Pazartesi, Temmuz 15, 2024
Araç Kiralama

Araç kiralama ihalelerinde aylık kiralama bedelinin kasko sigorta değerinin %2’sini aşmaması nasıl değerlendirilmeli ?

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2020/001
Gündem No : 66
Karar Tarihi : 08.01.2020
Karar No : 2020/UH.II-61

BAŞVURU SAHİBİ:

Özkaya İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/486170 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü Sınırları Dahilinde Makine ve İkmal Başmühendisliği, Tesisler Bakım Başmühendisliği ve İşletmeler Başmühendisliği Emrinde, Yakıt Hariç Şoförlü Taşıt Kiralanması İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından 04.11.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü Sınırları Dahilinde Makine ve İkmal Başmühendisliği, Tesisler Bakım Başmühendisliği ve İşletmeler Başmühendisliği Emrinde, Yakıt Hariç Şoförlü Taşıt Kiralanması İşi” ihalesine ilişkin olarak Özkaya İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.nin 25.11.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 04.12.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 09.12.2019 tarih ve 52939 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.12.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/1579 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, tekliflerinin kısmi teklife açık bahse konu ihalenin 2’nci kısmında “13 / ÖZEL – İşletmeler Başmüh. Pikap (Bir Sürücülü) (4 Adet x 12 Ay = 48 Ay )” iş kalemi için teklif edilen 7.419,00 TL’lik teklifinin Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın (2019) Ocak ayı itibarıyla uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigorta değerinin %2’sine (1.910,92 TL), şoför giderleri için brüt asgari ücretin %50 artırımlı tutarının (4.889,10 TL) ilave edilmesi suretiyle hesaplanacak tutarı (6.800,02 TL) aşması nedeniyle,

3’üncü kısmında “13 / ÖZEL – İşletmeler Başmüh. Pikap (Bir Sürücülü) (4 Adet x 12 Ay = 48 Ay )” iş kalemi için teklif edilen 7.419,00 TL’lik teklifinin Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın (2019) Ocak ayı itibarıyla uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigorta değerinin %2’sine (1.910,92 TL), şoför giderleri için brüt asgari ücretin %50 artırımlı tutarının (4.889,10 TL) ilave edilmesi suretiyle hesaplanacak tutarı (6.800,02 TL) aşması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı,

İtirazen şikâyetlerinin konusunun kısmi teklifin kalem bazında değil, kısım toplamı bazında değerlendirilmesi gerektiği, İdari Şartname’nin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 20’nci maddesinden söz konusu hususun anlaşıldığı,

Bakanlar Kurulu Kararına göre 2’nci kısım ve 3’üncü kısım için teklif edilebilecek en yüksek toplam teklif tutarlarının sırasıyla 2.189.100,92 TL ve 1.914.146,64 TL olduğu, kendilerinin teklif bedellerinin sırasıyla 2.129.016,00 TL ve 1.809.876,00 TL olduğu,

Mevzuata göre, teklif bedellerinin, 2’nci ve 3’üncü kısımlar için aylık ve yıllık toplam teklif bazında sürücüsüyle birlikte verebilecekleri %50 artırımlı asgari işçilik bedelinin ve araç Ocak ayı motorlu kara taşıtları kasko değerinin %2’sinin toplam değerinin altında kaldığı,

İdare tarafından şikâyet başvurusuna verilen cevapta, teklif edilen araçların ayrı ayrı kasko değerinin %2’sini aşmayacak şekilde verilmesi gerektiğinin ve tekliflerin değerlendirilme aşamasında da taşıtların her biri için ayrı ayrı hesaplanması gerektiği, ihale konusu işin birim fiyatlı bir iş olması nedeniyle uygulama aşamasında idarenin ihtiyacına ve işin gereğine göre herhangi bir iş kaleminde artışa, diğer bir iş kaleminde ise eksilişe gitmenin mümkün olabildiği, bu durumun ihale sürecinde ve tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında bilinmesinin mümkün olmadığı, şikâyet dilekçesinde teklif edilen her bir aracın teklif bedeli için değil, teklif edilen ve söz konusu sınırlamaya tabi olan araçların tamamının aylık kiralama bedelleri toplamının, bu araçların kasko değerleri toplamının %2’sini aşmaması gerektiği şeklinde değerlendirilmesinin talep edildiği, ancak, isteklinin iş kalemi bazında %2 + %50 sınırını aşması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı, bir iş kaleminde iş artışı yapılması, diğer iş kalemlerinde ise azalışa gidilmesi halinde Bakanlar Kurulu Kararına aykırı bir durumun oluşabileceği ve kamu zararına neden olabileceği, bu şekilde yapılan bir değerlendirmenin hatalı bir yaklaşım olacağı ve sözleşmenin uygulanması aşamasında uyuşmazlığa neden olabileceği ifade edilerek şikâyet başvurusunun reddedildiği, idarenin bu değerlendirmesinin hatalı olduğu

