Salı, Temmuz 16, 2024
İlanlarİptal NedenleriZeyilname

Düzeltme ilanı yapılmadan İdari Şartname’de zeyilname ile değişiklik yapılabilir mi ?

KAMU İHALE KURUL KARARI

Toplantı No : 2017/064

Gündem No : 38

Karar Tarihi : 13.12.2017

Karar No : 2017/UH.II-3339

BAŞVURU SAHİBİ:

Mes Endüstriyel Tem. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Eyyübiye Belediye Başkanlığı,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/488552 İhale Kayıt Numaralı “İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Koordinasyonunda Belediye Hizmetlerinde Personel ve Araç Çalıştırılması Hizmet Alım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Eyyübiye Belediye Başkanlığı tarafından 03.11.2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Koordinasyonunda Belediye Hizmetlerinde Personel ve Araç Çalıştırılması Hizmet Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Mes Endüstriyel Tem. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin 13.10.2017 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 23.10.2017 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 02.11.2017 tarih ve 60102 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.10.2017 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2017/2756 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İhale İlanı’nın 4.3.2’nci maddesi ile İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesinde kendi malı olması istenen araçlara ilişkin düzenlemenin yer aldığı, işin yürütülmesinde kullanılacak olan araçlar için kendi malı olma koşulunun getirilmesinin rekabeti kısıtladığı ve ihaleye katılımı sınırladığı, kendi malı olma şartına ilişkin belgelerin teklif dosyası kapsamında istenmesinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 41’inci maddesine aykırı olduğu, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan ihalelerde (iş makinesi kiralama işleri) belirlenen yeterlik kriterlerinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında istenmesinin mevzuata aykırı olduğu,

2) Teknik Şartname’nin 8.9’uncu maddesinde ihale kapsamında çalıştırılacak bir adet çift kabinli kamyonet için kendi malı olma koşulunun getirildiği, ancak İhale İlanı’nda ve İdari Şartname’de bu araç için kendi malı olma şartının getirilmediği, Teknik Şartname’nin 8.9’uncu maddesinde çift kabin kamyonet için kendi malı olma şartının getirilmiş olmasının ihale dokümanında çelişki yarattığı, İhale İlanı ile İdari Şartname’de 3 adet iş makinesi için kendi malı olma şartı getirilmişken Teknik Şartname’de 4 iş makinesi için kendi malı olma koşulunun getirildiği, bu düzenlemenin isteklileri tereddüde düşüreceği ve rekabeti engelleyeceği,

3) İhale İlanı’nda 12 araç çalıştırılacağının belirtildiği, ihale dokümanında ise 14 adet araç istendiği, İhale İlanı ile ihale dokümanında araç sayısı farklı olduğundan ihalenin iptal edilmesi gerektiği,

4) İhale İlanı’nın 4.4.1’inci maddesi ile İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde yer alan benzer iş tanımının ihalede rekabeti ve fırsat eşitliğini engellediği, ihalenin personel hizmeti alımı olduğu ve benzer iş olarak farklı isimler altında birçok işin adının yazılıp bu işlerin birlikte yapılması şartının aranmasının mevzuata aykırı olduğu, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında personel çalıştırılmasına dayalı her türlü hizmet alımı işinden elde edilen belgelerin benzer iş olarak kabul edilmesi gerektiği,

5) İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde ve Teknik Şartname’nin 8’inci maddesinde yakıt giderinin teklif fiyata dahil olduğu bilgisinin yer aldığı, ancak ihale dokümanında araçlarda kullanılacak yakıt miktarının belirtilmediği, yakıt maliyetinin hesaplanabilmesi için hangi aracın ayda kaç gün çalışacağı ve günlük kaç km yol yapılacağının belirgin olmadığı, bu nedenle tekliflerin oluşturulması aşamasında farklı mesafeler dikkate alınarak hesap yapılacağı, bu durumun sağlıklı teklif verilmesini engellediği, dolayısıyla firmaların eşit şartlarda teklif oluşturma imkanının bulunmadığı, bu nedenle ihale dokümanının mevzuata aykırı olduğu,

6) Aynı idarenin daha önce ilana çıkmış 2017/445422, 2017/429945, 2017/451095 ve 2017/431111 ihale kayıt numaralı ihalelerinin hiçbir iptal nedeni olmamasına rağmen iptal edildiği ve söz konusu ihaleler kapsamında yapılacak işlerin birleştirilerek tek bir ihale şeklinde ihaleye çıkıldığı, önceki ilanlarda istenen iş deneyim belgelerinden farklı olarak çeşitli işlerin birleştirilerek başvuruya konu ihalede benzer iş tanımının yapılmış olması, iş makinesi çalıştırılması ihalesi ile personel çalıştırılması ihalesinin birleştirilmesi ve iş makineleri için kendi malı olma koşulunun getirilmesinin ihaleye tek bir firmanın yüksek bir kâr payı ile katılacağı veya ihaleye katılımın olmayacağının göstergesi olduğu, bu şartlarda idarenin eşitlik ilkesini ihlal ettiği, rekabeti önlediği, kaynakların verimli kullanılması ilkesini ortadan kaldırdığı ve kamuyu büyük zararla karşı karşıya bıraktığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ve kapasite raporu” başlıklı 41’inci maddesinde “(1) İşin yapılabilmesi için gerekli görülen makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısına ve niteliğine dokümanda yer verilir. Makine, teçhizat ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır. Ancak idare, işin niteliğinin gerektirdiği hallerde, ihale konusu işin yapılabilmesi için adaya veya istekliye ait olmasını gerekli gördüğü makine, teçhizat ve diğer ekipmanı yeterlik kriteri olarak belirleyebilir. Bu durumda, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın, teknik kriterlerine yönelik olarak dokümanda düzenleme yapılmış ise, bu niteliğe yönelik belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.

(2) Adayın veya isteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya serbest muhasebeci raporu ile tevsik edilir. Tevsik işleminin aslına uygunluğunun noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde, örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur.

(3) Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.

