Pazartesi, Temmuz 15, 2024
Aşırı Düşük

Aşırı düşük açıklama kapsamında isteklilerce hangi durumda analiz düzenlenmesi zorunlu mudur?

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No : 2019/046

Gündem No : 47

Karar Tarihi : 09.10.2019

Karar No : 2019/UY.I-1319

BAŞVURU SAHİBİ:

Sargun Keçeli – Mütevelli Yapı İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/151650 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 153 (Safranbolu) Şube Şefliği Tesis İnşaatlarının Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü tarafından 30.04.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Karayolları 153 (Safranbolu) Şube Şefliği Tesis İnşaatlarının Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Sargun Keçeli – Mütevelli Yapı İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının 29.08.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 02.09.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 11.09.2019 tarih ve 37790 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.09.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/1078 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) 20.08.2019 tarihinde tebliğ edilen kesinleşen ihale kararında, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin aşırı düşük teklif açıklaması kabul edilen Yıldırım Yapı Rest. Inş. Nak. Teks. San. Tic. Ltd. Şti. olduğu, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de Şahinoğulları Halı Kilim Teks. Tur. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. olduğunun bildirildiği, anılan isteklilere ilişkin olarak;

1.1) İdari Şartname’nin 7.1’nci maddesinde belirtilen ve ihalede sunulan belgelerin asıl ya da noter onaylı suret sunmaları gerekirken, İdari Şartname’nin 7.7’nci maddesinde belirtilen belgelerin sunuluş şekline aykırı olarak, asıl yerine suret olan belgeler idareye ibraz edilmiş ve “Aslı İdarece Görülmüştür” şerhi taşıyan suretin sureti olarak ihale dosyasında sunulduğu, ayrıca ihale dosyasında idareye sunulan belgelerin anılan Şartname’nin 7.7.1, 7.7.2 ve 7.7.3’üncü maddelerine aykırı bir şekilde sunulduğu,

1.2) İhale dosyalarında sunulan birim fiyat teklif mektuplarının standart forma uygun olmadığı ve mevzuata aykırı olarak sunulduğu, birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hatalar bulunduğu ve teklif mektuplarında rakam ile yazının birbiri ile uyumlu olmadığı,

1.3) İhale dosyasında idareye sunulan geçici teminat mektuplarının standart forma uygun olmadığı, teklif bedellerinin %3’ünü karşılamadığı, İdari Şartname’nin 26.3’üncü maddesinde belirtilen süreyi kapsamadığı,

1.4) Anılan isteklilerin ihaleye katılımı vekâleten oldu ise ihale dosyasında idareye vekâletname ve vekilin imza beyannamesinin sunulmadığı, sunulan belgelerin asıl ya da noter onaylı suret sunulması gerekirken İdari Şartname’nin 7.7’nci maddesinde belirtilen belgelerin sunuluş şekline aykırı olarak asıl yerine suret olan belgelerin idareye ibraz edildiği ve “Aslı İdarece Görülmüştür” şerhi taşıyan suretin sureti olarak ihale dosyasında sunulduğu,

1.5) İdari Şartname’nin 7.4.2’nci maddesinin (a), (b) ve (c) fıkralarında belirtilen kriterleri sağlayamadıkları, iş hacmine ilişkin olarak sunulan belgelerin İdari Şartname’nin

7.4.3’üncü maddesine uygun olmadığı, belgelerin eksik olduğu ve kriterleri sağlayamadığı,

1.6) Sunulan iş deneyim belgelerinin idarece belirlenen benzer iş tanımına uygun olmadığı gibi parasal limitleri de karşılamadığı ve EKAP kaydının bulunmadığı,

Sunulan iş deneyim belgelerinin özel sektörde gerçekleştirilen işlere ilişkin olduğu, anılan belgelerin kabul edilebilmesi için, sözleşme, sözleşmeye dayalı olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen fatura örneklerinin ve sözleşme döneminde çalıştırılan personele ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu belgelerinin de sunulması gerektiği, asıl yerine suret olan belgelerin idareye ibraz edildiği ve “Aslı İdarece Görülmüştür” şerhi taşıyan suretin sureti olarak ihale dosyasında sunulduğu, diğer taraftan sunulan fatura örneklerinin istekli firmalarla tam tasdik sözleşmesi bulunan ve beyanname vermeye yetkili olan meslek mensupları tarafından veya vergi daireleri tarafından onaylanmadığı, sunulan iş deneyim belgeleri mevzuat hükümlerinde açıkça belirtilen kriterleri sağlamadığı,