İsteklinin iş kalemi bazında %2 + %50 sınırını aşması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı iş kaleminde iş artışı yapılması, diğer iş kalemlerinde ise azalışa gidilmesi halinde Bakanlar Kurulu Kararına aykırı bir durumun oluşabileceği ve kamu zararına neden olabileceği, bu şekilde yapılan bir değerlendirmenin hatalı bir yaklaşım olacağı ve sözleşmenin uygulanması aşamasında uyuşmazlığa neden olabileceği,

İhalenin kısmi teklif olup olmaması ayrımına gidilmeksizin toplam sözleşme bedelinin %20 artırılmasının kamu zararına yol açmayacağı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun “Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi” başlıklı 24’üncü maddesinde “Mal ve hizmet alımlarıyla yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş;

a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

Şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10’una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20 ‘sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir…” hükmü yer almaktadır.

Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller’in “Genel esaslar” başlıklı 6’ncı maddesinde “…(2) Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermayelerin (Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile TBMM Genel Sekreterliği hariç) hizmetleri için ihtiyaç duyulan binek, station-wagon, arazi binek, kaptı kaçtı, panel ve pick-up tipi taşıtların (fiilen arazi üzerinde çalışan arazi binek ve pick-up’lar hariç) hizmet alımı yöntemiyle ediniminde;

a) Şoför giderleri hariç yapılan taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedeli (katma değer vergisi hariç, her türlü bakım-onarım, sigorta ve benzeri giderler dahil), taşıtın Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın ocak ayı itibarıyla uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigortası değerinin %2’sini aşmayacaktır.

b) Şoför giderleri dahil yapılan taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedeli, (a) bendine göre tespit edilecek tutara yürürlükteki brüt asgari ücretin yüzde elli artırımlı tutarının ilave edilmesi suretiyle hesaplanacak tutarı aşmayacaktır.

c) Şoför gideri dahil taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedeli hesabında yemek, yol, resmi tatil ücreti vb giderleri de dahil yürürlükte bulunan brüt asgari ücretin yüzde elli artırımlı tutarı esas alınacak, işveren maliyeti kapsamında yer alan sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası işveren payı (%20,5) ve işsizlik sigortası işveren payı (%2) ile işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler (%4) ise idarelerce ayrıca ödenecektir.”

(3) İkinci fıkranın (a) bendinde belirlenen oranı, idareler ve taşıt cinsleri itibarıyla %20’ye kadar arttırmaya ve eksiltmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

(4) İkinci fıkra çerçevesinde hizmet alımı yöntemiyle edinilemeyen taşıtlar ile Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellerde yer alan makam ve hizmetler için edinilecek taşıtların temininde satın alma yöntemi tercih edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Karayolları 2 Bölge Müdürlüğü Sınırları Dahilinde Makine ve İkmal Başmühendisliği, Tesisler Bakım Başmühendisliği ve İşletmeler Başmühendisliği Emrinde, Yakıt hariç Şoförlü Taşıt Kiralanması İşi

b) Miktarı ve türü:

Makine ve İkmal Başmühendisliği Emrinde yakıt hariç Şoförlü Taşıt Kiralanması işinin 23 adet Panel, 25 adet Pikap, 23 adet Binek araç ile gerçekleştirilmesidir.

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü Sınırları Dahilinde ( İzmir, Aydın, Denizli, Uşak, Muğla, Manisa, Ödemiş, Ayvalık Şb. Şeflikleri, İşletmeler Başmühendisliği, Makine ve İkmal Başmühendisliği) ve İdarenin İzni Alınarak Gerektiğinde Bölge Sınırları Dışında.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 20’nci maddesinde “20.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

20.2. Kısmi teklife ilişkin açıklamalar

20.2.1.