(4) İş ortaklığında makine, teçhizat ve ekipman ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir. Konsorsiyumda, makine, teçhizat ve ekipmana ilişkin belgeler, her bir ortağın kendi kısmı göz önünde bulundurularak, ortaklardan ayrı ayrı istenir ve değerlendirilir…” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükmünden, hizmet alımı ihalelerinde işin yapılabilmesi için gerekli görülen makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısı ve niteliğine ihale dokümanında yer verilmesi gerektiği, ayrıca makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma şartının aranamamasının esas olduğu, ancak işin niteliği gereği ihale konusu işin yapılabilmesi için idare tarafından gerekli görülen makine, teçhizat ve diğer ekipmanın adaya veya istekliye ait olmasının yeterlik kriteri olarak belirlenebileceği anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, kendi malı olma şartı getirilmesi planlanan makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin düzenlemelerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun temel ilkeleri gözetilerek (özellikle rekabet, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkeleri) belirlenmesi gerekmektedir.

İhale İlanı’nın “Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu” başlıklı 4.3.2’nci maddesinde “1 Adet Su Tankeri (7-9 ton),

1 Adet Çift Kabinli Damperli Kamyon

1 Adet 4*4 Multifonksiyonel

3 Kalem Araç için isteklinin kendi malı olması şartı aranmaktadır.” düzenlemesi,

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.2.

1 Adet Su Tankeri (7-9 ton),

1 Adet Çift Kabinli Damperli Kamyon

1 Adet 4*4 Multifonksiyonel

3 Kalem Araç için isteklinin kendi malı olması şartı aranmaktadır.

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler…” düzenlemesi yer almaktadır.

Teknik Şartname’nin “Araç Sayısı ve Çalışma Saatleri” başlıklı 9’uncu maddesinin (e) bendinde “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği´nin 41. maddesindeki “(1) İşin yapılabilmesi için gerekli görülen makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısına ve niteliğine dokümanda yer verilir. Makine, teçhizat ve ekipman için kendi malı olma şartı aranmaması esastır. Ancak idare, işin niteliği gerektirdiği hallerde, ihale konusu işin yapılabilmesi için adaya veya istekliye ait olmasını gerekli gördüğü makine teçhizat ve diğer ekipmanı yeterlik kriteri olarak belirleyebilir. Bu durumda makine, teçhizat ve diğer ekipmanın, teknik kriterlerine yönelik dokümanda düzenleme yapılmış ise, bu niteliğe yönelik belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.” düzenlemesi uyarınca ihale konusu hizmette kullanılacak olan makine ve ekipmanın isteklinin kendi malı olması şartının aranmaması esas olmakla birlikte, ihale konusu işin süreklilik arz etmesi, idarenin ihtiyacı zamanında karşılaması, isteklilerin ihale konusu hizmette etkin olarak faaliyette bulunduklarını gösterebilmesi, kullanılacak makine ve ekipmanın işin gerçekleştirilmesindeki önem derecesi gibi kriterler göz önünde bulundurularak, süreklilik arz eden işi kesintiye uğratmayacak sayıda ve nitelikteki makine ve ekipman için kendi malı şartı aranması idaremizin takdir yetkisi dahilinde olduğundan söz konusu hizmet alımında kullanılacak makine ve ekipmanlardan yukarıdaki tabloda belirtilen sayıda makine ve ekipmanda kendi malı şartı aranmaktadır.

Kendi malı şartı aranan araçların yukarıdaki tabloda belirtilen özelliklere haiz olduğunu gösterir bilgi ve belgelerin (araç ruhsatları ile birlikte imalatçıdan alınmış araca eklenmiş teçhizat ve/veya ekipmanın uygunluk projeleri ve belgeleri ile diğer teknik özellikleri tevsik edici belgelerin) teklif kapsamında sunulması zorunludur.

İsteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat ile birlikte demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tespit edilir.

Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yolu ile edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile isteklinin kendi malı sayılır. İş ortaklığında makine teçhizat ve diğer ekipman ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Başvuruya konu ihaleye ait ilan 05.10.2017 tarihinde yayımlanmıştır. Başvuru sahibince 13.10.2017 tarihinde ihale dokümanı EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üzerinden indirilmiş ve aynı tarihte idareye şikâyet başvurusunda bulunulmuştur. Bahse konu ihalede son zeyilname 24.10.2017 tarihinde düzenlenmiş ve anılan zeyilname aynı tarihte ihale dokümanı indirmiş olan istekli olabileceklere EKAP üzerinden bildirilmiştir. Söz konusu son zeyilnamenin 4 maddeden oluştuğu görülmüş olup zeyilnamenin 4’üncü maddesi ile ihale dokümanında daha önce yapılan zeyilnamelerin geçersiz olduğu ve iptal edildiği ifade edilmiştir.

Bahsi geçen 24.10.2017 tarihli zeyilnamenin 3’üncü maddesi ile Teknik Şartname’nin 9’uncu maddesi yeniden düzenlenmiş ve ihale kapsamında çalıştırılması planlanan 14 aracın niteliği ve teknik özellikleri ile hangi araçların kendi malı olması gerektiği hususu ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

İhale kapsamında çalıştırılması planlanan araçların sayısı, niteliği ve özelliklerinin aşağıda yer alan tablodaki gibi olduğu anlaşılmıştır.

No Aracın Cinsi ve Özellikleri Sayısı Kendi Malı Olup Olmayacağı

1 7 ile 9 ton arası depo kapasiteli, minimum 300 hp motor gücüne sahip çift kabinli kamyon, su tankeri 1 Kendi malı olması istenmektedir

