Pazartesi, Temmuz 15, 2024
Aşırı Düşük

Aşırı düşük açıklama kapsamında isteklilerce sigorta acentelerinden alınan poliçe, fiyat teklifi veya sözleşmeleri imzalayanların imza atmaya yetkili olduğunu gösterir belgeyi sunmaları zorunlu mudur?

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No : 2019/056

Gündem No : 44

Karar Tarihi : 26.12.2019

Karar No : 2019/UH.II-1726

BAŞVURU SAHİBİ:

Binel Güvenlik Eğitim Koruma Hiz. Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ),

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/375528 İhale Kayıt Numaralı “24 Ay Süre ile 197 Kişilik Özel Güvenlik” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ) tarafından 12.09.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “24 Ay Süre ile 197 Kişilik Özel Güvenlik” hizmet alımı ihalesine ilişkin olarak Binel Güvenlik Eğitim Koruma Hiz. Ltd. Şti. tarafından 06.11.2019 tarih ve 46994 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.11.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/1384 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, “24 Ay Süre ile Özel Güvenlik” hizmet alımı ihalesine ilişkin olarak 14.10.2019 tarihli ihale komisyonu kararı ile aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunmayan 5 isteklinin teklifinin idarece reddedildiği, aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunarak kendilerinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak, sınır değerin üzerindeki geçerli teklif sahibi Vaşa Özel Güvenlik Hiz. Ltd. Şti. – 1453 Özel Güvenlik ve Koruma Hiz. A.Ş. İş Ortaklığının ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olarak belirlendiği, teklifleri reddedilen 5 isteklinin idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, bunun üzerine idarece söz konusu 5 isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun bulunarak tekliflerinin değerlendirmeye alındığı ve 30.10.2019 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin Ekol Grup Güvenlik Koruma ve Eğitim Hiz. Ltd. Şti.nin üzerinde bırakıldığı, Metod Özel Güvenlik ve Koruma Hiz. Ltd. Şti.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği,

14.10.2019 tarihli ihale komisyonu kararında da belirtilen aşırı düşük teklif açıklamalarında bulunan mevzuata aykırılıklar gerekçesiyle söz konusu isteklilerin tekliflerinin reddedilmesi gerektiği, şöyle ki;

– İhale üzerinde bırakılan Ekol Grup Güvenlik Koruma ve Eğitim Ltd. Şti., ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Metod Özel Güvenlik ve Koruma Hiz. Tic. Ltd. Şti., Koza Güvenlik Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve BNG Özel Güvenlik Hiz. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarında sigorta giderinin tevsiki için sunulan fiyat tekliflerinin işin süresini kapsamadığı, sigorta maliyeti güncellemesinin yanlış hesaplandığı, araçların “0” km olmadığı, poliçe fiyat tekliflerinde hizmet sunucuna ait bilgi, kaşe ve imzanın bulunmadığı, ayrıca Ekol Grup Güvenlik Koruma ve Eğitim Ltd. Şti. tarafından sunulan fiyat tekliflerinde sigorta şirketinin bölge veya genel müdürlüğünün yetkilendirilmiş kişilerince hizmet sunucusu tarafından verilen fiyata ilişkin teyit işleminin yapılmadığı,

Metod Özel Güvenlik ve Koruma Hiz. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında Polaris Ranger 570 Efi Mid Size araca ait sigortanın tevsiki için sunulan fiyat teklifinin ekinde şirket adına yetki kullanan kişilerin kimler olduğuna ve yetkili olduğuna ilişkin herhangi bir belgenin sunulmadığı,

– Metod Özel Güvenlik ve Koruma Hiz. Tic. Ltd. Şti. ve Koza Güvenlik Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarında MTV giderinin işin süresini kapsamadığı, işin yıllara yaygın olması sebebiyle MTV tutarının güncellenmediği,

İdarenin 14.10.2019 tarihli ihale komisyonu kararında tespit edilen mevzuata aykırılıkların da dikkate alınarak Ekol Grup Güvenlik Koruma ve Eğitim Ltd. Şti., Metod Özel Güvenlik ve Koruma Hiz. Tic. Ltd. Şti., Koza Güvenlik Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve BNG Özel Güvenlik Hiz. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata aykırılıkları nedeniyle söz konusu isteklilere ait tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “ İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır.” hükmü yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.1. Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer aşağıdaki kurallara göre tespit edilir.

79.1.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kar hariç yaklaşık maliyet tutarı sınır değer olarak kabul edilir.

79.2. İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama isteneceği belirtilen hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aşağıdaki düzenlemelere göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

79.2.1. Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur. Aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir.

79.2.2. İstekliler aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini aşağıdaki yöntemleri kullanarak açıklayabilirler.

79.2.2.1. Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, meslek mensubu tarafından muhafaza edilecek ve fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeyecektir. Ancak idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanaklar meslek mensubundan istenebilecektir.

Maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için, fiyat teklifinin mamul/mala ilişkin olması halinde mamul/malın birim fiyatının, tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifinin hizmete ilişkin olması halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta tespit edilen toplam birim maliyetin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.2.2.2. Merkezi Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Ülke Çapında Sunulan Mal ve Hizmetlere İlişkin Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin merkezi kamu kurum ve kuruluşları tarafından ülke çapında sunulan mal ve hizmetlere ilişkin fiyat tarifeleri veya istekliye verilmiş fiyat teklifleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu yöntemle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için kullanılan fiyatların ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.

79.2.2.3. Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından İlan Edilen Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan edilmiş fiyat tarifeleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için ilan edilen fiyatların ihalenin ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.

79.2.3. Meslek mensubu; üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi üzerindeki beyanın ve emsal bedel beyanı ile Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanaklardaki bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Meslek mensubu ibaresinden Yeminli Mali Müşavirler veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler anlaşılır”

79.2.4. Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanakların son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi zorunludur. Son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır.

