Salı, Temmuz 16, 2024
Haberler

1 Haziran 2020 tarihine kadar yapılacak ihalelerde ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin sunulacak belgeler hakkında

Bilindiği üzere, İhale Uygulama Yönetmeliklerinin “Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler” başlıklı bölümlerinin “Bilanço veya eşdeğer belgeler” ile “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı maddelerinde;

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanların iki önceki yıla ait belgelerini sunabileceğine ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.

Diğer taraftan, COVID-19 tedbirleri kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Vergi Usul Kanununun 17 ve mükerrer 28 inci maddelerindeki yetkiye dayanılarak yayımlanan 17 Nisan 2020 tarihli ve 127 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;
30 Nisan 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır. (https://www.gib.gov.tr/node/143223)

İlgili Yönetmeliklerde düzenlenen ilk dört aylık sürenin, Kurumlar Vergisi beyannamelerinin olağan koşullardaki verilme süreleri dikkate alınarak belirlendiği; ancak, mali tabloların gerçek durumu yansıtması, dolayısıyla sağlıklı olarak çıkarılabilmesi için ihtiyaç duyulan sürelerin kanuni yetki ile uzatıldığı anlaşılmaktadır. Bu bakımdan, Yönetmeliklerdeki mevcut düzenlemelerin de uzatılan bu sürelere göre yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede; hak kayıplarının önlenmesi ve rekabetin tesis edilmesi amacıyla, ihale veya son başvuru tarihi 1 Haziran 2020 tarihi ve daha öncesinde olan ihalelerde bir önceki yıla ait belgelerini sunmayan aday ve istekliler, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilecek olup, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında idarelerce bu hususun dikkate alınması gerekmektedir.

Önemle duyurulur.

KAYNAK : KAMU İHALE KURUMU