Pazartesi, Temmuz 15, 2024
Şikayet

İhale dokümanına şikayet yapılması, ihaleye girilmesine engel midir?

KAMU İHALE KURUL KARARI

Toplantı No : 2014/069

Gündem No : 8

Karar Tarihi : 16.10.2014

Karar No : 2014/UH.II-3397

Şikayetçi:

Bursa Girişim Grubu Taahhüt Hizmetleri Tic.Ltd.Şti.

İhaleyi Yapan Daire:

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Başvuru Tarih ve Sayısı:

16.09.2014 / 30912

Başvuruya Konu İhale:

2014/86874 İhale Kayıt Numaralı “Kent Estetiği Çalışmaları İçin Bakım Onarım Ve Temizlik İşleri Hizmet Alım İşi” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karar:

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

BAŞVURU SAHİBİ:

Bursa Girişim Grubu Taah. Hiz. Tic. Ltd. Şti.,

VEKİLİ:

Av: Nazlı Merve BAYRAM,

Ankara Yolu Cad. Tüze İş Merkezi No:36/15 Osmangazi/BURSA

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı,

Mimar Sinan Mah. Emniyet Cad. No:1/26 Yıldırım/BURSA

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2014/86874İhale Kayıt Numaralı “Kent Estetiği Çalışmaları İçin Bakım Onarım ve Temizlik İşleri Hizmet Alım İşi” İhalesi

KURUMCA YAPILAN İNCELEME:

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 03.09.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Kent Estetiği Çalışmaları İçin Bakım Onarım ve Temizlik İşleri Hizmet Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Bursa Girişim Grubu Taah. Hiz. Tic. Ltd. Şti.nin 28.08.2014 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 02.09.2014 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 16.09.2014 tarih ve 30912 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.09.2014 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2014/2763 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) Teklif fiyata dahil olan giderler arasında yer alan iletişim giderine Teknik Şartname’nin “Diğer şartlar” başlıklı 12’nci maddesinde yer verildiği ve söz konusu gider için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir satır açıldığı, ancak söz konusu gidere İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde yer verilmediği, bu hususun Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.21’inci maddesine aykırı olduğu, öte yandan Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.22’nci maddesi uyarınca personele nakdi olarak verilecek yol ve yemek bedellerinin aylık işçi ücretleri içerisinde değerlendirilmesi gerekirken bu giderler için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satırlar açıldığı, ayrıca Teknik Şartname’nin 8.2’nci maddesinde yer verilen malzeme giderleri için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir satır açılması gerekirken açılmadığı, dolayısıyla belirtilen hususlara yönelik ihale dokümanında yer alan düzenlemelerin mevzuata uygun olmadığı,

2) Teknik Şartname’nin 7.4’üncü maddesinde inşaat ekibinin kıyafetlerini değiştirmesi, inşaat malzemelerinin saklanması için yüklenicinin yer tahsisi yapması gerektiğinin düzenlendiği, ancak tahsisi yapılacak yerin nicelik ve niteliği ile ilgili ihale dokümanında herhangi bir belirleme yapılmadığı, ayrıca bahse konu sorumluluğun yükleniciye ait olduğu düzenlenmiş olmakla birlikte aynı Şartname maddesinde istemesi halinde idarenin de işçiler için yer tahsisi yapabileceğinin ifade edildiği, bu hususun tekliflerin sağlıklı bir şekilde oluşturulmasına engel teşkil ettiği,

3) Teknik Şartname’nin 9.1’inci maddesinde yüklenicinin, iş güvenliği mevzuatı çerçevesinde personelin iş elbisesi, iş ayakkabısı eldiven, maske ve baret gibi koruyucu donanımları kullanmasını sağlayacağının düzenlendiği, ancak belirtilen malzemelerin nitelik ve sayıları ile bu malzemelerin yüklenici tarafından karşılanıp karşılanmayacağı hususunda ihale dokümanında bir düzenleme bulunmadığı, bu hususun tekliflerin sağlıklı oluşturmasına engel teşkil ettiği,

