arena Bilgisayar ve San. Tic. A.Ş.nin yetki belgesinin olduğu, ancak bu yetki belgesine ilişkin Arena Bilgisayar ve San. Tic. A.Ş.yi temsile yetkili olan ilgili kişi veya kişilere ait imza sirküleri ile Arena Bilgisayar ve San. Tic. A.Ş.nin Microsoft lisanslı ürünlerin distribütörü olduğuna dair belgenin başvuru sahibinin teklif dosyasında yer almadığı anlaşıldığından,

söz konusu yetki belgesini tamamlayan imza sirkülerinin idare tarafından sonra tamamlatılabilir belge ve bilgi eksikliği kapsamında olmadığı,

bu nedenle başvuru sahibinin Arena Bilgisayar ve San. Tic. A.Ş.yi temsile yetkili olan ilgili kişi veya kişilere ait imza sirkülerini teklif dosyasında sunmadığı gerekçesiyle teklifinin idare tarafından değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olduğu,

bu nedenle başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Artvin İl Özel İdaresi Kurumsal CBS Sunucusu, Yazılımı ve Araziden Verilerin Toplanması İşi

b) Miktarı ve türü: Hizmetin miktarı ve türü ekte yer almaktadır.

Sıra NoAçıklamaBirimiMiktarı

1İlişkisel Veritabanı Yöneticisi YazılımıAdet1

2İleri Düzey CBS Bilgi Sistemi Yazılımı LisansıAdet1

3KÖYDES Web Tabanlı CBS Yazılımı Sınırsız LisansıAdet1

4CBS SunucusuAdet1

5Arazi Verileri ToplamıAdet1

c) Yapılacağı yer: Artvin İli ve İlçelerine bağlı köyler.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinin birinci fıkrasında “

h) … İhale dokümanı olarak verilen Yazılım Teknik Şartnamesi ve Saha Teknik Şartnamesinde belirtilen standartları sağladığına dair belgeler ihale aşamasında sunulacaktır…” düzenlemesi,

Kurumsal Coğrafi Bilgi Sistemi Sunucusu ve Yazılımı Hizmet Alımına İlişkin Teknik Şartnamesi’nin “İlişkisel Veri Tabanı Yönetim Sistemi” başlıklı 6.2’nci maddesinde “6.2.1 Yüklenici önerdiği Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımı ile birlikte çalışacak tüm coğrafi ve metinsel verileri depolayıp yönetebileceği ilişkisel veri tabanı yönetim sistemini de en az sekiz (8) çekirdek için lisanslarını temin ederek idareye teslim edecektir.

6.2.2 Temin edilecek İlişkisel veri tabanı yönetim sistemi ile birlikte çalışacağı önerilen coğrafi bilgi sistemi veri sunucusunun SFS uyumluluğu, Coğrafi Bilgi Sistemi veri sunucusuna ait önerilen veri tabanı için OGC’ den alınmış SFS sertifikası ile belgelenecektir ve teklifle beraber belirtilen uyumluluğun standartı için alınmış sertifika veya OGC resmi web sitesindeki çıktıları sunulacaktır.

6.2.3 İlişkisel veri tabanı olarak, mekânsal verileri de veri tabanında yöneltme altyapısı olan endüstri standardı veri tabanlarından birisi kullanılmalıdır.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Coğrafi Web Harita Sunucusu Yazılımı Teknik Özellikleri” başlıklı 6.5’inci maddesinde “… 6.5.10. Yüklenicinin önerdiği Coğrafi veri sunucusunun üzerinde çalışacağı, önerilen ilişkisel veri tabanı yönetim sistemi yazılımı için OPEN GIS Konsorsiyumundan alınmış SFS uyumluluk belgesine (sertifika) sahip olacaktır ve teklifle beraber belirtilen standart için alınmış sertifika veya OGC resmi web sitesindeki çıktıları sunulacaktır…” düzenlemesi,

Yer almaktadır.