2 En az 9-12 ton kapasiteli minimum180 hp motor gücüne sahip su tankeri 2 —

3 Motor gücü 100-150 kw, silindir hacmi 2000 -3000 cc çift kabin kamyonet 4 —

4 En az 1500 cc motor gücünde binek araç 1 —

5 En az 1590 cc motor hacminde en az 7 ileri otomatik şanzıman özelliği ve en az 135 hp motor gücünde binek araç 1 —

6 Çift kabinli damperli kamyon 2 1 adet aracın kendi malı olması istenmektedir

7 En az 15 hp motor gücünde çim biçme traktörü 2 —

8 Multifonksiyonel Araç (4×4 taşıyıcı hidrostatik araç, kar küreme ve tuz dağıtım sistemi, kış solüsyonu püskürtme sistemi, kaba pislik süpürme sistemi, 2-3 ton basınçlı yol yıkama ekipmanı trafik levhası ve bariyer yıkama sistemi, arkadan vakum sistemi ve ray temizleme sistemi, kanal temizleme sistemi, 3 tarafa damperli yük taşıma sistemi ile hidrolik iş makinası çalıştırma özelliklerine sahip, yükleme kapasitesi: 5000-6000 kg, toplam çekme kapasitesi: en az 7500 kg, motor gücü (beygir gücü): 140-150 PS …) 1 Kendi malı olması istenmektedir

Bu çerçevede, başvuruya konu ihalede toplam 14 adet aracın çalıştırılacağı, bu araçlardan 3 tanesi için yeterlik kriteri olarak kendi malı olma şartının arandığı, toplam çalıştırılacak araç sayısı göz önünde bulundurulduğunda kendi malı olması istenen makine, teçhizat ve ekipman miktarının makul seviyede olduğu, ayrıca işin büyüklüğü dikkate alındığında idarenin ihtiyacının zamanında karşılanması ve yüklenicinin etkin olarak faaliyette bulunabilmesi açısından söz konusu düzenlemenin idarenin takdir yetkisi kapsamında olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

İhale İlanı’nın 4.3.2’nci maddesi ile İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesinde ihale kapsamında çalıştırılacak araçlardan 1 adet 7 ile 9 ton arası depo kapasitesine sahip su tankeri, 1 adet çift kabinli damperli kamyon ve 1 Adet 4×4 Multifonksiyonel araç için kendi malı olma koşulu getirilmiştir. Başvuru sahibi itirazen şikâyet dilekçesinde söz konusu düzenlemeler ile Teknik Şartname’nin 8’inci maddesinin 9’uncu alt bendinde yer alan düzenlemenin çeliştiğini, zira Teknik Şartname’de söz konusu araçlarla birlikte bir adet çift kabinli kamyonet için de kendi malı olma şartının getirildiğini ve bu durumun tereddüde neden olduğunu iddia etmektedir. Yapılan incelemede, Teknik Şartname’nin 8’inci maddesinin 9’uncu alt bendinin bulunmadığı, itiraz edilen düzenlemenin ise Teknik Şartname’nin 9’uncu maddesinde yer alan ve araç nitelik ve özelliklerine ilişkin açıklamanın yer aldığı tablonun olduğu anlaşılmıştır.

Teknik Şartname’nin itiraza konu “Araç Sayısı ve Çalışma Saatleri” başlıklı 9’uncu maddesinde yer alan ve ihale kapsamında çalıştırılması planlanan araçların niteliğine ilişkin olarak tablo halinde yer verilen düzenlemenin zeyilname yapılmadan önceki halinin aşağıdaki gibi olduğu görülmüştür.

Çalışacak Araç Listesi Adet

Su tankeri aracı 7 ile 9 ton arası depo kapasiteli su tankeri minimum 300 hp motor gücüne sahip çift kabinli kamyon olacaktır. En az 8 ton su kapasiteli yol yıkama ve toz bastırma özellikli su tankeri olacaktır. Aracın her iki yanında yüksek basınçlı en az 200 bar basınç ve ilave motor olmadan 80-90 c su sıcaklığı aralığında en az 150 bar en az 20 metre uzunluğunda hortum olacaktır. Hortum tabancası tetikten kumandalı olacaktır. Hortum kendinden sarmalı ve tambur üzerinde olacaktır. Araç üzerinde trafik işaretleri, gece aydınlatma lambaları, sarı renk fırdöndü bulunacaktır. Araçlar dizel olacaktır. Akaryakıt firmaya aittir. Kullanılacak su idare tarafından verilecektir. 2014 model olacaktır. 1 adet araç kendi malı olacaktır.

1 1 Adet

Aracın Kendi Malı Olduğu belgelenecektir

Su tankeri aracı en az 9-12 ton kapasiteli, üç dingilli minimum180 hp motor gücüne sahip önden ve arkadan su püskürtmeli, yolları sulama ve yıkama özelliği bulunacaktır. Araç dizel olacaktır. Akaryakıt firmaya aittir. Kullanılacak su idare tarafından verilecektir. 2014 model veya üstü olacaktır. 2

Çift kabin kamyonet en az 2014 model veya üstü olacaktır. Koltuk sayısı 5 sürücü dahil silindir hacmi 2000-3000 cc, motor gücü 100-150 kw, taşınabilecek yük ağırlığı 500-1000 kg arası dizel olacaktır. Araçlardan 1 adedi kendi malı olacaktır. 4

En az 1500 cc motor gücünde ve en az 90 hp olacaktır. Otomatik vites olacaktır. 2014 model veya üstü olacaktır. 1

1- Motor Tipi : 4 silindir 16 V TDI SCR Dizel Motor

2- Vites kutusu : 6 ileri DSG

3- Motor Hacmi : 2.0/1968

4- Hızlanma 0-100 km/s sn : En az 7,9

5- Maksimum Hız Km/s : 233

6- Yakıt Tüketimi Genel : 4,6

7- Co2 emisyonu, g/km : 119-120

8- Yakıt Tankı lt : En az 66 litre

9- Maksimum Tork, Nm dv/dk : 400/1750-3000

10- Maksimum Güç kw dv/dk (ps) : 140(190)/3500-4000

11- Boş Ağırlığı : 1500 ile 1600 kg aralığında olmalıdır.

12- Park Sensoru : Olmalıdır.

13- Cam Otomatiği : 4 Cam otomatik olmalıdır.

14- Hava Yastığı : Sürücü ve ön yolcu yan ve tavan hava yastıkları olmalıdır.