4) İdari Şartname’nin 46’ncı maddesi ve Teknik Şartname’nin 12.5’inci maddesinde fiyat farkı ödeneceğinin düzenlendiği, ayrıca aynı maddede araçların kullanacağı ilave yakıt için de fiyat farkının ödeneceğinin ifade edildiği, ancak Teknik Şartname’nin 8.1’inci maddesinde yüklenici tarafından temini gereken petrol ürünlerindeki artışlara fiyat farkı ödenmeyeceğinin belirtildiği, aktarılan İdari ve Teknik Şartname maddeleri arasında çelişki bulunduğu ve söz konusu çelişkinin tekliflerin sağlıklı oluşturulmasına engel teşkil ettiği,

5) Teknik Şartname’nin 7.9’uncu maddesinde bakım-onarım ve temizlik çalışmalarını yapacağı yerde bulunan her türlü evsel atık, çöp, moloz, malzeme atığı, toprak ve benzeri çevre, şehir ve görüntü kirliliği yaratan nesnelerin yüklenici tarafından uygun şekilde toplanarak idarenin izinli kıldığı döküm alanlarına götüreceğinin düzenlendiği, çöp toplama ve nakli işinin ihale konusu iş olan kent estetiği ile bir ilgisinin bulunmadığı, ihale konusu iş kapsamında çalıştırılacak araçların bu işin ifası için uygun olmadığı ve bu işe ilişkin sorumluluğun esas itibari ile ilgili mahallin çöp toplama ve nakil işini yapan yükleniciye ait olduğu, dolayısıyla çöp toplama ve nakline yönelik yükleniciye yüklenen sorumluluğun mevzuata uygun olmadığı, öte yandan aynı Şartname maddesinde yüklenicinin bertaraf edemeyeceği miktardaki kirlilikleri idareye bildireceğinin düzenlendiği, ancak ihale dokümanında bertaraf edilemeyecek miktardaki kirliğin sınırı ve miktarına ilişkin bir belirleme yapılmadığı, ayrıca atıkların hangi araç ve malzemelerle toplanacağı ve taşınacağı ile taşımaya ilişkin giderlerin kime ait olacağına ilişkin bir düzenlemeye ihale dokümanında yer verilmediğinden tekliflerin sağlıklı bir şekilde oluşturulmasının mümkün olmadığı,

6) İdareye yapmış oldukları şikâyet başvurusuna idarece verilen cevabın ihale tarihinden sonra kendilerine tebliğ edildiği, bu nedenle de ihaleye teklif sunulamadığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

İletişim giderine ilişkin olarak Teknik Şartname’nin “Diğer Şartlar” başlıklı 12’inci maddesinde “12.1. Yüklenici, yapılan çalışmaların takip edilebilmesi ve sürekli irtibat sağlanması amacıyla aşağıdaki özelliklere sahip 6 (altı) adet mobil telefon cihazı ve 24 saat açık olacak mobil hattı; iş süresince İdare’nin kullanımına tahsis edecektir.

Yüklenici, telefonların abonelik işlemlerini kendi adına yapacak ve abonelik giderleri-fatura bedelleri yükleniciye ait olacaktır.” düzenlemesine yer verildiği ve bu maliyet bileşenine ilişkin olarak birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir satır açıldığı, İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde ise belirtilen gidere yönelik bir ifadeye yer verilmediği, ancak İdari Şartname’nin “Diğer Hususlar” başlıklı 47’nci maddesinde Teknik Şartname’nin İdari Şartname’nin tabii eki olduğunun belirtildiği görülmüştür.

Aktarılan Teknik şartname maddesinde iletişim giderinin yükleniciye ait olduğunun açık bir şekilde belirtildiği ve bu gidere yönelik olarak birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir satır açıldığı dikkate alındığında, istekli olabilecek sıfatına haiz kişiler açısından tekliflerin oluşturulması engel teşkil eden bir durum bulunmadığı anlaşılmıştır.