Bu ihaledeki kısım sayısı 3 dür. İhale kısımlarına ilişkin koşullar altta düzenlenmiştir;

İstekliler, kısımın tamamını kapsamak şartıyla her kısıma ayrı ayrı teklif verebilecekleri gibi; isterlerse kısımlardan BİR VEYA BİR KAÇINA DA teklif verebileceklerdir. İstekliler teklif verecekleri kısım ya da kısımlara göre teklif mektuplarını tanzim edeceklerdir. Kısım içinde kısmi teklif verilemeyecektir. Tekliflerin değerlendirilmesinde her kısmın tamamı için verilen fiyatlar dikkate alınacaktır. İhale üzerinde bırakılan istekliler ile üzerinde kalan kısımların her biri için ayrı ayrı sözleşme imzalanacaktır. Üzerine birden fazla kısmın ihale edilmesi durumunda ayrı ayrı sözleşme imzalanacaktır.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında mevzuatı gereğince yapılacak her türlü ulaşım, vergi, resim, harç giderleri, Araçların Bakım-Onarım, yedek parça, Trafik Sigortası ve Kasko giderleri dahil araç ve sürücünün tüm giderleri (yakıt hariç) teklif fiyatına dahildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1.

Kiralanacak taşıtların tamamına ATS (Araç Takip Sistemi) takılacak ve bu taşıtların takibi (tarih, güzergâh, yapılan km vb.) İdare’ce yapılacaktır. ATS takılması ve işletilmesi ile ilgili tüm harcamalar yüklenici tarafından karşılanacaktır. ATS takibi için oluşturulan şifre İdare’ye verilecek, ATS takılı olmayan taşıt iş başı yaptırılmayacaktır.

Yüklenici, taşıt için kurmuş olduğu ATS’ye ait bilgileri ve izlemeyi sağlayacak teknik bilgileri İdare’ye teslim edecektir.

Hizmet süresince Sürücü ve araçların tüm giderleri (YAKIT HARİÇ) yüklenici tarafından karşılanacaktır. Binek ve panel araçlar için şoför ücreti hesaplanırken yürürlükte bulunan Brüt Asgari ücretin %10 (Yüzde On), Pikap için şoför ücreti hesaplanırken yürürlükte bulunan Brüt Asgari ücretin %15 (Yüzde Beş), artırımlı tutarı esas alınacak olup; İşverene maliyeti kapsamında yer alan, işveren payına ilişkin ödemeler, %4 sözleşme gideri dahil olmak üzere isteklilerce teklif edilecek fiyata dahil edilecektir. Araçların yakıtları İdare tarafından karşılanacaktır.

Taşıtın aylık kiralama bedeli hesaplanırken (her türlü bakım-onarım, sigorta ve benzeri giderler dahil), Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın Ocak ayı itibariyle uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigortası değerinin % 2’sini aşmayacaktır.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Bu madde boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

Bahse konu Şartname’nin “Diğer hususlar” başlıklı 47’nci maddesinde “47.1.

İstekliler; ihale esnasında teklif zarfı içinde, araçlara ait marka, model, model yılı ve adet bilgilerini gösteren listeyi vermek zorundadırlar…” düzenlemesi yer almaktadır.

Söz konusu Şartname’nin “EK” başlıklı maddesinde aşağıdaki tablo yer almaktadır.

2. KISIM (2. KISIM)

Sıra No Açıklama Birimi Miktarı

1 10 / ÖZEL – Tes. ve Bakım Başmüh. Panel, (10 Adet x 12 Ay = 120 Ay) ay 120

2 13 / ÖZEL – Tes. ve Bakım Başmüh .Pikap (Bir Sürücülü) (8 Adet x 12 Ay = 96 Ay) ay 96

3 14 / ÖZEL – Tes. ve Bakım Başmüh. Pikap (İki Sürücülü) (2 Adet x 12 Ay = 24 Ay) ay 24

4 15A / ÖZEL – Tes. ve Bakım Başmüh. Pikap (Dört Sürücülü) (2 Adet x 12 Ay = 24 Ay) ay 24

3. KISIM (3. KISIM)

Sıra No Açıklama Birimi Miktarı

1 10 / ÖZEL – İşletmeler Başmüh. Panel ( 5 Adet x 12 Ay = 60 Ay) ay 60

2 10A / ÖZEL – İşletmeler Başmüh. Panel (Turuncu Giydirilmiş) ( 3 Adet x 12 Ay = 36 Ay) ay 36

3 13 / ÖZEL – İşletmeler Başmüh. Pikap (Bir Sürücülü) (4 Adet x 12 Ay = 48 Ay ) ay 48

4 15 / ÖZEL – İşletmeler Başmüh. Pikap (Üç Sürücülü) (5 Adet x 12 Ay = 60 ay) ay 60

İdarece ihale dokümanı kapsamında verilen birim fiyat teklif cetveli standart formu aşağıdaki şekildedir.