15- Basınç Kontrolü : Lastik basınç kontrol sistemi olmalıdır. 1

Çift kabinli damperli kamyon en az 2014 model veya üstü olacaktır. Koltuk sayısı 7 (sürücü dahil) silindir 2800-300 cc, motor gücü 100-110 kw taşınabilecek yük ağırlığı 2750-3000 kg arası dizel olacaktır. Araçlardan 1 adedi kendi malı olacaktır. 2 1 Adet

Aracın Kendi Malı Olduğu belgelenecektir

Çim biçme traktörü En az 15 hp motor gücünde olacaktır. Bıçak genişliği en az 60 cm olacaktır. 2017 model ve üstü olacaktır. 2

MULTİFONKSİYON ARAÇ

1-4×4 taşıyıcı hidrostatik araç, kar küreme ve tuz dağıtım sistemi, kış solüsyonu püskürtme sistemi, kaba pislik süpürme sistemi, 2-3 ton basınçlı yol yıkama ekipmanı trafik levhası ve bariyer yıkama sistemi, arkadan vakum sistemi ve ray temizleme sistemi, kanal temizleme sistemi,3 tarafa damperli yük taşıma sistemi ile hidrolik iş makinası çalıştırma vb. özelliklere sahip olarak isteğe bağlı kullanılabilir.

2-Müsade edilen yükleme kapasitesi: 5000-6000 kg

3-Toplam çekme kapasitesi: En az 7500 kg

4-Motor gücü (beygir gücü): 140-150 PS

5-Yakıt cinsi: Dizel

6-Çalışma ve yürüyüş sistemi: Hidrostatik

7-Hazne hacmi brüt:5-6 m³

8-Temiz su haznesi: 300-400 lt

9-uzunluk/3.fırça hariç/dahil (cm): En az 4900-6100 mm

10-Yükseklik (cm):2000-3000 mm

11-Genişlik (cm):1600-1800 mm

12-Fırça sistemi: 1 adet ön kollu disk fırça / 1adet yan dik fırça/1adet orta silindir fırça

13-Yürüyüş hızı (km): 0-25 km/saat (max)

14-Çalışma hızı: 0-20 km/saat

15-Vakum kapasitesi: En az 14.000m³/h

16-Model yılı: Araçlar en az 2014 model veya üstü olacaktır.

17-Aracın yakıt ve şoförleri idareye ait olup diğer tüm giderler (tamir, bakım, onarım, yedek parça, sigorta vb. giderler) yükleniciye aittir. Yüklenici çalıştırılacak araçların mevsimsel periyodik bakımlarını zamanında yaptıracaktır. 1 1 Adet

Aracın Kendi Malı Olduğu belgelenecektir

TOPLAM ARAÇ 12

Teknik Şartname’de yer alan bahse konu tablo incelendiğinde, İhale İlanı’nın 4.3.2’inci maddesi ile İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesinde kendi malı olma şartı getirilen araçların yanı sıra ihalede çalıştırılacak 4 adet çift kabin kamyonetten bir tanesi için de kendi malı olma şartının getirildiği görülmüştür.

Şikâyet başvurusu üzerine idarece alınan 23.10.2017 tarihli kararda, başvuru sahibinin ikinci iddiası ile ilgili hususlarda zeyilname düzenlendiği belirtilmiştir. Anılan karar aynı tarihte başvuru sahibine EKAP üzerinden tebliğ edilmiştir.

Sonrasında idare tarafından 24.10.2017 tarihinde zeyilname yapıldığı ve Teknik Şartname’nin itiraza konu 9’uncu maddesindeki tablonun aşağıdaki gibi değiştirildiği, anılan zeyilnamenin başvuru sahibi ile birlikte 24.10.2017 tarihinden önce doküman indirmiş olan istekli olabileceklerin tamamına gönderildiği görülmüştür.

Çalışacak Araç Listesi Adet

Su tankeri aracı 7 ile 9 ton arası depo kapasiteli su tankeri minimum 300 hp motor gücüne sahip çift kabinli kamyon olacaktır. En az 8 ton su kapasiteli yol yıkama ve toz bastırma özellikli su tankeri olacaktır. Aracın her iki yanında yüksek basınçlı en az 200 bar basınç ve ilave motor olmadan 80-90 c su sıcaklığı aralığında en az 150 bar en az 20 metre uzunluğunda hortum olacaktır. Hortum tabancası tetikten kumandalı olacaktır. Hortum kendinden sarmalı ve tambur üzerinde olacaktır. Araç üzerinde trafik işaretleri, gece aydınlatma lambaları, sarı renk fırdöndü bulunacaktır. Araçlar dizel olacaktır. Akaryakıt firmaya aittir. Kullanılacak su idare tarafından verilecektir. 2014 model olacaktır. 1 adet araç kendi malı olacaktır.

1 1 Adet

Aracın Kendi Malı Olduğu belgelenecektir

Su tankeri aracı en az 9-12 ton kapasiteli, üç dingilli minimum180 hp motor gücüne sahip önden ve arkadan su püskürtmeli, yolları sulama ve yıkama özelliği bulunacaktır. Araç dizel olacaktır. Akaryakıt firmaya aittir Kullanılacak su idare tarafından verilecektir. 2014 model veya üstü olacaktır. 2

Çift kabin kamyonet en az 2014 model veya üstü olacaktır. Koltuk sayısı 5 sürücü dahil silindir hacmi 2000-3000 cc, motor gücü 100-150 kw, taşınabilecek yük ağırlığı 500-1000 kg arası dizel olacaktır. 4

Binek araç, En az 1500 cc motor gücünde ve en az 90 hp olacaktır. Otomatik vites olacaktır. 2014 model veya üstü olacaktır. 1

Binek araç, İstenilen araç için en az 1590 cc motor hacminde, en az 7 ileri otomatik şanzıman özelliği, en az 135 hp motor gücünde ve en az 2014 model olmalıdır. 1

Çift kabinli damperli kamyon en az 2014 model veya üstü olacaktır. Koltuk sayısı 7 (sürücü dahil) silindir 2800-300 cc, motor gücü 100-110 kw taşınabilecek yük ağırlığı 2750-3000 kg arası dizel olacaktır. Araçlardan 1 adedi kendi malı olacaktır. 2 1 Adet

Aracın Kendi Malı Olduğu belgelenecektir

Çim biçme traktörü En az 15 hp motor gücünde olacaktır. Bıçak genişliği en az 60 cm olacaktır.2017 model ve üstü olacaktır. 2

MULTİFONKSİYON ARAÇ

1-4×4 taşıyıcı hidrostatik araç, kar küreme ve tuz dağıtım sistemi, kış solüsyonu püskürtme sistemi, kaba pislik süpürme sistemi, 2-3 ton basınçlı yol yıkama ekipmanı trafik levhası ve bariyer yıkama sistemi, arkadan vakum sistemi ve ray temizleme sistemi, kanal temizleme sistemi,3 tarafa damperli yük taşıma sistemi ile hidrolik iş makinası çalıştırma vb. özelliklere sahip olarak isteğe bağlı kullanılabilir.