Örneğin; 11.1.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Ekim-Kasım-Aralık 2013”, 15.7.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Nisan-Mayıs-Haziran 2014” tür.

79.2.5. İşletme hesabına göre defter tutuluyor olması durumunda; yukarıda belirtilen tutanaklar, işletme hesabı defteri ve işletme hesap özeti kayıtlarına göre düzenlenir.

79.2.7. İstekliler tarafından akaryakıt girdisine ilişkin olarak EPDK tarafından il bazında günlük yayımlanan akaryakıt fiyatlarının % 90’ının altında sunulan açıklamalar geçerli kabul edilmeyecektir. Motorin veya benzine yönelik olarak öngörülen tutarın TL/lt cinsinden hesaplanmasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ilgili düzenlemeleri dikkate alınacaktır.

79.3. İdarelerin aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirilmesine ilişkin aşağıdaki düzenlemeleri de dikkate almaları gerekmektedir.

79.3.1. Teklifi aşırı düşük olarak tespit edildikten sonra yukarıdaki yöntemlere göre usulüne uygun açıklama yapan isteklilerin teklifleri geçerli kabul edilir. Hayatın olağan akışına veya ticari gereklere aykırılık gibi nedenlerle teklifler reddedilemez.

79.3.2. 79.2.2 nci maddede yer alan yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle, ilgili mevzuatına göre ihale tarihinden önceki son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer bilgi ve belgeler kullanılarak da açıklama yapılabilir.

79.3.3. Kurumca hazırlanan “İşçilik Hesaplama Modülü” ne (www.ihale.gov.tr) adresinden ulaşılabilecek olup, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin değerlendirilmesi bağlamında sözleşme ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyeti hesabında işçilik hesaplama modülünün kullanılması zorunludur.

79.3.4. Hizmet alım ihalelerinde herhangi bir sigorta giderinin aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilmesi durumunda, isteklilerce sigorta acentelerinden alınan poliçe, fiyat teklifi veya sözleşmelerin ekine ihale dokümanında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla sigorta hizmetini gerçekleştirebileceklerine ilişkin, ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu yazının yetkili kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Ancak sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlükleri tarafından imzalanmış poliçe veya fiyat teklifleri için teyit alınması zorunlu değildir. Sigorta giderinin tevsiki için sunulan belgenin işin süresinin tamamını kapsaması gerekmektedir. Ancak birden fazla yılı kapsayan işlerde ilk yıl için alınan sigorta teklifinin ihale tarihinin bulunduğu yıldan önceki yılın Aralık ayına ait Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksinin yıllık değişim oranı esas alınmak suretiyle güncellenerek diğer yıllar için kullanılması mümkündür. …” açıklaması yer almaktadır.

İhaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: 24 Ay Süre ile 197 Kişilik Özel Güvenlik

b) Miktarı ve türü: 24 ay süre ile 197 kişilik özel güvenlik

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Sabiha Gökçen Havalimanı HEAŞ sorumluluk sahaları

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinin tümü isteklilerce teklif edilecek fiyata dahildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.4. Diğer giderler:

a) Mali Sorumluluk Sigortası: Yüklenici, istihdam ettiği özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla, 5188 sayılı Kanun’un 21. Maddesinde belirtilen Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortasını yaptırdığına dair belge veya poliçeyi İdareye ibraz edecektir.

b) Hizmetin yürütülmesi sırasında kullanılacak olan araçlara ilişkin Karayolu trafik kanunu gereği her türlü giderler, araç kira/amortisman giderleri, yakıt, bakım-onarım, giderleri, lastik, akü, sigorta gibi giderler ile teknik şartnamede belirtilen diğer giderler teklif edilecek fiyata dâhildir.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

İhale konusu hizmetin iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlike sınıf ve derecelerine ilişkin kısa vadeli sigorta kolları prim oranı % 2 (Yüzde iki) alınacaktır.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Sınır değer” başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değer hesaplar.

33.2. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

a) Verilen hizmetin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.1 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.” düzenlemesi yer almaktadır.

İhaleye ait Teknik Şartname’nin “Genel esaslar” başlıklı B Bölümünün 10’uncu maddesinde “10. Yüklenici hizmet verdiği süre boyunca HEAŞ’a 4 adet araç tahsis edecektir. Araçların özellikleri, araçlar ile ilgili istenen kriterler aşağıdaki gibidir:

Sıra No Cinsi Özellikleri Miktarı Birimi

1 Kamyonet Araç idareye teslim tarihinde 2019 ya da 2020 model 0 km olacaktır. Araç en az 4+1 oturma kapasiteli kombi diye tarif edilen, Opel Combo, Peugeot Rifter, Ford Tourneo Connect gibi veya benzeri bir araç olacaktır… 1 Adet

2 Otomobil Araç idareye teslim tarihinde 2019 ya da 2020 model 0 km olacaktır. Araç Seat Leon, Opel Astra, Hyundai İ30 veya benzeri hatchback karoser bir araç olacaktır… 1 Adet

3 Otomobil Araç idareye teslim tarihinde 2019 ya da 2020 model 0 km olacaktır. Araç Seat Ateca, Hyundai Tucson, Peugeot 3008, gibi veya benzeri yerden yüksek ve hafif arazi şartlarına uyumlu compact olmayan Crossover karoserde bir araç olacaktır… 1 Adet