1.7) Anılan istekliler tarafından idareye sunulan belgeler arasında hem şirket ortaklarının T.C. kimlik numaralarına hem de ortaklık oranlarına yer verilmediği, sunulan ticaret sicil gazetelerinin eksik olduğu, ortaklık yapıları, hisse devirleri vb. birçok bilgiye yer verilmediği,

2) Anılan istekliler tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı, şöyle ki;

2.1) Aşırı düşük teklif açıklamalarında sunulan analizlerin, ihale dokümanı kapsamındaki analiz formatına, birim fiyat tariflerine, idarece tanımlanan yapım şartlarına ve teknik şartnameye uygun olmadığı ve analiz toplam tutarlarının teklif fiyatlarının üzerinde olduğu,

2.2) Sunulan analizlerde yer alan işçilik ücretlerinin 2019 yılı saatlik asgari ücretin altında olmaması gerektiği, sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarında yer verilen işçilik ücretlerinin, asgari işçilik maliyetini karşılamadığı ve işçilik giderlerine ilişkin herhangi bir tevsik edici belge (KİK İşçilik Hesaplama) sunulmadığı,

2.3) Fiyat tekliflerinin ekinde imza sirküleri ile fiyat teklifi alınan firmalar ile tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensuplarına ait oda faaliyet belgelerinin sunulmadığı,

Ayrıca fiyat tekliflerinin ilgisine göre;“Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (../../..) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresi ile“Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (../../..) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerektiği,

İlgili isteklilerin idareye sunduğu üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin mevzuata uygun olarak hazırlanmadığı ve teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınmadığı, fiyat tekliflerindeki fiyatlar ile analizlerde bulunan fiyatların birbiriyle örtüşmediği,

Fiyat tekliflerinin doğruluğunun teyit edilmesi için ilgili mali müşavirlerden maliyet tespit tutanağı ve satış tutarı tespit tutanaklarının istenmesi ve ilgili tutanaklara uygun hazırlanmayan fiyat teklifleri nedeniyle meslek mensubu hakkında gerekli bildirimlerin yapılarak, ilgili isteklilerin açıklamalarının reddedilerek değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

2.4) Kamu İhale GeneI Tebliği’nin 45.1.13.3’üncü maddesinde açıklandığı üzere anılan istekliler tarafından sunulan fiyat tarifelerinin, ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan tarifeler olmadığı, fiyat tarifelerinde bulunan fiyatlar ile analizlerde bulunan fiyatların birbiriyle örtüşmediği,

2.5) Kamu İhale GeneI Tebliği’nin 45.1.13.3’üncü maddesi, 45.1.13.4’üncü maddesi ve 45.1.13.5’inci maddesi kapsamında sunulan belgelerde birim fiyatların ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan tarifeler olmadığı, fiyat tarifelerinde bulunan fiyatlar ile analizlerde bulunan fiyatların birbiriyle örtüşmediği,

2.6) Anılan istekliler tarafından sunulan Ek-0.7 belgelerinde son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde üretilen/alımı ve satımı yapılan mal miktarları, ihale konusu ihtiyaçların en az yarısını kapsamadığı, belgede bulunan birim fiyatlar ile analizlerde bulunan fiyatların birbiriyle örtüşmediği,

İlgili belgeye “tarih” ve “sayı” verilmediği, söz konusu belgenin Kamu İhale Genel Tebligi’nin 8.4’üncü maddesine uygun hazırlanmadığı ve ilgili meslek mensubu tarafından da her sayfası kaşelenip imzalanmadığı, ilgili tutanağın 1. sayfasında yer alan SMMM bilgileri ile ilgili meslek mensubunun kaşe bilgilerinin birbirinden farklı olduğu, ayrıca yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince adı geçen tutanağın ekinde sunulması gereken ilgili meslek mensubuna ait “Faaliyet Belgesi” ile imza sirkülerinin de sunulmadığı, sunulan belgelerin geçerlilik süresinin dolduğu, ilgili firmalar tarafından düzenlenen EK-0.7 maliyet/satış tutarı tespit tutanağında malzeme listesinin bir bütün olarak yer aldığı, belirtilen listenin isteklinin söz konusu malların kullanım durumuna göre 150-ilk madde ve malzeme, 151- yarı mamuller-üretim hesaplarında veya malların ticaretinin yapılıyor olmasına göre 153-ticari mallar hesabında olup olmadığına ilişkin tablo halinde sınıflandırma yapılmadığı, diğer bir ifade ile Ek-0.7 maliyet/satış tutarı tespit tutanağını sunan isteklinin listesindeki hangi ürünlerin üreticisi, hangi ürünlerin satıcısı olduğunun ayrı tablolar halinde belirtilmediğinden söz konusu belgenin bu bakımdan mevzuata uygun olmadığı, ilgili tutanakta yer alan her bir malzeme için ayrı ayrı satır açılması gerekirken, bütün malzemelere tek bir tabloda bir bütün olarak yer verildiği,