Kurumsal Coğrafi Bilgi Sistemi Sunucusu ve Yazılımı Hizmet Alımına İlişkin Teknik Şartnamesi’nin 6.2’nci maddesi ve 6.5.10’uncu maddesi uyarınca ihale konusu işte kullanılacak Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) sunucusu ve ilişkisel veritabanı yöneticisi yazılımının SFS uyumluluğuna ait sertifikaların veyahut bu sunucu ile veritabanı yöneticisi yazılımının SFS uyumluluklarına ilişkin OGC (Open Geospatial Consortium) resmi web sitesindeki çıktıların ihaleye sunulması gerektiği anlaşılmıştır.

Başvuru sahibinin teklif dosyasındaki sertifikaların SFS uyumluluğuna ilişkin sertifikalar olup olmadığına dair Kurumumuz tarafından teknik görüş talebinde bulunulmuş, teknik görüş yazısında “İlgi yazıda, ihaleye katılan istekli firmaların (Belge sunumuna göre “Birinci istekli”, NetCAD, “İkinci istekli” İşlem olarak adlandırılacaktır.) taahhüt ettikleri CBS sunucusu ve ilişkisel veritabanı yöneticisi yazılımlarının SFS uyumluluğu için sertifika veya OGC resmi web sitesinden alınmış çıktıların ihaleye sunulması gerekliliği belirtilmiş ve yazı ekinde gönderilmiş dokümanların bu durumu kanıtlar nitelikte belgeler olup olmadığının tespiti talep edilmiştir.

Open Geospatial Consortium (OGC) ait standartlar içerisinde şu ana kadar SFS’ye yönelik 1.1, 1.1.0, 1.2.0 ve 1.2.1 versiyonlarını yayımlanmıştır.

NetCAD ve İşlem tarafından Coğrafi Bilgi Sistem sunucusu olarak teklif edilen yazılımların SFS SQL’in 1.1 versiyonuna yönelik yayımlanan standartların tamamı veya bir bölümü ile uyumu çalıştığı OGC resmi web sitesinden (http://www.opengeospatial.org/resource/products – giriş tarihi 30.12.2012) tespit edilmiştir. Bu çerçevede, OGC’in SFS-SQL yönelik yayımladığı 1.1 versiyon numaralı standartlarla birlikte NETCAD ve İşlem firmalarının CBS sunucu yazılımlarının bu standartlardan hangileri ile uyumlu olduğu aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

VersiyonOGS standardıFirma: NETCAD

Yazılım: NetGIS 4.1.0Firma: İşlem

Yazılım: ArcGIS

For Server Enterprise

(ArcSDE) for Oracle 10.1

1.1Simple Features – SQL – Binary Geometry (1.1)Uyumlu Uyumlu

1.1Simple Features – SQL – Normalized Geometry (1.1)Uyumlu

1.1Simple Features – SQL – Types and Functions (1.1)Uyumlu Uyumlu

İŞLEM firmasının taahhüt etmiş olduğu yazılım paketindeki CBS sunucusunun ve kullandığı ilişkisel veri tabanının SFS’nin tabloda belirtilen alt standartları ile uyumlu olarak birlikte çalışabileceği ve yazı ekinde gönderilmiş dokümanların bu durumu teyit eder nitelikte OGC resmi web sitesinden alınmış belgeler olduğu anlaşılmıştır.

NetCAD firmasına ait CBS sunucusu niteliğindeki NetGIS yazılımının, SFS-SQL’in tabloda belirtilen standartları ile uyumlu olduğu ve yazı ekinde gönderilmiş ilgili dokümanların bu durumu teyit eder nitelikte sertifikalar olduğu anlaşılmıştır. Diğer taraftan NetGIS yazılımına ait sertifikalar veritabanından bağımsız olarak alınmıştır. Gönderilen dosyadaki ilgili dokümanlar incelendiğinde NetGIS yazılımının yapılacak işe özgü hangi veritabanını kullanacağı ve bu veritabanının SFS uyumluluğuna ilişkin bir belgeye rastlanmamıştır. Ancak NetCAD firmasının NetGIS yazılımı teknik özelliklerinin tanıtımının yapıldığı resmi web sitesi incelendiğinde (http://www.netcad.com.tr/netgis-server-teknik-ozellikleri/572#oracle-spatial– giriş tarihi 30.12.2012), ilgili yazılımın “Oracle” dahil olmak üzere bir çok ilişkisel veritabanını da desteklediği belirtilmektedir.” hususu belirtilmiştir.

