Pazartesi, Temmuz 15, 2024
Araç KiralamaTeknik Şartname

Aracın plakası ve rengine ilişkin bir düzenleme yapılabilir mi ?

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2017/061
Gündem No : 45
Karar Tarihi : 30.11.2017
Karar No : 2017/UH.II-3213

BAŞVURU SAHİBİ:
Sami GÜLDAĞLAR,

İHALEYİ YAPAN İDARE:
SGK Kütahya İl Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:
2017/493332 İhale Kayıt Numaralı “Sürücülü Araç Kiralama” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

SGK Kütahya İl Müdürlüğü tarafından 02.11.2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Sürücülü Araç Kiralama” ihalesine ilişkin olarak Sami Güldağlar’ın 18.10.2017 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 26.10.2017 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 01.11.2017 tarih ve 59778 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.10.2017 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2017/2747 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) Bahse konu ihalede, Teknik Şartname’nin “Kiralanacak Araçların Teknik Özellikleri” başlıklı 2’nci maddesinde ihale konusu işin konusunu oluşturan araçların siyah renkte ve Kütahya trafiğine kayıtlı 43 plakalı araçlar olmasının istenildiği, araçların siyah renkte olmasına ilişkin düzenlemenin Teknik Şartname’de istenilen diğer tüm özellikleri sağlayan ancak siyah renk haricinde başka renkteki araçlara sahip firmaların ihaleye katılmasını engellediği, istenilen araçların Kütahya trafiğine kayıtlı 43 plaka araçlar olmasına ilişkin düzenlemenin de ihaleye ülke çapındaki tüm firmaların katılmasını engellediği, oysaki idarelerce gerçekleştirdikleri ihalelerde herkesin ihaleye katılabilmesine imkân tanıyan şekilde fırsat eşitliğinin sağlanması gerektiği, ancak söz konusu düzenleme nedeniyle ihaleye yalnızca ihalenin yapılacağı ilde işyeri adresi bulunan firmaların katılabileceği, ihaleye katılmak isteyenlerin ihaleye katılabilmek için anılan Şartname’de belirtilen özelliklerde yeni (0 km) bir araç satın alması durumunda, bu aracın tescilin firmanın işyeri adres kaydının bulunduğu ildeki Trafik Tescil Müdürlüğünce yapılabileceği, dolayısıyla bu firmaların yeni araç satın alarak 43 plakalı araçlarla ihaleye katılmasının mümkün olmadığı, bahse konu düzenlemelerde belirli bir markanın öne çıkarıldığı, düzenlemelerin Kamu İhale Kanunu’nun “Temel İlkeler” başlıklı 5’inci maddesine ve “Teknik Şartnameler” başlıklı 12’nci maddesine aykırılık teşkil ettiği,

2) Anılan Şartname’nin 6’ncı maddesinde araçları kullanacak olan şoförlerin ihale tarihi itibariyle 60 yaşından gün almamış olmasının istenildiği, söz konusu düzenlemenin 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 28’nci maddesine ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 5’inci maddesine aykırı olduğu, İş Kanunu’nda bir iş yerinde çalıştırılacak olan personele üst yaş sınırlaması getirilmesine ilişkin bir düzenleme bulunmadığı, sadece iş Kanunu’nun 79’uncu maddesi ve Anayasa’nın 49’uncu maddesinde işçilerin yaşının ve sağlık durumunun işin yerine getirilmesine engel teşkil etmesi durumuna ilişkin olarak istisnai düzenlemelerin bulunduğu, dolayısıyla Şartname’de belirtilen yaş sınırlamasının emeklilik yaşı gelmeyen ve çalışmak isteyen kişilerin çalışmasını engeller mahiyette olduğu, ayrıca söz konusu düzenlemelerin Anayasa’nın 10’uncu, 48’inci ve 49’uncu maddeleri yönünden de aykırılık teşkil ettiği, şoföre ilişkin getirilen yaş sınırlamasının kişilerin çalışma hakkının sınırlandırılmasına neden olduğu ve Teknik Şartname’de yer almaması gerektiği, yukarıda sözü edilen gerekçelerle ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

İdari Şartname düzenlemelerinden ihale konusu işin “Sürücülü Araç Kiralama” işi olduğu, işin birim fiyat teklif alınmak suretiyle açık ihale usulüyle ihale edildiği anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. …” hükmü,

Anılan Kanunu’nun “Şartnameler” başlıklı 12’nci maddesinde “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir.

İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.

Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.” hükmü,

Anılan Kanunu’nun “İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği ve idari şartnamede yer alması zorunlu hususlar” başlıklı 27’nci maddesinde “… İdari şartnamede ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur: … e) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri. …” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teknik şartname” başlıklı 16’ncı maddesinde “ (1) İşin teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren bir teknik şartname hazırlanarak ihale dokümanına dahil edilir. Teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması zorunludur.

