Pazartesi, Temmuz 15, 2024
Ekap

İhale dokümanı EKAP’tan e-imza ile indirilmeden ihaleye girilebilir mi?

Elektronik ihale Uygulama Yönetmeliğinin 4. maddesinin 5. fıkrasında, EKAP üzerinden yapılan erişimler ve Kurum tarafından belirlenen işlemlerin EKAP’ta kayıt altına alınacağı, EKAP üzerinden yapılan ihale işlemlerinde bu kayıtların esas alınacağı, e-imza kullanılarak EKAP üzerinden oluşturulan belgeler ve kayıtların, aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılacağı kuralına yer verilmiş; 16. maddesinin 1. fıkrasında da, ihale dokümanının EKAP üzerinden indirilmesi durumunda ilgili uygulama yönetmeliğinin ekinde yer alan “EKAP Üzerinden E-İmza Kullanılarak Ön Yeterlik/İhale Dokümanı İndirilmesine İlişkin Form”un EKAP üzerinden düzenleneceği kural altına alınmıştır.

 

İKİNCİ BÖLÜM
İhalelerde Uyulması Zorunlu Hususlar ile Bildirim ve Tebligatlar
İhalelerde uyulması zorunlu hususlar

MADDE 4 − (1) İhale sürecine ilişkin aşağıdaki işlemler EKAP üzerinden gerçekleştirilir:

a) İhtiyaç raporunun hazırlanması.
b) İhale kaydının yapılması ve İKN alınması.
c) İhtiyaç raporunun ihaleyle ilişkilendirilmesi.
ç) Teknik şartnamenin yüklenmesi.
d) Ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının hazırlanması.
e) Doküman (Mülga ibare:RG-16/3/2019-30716)(10) (…) indirenlerin kaydı.
f) İlan işlemlerinin yapılması.
g) Dokümanda açıklama ve değişiklik işlemlerinin yapılması.
ğ) İhale komisyonu oluşturma işlemleri.
h) Başvuru ve tekliflerin kaydı.
ı) Başvuru ve teklif değerlendirme işlemlerinin kaydı.
i) Teyit işlemleri.
j) Sonuç bildirim işlemleri.
k) İhale iptal işleminin kaydı.
l) (Ek:RG-4/3/2017-29997)(6) İdareye verilen şikayet dilekçesinin kaydı.

(2) (Değişik:RG-14/11/2012-28467)(1) Açık ihale usulü ile yapılan mal alımı ihalelerinde ve münferit sözleşme aşamasında teklifler elektronik ortamda alınabilir. Tekliflerin elektronik ortamda alındığı ihalelerde elektronik ortamda verilmeyen teklifler kabul edilmez.

(3) (Değişik cümle:RG-7/6/2014-29023)(3) İdareler ve ihaleye katılmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler EKAP’a kayıt olmak zorundadır. EKAP’a kayıt sonrasında kendilerine verilen kullanıcı adı ve kendi oluşturdukları şifrenin muhafaza edilmesi, yetkisiz kişilere kullandırılmaması ve kullanıcıların tanımlanması işlemlerinden idareler ve EKAP’a kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler sorumludur.

(4) EKAP üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, idareler ve ihalelere katılan gerçek ve tüzel kişiler ile bunlar adına işlem yapanlar tarafından “kullanıcı adı ve şifresi” ve/veya e-imza kullanılır. EKAP üzerinden doküman indirmek ve e-teklif sunmak için e-imza kullanılması zorunludur. (Mülga cümle:RG-16/3/2019-30716)(10) (…)

(5) EKAP üzerinden yapılan erişimler ve Kurum tarafından belirlenen işlemler EKAP’ta kayıt altına alınır. EKAP üzerinden yapılan ihale işlemlerinde, bu kayıtlar esas alınır. e-imza kullanılarak EKAP üzerinden oluşturulan belgeler ve kayıtlar, aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılır.

