Salı, Temmuz 16, 2024
Tebliğat

İsteklilere tebligat öncelikli olarak hangi yöntemle yapılmalıdır?

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Bildirim ve tebligat esasları” başlıklı 6’ncı maddesinde

“(1) İdareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak E KAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılır.

(2)EKAP üzerinden tebligat, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilir.

(3)Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle birinci fıkrada belirtilen yöntemler kullanılarak yapılamaması halinde Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur…” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden idareler tarafından istekli ve istekli olabileceklere yapılacak tebligatların ilk olarak EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılacağı, bu yöntemler ile tebligat yapılmaması durumunda iadeli taahhütlü mektupla veya faks ile tebligat yapılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

ÖRNEK KARAR :

KAMU İHALE KURUL KARARI
Toplantı No : 2017/012
Gündem No : 46
Karar Tarihi : 08.03.2017
Karar No : 2017/UH.III-763