4 Traktör

Ruhsatlı

UTV Araç idareye teslim tarihinde 0 km olacaktır. Araç Polaris Ranger 570 EFI MID SİZE modeli gibi arazi şartlarına uyumlu, benzinli bir arazi aracı olacaktır… 1 Adet

a. Yüklenici tarafından hizmete başlanılan gün araçlar çalışır ve eksiksiz vaziyette idarenin hizmetinde bulunacaktır. İdare gerek gördüğünde aracın kontrolünü gerek kendi ve gerekse üçüncü şahıslar marifeti ile kontrol ettirilerek gerekli tamir ve değişiklikleri talep edebilecektir.

b. Aracın, tamir, bakım ve onarımı (lastik, cam, periyodik, yıllık bakımları ve diğer gerekli görülen tüm bakım, onarımları dâhil) yükleniciye aittir. Lastiklerin kilometre dolmadan deformasyona uğraması veya diş derinliğinin yasal sınırın altına düşmesi lastik tabanlarının bozulması gibi durumlarda derhal değişimi yapılacaktır. Yazlık- kışlık lastik uygulama sürecinde uygun olan lastik firma tarafından derhal değiştirilecektir. Ayrıca aracın herhangi bir sebepten arıza yapması durumunda yüklenici hiçbir mazeret öne sürmeden derhal gerekli onarımı ve değişimi yaptıracak, İdareden herhangi bir bedel talepte bulunamayacaktır. Aracın tüm akşamları faal bakım ve onarımları yapılmış fenni muayenesi tamam, ruhsat ve diğer belgelerin noksansız olarak araçta bulundurulması şarttır.

c. Azami bir gün ve sonrası tamir ve bakımlar için firma eşdeğer bir aracı yükleniciye tahsis edecektir.

d. Araç Karayolları ve Trafik Kanunu’nun ve Tüzüğü’nün öngördüğü şartlara ve teçhizatlara sahip olacaktır.(patinaj zinciri, takoz, çekme halatı, ilk yardım çantası, reflektör, yangın söndürme cihazı, vb.)

e. Yüklenici, araçların kilometre ve yıllık tamir ve bakımlarının zamanında ve eksiksiz yaptırmak ve temin etmekle yükümlüdür.

f. Araçların zorunlu mali sorumluluk trafik sigortaları ile kasko (Tam (full) kasko) sigortaları yüklenici tarafından yaptırılacaktır. Aracın zorunlu mali sorumluluk trafik sigortası ile kasko (Tam (full) kasko) sigortası, vergi, vb. yasal sorumlulukların yüklenici tarafından zamanında yerine getirilmemesi halinde oluşabilecek zarar ve ziyandan yüklenici sorumlu olacaktır.

g. Araçlardan (UTV hariç) idarece belirlenecek 1 tanesinde HGS bulunacaktır. Bu araç için proje süresince belirlenen HGS bedeli haftalık maksimum 150 TL dir.

h. Yıl içerisinde zorunlu bir sebeple aracın değiştirilmesi gerektiği takdirde sözleşme şartlarına uygun olarak idarenin onayı alınarak araç değiştirilecektir. Onaysız araç hizmete girmiş sayılmayacak ve araç için bedel ödenmeyecektir.

i. Aracın göreve giderken arızalanması, araçtan kaynaklanan sebeplerle trafikten men edilmesi, çekilmesi, kaza geçirmesi vb. hizmetin aksaması durumunda yüklenici 24 saat içinde aynı evsafta bir araç tahsis edecektir.

j. Araçlara trafik kurallarına uyulmaması sebebiyle ceza kesilmesi halinde kesilen trafik cezaları idarece ödenecektir.

k. Yüklenici aracın yedek kontak anahtarını idareye teslim edecek olup, anahtar kurum tarafından muhafaza edilecektir.

l. Hizmet süresi sonunda her ne sebeple olursa olsun araçların yıpranmasında her hangi bir hak talep edilmeden yüklenici aracı teslim alacaktır.

m. Aracın Trafik sigortası ve Fenni Muayenesi bitim tarihleri yüklenici firma tarafından takip edilecektir. Aksi takdirde her türlü sorumluluk yükleniciye ait olacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

İhaleye ait Sözleşme Tasarısı’nın “İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1. İşe başlama tarihi 01.01.2020; işi bitirme tarihi 31.12.2021

9.2. Bu sözleşmenin uygulanmasında sürelerin hesabı takvim günü esasına göre yapılmıştır.” düzenlemesi yer almaktadır.

İtirazen şikâyete konu “24 Ay Süre ile 197 Kişilik Özel Güvenlik” hizmet alımı ihalesinde 27 adet ihale dokümanı indirildiği, 15 isteklinin teklif verdiği, Sözleşme Tasarısı’nın 9’uncu maddesinde işin süresinin 01.01.2020-31.12.2021 tarihleri arasında belirlendiği, idarece hesaplanan sınır değer tutarının altında teklif veren 7 istekliden aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, 6 isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasını idareye sunduğu, idare tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 5 isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının uygun bulunmayarak tekliflerinin reddedildiği, aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunan başvuru sahibi Binel Güvenlik Eğit Koruma Hiz. Ltd. Şti.nin 14.10.2019 tarihli ihale komisyonu kararı ile ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli olarak, sınırın değerin hemen üzerindeki geçerli teklif sahibi Vaşa Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti. – 1453 Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri A.Ş. İş Ortaklığının ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüştür.

14.10.2019 tarihli ihale komisyonu kararı üzerine aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunmayan Ekol Grup Güvenlik Koruma ve Eğitim Hiz. Ltd. Şti., Metod Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd. Şti., BNG Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti., Koza Güvenlik Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. ve Vira Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti. ile geçerli teklif sahibi Vaşa Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti. – 1453 Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri A.Ş. İş Ortaklığı tarafından idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu, bunun üzerine idarece aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunmayarak teklifleri reddedilen diğer 5 isteklinin aşırı düşük teklif açıklamaları uygun bulunarak tekliflerinin değerlendirmeye alındığı ve 30.10.2019 tarihli ihale komisyonu kararı ile en düşük geçerli teklif sahibi Ekol Grup Güvenlik Koruma ve Eğitim Hiz. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli olarak, Metod Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olarak belirlendiği görülmüştür.