(2) Teknik şartnamede, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamede teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.

(3) Teknik şartnamenin idare tarafından hazırlanması esastır. Ancak, işin özelliğinin gerektirdiği hallerde ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla teknik şartname, Kanun hükümlerine uygun olarak danışmanlık hizmet sunucularına hazırlattırılabilir.

(4) Teknik şartnamede ihale konusu işte kullanılacak makine, malzeme ve ekipmanın kullanım kılavuzlarına yönelik düzenleme yapılabilir.” hükmü yer almaktadır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 28’inci maddesinde “… (2) Yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirmesinde aranılacak kriterlerin, ihale veya ön yeterlik ilanı ile idari şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde ya da davet yazısında belirtilmesi zorunludur. …” hükmü ile “Sözleşmenin yürütülmesi aşamasındaki mesleki ve teknik yükümlülüklere yönelik düzenlemeler” başlıklı 30’uncu maddesinde “(1) Ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede yeterlik kriteri olarak belirlenmeyen, ancak sözleşmenin yürütülmesi aşamasında işin yerine getirilmesi için gerekli olduğu öngörülen mesleki ve teknik yükümlülüklere yönelik düzenlemeler teknik şartnamede yer alır. Bu düzenlemelerde, işin niteliği ile bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri esas alınır. Bu yükümlülüklere ilişkin olarak yüklenici tarafından hangi belgelerin idareye sunulması gerektiğinin teknik şartnamede açıkça düzenlenmesi zorunludur…” hükmü yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: …d) Bu Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri, sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %25’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. Konsorsiyum ortağının teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde ise, belgeyi sunduğu kısım veya kısımlar için iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.

7.6. …” düzenlemeleri yer almaktadır.

Teknik Şartname’nin “İş Adı ve Konusu” başlıklı 1’inci maddesinde “Bu şartname, Kütahya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ve İl Müdürlüğümüze bağlı Merkez Müdürlüklerimizin resmi hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla 02/01/2018-31/12/2020 tarihleri arasında akaryakıt idaremize ait, diğer tüm giderleri (işletme, bakım, onarım, muayene, v.s.) yükleniciye ait olmak üzere 3 (üç) adet sürücülü binek sedan otomobil kiralama hizmet alımı işini kapsamaktadır.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Kiralanacak Araçların Teknik Özellikleri” başlıklı 2’nci maddesinde “3 (üç) adet Binek Sedan Araç İçin İstenilen Özellikler;

1

Cinsi

Binek Otomobil Sedan

2

Yakıt Türü

Euro Dizel

3

Motor Hacmi

En az 1400 – 1600cc arası

4

Şanzıman-Vites

Manuel

5

Camlar-Yan Aynalar

Ön ve Arka cam Elektrikli –Aynalar Elektrikli

6

Müzik Düzeni

Radyo ve CD Çalar

7

Direksiyon

Hidrolik

8

Fren

ABS Sistemi

9

Klima

Manuel/dijital klimalı

10

İç Mekân

Deri döşeme veya kumaş olacak

11

Hava yastığı

Sürücü ve yolcu ön hava yastığı +  ve Yolcu Yan hava yastıkları (6 adet hava yastığı)

12

Ekstra donanımlar

Hız kontrol sistemli (cruise control), Karanlık-yağmur-park sensörlü ve yol bilgisayarlı olacaktır.

13

Kilit Sistemi

Uzaktan kumandalı merkezi kilitleme sistemi

14

Renk

Siyah orijinal renkte olup sonradan kaplama yapılmayacaktır.

15

Yakıt Deposu

En az 49 lt olacaktır.

16

Modeli

En az 2017 Model Karayolları Uygunluk Belgeli

17

KM

0 km kullanılmamış olacaktır.

18

Menşei

Taşıt kanununun 10.Maddesi gereği en az % 50 yerli meşei olacaktır.