2. KISIM

A1 B2

Sıra No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması6 Birimi Miktarı Teklif Edilen4 Birim Fiyat Tutarı

1 10 / ÖZEL – Tes. ve Bakım Başmüh. Panel, (10 Adet x 12 Ay = 120 Ay) ay 120,000

2 13 / ÖZEL – Tes. ve Bakım Başmüh. Pikap (Bir Sürücülü) (8 Adet x 12 Ay = 96 Ay) ay 96,000

3 14 / ÖZEL – Tes. ve Bakım Başmüh. Pikap (İki Sürücülü) (2 Adet x 12 Ay = 24 Ay) ay 24,000

4 15A / ÖZEL – Tes. ve Bakım Başmüh. Pikap (Dört Sürücülü) (2 Adet x 12 Ay = 24 Ay) ay 24,000

KISIM TOPLAM TUTARI (K.D.V Hariç)

3. KISIM

A1 B2

Sıra No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması6 Birimi Miktarı Teklif Edilen4 Birim Fiyat Tutarı

1 10 / ÖZEL – İşletmeler Başmüh. Panel ( 5 Adet x 12 Ay = 60 Ay) ay 60,000

2 10A / ÖZEL – İşletmeler Başmüh. Panel (Turuncu Giydirilmiş) ( 3 Adet x 12 Ay = 36 Ay) ay 36,000

3 13 / ÖZEL – İşletmeler Başmüh. Pikap (Bir Sürücülü) (4 Adet x 12 Ay = 48 Ay ) ay 48,000

4 15 / ÖZEL – İşletmeler Başmüh. Pikap (Üç Sürücülü) (5 Adet x 12 Ay = 60 ay) ay 60,000

KISIM TOPLAM TUTARI (K.D.V Hariç)

GENEL TOPLAM B2

Teknik Şartname’nin “İşin adı ve kapsamı” başlıklı 1’inci maddesinde “1.1 İŞİN ADI: Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü hizmetlerinde çalıştırılmak üzere muhtelif cinslerde şoförlü taşıt kiralanması işi.

1.2 İŞİN KAPSAMI: Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü Sınırları Dahilinde ( İzmir, Aydın, Denizli, Uşak, Muğla, Manisa, Ödemiş, Ayvalık Şb. Şeflikleri, Otoyol Bakım ve İşletme Şeflikleri, Makine ve İkmal Başmühendisliği) ve İdarenin İzni Alınarak Gerektiğinde Bölge Sınırları Dışında 01.01.2020 – 31.12.2020 tarihleri arasında; resmi hizmetler, kontroller ve nöbetçi taşıt olarak kullanılmak üzere 19 adet binek 4 yolcu kapasiteli otomobil, 23 adet panel, 25 adet pikap ve 4 adet 8 yolcu kapasiteli binek toplam 71 adet şoförlü taşıt kiralanacaktır. Bu Şartname ve ekleri “İdari Şartname” ile “Sözleşmenin” bir parçası olup, her biri diğerinin tamamlayıcısı olarak birlikte kullanılır.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “TAŞITLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ:” başlıklı 3.1’inci maddesinde “3.1.1 Taşıtların tamamı motorin (dizel) yakıtlı olacaktır.

3.1.2 19 adet binek otomobil: Sedan, 2017 model ve üstü, silindir hacmi 1600 cc’yi aşmayacaktır. Aracın ağırlığı 1200 kg. ve üzeri olacaktır. Aracın rengi beyaz veya gri tonlarında olacaktır.

3.1.3 8 kişilik 4 adet 2017 Model otomobil Silindir hacmi 2000 cc’yi aşmayacaktır.

3.1.4 23 adet panel: 2016 model ve üstü olacaktır.