2-Müsade edilen yükleme kapasitesi: 5000-6000 kg.

3-Toplam çekme kapasitesi: en az 7500 kg

4-Motor gücü (beygir gücü):140-150 PS

5-Yakıt cinsi: dizel

6-Çalışma ve yürüyüş sistemi: hidrostatik

7-Hazne hacmi brüt: 5-6 m³

8-Temiz su haznesi: 300-400 lt

9-uzunluk/3.fırça hariç/dahil (cm): en az 4900-6100 mm

10-Yükseklik (cm): 2000-3000 mm

11-Genişlik (cm): 1600-1800 mm

12-Fırça sistemi: 1 adet ön kollu disk fırça / 1adet yan dik fırça/1adet orta silindir fırça

13-Yürüyüş hızı (km): 0-25 km/saat (max)

14-Çalışma hız: 0-20 km/saat

15-Vakum kapasitesi: En az 14.000m³/h

16-Model yılı: Araçlar en az 2014 model veya üstü olacaktır.

17-Aracın yakıt ve şoförleri idareye ait olup diğer tüm giderler (tamir, bakım, onarım, yedek parça, sigorta vb. giderler)yükleniciye aittir. Yüklenici çalıştırılacak araçların mevsimsel periyodik bakımlarını zamanında yaptıracaktır. 1 1 Adet

Aracın Kendi Malı Olduğu belgelenecektir

TOPLAM ARAÇ 14

Buna göre 24.10.2017 tarihli zeyilname ile başvuru sahibinin itiraz ettiği Teknik Şartname düzenlemesinin idarece değiştirildiği ve çift kabinli kamyonetlerden 1 tanesi için Teknik Şartname’de yer alan kendi malı olma koşulunun bahse konu zeyilname ile Teknik Şartname’den çıkarıldığı, böylelikle İhale İlanı ile İdari Şartname’de yer alan kendi malı olması istenen araçlara ilişkin düzenleme ile Teknik Şartname’de yer verilen kendi malı olması istenen araçlara ilişkin düzenlemenin birbiriyle uyumlu hale getirildiği, bu bakımdan başvuru sahibinin ikinci iddiasında dile getirdiği uyuşmazlığın ortadan kalktığı anlaşıldığından başvuru sahibinin ikinci iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

Anılan Yönetmelik’in “İhale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması” başlıklı 26’ncı maddesinin birinci fıkrasında “İlan yapıldıktan sonra ihale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve ihale yeniden aynı şekilde ilan olunur. Ancak, teklif ve başvuruların hazırlanmasını etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi ya da idareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle dokümanda değişiklik yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin zeyilname, ihale veya son başvuru tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde doküman alanların tamamına bildirim ve tebligat esasları çerçevesinde gönderilir. Ancak, belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür.” hükmü yer almaktadır.

İhale İlanı’nın ihale konusu hizmetin niteliği türü ve miktarının belirtildiği 2’nci maddesinin (a) bendinde “20 ay süreyle 486 kişi ve 12 araç ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Belediye hizmetlerinin yürütülmesi işi hizmet alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

İdari Şartname’nin 2.1’inci maddesinin (b) bendinde (EKAP’a yüklenen ilk halinde) ihale konusu hizmetin türü ve miktarı “20 ay süreyle 486 kişi ve 12 araç ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Belediye hizmetlerinin yürütülmesi işi hizmet alımı” şeklinde belirtilmiştir.

Başvuruya konu ihalede en son zeyilname 24.10.2017 tarihinde düzenlenmiş ve anılan zeyilname ile İdari Şartname’nin 2.1’inci maddesinin (b) bendi “20 ay süreyle 486 kişi ve 14 araç ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Belediye hizmetlerinin yürütülmesi işi hizmet alımı” şeklinde değiştirilmiştir.

Yapılan incelemede, söz konusu değişikliğe ilişkin olarak düzeltme ilanı yayımlanmadığı, başka bir ifadeyle ihale dokümanında ihale konusu iş kapsamında 14 araç çalıştırılacağı belirtilmişken İhale İlanı’nda işin 12 araç ile yapılacağı bilgisinin korunduğu anlaşılmıştır. Bu çerçevede, idarenin yukarıda alıntısı yapılan mevzuat hükmüne aykırı olarak ilanda yer alan bir hususla ilgili düzeltme ilanı yapmadan İdari Şartname’de zeyilname ile değişiklik yaptığı anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelerde idareler; rekabetin sağlanması, isteklilere eşit şekilde muamele edilmesi, ihtiyaçların uygun şartlarda karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması gibi ilkelere uyulmasını gözetmekle yükümlüdür.

Bu yükümlülük yerine getirilirken gerek Kanun gerekse ilgili Yönetmelik hükümlerine uygun davranılması, başka bir deyişle ihale mevzuatının şekli kurallarına uyulması gerekmektedir. Bu çerçevede, İhale İlanı’nda yer alan bir hususla ilgili düzeltme ilanı yapılmadan İdari Şartname’de zeyilname ile değişiklik yapılmasının mevzuata aykırı olduğu ayrıca bu durumun İhale İlanı ile ihale dokümanı arasında çelişki oluşturduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu ve ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

4) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

Anılan Yönetmelik’in “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinin birinci fıkrasında “Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki tanımlar yanında;

a) Benzer iş: İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işleri,

ifade eder.” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; teknolojik ürün deneyim belgesinin ve yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleriyle ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

istenilmesi zorunludur…” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48’inci maddesinde “(1) İhale konusu iş veya benzer işlerle ilgili tek sözleşmeye dayalı olarak iş deneyimini gösteren belgeler değerlendirmeye alınır. Birden çok iş deneyimini gösteren belge hiçbir şekilde toplanamaz.