19

Plaka

Kütahya Trafiğine kayıtlı 43 plakalı olacaktır.

a) Yukarıda tabloda tanımlanan teknik özellikler taşıtlar üzerinde orijinal olarak ( fabrika çıkışı ) yer alacak olup, sonradan ilaveler olmayacaktır. Ön ve arka koltuklarda emniyet kemeri bulunacaktır. Araçlarda LPG olmayacaktır…” düzenlemeleri ile,

“Yükleniciden Araçlarla İlgili İstenen Belgeler” başlıklı 3’üncü maddesinde “a) İhaleye çıkılan toplam 3 (üç) araçtan en az 2(iki) adet araç yüklenicinin kendi öz malı olacaktır.

b) Kiralayacağı araçlar için noter onaylı kira sözleşmesi ve kendi fotokopilerini sözleşme imzalandıktan sonra ve işe başlamadan önce yazılı olarak İdare’ye vereceklerdir. Kira sözleşmelerinde araçların bu ihale kapsamında çalıştırılacağı belirtilecektir.

c) Yüklenici, araçların teslimi sırasında, sigorta poliçelerinin idarece aslı görülerek onaylanmış birer fotokopisini teslim edecektir.” düzenlemeleri yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan hükümler doğrultusunda idarelerin gereksinimlerini Kamu İhale Kanunu’nun 5’nci maddesinde yer alan temel ilkeler doğrultusunda belirlemekle yükümlü olduğu, ihtiyacı olan hususların tespiti noktasında da belli bir serbestiye sahip olmakla beraber yeterliğe ilişkin belirlenen kriterlerin ihaleye katılımı ve rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde tespit edilmemesi gerektiği, ayrıca Teknik Şartname’de belirlenecek teknik kriterlerin de verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması gerektiği anlaşılmaktadır.

İhale dokümanı düzenlemelerinden, ihale konusu işin alımı gerçekleştiren idarenin resmi hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla 3 (üç) adet binek otomobilin kiralanması ve araçları kullanmak üzere 3 şoförün çalıştırılması işi olduğu, araçlarda bulunması istenilen teknik özelliklere ve aracı kullanmak üzere ihtiyaç duyulan personele ilişkin düzenlemelere Teknik Şartname’de yer verildiği, ayrıca kiralanan veya isteklilerin kendi malı olan araçlara ilişkin isteklilerce sunulması gereken belgelere de yine Teknik Şartname’de yer verildiği, söz konusu belgelerin sözleşme imzalandıktan sonra ve işe başlamadan önce idareye teslim edilmesi gerektiği, dolayısıyla araçlara ilişkin Teknik Şartname’de belirtilen özelliklerin ihaleye katılım aşamasında sağlanması gereken yeterlik kriterleri olarak belirlenmediği, bir diğer ifadeyle, isteklilerin ihale konusu işi oluşturan araçların istenilen özelliklerde olup olmadığını tevsik eden belgeleri ihaleye katılım aşamasında sunmasının zorunlu olmadığı,

Söz konusu araçlar için istenilen niteliklere ve teknik özelliklere ilişkin Teknik Şartname’nin “Kiralanacak Araçların Teknik Özellikleri” başlıklı maddesinde yer alan belirlemelerin geniş çerçevede ve sayı aralıkları belirtilerek yapıldığı, bununla birlikte araçların Kütahya trafiğine kayıtlı 43 plakalı araçlar olması ve araçların siyah renkte olmasına ilişkin düzenlemelere yer verildiği tespit edilmiştir.

Yukarıda aktarılan hükümler ve ihale dokumanı düzenlemeleri çerçevesinde, bahse konu ihalede araçlara ilişkin Teknik Şartname’de belirtilen özelliklerin ihaleye katılım aşamasında sağlanması gereken yeterlik kriterleri olarak belirlenmediği, dolayısıyla araçların ihale konusu alımı gerçekleştiren idarenin bulunduğu ilin plakasına sahip olması (43 plaka) ve araçların siyah renkte olmasına ilişkin düzenlemenin bahse konu ihaleye katılım aşamasında teklif vermeye engel olmadığı, nitekim idarece araçların 0 km özellikte olmasının istendiği, dolayısıyla yüklenicinin hiç kullanılmamış araçla hizmeti yerine getirmesi gerektiğinden, aracın rengine ilişkin belirlemenin yükleniciye ayrıca bir maliyet oluşturmayacağı, kaldı ki ihale konusu edilen ihtiyacın asıl sahibi olan idarenin hizmetin gereğine, süresine ve niteliğine göre ihale konusu hizmet işi kapsamında kullanılacak olan araçların özelliklerine ilişkin düzenleme yapabileceği ve bunların sonuçları ile ilgili sorumluluğun idareye ait olduğu hususu da dikkate alındığında, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

Teknik Şartname’nin “Sürücülerde (Şoförlerde) bulunması gereken özellikler” başlıklı 6’ncı maddesinde “… k) Çalışacak şoför personelin yaşı ihale tarihi itibari ile 60 yaşından gün almamış olacaktır…” düzenlenmesi yer almaktadır.