Öte yandan ihale dokümanının bir bütün olduğu ve İdari Şartname’nin 47’nci maddesinde Teknik Şartname’nin İdari Şartname’nin tabii eki olduğunun belirtildiği dikkate alındığında, Teknik Şartname’de belirtilen ve birim fiyat teklif cetvelinde yer verilen bir maliyet kalemine ayrıca İdari Şartname’nin 25’nci maddesinde yer verilmemiş olmasının düzenlemeyi mevzuata aykırı hale de getirmediği, teklif fiyata dahil giderlere İdari Şartname’de, bunların uygulanması ilgili hükümlere de Teknik Şartname’de yer verilmesi gerektiğine yönelik Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.21’inci maddesinin de, ihale dokümanında düzenin sağlanmasına yönelik bir açıklama niteliğinde olduğu, bu itibarla söz konusu hususa yönelik olarak başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Personele nakdi olarak verilecek yol ve yemek bedeline ilişkin olarak Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.22’nci maddesinde “Brüt asgari ücret veya üzerinde ücret ödenmesi öngörülen personelin varsa nakdi yol ve yemek bedeli dahil aylık (78.12 nci maddeye göre gün üzerinden teklif alınan hallerde günlük) ücreti, fazla çalışma, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde (ulusal bayram, resmi ve dini bayram günleri ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü ve yılbaşı günü) yapılacak çalışmalara ilişkin ücretler ile engelli işçi ücreti gibi ayrı ayrı hesaplanması gereken her bir işçilik maliyeti için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılması, malzeme giderlerinin de ayrı iş kalemleri şeklinde düzenlenmesi zorunludur. Ayrıca, ayni teklif verileceği belirtilen yemek ve yol giderlerinin de ayrı iş kalemleri şeklinde düzenlenmesi esastır…” açıklamasına yer verilmiş, aynı Tebliğ’in 79.3.3’üncü maddesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin değerlendirilmesi bağlamında sözleşme ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyeti hesabında Kamu İhale Kurumunca hazırlanan işçilik hesaplama modülünün kullanılmasının zorunlu olduğu ifade edilmiştir.

Personele nakdi olarak ödenecek yol ve yemek gideri niteliği itibari ile personele ödenecek aylık ücretle benzer nitelikte bir ödeme olduğundan ve işçilik hesaplama modülünde personele nakdi olarak ödenecek yol ve yemek gideri bir işçinin bir aylık maliyeti ile birlikte hesaplandığından bu gider için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir satır açılmasına gerek bulunmadığı anlaşılmaktadır. Ancak işçilik hesaplama modülünü kullanma zorunluluğunun, bu modülde ortaya çıkan değerin asgari değer olarak kabulü gerektiği anlamına geldiğinden ve personele nakdi olarak ödenecek yol ve yemek gideri için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılmış olması halinde bu maliyetlerin hesaplanarak ilgili satırlara yazılması ve personele ödenecek aylık ücret ile toplanması suretiyle nakdi yol ve yemek gideri dahil işçilik maliyetinin hesaplanması mümkün olduğundan, birim fiyat teklif cetvelinde yol ve yemek bedeli için ayrı satırlar açılmış olmasının gerek tekliflerin oluşturulmasına gerekse değerlendirilmesine engel teşkil etmediği anlaşılmış, bu itibarla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Öte yandan Teknik Şartname’nin 8.1’inci maddesinde 82 satır halinde yer verilen “jeneratör”, “tornavida seti”, “keski”, “merdiven” “hava kompresörü” gibi malzemelerin, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.22’inci maddesinde belirtmiş olduğu ve birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılması gereken teklif fiyata dahil malzemeler değil, amortismana tabi malzemeler olduğu, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.30’uncu maddesi uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde amortisman giderlerinin işçilik maliyeti üzerinden %4 oranında hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler içerisinde yer aldığından, bu giderlere yönelik olarak isteklilerden ayrıca bir maliyet öngörülmesinin beklenmediği, dolayısıyla bahse konu giderlere yönelik olarak birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir satır açılmamış olmasına yönelik idarenin işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı, bu hususa yönelik başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