(2) İş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz…” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler ve benzer işe ilişkin hususlar” başlıklı 72’nci maddesinin üçüncü fıkrasında “72.3. Birden fazla işin benzer iş olarak belirlenmesi halinde bu işlerin birlikte mi yoksa ayrı ayrı mı benzer iş olarak kabul edileceğinin şartnamede belirtilmesi gerekmektedir. Şartnamede bu konuya ilişkin bir açıklık bulunmaması halinde, benzer iş olarak belirlenen işlerin her birinin ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilmek suretiyle değerlendirme yapılması zorunluluğu bulunmaktadır.” açıklamaları yer almaktadır.

İhale İlanı’nın “İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler” başlıklı 4’üncü maddesinde “4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş bedel içeren tek sözleşmeye dayalı; Her Türlü Personel veya Park ve Yeşil alanların düzeltme ve/veya bakımı iş makineleri operatörü çalıştırılması personel çalıştırılması işleri hizmetlerinin hepsinin bir arada sunulması halinde benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Belediye hizmetlerinde Personel ve araç çalıştırılması hizmet alım işi

b) Miktarı ve türü:

20 ay süreyle 486 kişi ve 14 araç ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Belediye hizmetlerinin yürütülmesi işi hizmet alımı

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Eyyübiye İlçesi sınırları” düzenlemesi bulunmaktadır.

Aynı Şartname’nin ekinde işin türü ve miktarı tablo halinde aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Sıra No Açıklama Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat

1 A-1. Grup Personeli (Engelli)(Brüt asgari ücret) Ay 14,00 20

2 A-2. Grup Personeli (Brüt asgari ücret) Ay 46,00 20

3 A-3. Grup Personeli (Brüt asgari ücretin %25 fazlası) Ay 61,00 20

4 A-4. Grup Personeli (Brüt asgari ücretin %50 fazlası) Ay 35,00 20

5 A-5. Grup Personeli (Brüt asgari ücretin %75 fazlası) Ay 16,00 20

6 A-6. Grup Personeli (Brüt asgari ücretin %100 fazlası) Ay 18,00 20

7 A-7. Grup Personeli (Brüt asgari ücretin %150 fazlası) Ay 14,00 20

8 B-1 Grup Personel(Brüt asgari ücret) Ay 101,00 20

9 B-2 Grup Personel(Brüt asgari ücretin %25 fazlası) Ay 136,00 20

10 B-3 Grup Personel(Brüt asgari ücretin %25 fazlası) Ay 36,00 20

11 B-4 Grup Personel(Brüt asgari ücretin %50 fazlası) Ay 5,00 20

12 B-5 Grup Personel(Brüt asgari ücretin %75 fazlası) Ay 1,00 20

13 B-6 Grup Personel(Brüt asgari ücretin %100 fazlası) Ay 1,00 20

14 B-7 Grup Personel(Brüt asgari ücretin %150 fazlası) Ay 2,00 20

Sıra No Açıklama Birimi Miktarı

1 A-7 Grup (Dini ve Resmi Bayram Çalışması ) Gün 413

2 B-1 Grup Personel (Dini ve Resmi Bayram Çalışması ) Gün 2.979,5

3 B-2 Grup Personel (Dini ve Resmi Bayram Çalışması ) Gün 4.012

4 B-3 Grup Personel (Dini ve Resmi Bayram Çalışması ) Gün 1.062

5 B-4 Grup Personel (Dini ve Resmi Bayram Çalışması ) Gün 147,5

6 B-5 Grup Personel (Dini ve Resmi Bayram Çalışması ) Gün 29,5

7 B-6 Grup Personel (Dini ve Resmi Bayram Çalışması ) Gün 29,5

8 B-7 Grup Personel (Dini ve Resmi Bayram Çalışması ) Gün 59

9 A-1. Grup Personeli (Fazla Mesai) Saat 14.720

10 A-2. Grup Personeli (Fazla Mesai) Saat 19.520

11 A-3. Grup Personeli (Fazla Mesai) Saat 11.200

12 A-4. Grup Personeli (Fazla Mesai) Saat 5.120

13 A-5. Grup Personeli (Fazla Mesai) Saat 5.760

14 A-6. Grup Personeli (Fazla Mesai) Saat 4.480

15 B-1. Grup Personeli (Fazla Mesai) Saat 32.320

16 B-2. Grup Personeli (Fazla Mesai) Saat 55.040

17 B-4. Grup Personeli (Fazla Mesai) Saat 1.600

18 B-5. Grup Personeli (Fazla Mesai) Saat 320

19 B-6. Grup Personeli (Fazla Mesai) Saat 320

20 B-7. Grup Personeli (Fazla Mesai) Saat 640

21 Sulama Tankeri 7-9 ton arası minimum 300 hp motor (Araç ) Ay 20

22 Sulama Tankeri 9-12 ton arası minimum 180 hp motor Ay 40

23 Çift kabin kamyonet ( Araç ) Ay 80

24 Binek Araç ( en az 1590 Motor ) Ay 20

25 Binek araç En az 1500 motor gücünde 90 hp Ay 20

26 Çift Kabinli damperli kamyon Ay 40

27 Multifonksiyon Araç Ay 20

28 Çim Biçme traktörü en az hp 15 motor gücünde Ay 40

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş bedel içeren tek sözleşmeye dayalı; Her Türlü Personel veya Park ve Yeşil alanların düzeltme ve/veya bakımı iş makineleri operatörü çalıştırılması personel çalıştırılması işleri hizmetlerinin hepsinin bir arada sunulması halinde benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi,