3.1.5 25 adet pikap: 500 kg yük taşıma kapasiteli, 2016 model ve üstü olacaktır.

3.1.6 Taşıtlar aşağıda belirtilen şartlara uygun olacaktır;

3.1.6.1.1 237 Sayılı Taşıt Kanunu, 2006/10193 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliği ile 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanununu ve Yönetmeliğine uygun olacaktır.

3.1.6.2 237 Sayılı Taşıt Kanunu 10.maddesi ve 2006/10193 sayılı hizmet alımı suretiyle taşıt edinilmesine ilişkin esas ve usullerin anlatıldığı Bakanlar Kurulu Kararının 4. ve 6. maddesi gereği; Yabancı menşeli binek ve station-wagon cinsi taşıtlar kiralanamaz. Yerli muhteva oranı % 50’nin altında kalan taşıtlar yabancı menşeli sayılır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğünce yerli muhteva oranı % 50’nin üzerinde olduğu belirlenen binek ve station-wagon cinsi taşıtlar kiralanabilecektir. Yüklenici; sözleşme imzalandıktan sonra sözleşme hükümleri geçerli olmak ve ek ücret talep etmemek kaydıyla daha üst model taşıtla hizmet verebilir.

3.1.6.3 Taşıtlar AİTM ile tanımlanan şartlara uygun olarak imal edilmiş olacaktır.

3.1.6.4 Taşıtlar, Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde belirtilen, standartlara uygun nitelikte ve sayıda kullanılabilir durumda araç, gereç, malzeme ile donatılmış olacaktır.

3.1.6.5 Taşıtlarda klima, kalorifer sistemi ve esaslara uygun olarak koltuklarında emniyet kemeri bulunacaktır.

3.1.6.6 Taşıtlarda, Karayolları Trafik Kanununda ve Yönetmeliğinde öngörülen hükümler çerçevesinde, özellikle kış şartlarında zincir, çekme halatı, takoz bulundurulacak ve belirtilen tarihler arasında kış (kar) lastiği kullanılacaktır.

3.1.6.7 Taşıtlar, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği’ne göre insan taşımasında kullanılacak taşıtlar için öngörülen bütün vasıflara haiz olacaktır. Taşıtların eksik, arızalı veya yetersiz herhangi bir aksamı bulunmayacaktır.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin 4.1.1’inci maddesinde “4.1.1 Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerin Belirlendiği 2006/10193 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 02.10.2014 tarihli ve 29137 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2014/6814 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümlerine uyulacaktır. Buna göre bu ihale kapsamında taşıtların yakıtları İdare tarafından karşılanacaktır. Motorin İdare’nin Bölge, Şube ve Bakım ve İşletme Merkezlerinde bulunan Akaryakıt İstasyonlarından karşılanacaktır. ” düzenlemesi,

Bahse konu Şartname’nin “ŞOFÖRLÜ TAŞIT KİRALAMA BEDELİ:” başlıklı 4.2’nci maddesinde “02.10.2014 tarih ve 29137 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 15.09.2014 tarih ve 2014/6814 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre;

A- Taşıtın aylık kiralama bedeli (katma değer vergisi hariç, her türlü bakım-onarım, sigorta ve benzeri giderler dahil), taşıtın Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın Ocak ayı itibariyle uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigortası değerinin % 2’sini aşmayacaktır.

B- Şoför giderleri dahil yapılan bu ihalede aylık kiralama bedeli, (a) bendine göre tespit edilecek tutara yürürlükteki brüt asgari ücretin yüzde elli artırımlı tutarının ilave edilmesi suretiyle hesaplanacak tutarı aşmayacaktır. Bu miktardan daha yüksek olan teklif birim fiyatlar değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Maliye Bakanlığı’nın 9/4/2015 Tarihli ve 3518 Sayılı Mütalaasında, aylık kiralama bedeli hesabında yemek, yol, resmi tatil ücreti vb. giderleri de dahil yürürlükte bulunan brüt asgari ücretin yüzde elli artırımlı tutarının esas alınması, işveren maliyeti kapsamında yer alan sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası işveren payı (% 20,5) ve işsizlik sigortası işveren payı (% 2 ) ile işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderlerinin (% 4 ) ise idarelerce ayrıca ödenmesi gerektiğini mütalaa etmiştir.” düzenlemesi,

Söz konusu Şartname’nin “TEKLİF FİYATINA DAHİL OLAN GİDERLER:” başlıklı 4.4’üncü maddesinde “4.4.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında mevzuat gereğince yapılacak her türlü ulaşım, vergi, resim, harç giderleri, taşıtların bakım, onarım ve yedek parça giderleri dahil taşıt ve şoförün tüm giderleri teklif fiyata dahildir.

