Salı, Temmuz 16, 2024
Danıştay Kararları

Mahkeme tarafından verilen kararı idare uygulamak zorunda mıdır?

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No: 2009/027

Gündem No: 23

Karar Tarihi: 30.03.2009

Karar No: 2009/MK-54

Şikayetçi:

Ahmet BAYNAZOĞLU

İhaleyi Yapan İdare:

Ankara PTT Başmüdürlüğü

Gündem Konusu:

Kamu İhale Kurulunun 30.07.2007 tarih ve 2007/UY.Z-2614 sayılı kararının iptaline ilişkin Ankara 4 üncü İdare Mahkemesinin 21.10.2008 tarih ve E2007/1258, K:2008/1942 sayılı kararının yürütülmesinin durdurulmasına ilişkin Danıştay 13 üncü Dairesi tarafından verilen 13.02.2009 tarih ve E:2009/79 sayılı kararının uygulanmasına ilişkin Kurul Kararı alınması.

Karar:

Ankara PTT Başmüdürlüğü tarafından 03.04.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Sıhhiye PTT Merkezinin PTT Bank Olarak Düzenlenmesi” ihalesine ilişkin olarak, Ahmet BAYNAZOĞLU tarafından yapılan şikayet başvurusu üzerine, Kamu İhale Kurulu nun 30.07.2007 tarih ve 2007/UY.Z-2614 sayılı Kararıyla, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali istemiyle Ahmet BAYNAZOĞLU tarafından açılan davada, Ankara 4 üncü İdare Mahkemesinin 04.06.2008 gün ve E:2007/1258 sayılı kararı ile, dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Söz konusu mahkeme kararı üzerine Kamu İhale Kurulu nun 19.08.2008 tarih ve 2008/M.K.-107 sayılı Kararı ile;

“1) 30.07.2007 tarih ve 2007/UY. Z-2614 sayılı Kurul Kararının iptaline,

2) Aynı Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine”, karar verilmiştir.

Akabinde 21.10.2008 tarih ve E2007/1258, K:2008/1942 sayılı kararı ile de “dava konusu işlemin iptaline” karar verilmiştir.

Anılan iptal kararına karşı Danıştay nezdinde “yürütmenin durdurulması” istemli olarak temyiz yoluna başvurulmuş olup, Danıştay 13 üncü Dairesinin 13.02.2009 tarih ve E:2009/79 sayılı kararı ile “İdare Mahkemesi kararının yürütülmesinin durdurulmasına” karar verilmiştir.

Anayasanın 138 inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari yargılama Usulü Kanununun 27 nci maddesinin ikinci fıkrasında; Danıştay veya idari mahkemelerin, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebileceği, aynı Kanunun 28 inci maddesinin birinci fıkrasında ise; Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Bilindiği gibi, Kamu İhale Kurulu; ihale onayı ile başlayıp sözleşme imzalanmasıyla tamamlanan ihale sürecinde tesis edilen işlem ve eylemlere karşı yapılacak idari başvurular üzerine, mevzuata uygunluk denetimi yaparak 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde belirlenen kararlardan birini vermektedir.

İhale süreci içerisinde tüm işlem ve eylemler idare tarafından yerine getirilmekte olup, bu süreçle ilgili olarak verilen Kurul Kararları da idareler tarafından uygulanmakta ve bu uygulamalar da şikayet konusu edilebilmektedir.

Aktarıldığı haliyle, Kurulca verilen kararlar idare tarafından uygulandığından; bu kararlara karşı açılan davalarda verilecek yargı kararlarının da ihaleyi yapan idareler tarafından uygulanması gerekmektedir.

Buna göre; Ankara PTT Başmüdürlüğü tarafından 03.04.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Sıhhiye PTT Merkezinin PTT Bank Olarak Düzenlenmesi” ihalesine ilişkin olarak, Ahmet BAYNAZOĞLU tarafından yapılan şikayet başvurusu üzerine alınan 30.07.2007 tarih ve 2007/UY.Z-2614 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararının iptaline ilişkin, Ankara 4 üncü İdare Mahkemesinin 04.06.2008 gün ve E:2007/1258 sayılı kararının yürütülmesinin Danıştay 13 üncü Dairesinin E:2009/79 sayılı kararı ile durdurulmuş olması nedeniyle anılan kararın icaplarına göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

Kamu İhale Kurulu nun 19.08.2008 tarih ve 2008/M.K.-107 sayılı Kararının iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.