Pazartesi, Temmuz 15, 2024
Sınır Değer

Sınır değer hesaplamasında hangi teklifler dikkate alınır?

KAMU İHALE KURUL KARARI

Toplantı No : 2018/033

Gündem No : 30

Karar Tarihi : 12.06.2018

Karar No : 2018/UY.I-1179

BAŞVURU SAHİBİ:

Tck Yapı Mühendislik Prodüksiyon Taşımacılık Kuyumculuk Akaryakıt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Mersin İl Sağlık Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/156580 İhale Kayıt Numaralı “Erdemli Tsm, 10 Hekimli Asm ve 112 Ashi Hizmet Binası” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Mersin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 02.05.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Erdemli Tsm, 10 Hekimli Asm ve 112 Ashi Hizmet Binası” ihalesine ilişkin olarak Tck Yapı Mühendislik Prodüksiyon Taşımacılık Kuyumculuk Akaryakıt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin 17.05.2018 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 24.05.2018 tarihli yazısı ile üzerine, başvuru sahibince 30.05.2018 tarih ve 30634 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.05.2018 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2018/908 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihalenin ilk oturumunda istekli İrfan Balçık’ın banka referans mektubu, bilanço ve eşdeğer belgeler ve iş hacmini gösteren belgeleri sunmadığı, istekli Güllü Kızmaz’ın iş hacmini gösteren belgeleri sunmadığı, istekli Koray Örnek-Abdurrahman Pektaş İş Ortaklığının banka referans mektubu sunmadığı bu sebeple adı geçen isteklilerin tekliflerinin sınır değer hesabında dikkate alınmaması gerektiği, ihale komisyon kararında ilk oturumda adı geçen isteklilerin eksik belge sunduklarının tespit edildiği, eksik belge sundukları için tekliflerinin geçersiz olduğu ve sınır değer hesabında dikkate alınmaması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36’ncı maddesinde “Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.” hükmü,

Aynı Kanun’un “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde “…Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36’ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Sınır değer tespiti ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 45’inci maddesinde “45.1.1. Yapım işleri ihalelerinde, 4734 sayılı Kanunun 36’ncı maddesi uyarınca ilk oturumda teklif mektubu ve geçici teminatını usulüne uygun sunan geçerli teklifler tespit edildikten sonra;

Yaklaşık maliyetin % 120’sinin üzerindeki ve % 40’ının altındaki teklifler dikkate alınmaksızın, geçerli tekliflerin aritmetik ortalaması ve standart sapması hesaplanır.

ort1 : Geçerli tekliflerin (T n) aritmetik ortalaması (T ort1 = )

σ : Geçerli tekliflerin standart sapması (σ = )

Aritmetik ortalamadan standart sapma çıkartılır ve eklenir.

ort1– σ

ort1+ σ

Aritmetik ortalama değerinin standart sapma kadar aşağısı ve standart sapma kadar yukarısı arasında kalan bölgede yer alan tekliflerin tekrar ortalaması alınmak suretiyle, ikinci aritmetik ortalama bulunur.

i : Standart sapma aralığında kalan teklifler : { T i: (T ort1– σ ≤ T i ≤ T ort1+ σ)}

ort2 : Standart sapma aralığında kalan tekliflerin (T i) aritmetik ortalaması (T ort2= )

Hesaplanan ikinci aritmetik ortalama yaklaşık maliyete bölünmek suretiyle (C) değeri elde edilir.

C : T ort2/YM

(C) değeri aşağıdaki eşitliklerin ilgili olanında yerine konularak (K) değeri bulunur.

C < 0,60 →

0,60 ≤ C ≤ 1,00 →

C > 1,00 →

Sınır değer aşağıdaki eşitlikten bulunur:

SD (Sınır değer) =

45.1.1.5. Bu madde kapsamında sınır değer hesaplanmasında, 4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca ilk oturumda teklif mektubu ve geçici teminatını usulüne uygun sunan isteklilerin teklifleri “geçerli teklif” olarak dikkate alınacaktır.” açıklaması,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “ 2.1. İhale konusu işin

a) Adı: Erdemli TSM, 10 Hekimli ASM ve 112 ASHİ Hizmet Binası

b) Yatırım proje no’su/kodu:2006I001500

c) Miktarı ve türü: Yapım İşi, 1 adet Z+2 katlı ve 2.362,98 m2 kapalı alana sahip betonarme karkas hizmet binası yapılması, Uygulama projeleri ve eklerinde belirtildiği ölçüde yeni hizmet binası inşaatı yapım işini kapsar.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Sınır Değer” başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.

33.2. Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

02.05.2018 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 15 isteklinin katıldığı, idarece sınır değerin 3.449.406,14 TL olarak hesaplandığı, sınır değerin altında teklif sunan isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmeden tekliflerin reddedildiği, ihalenin Mir Av İnş. Tur. Gıda ve Maden. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti üzerinde bırakıldığı, HCS Yapı Müh. Loj. Bilgi. Turz. Teks. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüştür.

Yukarıda aktarılan mevzuat hüküm ve açıklamaları gereğince ihalenin ilk oturumunda isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığına ve teklif mektubu ile geçici teminat mektubunun usulüne uygun olup olmadığının tespit edileceği, bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmeyeceği, anılan tespitler doğrultusunda belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan isteklilerin tekliflerinin ikinci oturumda değerlendirme dışı bırakılacağı,

sınır değer hesabında ise ilk oturumda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun sunulduğu tespit edilen isteklilerin tekliflerinin “geçerli teklif” olarak dikkate alınacağı anlaşılmaktadır.

Yapılan tespit ve değerlendirmeler neticesinde, ihale komisyonu tarafından ihalenin ilk oturumunda teklif mektupları ile geçici teminatlarının usulüne uygun sunulduğu tespit edilen isteklilerin tekliflerinin “geçerli teklif” sıfatıyla sınır değer hesabında dikkate alındığı anlaşıldığından, İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde sayılan yeterlik kriterlerine ilişkin belgelerin eksik veya uygun sunmayan isteklilerin sınır değer hesabında dikkate alınmaması gerektiğine dönük iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.