İdare tarafından 18.09.2019 tarihinde EKAP üzerinden aşırı düşük teklif sahibi isteklilere gönderilen “Aşırı Düşük Teklif Açıklama Talebi” başlıklı yazıda “24 ay süre ile 197 kişilik özel güvenlik hizmeti alımı işine ait teklifiniz yapılan sorgulama sonucu aşırı düşük bulunmuştur.

Aşırı düşük sorgulama esas açıklamalarınızın, aşağıda belirtilen kalemler için ve belgeleri ile birlikte 25.09.2019 tarihi saat 16:00’a kadar idaremize verilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesi hususunu rica ederim.

Aşırı Düşük Sorgusuna Esas Teklif Kalemleri:

1. İşçilik maliyeti

2. Araç kira bedeline/amortismanına ilişkin maliyetler

3. Akaryakıt ( benzin, motorin) maliyeti

4. Zorunlu trafik sigortası, kasko sigortası maliyetleri

5. Motorlu taşıtlar vergisine ilişkin maliyetler

6. Lastik maliyeti

7. Bakım ve onarıma ilişkin maliyetler

8. Fenni muayeneye ilişkin maliyetler

9. Egzoz emisyon ölçümü ile Egzoz emisyon ruhsat bedeline ilişkin maliyetler”

ifadelerinin yer aldığı görülmüştür.

Yukarıda aktarılan Tebliğ açıklamalarından, teklif fiyatı aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerin açıklamalarının hangi yöntemlerle yapılabileceğinin tek tek sayılmak suretiyle belirlendiği, üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sayılan yöntemlerden biri olduğu, diğer yandan hizmet alımı ihalelerinde herhangi bir sigorta giderinin aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilmesi durumunun Tebliğ’in ayrı bir maddesinde düzenlendiği, söz konusu hususa ilişkin olarak, isteklilerce sigorta acentelerinden alınan poliçe, fiyat teklifi veya sözleşmelerin sunulması halinde, ihale dokümanında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla sigorta hizmetini gerçekleştirebileceklerine ilişkin, ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bahsi geçen yazının yetkili kişilerce imzalanmış olması gerektiği, ancak sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlükleri tarafından imzalanan poliçe veya fiyat teklifleri için teyit alınmasının zorunlu olmadığı anlaşılmıştır.

Ayrıca, kamu ihale mevzuatı çerçevesinde aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli teklif bileşeni olarak herhangi bir sigorta giderinin belirlenmesi durumunda, istekliler tarafından söz konusu maliyetin tevsiki için sigorta acentelerinden alınan poliçe, fiyat teklifi veya sözleşmeleri imzalayanların imza atmaya yetkili olduğunu gösterir bir belgenin sunulması gibi bir zorunluluğun bulunmadığı da görülmüştür.

Diğer taraftan, sigorta giderinin tevsiki için sunulan belgenin işin süresinin tamamını kapsaması gerektiğinden birden fazla yılı kapsayan işlerde ilk yıl için alınan sigorta teklifinin ihale tarihinin bulunduğu yıldan önceki yılın Aralık ayına ait Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksinin yıllık değişim oranı esas alınmak suretiyle güncellenerek diğer yıllar için kullanılmasının mümkün olduğu anlaşılmıştır.

Başvuru sahibinin iddiaları kapsamında yapılan incelemede;

– İhale üzerinde bırakılan Ekol Grup Güvenlik Koruma ve Eğitim Ltd. Şti. tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ihale konusu işte çalıştırılması öngörülen Opel marka Combo model kamyonet, Opel marka Astra model otomobil, Peugeot marka 3008 model otomobil ve Polaris marka Ranger 570 model UTV araçlarına ilişkin açıklama yapıldığı tespit edilmiştir.

Söz konusu Opel marka Combo model kamyonet, Opel marka Astra model otomobil ve Peugeot marka 3008 model otomobil araçlarının trafik sigortası maliyetlerine ilişkin olarak; Sompo Japon Sigorta Ankara Oran Sigorta Aracılık Hiz. Ltd. Şti. aracı hizmet sunucusu tarafından poliçe şeklinde düzenlenmiş fiyat tekliflerinin sunulduğu, poliçe başlangıç tarihleri 11.09.2019, bitiş tarihlerinin ise 11.09.2020 olduğu, her bir fiyat teklifinde acente ve ilgili sigorta şirketinin bölge müdürlüğü kaşe ve imzasının yer aldığı, ayrıca ihale konusu işte çalıştırılması öngörülen Polaris marka Ranger 570 model UTV aracının trafik sigortası maliyetine ilişkin olarak ise Anadolu Sigorta Finans Grup Sigorta Aracılık Hizmetleri hizmet sunucusu tarafından poliçe şeklinde düzenlenmiş fiyat teklifinin sunulduğu, poliçe başlangıç tarihinin 11.09.2019, bitiş tarihinin ise 11.09.2020 olduğu, fiyat teklifinde ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğü kaşe ve imzasının yer aldığı görülmüştür.

Diğer taraftan, fiyat tekliflerinde teklif süresinin 12 ay olarak belirtildiği, ihale konusu işin süresinin 24 ay olduğu, anılan istekli tarafından ihale tarihinden önceki yılın aralık ayı yurt içi fiyat endeksinin yıllık değişim oranında (%33,64) trafik sigortası giderinde artış öngörülmek suretiyle ihale konusu işin süresine uygun hesaplama yapıldığı anlaşılmıştır.