Teknik Şartname’nin 7.4’üncü maddesinde “…Yüklenici; inşaat ekibine kıyafetlerini değiştireceği, inşaat malzemelerini saklayacağı ekiplerin koordinasyonun sağlanacağı yer tahsisi yapmak zorundadır. İdare isterse işçiler için yer tahsis yapabilir.” düzenlemesine yer verilmiş, ihale dokümanının bir parçası olan Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin 8’inci maddesinde de, yüklenicinin kendi ihtiyacı için kullanacağı yerlerin bedelsiz olarak verilmesi sözleşme veya eklerinde yazılı değil ise, yer temini için gereken bütün giderler yükleniciye ait olacağı hüküm altına alınmıştır.

Aktarılan Şartname maddesinde inşaat ekibinin kıyafetlerini değiştirmesi, inşaat malzemelerinin saklanması ve ekiplerin koordinasyonu için yer tahsisinin yüklenicinin sorumluluğunda bir husus olduğunun açık bir şekilde ifade edildiği görülmüş, yüklenicinin bu yükümlülüğü ile ilgili olarak yerin niteliği ile ilgili bir belirleme yapılmamış olmasının, belirtilen fonksiyonların icrasının sağlanabilmesini mümkün kılacak herhangi bir yerin yüklenici tarafından temininin yeterli olduğu anlamına geldiği anlaşılmıştır. Ayrıca istemesi halinde idarenin de işçiler için yer tahsisi yapabileceğine yönelik düzenlemenin, yüklenicinin bu husustaki sorumluluğunu ortadan kaldırmadığı ve önemli bir teklif bileşeni mahiyetinde olmayan söz konusu giderin teklif fiyata dahil edilmesine engel teşkil etmediği görülmüştür. Bu itibarla itirazen şikâyete konu düzenlemede mevzuata aykırılık bulunmadığı ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

Teknik Şartname’nin “İş Güvenliği”başlıklı 9.1’inci maddesinde “…Yüklenici, personelinin iş güvenliği mevzuatı kapsamında kullanması gereken iş elbisesi, iş ayakkabısı, eldiven, maske ve baret gibi koruyucu donanımları kullanmasını sağlayacaktır…” düzenlemesine yer verilmiştir.

İhale konusu hizmet işi kapsamında maliyet oluşturacak herhangi malzemenin yüklenici tarafından temininin idarece istenebilmesi için, istenen malzemeye ilişkin giderlerin yükleniciye ait olduğunun açık bir şekilde belirtilmesi ve teklif bedelinin oluşturulmasını mümkün kılacak düzeyde talep edilenin malzemenin sayı ve niteliğine ihale dokümanında yer verilmesi gerekmektedir.

Aktarılan Şartname maddesinde belirtilen iş elbisesi, iş ayakkabısı, eldiven, maske ve baret gibi koruyucu donanımların yüklenici tarafından teminin gerektiğine ilişkin bir ifadenin bulunmadığı ve istenen malzemelerin sayı ve niteliğine de yer verilmediği, söz konusu maddede “…donanımları kullanmasını sağlayacaktır.” ifadesi ile yükleniciye yüklenen sorumluluğun bu malzemelerin işçiler tarafından kullanılmasının sağlanmasına yönelik olduğu anlaşılmıştır. Nitekim şikâyet başvurusuna idarece verilen cevabi yazıda da, söz konusu koruyucu malzemelerin temininin yüklenicinin değil idarenin sorumluluğunda olduğu ifade edilmiştir. Bu çerçevede başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

4) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

İdari Şartname’nin “Fiyat farkı” başlıklı 46’ncı maddesinde “46.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıdaki esaslara göre fiyat farkı hesaplanacaktır.

