Pazartesi, Temmuz 15, 2024
Tebliğat

EKAP’tan yapılan tebligatlarda, hangi tarih bildirim tarihi olarak kabul edilir?

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin “Bildirim ve tebligat esasları” başlıklı 5’inci maddesinde

“(1) Kurum ve idareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere EKAP üzerinden yapılacak tebligatlarda, teyit aranmaz ve tebligat sürecine ilişkin bildirim zamanı, konusu ve içeriği gibi bilgiler EKAP üzerinde kayıt altına alınır. Bu kapsamda, her türlü bilginin muhafazası ve bildiriminde; veri bütünlüğünün, kolay erişilebilirliğin, uyumluluğun ve eşit muamelenin sağlanması zorunludur.

(2) EKAP üzerinden yapılan tebligatlarda bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın aday, istekli ve istekli olabileceğe ait EKAP’ta yer alan bildirim kutusuna ulaştığı tarih, bildirim tarihi olarak kabul edilir. İdarelerce, EKAP üzerinden tebligat işlemleri iş günü ve mesai saatlerine bağlı kalınmaksızın her zaman gerçekleştirilebilir. Ancak, tebligatın EKAP tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere bildirimi her koşulda iş günlerinde ve 9.00-18.00 saatleri arasında yapılır.

(3) Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda elektronik ortam ve faks kullanılamaz. Ancak, idare tarafından dokümanın posta veya kargo yoluyla satılmasının öngörülmesi halinde, doküman satın almaya ilişkin talepler faksla veya postayla bildirilebilir.” hükmü,

İdari Şartname’nin “Bildirim ve tebligat esasları” başlıklı 6’ncı maddesinde

“6.1. İdareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılır.

6.2. EKAP üzerinden tebligat, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilir.

6.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle 6.1 inci maddede belirtilen yöntemler kullanılarak yapılamaması halinde Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur….” düzenlemesi bulunmaktadır.

İhalelerde aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligatların ne şekilde yapılabileceği hususu anılan Kanun’un 65’inci maddesi ile hüküm altına alınmıştır. İlgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde tebligatların öncelikli olarak EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üzerinden veya imza karşılığı elden yapılacağı,

EKAP üzerinden yapılacak tebligatlarda teyit aranmayacağı, tebligatın EKAP’ta yer alan bildirim kutusuna ulaştığı tarihin bildirim tarihi olarak kabul edileceği anlaşılmıştır.

 

ÖRNEK KARAR :

KAMU İHALE KURUL KARARI
Toplantı No : 2015/054
Gündem No : 23
Karar Tarihi : 16.09.2015
Karar No : 2015/UM.III-2510