(6) İdareler, EKAP’a kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler ile Kurum arasındaki EKAP üzerinden yürütülen ihale sürecine ilişkin her türlü bilgi ve belge alışverişinin güvenliği, gizliliği ve kişisel verilerin korunması Kurum tarafından sağlanır. İhale sürecinde idareler tarafından aday ve isteklilerle ilgili olarak EKAP üzerinden elde edilen bilgiler, sadece sağlanma amacı ile sınırlı olarak kullanılır ve hiçbir şekilde üçüncü kişilere aktarılamaz. İdareler ve EKAP’a kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler, kendi bilgisayarlarında EKAP’ta kullanılmak üzere oluşturacakları bilgilerin güvenliğinden ve gizliliğinden sorumludur.

(7) Aday ve isteklilere ait, katılım ve yeterliğe ilişkin bilgiler, ilgili kurum ve kuruluşların sistemlerinin veri paylaşımına imkân vermesi durumunda, idareler tarafından EKAP üzerinden (Değişik ibare:RG-19/6/2018-30453 Mükerrer) sorgulanarak teyit edilir. Yapılan sorgulama sonucunda gerekli bilgiler EKAP’a aktarılır. Hangi bilgilerin sorgulanabileceği Kurum tarafından belirlenerek EKAP üzerinden duyurulur. Bu durumda, aday ve istekliler tarafından bu bilgilere ilişkin belge sunulmaz. (Mülga cümle:RG-4/3/2017-29997) (6) (…)

(8)(Ek:RG-4/3/2017-29997)(6) İdareler ile aday ve isteklilerin, mevzuatın uygulanması amacıyla EKAP üzerinden Kurumca belirlenen yönlendirmelere uymaları ve istenen her türlü veri girişini eksiksiz, doğru ve güncel olarak yapmaları gerekmektedir. İstenen veri girişlerinin eksik veya hatalı yapıldığının anlaşılması halinde, eksiklik veya hata giderilinceye kadar, EKAP’ın ilgililer tarafından kullanımına ilişkin Kurum tarafından gerekli görülen kısıtlamalar yapılabilir.

(9) (Ek:RG-16/3/2019-30716)(10) Aday, istekli ve istekli olabileceklerin, şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunma ile başvuru ve teklif sunma dahil ihale sürecinde yapacakları tüm işlemlere ve bu işlemleri yapmak üzere EKAP’ta yetkilendirdikleri kişilere ilişkin; EKAP, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfaları üzerinden temin veya teyit edilebilen bilgi ve/veya belgeler, Kurumca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde kullanılabilecek olup, ilgililer bu bilgi ve/veya belgelerin kendilerine ait son durumu gösterir şekilde güncel olmasını sağlamakla sorumludur.


BEŞİNCİ BÖLÜM
İlanlar ile Dokümana İlişkin Hususlar
İlanlar

MADDE 15 − (1) İhale ve ön yeterlik ilanı, iptal ilanı, düzeltme ilanı, sonuç ilanı Kanunun 13, 16, 26 ve 47 nci maddeleri ile ilgili uygulama yönetmeliğinde yer alan hükümlere göre EKAP üzerinden hazırlanır.

İhale ve ön yeterlik dokümanının görülmesi ve EKAP üzerinden indirilmesi

MADDE 16 – (Ek:RG-7/6/2014-29023) (4) (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-16/3/2019-30716)(10)

(1) Adına ön yeterlik ve/veya ihale dokümanı indirilecek gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’a kayıtlı olması zorunludur. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekir.

(2) İdare tarafından EKAP üzerinden hazırlanan ve yayımlanan ön yeterlik ve/veya ihale dokümanı, EKAP’ta (Mülga ibare:RG-13/11/2019-30947) (…) görülebilir. İhaleye katılmak için bu dokümanın EKAP üzerinden e-imza (Ek ibare:RG-13/11/2019-30947) veya Kurumca belirlenecek diğer elektronik yöntemlerden birisi kullanılarak indirilmesi zorunludur. Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, ortaklardan herhangi birinin dokümanı e-imza (Ek ibare:RG-13/11/2019-30947) veya Kurumca belirlenecek diğer elektronik yöntemlerden birisini kullanarak indirmesi yeterlidir.

(3) Dokümanın görülmesi ve (Mülga ibare:RG-13/11/2019-30947) (…) indirilmesi için herhangi bir bedel talep edilemez.