Teknik Şartname’nin “İşin Konusu” başlıklı 1’inci maddesinde “Eyyübiye Belediyesi’nin sorumlu olduğu hizmet alanı içerisindeki hizmetlerin herhangi bir aksaklığa sebebiyet vermeden yapılabilmesi için; özelliğine göre ihtiyaç duyulacak olan her türlü vasıflı ve vasıfsız personel ve araç çalıştırılması çalıştırılmasıdır.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Kapsam” başlıklı 3’üncü maddesinde “Eyyübiye Belediye Başkanlığı hizmet alanlarında bünyesindeki destek hizmetlerinin yürütülmesi için bu teknik şartname kapsamında yer alan yardımcı hizmetleri sayısına ve niteliğine yer verilen personel ile yerine getirme işini kapsamaktadır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen düzenlemelerin yanı sıra Teknik Şartname’nin 8’inci maddesinde ihale kapsamında çalıştırılacak personelin niteliğine ilişkin olarak tablo halinde düzenleme yapılmış olup anılan tabloda büro hizmetleri personeli, yönlendirme personeli, gişe görevlisi, bekçi, temizlik işçisi, garson, sekreter, zabıta yardımcı personeli, grafiker, tekniker, mimar, psikolog, sosyolog vb. çeşitli iş kollarında vasıflı ve vasıfsız personelin ihale konusu iş kapsamında istihdam edileceği belirtilmiştir.

İhale dokümanı ve yaklaşık maliyet incelendiğinde işin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olduğu ve işçilik maliyetinin yaklaşık maliyetin takriben %86,67’sine tekabül ettiği anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelerde iş deneyim belgeleri istenilerek, idarelerin, ihaleye katılan isteklilerin, ihale konusu işi gerçekleştirebilme yeterlikleri ve mesleki deneyimleri hakkında bilgi sahibi olmalarının sağlanması amaçlanmakta ve anılan Kanunu’nun 5 inci maddesine göre, ihalelerde uygulanması gereken temel ilkelerden, rekabet ilkesinin sağlanması için idarelerce ilan ve idari şartnamede benzer iş tanımı yapılmaktadır. Benzer işin ihale konusu iş haricinde, benzer nitelikteki işlerle ilgili deneyime sahip olan kişilerin de ihaleye katılımını sağlamak üzere belirlendiği ve idareler tarafından, ihalenin türüne göre ilgili uygulama yönetmeliğinde yer alan benzer iş tanımı dikkate alınarak, işin niteliğine uygun ve rekabeti sağlayacak şekilde benzer işin belirlenmesi gerekmektedir.

Yapılan incelemede, başvuruya konu ihalede benzer işin “Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş bedel içeren tek sözleşmeye dayalı; Her Türlü Personel veya Park ve Yeşil alanların düzeltme ve/veya bakımı iş makineleri operatörü çalıştırılması personel çalıştırılması işleri hizmetlerinin hepsinin bir arada sunulması halinde benzer iş olarak kabul edilecektir.” ifadesine yer verilmek suretiyle belirlendiği görülmüştür. Söz konusu benzer iş tanımında “Her türlü personel” ifadesinden sonra “veya” bağlacı kullanılmış olsa da cümlenin sonunda “…hizmetlerinin hepsinin bir arada sunulması halinde benzer iş olarak kabul edilecektir.” ifadesine yer verilerek, operatörlü iş makineleri ile park ve yeşil alanların düzeltme ve/veya bakım işlerinin yapılması ve bu işin aynı zamanda personel çalıştırılmasına dayalı bir iş olması koşulunun bir arada benzer iş olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

Şikâyet başvurusu üzerine idarece alınan kararda “veya” bağlacı nedeniyle ihaleye personel çalıştırılmasına dayalı işlerden elde edilen belgelerin de sunulabileceği, ayrıca bir arada sunulma koşulunun sadece “park ve yeşil alanların düzeltme ve/veya bakımı iş makineleri operatörü çalıştırılması” işleri için getirildiği belirtilmişse de, cümlenin sonunda yazılı olan “…hizmetlerinin hepsinin bir arada sunulması halinde…” ifadesinin cümlede ifade edilen hizmetlerin tamamını kapsadığı, dolayısıyla benzer iş tanımında yer alan işlerin hepsinin bir arada yapılma koşulunun arandığı sonucuna varılmıştır.

Bu kapsamda her ne kadar şikâyet başvurusu üzerine alınan kararda aksi iddia edilse de, personel çalıştırılmasına dayalı işten elde edilen belgeye sahip gerçek ve tüzel kişilerin başvuruya konu ihaleye katılamayacağı anlaşılmaktadır.

Bu çerçevede, incelemeye konu işin temel unsurunu personel çalıştırılması işinin oluşturduğu dikkate alındığında, benzer iş tanımının da bu doğrultuda yapılarak personel çalıştırılmasına dayalı iş gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişilerin de ihaleye katılımlarının sağlanması gerektiği, dolayısıyla itiraza konu benzer iş tanımının söz konusu hali ile ihalede rekabeti sınırlandırdığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu ve ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

5) Başvuru sahibinin 5’inci iddiasına ilişkin olarak:

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. İsteklilerin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri ve bu mahiyetteki genel giderler, ulaşım, haberleşme, irtibat bürosu, iş güvenlik uzmanı hizmet bedeli, buna ilişkin giderler ve her türlü sigorta, İş Güvenliği Uzmanı Hizmetleri giderleri teklif edilecek fiyata dahildir.

25.3.4. Diğer giderler:

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre yüklenici, iş güvenliği açısından iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve gerekli diğer personelleri görevlendirmek ve iş sağlığı güvenliği eğitimlerini vermek zorundadır. Söz konusu eğitimler mesai saatleri içerisinde tüm personele verilecektir ve teklif fiyata dahildir.

Makine ve ekipman amortismanı ile malzeme giderleri Söz konusu işte kullanılacak olan ve teknik şartnamede belirtilen makine ve ekipman ile işin yürütülmesi için gerekli olan ve bu idari şartnamenin eki olan teknik şartnamesinde her bir iş kaleminin tariflerinde belirtilen makine ve ekipmanların amortisman, yedek parça, tamir-bakım, nakil, yakıt ve kullanılacak olan iş ile alakalı diğer tüm giderler teklif fiyata dahildir…” düzenlemesi yer almaktadır.