Yukarıda anılan teknik görüş yazısı doğrultusunda başvuru sahibi tarafından sunulan NetCAD firmasına ait CBS sunucusu ile Netgis ilişkisel veritabanı yazılımının SFS uyumluluğunun olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin teklifinin ilişkisel veritabanı yazılımının SFS uyumluluğu olmadığı gerekçesiyle idare tarafından değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu, bu nedenle başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

3 ) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

İdari Şartname’nin “Diğer Hususlar” başlıklı 47’nci maddesinin birinci fıkrasında “İstekli firmalar, CBS yazılım şartnamesindeki tüm bu özellikleri sağladıklarını ihale komisyonunun talebi halinde demo ile canlı olarak göstereceklerdir.” düzenlemesi,

Kurumsal Coğrafi Bilgi Sistemi Sunucusu ve Yazılımı Hizmet Alımına İlişkin Teknik Şartnamesi’nin “Genel Hükümleri” başlıklı 5.1’inci maddesinde “…. İstekli firmalar, CBS yazılım şartnamesindeki tüm bu özellikleri sağladıklarını İhale Komisyonunun talebi halinde demo ile canlı olarak göstereceklerdir…” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Coğrafi Web Harita Sunucusu Yazılımı Teknik Özellikleri” başlıklı 6.5’inci maddesinin beşinci fıkrasında “Arazide Mobil sistemler ile GPRS üzerinden çoklu kullanıcı ortamında aynı coğrafi veritabanına veri girilebilecek, güncelleme yapılabilecektir.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Mobil Coğrafi Bilgi Sistemi Yazılımı” başlıklı 6.7’nci maddesinde “6.7.1. Araziden envanter bilgilerinin güncellenmesi için, alınan coğrafi bilgi sisteminin GPS ’li Mobile işletim Sistemli cep telefonu, ipad, iphone üzerinde çalışan modülleri kullanılacaktır.

6.7.2. Bu modüller ile, sahada iken, mevcut olmayan yol, köprü vb. gibi coğrafi veya coğrafi olmayan veriler GPRS aracı ile doğrudan coğrafi veri tabanına yazılabilecek ve izlenebilecek, bu şekilde veriler daha ekonomik olarak toplanmış olacaktır…” düzenlemesi,

Yer almaktadır.

İdare tarafından 09.11.2012 tarih ve 930-1 sayılı yazı ile başvuru sahibinden demonstrasyon talebinde bulunulduğu, demonstrasyon değerlendirme neticesinin ihale komisyonu kararında yer verildiği ve bu demonstrasyon değerlendirmesinde başvuru sahibinin demonstrasyonda mobil sistemler ile GPRS üzerinden veri girişinin sağlanmadığı hususu belirtilerek başvuru sahibinin teklifinin idare tarafından değerlendirme dış bırakıldığı, ayrıca başvuru sahibinin şikâyet ve itirazen şikâyet başvuru dilekçelerinde GPRS yerine 3G üzerinden veri girişinin sağlandığının belirtildiği tespit edilmiş olup, 3G’nin GPRS’den daha gelişmiş olmasına karşın, GPRS kapsama alanının 3G’den daha geniş olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin Kurumsal Coğrafi Bilgi Sistemi Sunucusu ve Yazılımı Hizmet Alımına İlişkin Teknik Şartnamesi’ne uygun olmayan mobil sistemlerdeki 3G’yle demonstrasyon sunumundan dolayı idare tarafından teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olduğu, bu nedenle başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