Söz konusu araçların kasko sigortası maliyetlerine ilişkin olarak; Doğa Sigorta Oran Grup Sigorta Aracılık Hiz. Ltd. Şti tarafından poliçe şeklinde düzenlenmiş fiyat tekliflerinin sunulduğu, Polaris marka Ranger 570 model UTV aracının kasko sigorta giderine ilişkin fiyat teklifinde poliçe başlangıç tarihinin 23.09.2019, bitiş tarihinin 23.09.2020 olduğu, diğer araçların kasko sigorta giderine ilişkin fiyat tekliflerinde poliçe başlangıç tarihleri 11.09.2019, bitiş tarihlerinin ise 11.09.2020 olduğu, her bir fiyat teklifinde acente ve ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğü kaşe ve imzasının yer aldığı görülmüştür.

Diğer taraftan, fiyat tekliflerinde teklif süresinin 12 ay olarak belirtildiği, ihale konusu işin süresinin 24 ay olduğu, anılan istekli tarafından ihale tarihinden önceki yılın aralık ayı yurt içi fiyat endeksinin yıllık değişim oranında (%33,64) kasko sigortası giderinde artış öngörülmek suretiyle ihale konusu işin süresine uygun hesaplama yapıldığı anlaşılmıştır.

– Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli Metod Özel Güvenlik ve Koruma Hiz. Ltd. Şti. tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ihale konusu işte çalıştırılması öngörülen Opel marka Combo model kamyonet, Seat marka Leon model otomobil, Peugeot marka 3008 model otomobil ve Polaris marka Ranger 570 model UTV araçlarına ilişkin açıklama yapıldığı tespit edilmiştir.

Söz konusu Opel marka Combo model kamyonet, Seat marka Leon model otomobil ve Peugeot marka 3008 model otomobil araçlarının trafik sigortası maliyetlerine ilişkin olarak; Sompo Japon Sigorta / Ankara Oran Sigorta Aracılık Hiz. Ltd. Şti. aracı hizmet sunucusu tarafından poliçe şeklinde düzenlenmiş fiyat tekliflerinin sunulduğu, poliçe başlangıç tarihleri 05.09.2019, bitiş tarihlerinin ise 05.09.2020 olduğu, her bir fiyat teklifinde acente ve ilgili sigorta şirketinin bölge müdürlüğü kaşe ve imzasının yer aldığı, ayrıca, Polaris marka Ranger 570 model UTV aracının trafik sigortası maliyetine ilişkin olarak ise Anadolu Sigorta Finans Grup Sigorta Aracılık Hizmetleri hizmet sunucusu tarafından poliçe şeklinde düzenlenmiş fiyat teklifinin sunulduğu, poliçe başlangıç tarihinin 11.09.2019, bitiş tarihinin ise 11.09.2020 olduğu, fiyat teklifinde acente ve ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğü kaşe ve imzasının yer aldığı görülmüştür.

Diğer taraftan, fiyat tekliflerinde teklif süresinin 12 ay olarak belirtildiği, ihale konusu işin süresinin 24 ay olduğu, anılan istekli tarafından ihale tarihinden önceki yılın aralık ayı yurt içi fiyat endeksinin yıllık değişim oranında (%33,64) trafik sigortası giderinde artış öngörülmek suretiyle ihale konusu işin süresine uygun hesaplama yapıldığı anlaşılmıştır.

Söz konusu Opel marka Combo model kamyonet, Seat marka Leon model otomobil, Peugeot marka 3008 model otomobil araçlarının kasko sigortası maliyetlerine ilişkin olarak; Sompo Japon Sigorta/Ankara Oran Sigorta Aracılık Hiz. Ltd. Şti. aracı hizmet sunucusu tarafından poliçe şeklinde düzenlenmiş fiyat tekliflerinin sunulduğu, poliçe başlangıç tarihleri 05.09.2019, bitiş tarihlerinin ise 05.09.2020 olduğu, her bir fiyat teklifinde acente ve ilgili sigorta şirketinin bölge müdürlüğü kaşe ve imzasının yer aldığı, ayrıca, Polaris marka Ranger 570 model UTV aracı kasko sigortası maliyetine ilişkin olarak ise Anadolu Sigorta Finans Grup Sigorta Aracılık Hizmetleri hizmet sunucusu tarafından poliçe şeklinde düzenlenmiş fiyat teklifinin sunulduğu, poliçe başlangıç tarihinin 11.09.2019, bitiş tarihinin ise 11.09.2020 olduğu, fiyat teklifinde acente ve ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğü kaşe ve imzasının yer aldığı görülmüştür.

Diğer taraftan, fiyat tekliflerinde teklif süresinin 12 ay olarak belirtildiği, ihale konusu işin süresinin 24 ay olduğu, anılan istekli tarafından ihale tarihinden önceki yılın aralık ayı yurt içi fiyat endeksinin yıllık değişim oranında (%33,64) kasko sigortası giderinde artış öngörülmek suretiyle ihale konusu işin süresine uygun hesaplama yapıldığı anlaşılmıştır.

Yapılan incelemede, ATV aracının otomobil statüsünde motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulduğu hususunda T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 05.04.2011 tarihli Özelge’de “197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun “Tanımlar” başlıklı 2’nci maddesinde; “Otomobil: Yapısı itibariyle, sürücüsü dahil en çok sekiz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu araçtır.

Motosiklet: İki veya üç tekerlekli sepetli veya sepetsiz motorlu araçlardır. Bunlardan karoserisi yük taşıyabilecek şekilde sandıklı veya özel biçimde yapılmış olan ve yolcu taşımalarında kullanılmayan üç tekerlekli motosikletlere yük motosikleti (triportör) denir.” şeklinde tanımlanmıştır.