4.4.2. Yukarıdaki maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

4.4.3. Hizmet süresince şoför ve taşıtların yakıt hariç diğer giderleri isteklilerce teklif edilecek fiyata dahildir. Taşıtların yakıtları İdare tarafından karşılanacaktır. Şoförler için yemek bedeli veya yol gideri adı altında herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “FAZLA ÇALIŞMA VE ÖDEME” başlıklı 6’ncı maddesinde “6.1. Bu ihale kapsamında çalışan şoförlerin aylık maaşları yürürlükteki Brüt Asgari Ücretin bineklerde ve panellerde %10, pikaplarda %15 oranında artırılarak ödenecektir. Şoförün maaşı artırımlı ödenmeyecek ise bu madde çıkarılacaktır.

6.2. Yüklenici tarafından ödenen SGK primi, işsizlik sigorta primi ve sözleşme giderleri ayrıca ödenecektir.

6.3. İdare, ihtiyaç duyması halinde taşıtları yükleniciye önceden haber vererek tabloda verilen çalışma günleri ve İdare’nin belirlemiş olduğu çalışma saatleri dışında fazla çalışma yaptırabilir. Bu durumda taşıt için fazladan bir ödeme yapılmayacaktır. Sürücü için fazla mesai yaptığı gün ve saatlere uygun olarak hesaplanacak fazla mesai saati yürürlükteki yasal mevzuata uygun olarak hesaplanarak ödenecektir.” düzenlemesi,

Sözleşme Tasarısı’nın “İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1. İşe başlama tarihi 01.01.2020; işi bitirme tarihi 31.12.2020

9.2. Bu sözleşmenin uygulanmasında sürelerin hesabı takvim günü esasına göre yapılmıştır.” düzenlemesi yer almaktadır.

15.11.2019 tarihli ihale komisyonu kararında, 04.11.2019 tarihinde yapılan kısmi teklife açık bahse konu ihalede, EKAP üzerinden 13 adet ihale dokümanı indirildiği, 4 istekli tarafından teklif verildiği, kısmi teklife açık ve toplam 3 kısımdan oluşan bahse konu ihalenin 2’nci ve 3’üncü kısımlarının Özkaya İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. tarafından itirazen şikâyete konu edildiği,

İtirazen şikâyete konu 2’nci kısmında 3 istekli tarafından teklif verildiği, idarece hesaplanan aşırı düşük sınır değerinin 1.938.328,56 TL olduğu ve söz konusu sınır değerin altında teklif sunulmadığı, başvuru sahibi Özkaya İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.nin teklifinin, “13 / ÖZEL – Tes. ve Bakım Başmüh. Pikap (Bir Sürücülü) (8 Adet x 12 Ay = 96 Ay)” iş kalemi için teklif edilen 7.419,00 TL’lik teklifinin Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın (2019) Ocak ayı itibarıyla uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigorta değerinin %2’sine (1.910,92 TL), şoför giderleri için brüt asgari ücretin %50 artırımlı tutarının (4.889,10 TL) ilave edilmesi suretiyle hesaplanacak tutarı (6.800,02 TL) aşması nedeniyle, Özaltın Ltd. Şti.nin teklifinin “10 / ÖZEL – Tes. ve Bakım Başmüh. Panel, (10 Adet x 12 Ay = 120 Ay)” iş kalemi için teklif edilen 7.200,00 TL’lik teklifinin Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın (2019) Ocak ayı itibarıyla uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigorta değerinin %2’sine (2.155,60 TL), şoför giderleri için brüt asgari ücretin %50 artırımlı tutarının (4.889,10 TL) ilave edilmesi suretiyle hesaplanacak tutarı (7.044,70 TL) aşması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, ihalenin 2’nci kısmının Tuğra Taşımacılık İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı,