2709 sayılı Anayasa’nın 10’uncu maddesinde “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.” hükmü ile,

48’inci maddesinde herkesin, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahip olduğuna, 49’uncu maddesinde ise çalışmanın herkesin hakkı ve ödevi olduğu belirtilerek çalışma hayatına ilişkin devletin bazı sorumluluklarına yer verilmiş, 50’nci maddesinde de çalışanı koruma amacına yönelik olarak kimsenin yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamayacağı hüküm altına alınmıştır.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 5’inci maddesinde, iş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamayacağı belirtilmiş, aynı Kanun’un 71’inci maddesinde ise kural olarak on beş yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılmasının yasak olduğu hüküm altına alınmış, ancak çalışma üst yaşına ilişkin kısıtlayıcı veya emredici herhangi bir hükme anılan Kanun’da yer verilmemiştir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “Yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları” başlıklı 28’inci maddesinde ise “Yaşlılık sigortasından sigortalıya sağlanan haklar şunlardır:

a) Yaşlılık aylığı bağlanması.

b) Toptan ödeme yapılması.

İlk defa bu Kanuna göre sigortalı sayılanlara;

a) Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olmaları ve en az 9000 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartıyla yaşlılık aylığı bağlanır. Ancak, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için prim gün sayısı şartı 7200 gün olarak uygulanır.

b) (a) bendinde belirtilen yaş şartı;

1) 1/1/2036 ilâ 31/12/2037 tarihleri arasında kadın için 59, erkek için 61,
2) 1/1/2038 ilâ 31/12/2039 tarihleri arasında kadın için 60, erkek için 62,
3) 1/1/2040 ilâ 31/12/2041 tarihleri arasında kadın için 61, erkek için 63,
4) 1/1/2042 ilâ 31/12/2043 tarihleri arasında kadın için 62, erkek için 64,
5) 1/1/2044 ilâ 31/12/2045 tarihleri arasında kadın için 63, erkek için 65,
6) 1/1/2046 ilâ 31/12/2047 tarihleri arasında kadın için 64, erkek için 65,
7) 1/1/2048 tarihinden itibaren ise kadın ve erkek için 65,

olarak uygulanır. Ancak yaş hadlerinin uygulanmasında (a) bendinde belirtilen prim gün sayısı şartının doldurulduğu tarihte geçerli olan yaş hadleri esas alınır…” hükmü yer almaktadır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 40’ıncı maddesinde, ihale konusu işin niteliği esas alınarak, çalıştırılması öngörülen personelin sayısı ve niteliklerinin dokümanda belirtileceği, ancak idare tarafından ihaleye katılım ve yeterlik kriteri olarak, personel çalıştırıldığına, çalıştırılacağına veya personelin sayısı ya da niteliklerine ilişkin belge istenemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Aktarılan Yönetmelik hükmü uyarınca, personelin sahip olması gereken niteliklere ilişkin olarak belirleme yapma hususunda idarenin takdir yetkisinin bulunduğu anlaşılmaktadır. Ancak eğitim, iş deneyimi, fiziksel özellikler, yaş gibi personele yönelik niteliklere ilişkin olarak idarece yapılacak düzenlemelerin emredici mevzuat hükümlerine aykırı olmaması ve ihale konusu işin niteliğinin gerektirdiği ölçüde olması zorunluluk arz etmektedir. Dolayısıyla ihale dokümanında yer alan personelin niteliğine yönelik her kısıtlayıcı düzenlemenin çalışma hakkını sınırlayan hukuka aykırı düzenlemeler olarak görülmemesi, bu yöndeki niteliklerin, işin gerekliliği ile uyumundaki ölçüye bakılması gerektiği düşünülmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı ihalesi olmadığı, ihale konusu asıl işin idarenin resmi hizmetlerinin yürütümünde kullanılması için gerekli olan araçların temin edilmesi ihtiyacından doğduğu, ihale tarihi itibari ile 60 yaşından gün almamış olma şartı getirilen personele ihale konusu işi oluşturan araçların kullanılması için ihtiyaç duyulduğu, araç kullanımı esnasında gerek can güvenliği gerek mal güvenliği açısından aracı kullanan kişilerin dikkat, fiziksel yetenek ve refleks kabiliyetinin önemli olduğu, aynı zamanda personelin yaşı ile hareketi ve fiziksel kabiliyeti arasındaki ilişki de göz önünde bulundurulduğunda, şoförler için 60 yaşından gün almamış olma şartı getirilmesine ilişkin düzenlemenin idarenin ihtiyaçları doğrultusunda ve işin etkin, verimli ve güvenli bir biçimde yürütülebilmesini amaçlar nitelikte olduğu, söz konusu düzenlemenin işin mahiyetine uygun ve ölçülü bir kriter olduğu anlaşıldığından, personelin niteliğine yönelik düzenlemeler hususunda idarenin takdir yetkisini kullanarak yapmış olduğu işlemin mevzuata uygun olduğu, bu itibarla, başvuru sahibinin bu iddiasının da yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.