Diğer taraftan, anılan Kanunun 5 inci maddesinde yazılı (I) sayılı tarifenin “1.Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri” bölümünde yer alan taşıtlar, model yıllarına göre tespit edilen yaşları ile birlikte motor silindir hacimlerine göre motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulmaktadırlar.

Buna göre, … dört tekerlekli taşıtların anılan Kanunun 5 inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarifenin “1.Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri”ne ilişkin bölümüne göre motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulması gerekmektedir.” ifadelerinin yer aldığı görülmüştür.

Buna göre, ATV araçlarının MTV’ye tabi olduğu ve ATV aracının gelişmiş versiyonu olan UTV araçlarının da bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiği dikkate alındığından, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında söz konusu UTV aracına ilişkin önemli teklif bileşeni olan motorlu taşıtlar vergisi maliyetinin açıklanması gerektiği değerlendirilmiştir.

Anılan istekli tarafından ihale konusu işte kullanılacak Opel marka Combo model kamyonet, Seat marka Leon model otomobil, Peugeot marka 3008 model otomobil araçlarının motorlu taşıtlar vergisi gideri için araçların yaşı ve cinsi dikkate alınarak 2019 yılı MTV tutarının ihale konusu işin süresini kapsayacak şekilde artış öngörülmeyerek 2020 ve 2021 yılı için aynen kullanıldığı görülmüş olup, bu haliyle motorlu taşıtlar vergisi maliyetinin eksik hesaplandığı tespit edilmiştir. Ayrıca UTV aracının vergiden muaf olduğu belirtilerek teklif edilen Polaris marka Ranger 570 model UTV aracı için MTV öngörülmediği tespit edilmiştir.

Bu haliyle MTV giderine ilişkin açıklamanın uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

– BNG Özel Güvenlik Hiz. Ltd. Şti. tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ihale konusu işte çalıştırılması öngörülen Opel marka Combo model kamyonet, Opel marka Astra model otomobil, Peugeot marka 3008 model otomobil ve CF Moto marka ZForce 800 Ex model UTV araçlarına ilişkin açıklama yapıldığı tespit edilmiştir.

Söz konusu Opel marka Combo model kamyonet, Opel marka Astra model otomobil ve Peugeot marka 3008 model otomobil araçlarının trafik sigortası maliyetlerine ilişkin olarak; 29.08.2019 tarihli Sompo Japon Sigorta/Ankara Oran Sigorta Aracılık Hiz. Ltd. Şti. aracı hizmet sunucusu tarafından poliçe şeklinde düzenlenmiş fiyat tekliflerinin sunulduğu, poliçe başlangıç tarihleri 29.08.2019, bitiş tarihlerinin ise 29.08.2020 olduğu, her bir fiyat teklifinde acente ve ilgili sigorta şirketinin bölge müdürlüğü kaşe ve imzasının yer aldığı, ayrıca ihale konusu işte çalıştırılması öngörülen CF Moto marka ZForce 800 Ex model UTV aracının trafik sigortası maliyetine ilişkin olarak ise Anadolu Anonim Türk Şirketi/Sigorta Acenteliği Ahmet Küçükkeskin hizmet sunucusu tarafından poliçe şeklinde düzenlenen fiyat teklifinin sunulduğu, poliçe başlangıç tarihleri 06.09.2019, bitiş tarihlerinin ise 06.09.2020 olduğu, fiyat teklifinde acente ve ilgili sigorta şirketinin bölge müdürlüğü kaşe ve imzasının yer aldığı görülmüştür.

Diğer taraftan, fiyat tekliflerinde teklif süresinin 12 ay olarak belirtildiği, ihale konusu işin süresinin 24 ay olduğu, anılan istekli tarafından ihale tarihinden önceki yılın aralık ayı yurt içi fiyat endeksinin yıllık değişim oranında (%33,64) trafik sigortası giderinde artış öngörülmek suretiyle ihale konusu işin süresine uygun hesaplama yapıldığı anlaşılmıştır.

Söz konusu Opel marka Combo model kamyonet, Opel marka Astra model otomobil, Peugeot marka 3008 model otomobil araçlarının kasko sigortası maliyetlerine ilişkin olarak; Sompo Japon Sigorta/Ankara Oran Sigorta Aracılık Hiz. Ltd. Şti. aracı hizmet sunucusu tarafından poliçe şeklinde düzenlenmiş fiyat tekliflerinin sunulduğu, poliçe başlangıç tarihleri 29.08.2019, bitiş tarihlerinin ise 29.08.2020 olduğu, her bir fiyat teklifinde acente ve ilgili sigorta şirketinin bölge müdürlüğü kaşe ve imzasının yer aldığı, ayrıca, ihale konusu işte çalıştırılması öngörülen CF Moto marka ZForce 800 Ex model UTV aracının kasko sigortası maliyetine ilişkin olarak ise Anadolu Anonim Türk Şirketi/Sigorta Acenteliği Ahmet Küçükkeskin hizmet sunucusu tarafından poliçe şeklinde düzenlenmiş fiyat teklifinin sunulduğu, poliçe başlangıç tarihleri 06.09.2019, bitiş tarihlerinin ise 06.09.2020 olduğu, fiyat teklifinde acente ve ilgili sigorta şirketinin bölge müdürlüğü kaşe ve imzasının yer aldığı görülmüştür.

Diğer taraftan, fiyat tekliflerinde teklif süresinin 12 ay olarak belirtildiği, ihale konusu işin süresinin 24 ay olduğu, anılan istekli tarafından ihale tarihinden önceki yılın aralık ayı yurt içi fiyat endeksinin yıllık değişim oranında (%33,64) kasko sigortası giderinde artış öngörülmek suretiyle ihale konusu işin süresine uygun hesaplama yapıldığı anlaşılmıştır.