4 ) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

Kurumsal Coğrafi Bilgi Sistemi Sunucusu ve Yazılımı Hizmet Alımına İlişkin Teknik Şartnamesi’nin “İleri Düzey Coğrafi Bilgi Sistemi Yazılımı Teknik Özellikleri” başlıklı 6.6’inci maddesinin dördüncü fıkrasında “Raster formatındaki (TIF, GIF, BMP, JPG, JFIF, SID, BIL, BIP, BSQ, ADRG, CADRG, CIB, DTED, ER Mapper, ERDAS IMAGINE, LAN, RAW, PNG, NITF, PIX, MAP, USGS DEM, XPM, UVDF, OSGR gibi) veriler görüntülenmeli, dinamik olarak görüntüye koordinat tanımlanmalıdır, sınırsız sayıda raster görüntü vektör veriler ile aynı anda açılabilmelidir.” düzenlemesi yer almaktadır.

İdare tarafından 09.11.2012 tarih ve 930-1 sayılı yazı ile başvuru sahibinden demonstrasyon talebinde bulunulduğu, demonstrasyon değerlendirme neticesinin ihale komisyonu kararında yer verildiği ve bu demonstrasyon değerlendirmesinde başvuru sahibinin demonstrasyonda sunduğu Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımının sınırsız sayıda raster görüntüyü vektör veriler ile aynı anda açabilmekle birlikte, bu yazılımın yavaş çalışmasının iş verimliliğini ve çalışma hızını büyük ölçüde düşürdüğü hususunun belirtildiği anlaşılmış olup, Kurumsal Coğrafi Bilgi Sistemi Sunucusu ve Yazılımı Hizmet Alımına İlişkin Teknik Şartnamesi’nde Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımının çalışma hızına ilişkin ölçüt konulmadığı tespit edildiğinden, başvuru sahibinin teklifinin bu gerekçeye dayandırılarak değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu, bu nedenle başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

5 ) Başvuru sahibinin 5’inci iddiasına ilişkin olarak:

İdare tarafından 09.11.2012 tarih ve 930-1 sayılı yazı ile başvuru sahibinden demonstrasyon talebinde bulunulduğu ve demonstrasyon değerlendirme neticesinin sadece ihale komisyonunda yer aldığı, bu nedenle demonstrasyon değerlendirmesine ilişkin herhangi bir tutanağın idare tarafından tutulmamasının mevzuata aykırı olduğu, ancak başvuru sahibinin teklifinin idare tarafından başka gerekçelerle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşıldığından, bu hususun ihalenin esasına etkili bir aykırılık olmadığı, bu nedenle başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen hususlar ile bu hususlara ilişkin yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

İşlem Coğrafi Bilgi Sist. Müh. ve Eğt. Ltd. Şti.nin teklif dosyasında Oracle Bilgisayar Sistemleri Ltd. Şti. tarafından İşlem Coğrafi Bilgi Sist. Müh. ve Eğt. Ltd. Şti.ne Oracle ürünlerini ihaleye sunma hususunda yetki verildiğini belirten belgenin yer aldığı, bu yetki belgesinin ekinde bu yetki belgesini imzalayan kişinin Oracle Bilgisayar Sistemleri Ltd. Şti. tarafından vekil tayin edildiğini belirten imza sirküleri, vekaletname ve imza beyannamesinin yer aldığı anlaşıldığından, İşlem Coğrafi Bilgi Sist. Müh. ve Eğt. Ltd. Şti.nin yetki belgesi yönünden teklifinin yeterli olduğu sonucuna varılmıştır.

Ayrıca, teknik görüş yazısı doğrultusunda İşlem Coğrafi Bilgi Sist. Müh. ve Eğt. Ltd. Şti.nin CBS sunucusu ve bu sunucunun kullandığı ilişkisel veritabanının SFS uyumluluğunu gösteren OGC resmi web sitesinden alınmış belgeleri ihaleye sunduğu anlaşıldığından, İşlem Coğrafi Bilgi Sist. Müh. ve Eğt. Ltd. Şti.nin teklifinin ilişkisel veritabanın SFS uyumluluğu yönünden yeterli olduğu sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.