46.1.1. 31.08.2013 tarih ve 28751 sayılı resmi gazetede yayınlanan 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna göre ihalesi yapılacak olan hizmet alımlarına ilişkin fiyat farkı hesabında uygulanacak esaslara göre fiyat farkı ödenecektir. Ayrıca bahse konu bakım-onarım ve temizlik işlerinde kullanılan araçlara yönelik fiyat farkı hesaplarında teknik şartnamenin 8.1 maddesine göre araç ilave yakıt ücretlendirmesinde fiyat farkı ödenmesi uygulanacaktır.” düzenlemesine,

Teknik Şartname’nin “Araç, malzemeler ve kıyafet ile ilgili uyulacak esaslar” başlıklı 8’inci maddesinde “8.1. Araç: … Araçlar, ayda 22 (yirmi iki) gün çalışma esasına göre, 8 aracın aylık toplam 12.320 km’yi (günlük ortalaması 70 km) aşmayacak şekilde çalışacaktır. Akaryakıt yüklenici tarafından temin edilecek olup petrol ürünlerindeki artışlarda fiyat farkı ödenmeyecektir. …” düzenlemesine,

Aynı Şartname’nin “Diğer Şartlar” başlıklı 12’inci maddesinde “…12.5. 31.08.2013 tarih ve 28751 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihalesi yapılacak olan hizmet alımlarına ilişkin fiyat farkı hesabında uygulanacak esaslara göre fiyat farkı ödenecektir. Ayrıca bahse konu bakım-onarım ve temizlik işlerinde kullanılan araçlara yönelik fiyat farkı hesaplarında Teknik Şartname’nin 8.1 maddesine göre araç ilave yakıt ücretlendirmesinde fiyat farkı ödenmesi uygulanacaktır. …” düzenlemesine yer verilmiştir.

Aktarılan İdari ve Teknik Şartname düzenlemeleri bir arada değerlendirildiğinde, ihale konusu iş kapsamında yüklenici tarafından temini gereken akaryakıta yönelik olarak, bu ürünün fiyatında meydana gelecek artıştan dolayı fiyat farkı verilmeyeceği, bunun dışındaki diğer maliyet bileşenlerine ve ihale konusu iş kapsamında yüklenici tarafından temin edilecek ilave akaryakıta yönelik olarak fiyat farkı verileceği açık bir şekilde anlaşılmaktadır. Dolayısıyla söz konusu Şartname maddelerinde çelişki ve belirsizlik bulunmadığı görüldüğünden, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

5) Başvuru sahibinin 5’inci iddiasına ilişkin olarak:

Teknik Şartname’nin 7.9’uncu maddesinde “Yüklenici, bakım-onarım ve temizlik çalışmalarını yapacağı yerde bulunan her türlü evsel atık, çöp, moloz, malzeme atığı, toprak ve benzeri çevre, şehir ve görüntü kirliliği yaratan nesneleri uygun şekilde toplayarak İdare’nin izinli kıldığı döküm alanlarına, idare kontrolünde götürecektir. Yüklenici, bertaraf edemeyeceği miktardaki kirlilikleri İdare’ye bildirilecektir.” düzenlemesine yer verilmiş, aynı Şartname’nin 8.1’inci maddesinde ihale dokümanında istenen araçların Şartname’nin 7.2’nci maddesinde belirtilen görevlerde çalıştırılacağı belirtilmiş, Şartname’nin 7.2’nci maddesinde de kamyonetin, çalışma alanında bulunan her türlü moloz, malzeme atığı, toprak ve benzeri kirliliğin bertarafında kullanılacağı ifade edilmiştir.