İtirazen şikâyete konu 3’üncü kısmında 4 istekli tarafından teklif verildiği, idarece hesaplanan aşırı düşük sınır değerinin 1.669.104,36 TL olduğu ve söz konusu sınır değerin altında teklif sunulmadığı, Öz-Kaplanlar Ltd. Şti.nin teklifinin, teklif dosyası kapsamında araçlara ait marka, model, model yılı ve adet bilgilerini gösteren listeyi sunmadığından, ihale konusu işe ait birim fiyat teklif mektubunda teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirini tutmadığından ve geçici teminat mektubu fotokopi olarak sunulduğundan geçersiz teklif olarak belirlendiği, başvuru sahibi Özkaya İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.nin teklifinin, “13 / ÖZEL – İşletmeler Başmüh. Pikap (Bir Sürücülü) (4 Adet x 12 Ay = 48 Ay )” iş kalemi için teklif edilen 7.419,00 TL’lik teklifinin Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın (2019) Ocak ayı itibarıyla uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigorta değerinin %2’sine (1.910,92 TL), şoför giderleri için brüt asgari ücretin %50 artırımlı tutarının (4.889,10 TL) ilave edilmesi suretiyle hesaplanacak tutarı (6.800,02 TL) aşması nedeniyle, Özaltın Ltd. Şti.nin “10 / ÖZEL – İşletmeler Başmüh. Panel ( 5 Adet x 12 Ay = 60 Ay)” iş kalemi için teklif edilen 7.200,00 TL’lik teklifinin Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın (2019) Ocak ayı itibarıyla uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigorta değerinin %2’sine (2.155,60 TL), şoför giderleri için brüt asgari ücretin %50 artırımlı tutarının (4.889,10 TL) ilave edilmesi suretiyle hesaplanacak tutarı (7.044,70 TL) aşması nedeniyle ve “10A / ÖZEL – İşletmeler Başmüh. Panel (Turuncu Giydirilmiş) ( 3 Adet x 12 Ay = 36 Ay)” iş kalemi için teklif edilen 7.300,00 TL’lik teklifinin Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın (2019) Ocak ayı itibarıyla uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigorta değerinin %2’sine (2.155,60 TL), şoför giderleri için brüt asgari ücretin %50 artırımlı tutarının (4.889,10 TL) ilave edilmesi suretiyle hesaplanacak tutarı (7.044,70 TL) aşması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, ihalenin 3’üncü kısmının Tuğra Taşımacılık İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı görülmüştür.

Bahse konu ihalenin yakıt hariç şoförlü taşıt kiralanması işi olduğu, yukarıda yer alan birim fiyat teklif cetveli ve İdari Şartname’nin “EK” başlıklı bölümünde yer alan tablo incelendiğinde, taşıt ve şoför maliyetlerinin birlikte aynı satırda yazıldığı, diğer bir ifadeyle araç ve işçilik kalemleri için ayrı ayrı satırların açılmadığı görülmektedir.

Kısmi teklife açık söz konusu ihalenin itirazen şikâyete konu 2’nci kısmında, toplam 4 kalem sürücülü taşıt kiralanmasının bulunduğu, anılan kısımda toplam 10 adet panel ve 12 adet pikap olduğu, bahse konu araçları kullanacak toplam 8 sürücünün istendiği,

İtirazen şikâyete konu 3’üncü kısmında, toplam 4 kalem sürücülü taşıt kiralanmasının bulunduğu, anılan kısımda toplam 8 adet panel ve 9 adet pikap olduğu, bahse konu araçları kullanacak toplam 6 sürücünün istendiği görülmüştür.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri ve ihale dokümanı düzenlemeleri birlikte değerlendirildiğinde, yapılan taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedelinin taşıtın Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın ocak ayı itibarıyla uygulanacak motorlu kara taşıtları kasko değer listesinde yer alan kasko sigortası değerinin %2’sini aşmaması gerektiği, bu çerçevede idarece İdari Şartname’de yapılan düzenleme ile isteklilerin teklif verdikleri araçlara ait marka, model, model yılı ve adet bilgilerini gösteren listenin sunulmasının istenildiği anlaşılmaktadır.