– Koza Güvenlik Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ihale konusu işte çalıştırılması öngörülen Opel marka Combo model kamyonet, Seat marka Leon model otomobil, Peugeot marka 3008 model otomobil ve CF Moto marka ZForce 800 Ex model UTV araçlarına ilişkin açıklama yapıldığı tespit edilmiştir.

Söz konusu araçların trafik sigortası maliyetlerine ilişkin olarak; 20.09.2019 tarihli Ak Sigorta-Taft Sigorta Bireysel Emeklilik Aracılık Hiz./Bahadır Aynur aracı hizmet sunucusu tarafından poliçe şeklinde düzenlenmiş fiyat tekliflerinin sunulduğu, poliçe başlangıç tarihleri 20.09.2019, bitiş tarihlerinin ise 20.09.2020 olduğu, her bir fiyat teklifinde aracı hizmet sunucu ile ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğü kaşe ve imzasının yer aldığı görülmüştür.

Diğer taraftan, fiyat tekliflerinde teklif süresinin 12 ay olarak belirtildiği, ihale konusu işin süresinin 24 ay olduğu, anılan istekli tarafından ihale tarihinden önceki yılın aralık ayı yurt içi fiyat endeksinin yıllık değişim oranında (%33,64) trafik sigortası giderinde artış öngörülmek suretiyle ihale konusu işin süresine uygun hesaplama yapıldığı anlaşılmıştır.

Söz konusu araçların kasko sigortası maliyetlerine ilişkin olarak; 20.09.2019 tarihli Taft Sigorta Bireysel Emeklilik Aracılık Hiz./Bahadır Aynur aracı hizmet sunucusu tarafından poliçe şeklinde düzenlenmiş fiyat tekliflerinin sunulduğu, poliçe başlangıç tarihleri 20.09.2019, bitiş tarihlerinin ise 20.09.2020 olduğu, her bir fiyat teklifinde aracı hizmet sunucu ile ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğü kaşe ve imzanın yer aldığı görülmüştür.

Diğer taraftan, fiyat tekliflerinde teklif süresinin 12 ay olarak belirtildiği, ihale konusu işin süresinin 24 ay olduğu, anılan istekli tarafından ihale tarihinden önceki yılın aralık ayı yurt içi fiyat endeksinin yıllık değişim oranında (%33,64) kasko sigortası giderinde artış öngörülmek suretiyle ihale konusu işin süresine uygun hesaplama yapıldığı anlaşılmıştır.

Anılan istekli tarafından ihale konusu işte kullanılacak araçların motorlu taşıtlar vergisi gideri için; araçların yaşı ve cinsi dikkate alınarak “Motorlu Taşıtlar Vergisi Hesaplama Modülü” kullanılarak hesaplanan 2019 yılı altı aylık MTV tutarı üzerinden açıklama yapıldığı, ancak altı aylık olmak üzere üç adet MTV tutarı öngörüldüğü ve artış öngörülmeden 2020 ve 2021 yılı için de aynı fiyatların kullanıldığı görülmüş olup, bu haliyle motorlu taşıtlar vergisi maliyetinin eksik hesaplandığı tespit edilmiştir.

Bu haliyle MTV giderine ilişkin açıklamanın uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli Metod Özel Güvenlik ve Koruma Hiz. Ltd. Şti. ve Koza Güvenlik Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olmadığından anılan isteklilerin tekliflerinin reddedilmesi gerektiği ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oyçokluğu ile karar verildi.

KISMEN FARKLI GEREKÇE

Başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesinde yer alan iddialarının incelenmesi neticesinde, Kurul çoğunluğunca ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli Metod Özel Güvenlik ve Koruma Hiz. Ltd. Şti. ile Koza Güvenlik Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması yönünde “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği iddiaları kapsamında alınan diğer kararlara katılmakla birlikte Metod Özel Güvenlik ve Koruma Hiz. Tic. Ltd. Şti. ile Koza Güvenlik Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarında MTV giderinin işin süresini kapsamadığı, işin yıllara yaygın olması sebebiyle MTV tutarının güncellenmediği iddiası kapsamında yapılan incelemeye göre;

Başvuruya konu ihale Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.(HEAŞ) tarafından12.09.2019 tarihinde yapılan “24 Ay Süre ile 197 Kişilik Özel Güvenlik” hizmeti alımı ihalesi olup, 27 adet ihale dokümanı satın alınan ihaleye 15 isteklinin katıldığı, teklifi sınır değerin altında bulunan 7 istekliden aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında açıklama istenildiği, bir isteklinin teklifinin açıklama sunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, açıklamaları uygun bulunan Ekol Grup Güvenlik Koruma ve Eğitim Hizm. Ltd. Şti.nin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif olarak, Metod Özel Güvenlik ve Koruma Hiz. Ltd. Şti.nin teklifinin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak, başvuru sahibinin teklifinin ise geçerli teklif olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde aşırı düşük tekliflerin nasıl belirleneceği, açıklamanın nasıl istenileceği, açıklamanın nasıl yapılacağı ve yapılan açıklamanın nasıl değerlendirileceği ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir.

İdare tarafından söz konusu düzenleme gereği teklifi sınır değerin altında kalan dört istekliden aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında açıklama yapması istenilmiştir. EKAP üzerinden teklifi sınır değerin altında kalan isteklilere gönderilen sorgulama yazısında önemli teklif bileşenlerinin “24 ay süre ile 197 kişilik özel güvenlik hizmeti alımı işine ait teklifiniz yapılan sorgulama sonucu aşırı düşük bulunmuştur.

Aşırı düşük sorgulama esas açıklamalarınızın, aşağıda belirtilen kalemler için ve belgeleri ile birlikte 25.09.2019 tarihi saat 16:00’a kadar idaremize verilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesi hususunu rica ederim.