Teknik Şartname’nin “Araç Sayısı ve Çalışma Saatleri” başlıklı 9’uncu maddesinde araç özelliklerinin belirtildiği tablonun altında zeyilname yapılmadan önce“…a) Araçların amortisman, bakım, onarım, tamir, yakıt sigorta ve kasko giderleri yükleniciye aittir.

b) Yaz ve kış aylarında yukarıda belirtilen sayıda araç çalıştırılacaktır.

c) Tüm araçlar 2014 model ve üstü olacak

d) Araçların çalışma saatleri günlük 7,5 saat üzerinden idarece belirlenecektir…” düzenlemesine yer verildiği görülmüştür.

Söz konusu düzenlemelerden başvuruya konu ihalede çalıştırılacak araçların yakıt giderinin (multifonksiyonel araç hariç) teklif fiyata dahil olduğu ve araçların günlük 7,5 saat çalıştırılacağı anlaşılmaktadır. Öte yandan araç giderleri için birim fiyat teklif cetvelinde “ay” üzerinden teklif alındığı ve ihale dokümanında araçların fiilen ayda kaç gün çalıştırılacağına yönelik düzenleme bulunmadığı görülmüştür. İşin tanımında ve birim fiyat teklif cetvelinde ay üzerinden teklif alındığı ve ihale dokümanında aksine bir düzenleme bulunmadığı dikkate alındığında aylık araç giderinin 30 gün üzerinden hesaplanması gerektiği, bu bakımdan ihale dokümanında belirsizlik bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Araçların kat edeceği mesafeye ilişkin olarak ise ihale dokümanının ilk halinde düzenleme bulunmadığı, bununla birlikte 24.10.2017 tarihinde yapılan zeyilname ile Teknik Şartname’nin 9’uncu maddesine “Çalıştırılacak araçların tamamı günde 7,5 saat çalışacak olup, araçların ortalama yapacakları kilometre 70 km dir.” ifadesinin eklendiği, böylelikle araçların kat edeceği günlük yol mesafesinin 70 km olarak netleştirildiği anlaşılmıştır. Bu bakımdan uyuşmazlığa konu günlük kat edilecek yol mesafesinin şikâyet başvurusu üzerine zeyilname ile düzeltildiği ve netleştirildiği, dolayısıyla başvuru sahibinin beşinci iddiasında dile getirdiği bahse konu uyuşmazlığın ortadan kalktığı anlaşıldığından anılan iddiaya ilişkin başvurunun reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

6) Başvuru sahibinin 6’ncı iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri birarada ihale edilemez.

Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemez.

Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. Diğer ihale usulleri Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabilir.

Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.

İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur. Ancak, doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek yapım işlerinde ÇED raporu aranmaz.” hükmü yer almaktadır.

Teknik Şartname’nin “İşin Konusu” başlıklı 1’inci maddesinde “Eyyübiye Belediyesi’nin sorumlu olduğu hizmet alanı içerisindeki hizmetlerin herhangi bir aksaklığa sebebiyet vermeden yapılabilmesi için; özelliğine göre ihtiyaç duyulacak olan her türlü vasıflı ve vasıfsız personel ve araç çalıştırılması çalıştırılmasıdır.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Kapsam” başlıklı 3’üncü maddesinde “Eyyübiye Belediye Başkanlığı hizmet alanlarında bünyesindeki destek hizmetlerinin yürütülmesi için bu teknik şartname kapsamında yer alan yardımcı hizmetleri sayısına ve niteliğine yer verilen personel ile yerine getirme işini kapsamaktadır.” düzenlemesi,

Sözleşme Tasarısı’nın “İş tanımı” başlıklı 5’inci maddesinde “5.1. Sözleşme konusu iş; 20 ay süreyle 486 kişi ve 12 araç ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Belediye hizmetlerinin yürütülmesi işi hizmet alımı İşin teknik özellikleri ve diğer ayrıntıları sözleşme ekinde yer alan ve ihale dokümanını oluşturan belgelerde düzenlenmiştir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan düzenlemeler dikkate alındığında ihale konusu işin farklı iş kollarında vasıflı ve vasıfsız personel ile araç çalıştırılmasından oluştuğu anlaşılmıştır.

Öte yandan EKAP üzerinden yapılan incelemede itirazen şikâyet dilekçesinde yer verilen ve aynı idarece yapılması planlanan 2017/445422 ihale kayıt numaralı “165 Personel, 13 Araç ile 20 ay Eyyübiye İlçe Sınırları Park Bahçelerin Bakımı Sulanması ve Temizliği ile İdari Personel Çalıştırılması Hizmet İşi” ihalesinin, 2017/429945 ihale kayıt numaralı “20 ay süreyle 103 kişi Fen İşleri Müdürlüğü Hizmetlerinde çalıştırılmak üzere çeşitli vasıflarda personel hizmeti alımı” ihalesinin, 2017/451095 ihale kayıt numaralı “20 ay süreyle 190 kişi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Büro personeli ve idari destek personeli hizmet alımı” ihalesinin ve 2017/431111 ihale kayıt numaralı “20 ay süreyle 36 kişi Zabıta Müdürlüğü Yardımcı Destek Hizmeti Alımı” ihalesinin 15.09.2017 tarihinde ilan edildiği ve söz konusu ihalelerin idarece ihale ilanlarında eksiklik ve hatalar bulunduğu gerekçesiyle ihale tarihlerinden önce 06.10.2017 tarihinde iptal edildiği anlaşılmıştır.

Söz konusu ihalelerde çalıştırılması planlanan toplam personel ve araç sayısı toplamının, başvuruya konu ihalede çalıştırılacak toplam personel ve araç sayısına yakın olduğu ve bütün ihalelerdeki işin süresinin 01.01.2018-31.08.2019 tarihleri arasını kapsadığı tespit edilmiştir. Ancak başvuruya konu ihalenin farklı ihalelerin birleştirilmesi suretiyle oluşturulup oluşturulmadığı hususunda belge üzerinden inceleme yapılarak değerlendirme yapılamayacağı anlaşılmıştır. Ayrıca İdari Şartname’nin 2’nci maddesi ve 7.6’ncı maddesi ile Teknik Şartname’nin “İşin Konusu” başlıklı 1’inci maddesinde işin tanımının genel hatlarıyla belirlendiği, bu nedenle başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.