İdari Şartname’nin yukarıda yer verilen 25’inci maddesinde taşıtın aylık kiralama bedeli hesaplanırken (her türlü bakım-onarım, sigorta ve benzeri giderler dahil) Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın Ocak ayı itibariyle uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigortası değerinin %2’sini aşmayacağının düzenlendiği, ayrıca Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller’in “Genel esaslar” başlıklı 6’ncı maddesinin ikinci fıkrası gereğince, taşıt kiralama hizmet alımlarında aylık kiralama bedelinin kasko sigorta değerinin %2’sini aşmaması gerektiği hususunun, teklif edilen her bir aracın teklif bedeli üzerinden değil, teklif edilen ve söz konusu sınırlamaya tabi olan araçların tamamının aylık kiralama bedelleri toplamının, teklif edilen araçların kasko değerleri toplamının %2’sini aşmaması gerektiği şeklinde değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Bahse konu ihale yakıt hariç şoförlü taşıt kiralanması hizmet alımı olup, anılan ihalede, taşıt ve şoför maliyetleri için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılmadığı, taşıt ve şoför maliyetlerinin bir arada aynı satırda düzenlendiği görülmektedir.

Yakıt hariç şoförlü taşıt kiralanması hizmet alımlarında, aylık kiralama bedelinin kasko sigorta değerinin %2’si ile yürürlükteki brüt asgari ücretin yüzde elli artırımlı tutarının ilave edilmesi suretiyle hesaplanacak tutarı aşmaması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca, Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kararı’nın 6’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında “İkinci fıkranın (a) bendinde belirlenen oranı, idareler ve taşıt cinsleri itibarıyla %20’ye kadar arttırmaya ve eksiltmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.” hükmüne yer verilmiş olup, “kasko sigortası değerinin %2’si” oranını idareler ve taşıt cinsleri itibarıyla %20’ye kadar artırmaya ve eksiltmeye Maliye Bakanlığı’nın yetkili olduğu, ihaleyi yapan idarenin bu konuda yetkisinin bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Başvuru sahibi Özkaya İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. tarafından sunulan araç listeleri ve araçları kullanacak şoför sayıları dikkate alınarak kısım toplamı bazında yapılan hesaplamalar sonucunda,

Söz konusu istekli tarafından teklifi kapsamında sunulan araç listesinde yer alan araçların kasko değerlerinin %2’sinin, 2019 yılı Ocak ayı itibariyle uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigortası değerinin % 2’sini aşmadığı,

Ayrıca, anılan ihalenin 2’nci kısmında teklif edilen toplam bedelin (taşıt ve şoför maliyetleri dahil) (2.129.016,00 TL) aylık kiralama bedelinin kasko sigorta değerinin %2’si ile yürürlükteki brüt asgari ücretin %50 artırımlı tutarının ilave edilmesi suretiyle hesaplanan toplam tutarının (2.278.991,52 TL) altında olduğu,

3’üncü kısmında da, teklif edilen toplam bedelin (1.809.876,00 TL) aylık kiralama bedelinin kasko sigorta değerinin %2’si ile yürürlükteki brüt asgari ücretin %50 artırımlı tutarının ilave edilmesi suretiyle hesaplanan toplam tutarının (1.983.494,16 TL) altında olduğu anlaşılmış olup, başvuru sahibi isteklinin teklif bedelinin Bakanlar Kurulu Kararı’nda yer alan hükümlerin sağlanması bakımından yeterli olduğu anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, başvuru sahibi Özkaya İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.nin teklifinin kısmi teklife açık bahse konu ihalenin 2’nci ve 3’üncü kısımlarında değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu itibarla, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

Ayrıca, başvuru sahibinin, sözleşme bedelinin kısmi teklif olup olmaması ayrımına gidilmeksizin toplam sözleşme bedelinin %20 artırılmasının kamu zararına yol açmayacağı yönündeki iddiası incelendiğinde, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun “Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi” başlıklı 24’üncü maddesinde iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan işin sözleşmeye esas proje içinde kalması, idareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması durumunda birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen hizmet alımı sözleşmelerinde, sözleşme bedelinin %20’sine kadar yapılabileceği hüküm altına alınmıştır. İş artışı yapılması hususunun sözleşmenin uygulanması aşamasına ilişkin olduğu ve uygulanabilmesinin söz konusu kriterlere bağlı olduğu görüldüğünden, ihale sürecinde iş artışı yapılıp yapılmayacağına ilişkin olarak bu aşamada herhangi bir değerlendirme yapılmasının yerinde olmayacağı anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, ihalenin itirazen şikâyete konu 2’nci ve 3’üncü kısımlarında başvuru sahibi Özkaya İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.