Aşırı Düşük Sorgusuna Esas Teklif Kalemleri:

10. İşçilik maliyeti

11. Araç kira bedeline/amortismanına ilişkin maliyetler

12. Akaryakıt ( benzin, motorin) maliyeti

13. Zorunlu trafik sigortası, kasko sigortası maliyetleri

14. Motorlu taşıtlar vergisine ilişkin maliyetler

15. Lastik maliyeti

16. Bakım ve onarıma ilişkin maliyetler

17. Fenni muayeneye ilişkin maliyetler

18. Egzoz emisyon ölçümü ile Egzoz emisyon ruhsat bedeline ilişkin maliyetler”

şeklinde belirlendiği görülmüştür.

Başvuru sahibi iddiasında, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Metod Özel Güvenlik ve Koruma Hiz. Tic. Ltd. Şti. ile Koza Güvenlik Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarında MTV giderinin işin süresini kapsamadığı, işin yıllara yaygın olması sebebiyle MTV tutarının güncellenmediğini iddia etmektedir.

Kurulca başvuru sahibinin bu iddiasına ilişkin olarak, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Metod Özel Güvenlik ve Koruma Hiz. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin, ihale konusu işte kullanılacak Opel marka Combo model kamyonet, Seat marka Leon model otomobil, Peugeot marka 3008 model otomobil araçlarının motorlu taşıtlar vergisi gideri için araçların yaşı ve cinsi dikkate alınarak 2019 yılı MTV tutarının ihale konusu işin süresini kapsayacak şekilde artış öngörülmeyerek 2020 ve 2021 yılı için aynen kullanıldığı, bu haliyle motorlu taşıtlar vergisi maliyetinin eksik hesaplandığı, ayrıca UTV aracının vergiden muaf olduğu belirtilerek teklif edilen Polaris marka Ranger 570 model UTV aracı için MTV öngörülmediği gerekçesiyle, Koza Güvenlik Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin ise ihale konusu işte kullanılacak araçların motorlu taşıtlar vergisi gideri için; araçların yaşı ve cinsi dikkate alınarak “Motorlu Taşıtlar Vergisi Hesaplama Modülü” kullanılarak hesaplanan 2019 yılı altı aylık MTV tutarı üzerinden açıklama yapıldığı, ancak altı aylık olmak üzere üç adet MTV tutarı öngörüldüğü ve artış öngörülmeden 2020 ve 2021 yılı için de aynı fiyatların kullanıldığı, bu haliyle motorlu taşıtlar vergisi maliyetinin eksik hesaplandığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiğine karar verilmiştir.

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin idarece açıklanması istenilen ve önemli teklif bileşeni olarak belirlenen araçların, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) giderini Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi lığı tarafından 31.12.2018 tarihli 30642 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği’nde Minibüs olarak belirtilen bölümde 7-15 yaş araçlar için öngörülen tutarı dikkate almak suretiyle açıklamıştır.

İhale dokümanında yer verilen düzenlemelerden ihale konusu işin süresinin 24 ay (01.01.2020 – 31.12.2021 tarihleri arasında) olduğu anlaşılmaktadır.

İhale konusu işte çalıştırılacak olan araçların Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) her yıl için ocak ayının ilk gününden aralık ayının son gününe kadar geçerli süreyi kapsamak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yıllık olarak belirlenmektedir.

Her ne kadar ihale dokümanında Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için fiyat farkı verilmeyeceği düzenlenmekle birlikte ihale konusu işin süresinin 24 ay olduğu ve işin niteliği gereği bir sonraki yılı da kapsadığı, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) gideri tutarlarının her yıl için Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yıllık olarak belirlendiği, teklifin verildiği tarihte söz konu gidere ilişkin dönemsel artışların henüz belirlenmediği, söz konusu bedelde bir artış olup olmayacağının ve buna ilişkin artış oranının tekliflerin sunulduğu tarih itibarıyla istekliler tarafından bilinemediği, diğer taraftan mevzuatta ve ihale dokümanında Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) bedelinde meydana gelecek artışın teklif fiyatına yansıtılmasına ilişkin herhangi bir düzenlemenin bulunmadığı hususları bir arada değerlendirildiğinde, istekliler tarafından aşırı düşük teklif açıklamalarında istenilen araç maliyet hesabında ödenecek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için belirlenen bedeller altında bir maliyet hesaplanmaması gerekmekle birlikte bu gider için aşırı düşük teklif açıklamasında ihale tarihinin içinde bulunduğu dönemde geçerli olan Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) bedeline dayalı olarak açıklamada bulunulmasında mevzuata aykırılık bulunmadığından ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Metod Özel Güvenlik ve Koruma Hiz. Tic. Ltd. Şti. ile Koza Güvenlik Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamasının ihale konusu işin süresinin 2020 ve 2021 yılını kapsadığından ve gelecek yıllara ilişkin açıklama yapılırken Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) giderinde artış öngörülmediği gerekçesiyle uygun bulunmaması yerinde bulunmamıştır.

Açıklanan nedenlerle, uyuşmazlığa konu ihalede yukarıda yapılan açıklama ve değerlendirmeler uyarınca Kurulun başvuru sahibinin diğer iddialarına ilişkin alınan kararına katılmakla birlikte, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Metod Özel Güvenlik ve Koruma Hiz. Tic. Ltd. Şti. ile Koza Güvenlik Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin ihale konusu işte kullanılacak araçların Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) giderine ilişkin yapmış oldukları açıklamalar mevzuata uygun bulunduğundan anılan isteklilerin tekliflerinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı yönündeki düşüncemle Kurulun “düzeltici işlem belirlenmesi” kararına katılıyorum.