Aktarılan Şartname maddesi ile yükleniciden, ihale konusu işin yerine getirilmesi sırasında ortaya çıkan artık ve çevre kirliliği yaratan nesnelerin toplanması ve bunların uygun yerlere taşınması istenmektedir. İhale konusu iş kapsamında ne tür hizmetlerin ifa edileceğine yönelik düzenleme yapma konusunda idarenin takdir yetkisi bulunduğu gibi, ihale konusu hizmet alımının kent estetiği çalışmaları için bakım onarım ve temizlik işleri olduğu dikkate alındığında, çalışma sonrasında ortaya çıkan atıkların toplanmasının istenmesinin olağan olduğu ve isteklilerin bu maliyet bileşenini dikkate almak suretiyle tekliflerini oluşturmaları önünde herhangi bir engel bulunmadığı anlaşılmıştır. Öte yandan itirazen şikâyete konu Şartname maddesine konu işin yüklenici tarafından yerine getirileceği ifade edildiğinden, bu işe yönelik giderlerin de yüklenici tarafından karşılanacağı açık bir şekilde anlaşılmaktadır. Ayrıca Şartname maddesi ile yükleniciden talep edilen hizmetin atıkların toplanması olduğundan ve bu hususa yönelik sınırlayıcı düzenlemelere Şartname maddesinde yer verilmediğinden, atıkların hangi araç ve malzemelerle (çuval, çöp torbası) toplanacağının idare açısından bir öneminin bulunmadığı görülmektedir.

Diğer taraftan aynı Şartname maddesinde yüklenicinin, bertaraf edemeyeceği miktardaki kirlilikleri idareye bildirileceğinin düzenlendiği, bu düzenleme ile yüklenici tarafından idarece istenen araçlarla bertaraf edilmeyecek miktardaki kirliliklere yönelik olarak idarenin de sorumluluk aldığı görülmektedir. Bu çerçevede ihale konusu işi ile bitişik nitelikte ve tali bir iş olan atık toplama ve nakli işinin, Teknik Şartname’nin aktarılan maddelerinde ve idarenin cevap yazısında ifade edildiği üzere, ihale konusu iş kapsamında istenen araçlarla yapılması, yüklenicinin bertaraf edemeyeceği miktardaki atıklarla ilgili olarak da idarenin bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Netice itibari ile ihale konusu işin kapsamını belirleme konusunda idarelerin takdir yetkisinin bulunduğu, isteklilere düşen sorumluluğun, ihale dokümanında belirtilen bütün maliyet bileşenlerini, basiretli tacir sıfatıyla dikkat alarak teklifini oluşturması olduğu, dolayısıyla işin kapsamına yönelik itirazı yerinde olmadığından ve itirazen şikâyete konu Teknik Şartname maddesinde tekliflerin oluşturulmasını imkânsız kılacak bir belirsizlik bulunmadığından başvuru sahibinin iddiasının uygun olmadığı anlaşılmıştır.

6) Başvuru sahibinin 6’ncı iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 55’inci maddesinde ilan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikâyetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabileceği, bu yöndeki başvuruların idarelerce ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılmasının esas olduğu, idarenin şikâyet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alacağı ve alınan kararı şikâyetçi ile diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirileceği hüküm altına alınmıştır.

İlanın 24.07.2014 tarihinde yapıldığı itirazen şikâyete konu ihaleye ilişkin olarak başvuru sahibi tarafından 28.08.2014 tarihinde ihale dokümanı satın alındığı, aynı tarihte idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu, idarenin 02.09.2014 tarihinde karar aldığı, kararın 03.09.2014 tarihinde postaya verildiği ve kararın 09.09.2014 tarihinde başvuru sahibine tebliğ edildiği, başvuruya konu ihalenin ise 03.09.2014 tarihinde gerçekleştirildiği anlaşılmıştır. Dolayısıyla ihale tarihinden 4 iş günü öncesinde yapılan söz konusu şikâyet başvurusunun idarece ihale tarihinden önce karar alınması suretiyle sonuçlandırıldığı ve karar tarihini izleyen 3 gün içerisinde başvuru sahibine gönderildiği görülmüştür. Bu itibarla idarece tesis edilen işlemlerde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

Diğer taraftan ihale dokümanına yönelik şikâyet başvurusu yapılmış olması ihaleye teklif vermeye engel teşkil etmediğinden ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 29’uncu maddesi uyarınca ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak süresi içerinde açıklama talebinde bulunmaya yönelik sorumluluk teklif verecek kişilere ait olduğundan, idarenin cevabının ihale tarihinden önce kendilerine ulaşmadığı ve bu nedenle teklif verilmediğine yönelik başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.