2.7) Anılan istekliler tarafından idareye sunulan stok tespit tutanağında (Ek-0.8) bulunan malzeme miktarları gerçeği yansıtmadığı ve ağırlıklı ortalama birim maliyetleri ile analizlerde bulunan fiyatların birbiriyle örtüşmediği, söz konusu belgenin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 8.4’üncü maddesine uygun hazırlanmadığı ve ilgili meslek mensubu tarafından da her sayfasının kaşelenip imzalanmadığı, ilgili tutanağın 1’inci sayfasında yer alan SMMM bilgileri ile ilgili meslek mensubunun kaşe bilgilerinin birbirinden farklı olduğu, ayrıca yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince adı geçen tutanağın ekinde sunulması gereken ilgili meslek mensubuna ait faaliyet belgesi ile imza sirkülerinin de sunulmadığı, sunulan belgelerin geçerlilik süresinin dolduğu, Tebliğ’in 45.1.13.9’uncu maddesine göre alış faturaları ile açıklama yapan isteklilerin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

2.8) Anılan istekliler tarafından idareye sunulan belgelerin, meslek mensubu (Yeminli Mali Müşavirler veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler) tarafından imzalanmadığı, belgelerde mali müşavir olmayan serbest muhasebecilerin kaşe ve imzalarının bulunduğu, belgeleri imzalayan kişilerin yeminli mali müşavirler veya serbest muhasebeci mali müşavirler olup olmadıklarının bağlı bulundukları TÜRMOB şubelerinden teyitlerinin yapılması gerektiği,

2.9) Motorin fiyatlarının, Karabük ili için ilan edilen fiyatlar olması gerekirken, fiyatları daha uygun olan başka illere ait motorin fiyatlarının kullanıldığı, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13.5’inci maddesine göre ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan (01.04.2019 – 29.04.2019) asgari fiyatın belgelendirilmesi gerekirken, hem motorin fiyatlarının belgelendirilmediği hem de kullanılan fiyatların ilgili tarih aralığında olmadığı, ayrıca EPDK tarafından ilan edilen birim fiyatların %90’ının altında olduğu,

2.10) Açıklama istenilen iş kalemleri ayrıntılı analizlerinde; kazı ve moloz nakli, kırmataş nakli, nervürlü çelik nakli, b.a. ve profil demiri nakli, sac nakli, gazbeton nakli, kum nakli, çimento nakli, ince sıva ve derz kumu nakli, ince sıva ve derz kumu nakli, kum ve kırmataş için ocak-konkasör arası taş nakli ile kum ve kırmataşın konkasörden iş başına nakli (10 000 m’den fazla) için formüllere yer verildiği, istekliler tarafından yapılan hesaplamaların yanlış olduğu,

2.11) Açıklama istenilen iş kalemleri ayrıntılı analizlerinde yer alan; ekskavatör ve dragline tipi makinalar 100 hp, kazıcı yükleyici (100 hp), ekskavatör (paletli) (210 hp), arazöz, titreşimli silindir, greyder (190-209 hp), yükleyici, demir merdaneli silindir (40 hp), beton vibratörü (4 hp), mobil beton pompası (420 hp) ve demir kesme ve bükme makinası vb. araç, iş makinelerinin maliyetine yönelik olarak yapılacak hesabın belgelere dayalı şekilde açıklanması ve kendi malı olan iş makinesinin amortisman ömrünü tamamlamış olsa bile yedek parça, tamir bakım, sermaye faizi, sigorta, montaj, demontaj gideri için asgari bir bedel öngörülmesi gerektiği, anılan istekliler tarafından sunulan kendi mallarına ilişkin amortisman hesaplamalarının yanlış yapıldığı,

2.12) Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan analizler, idareye verilen analiz formatına, birim fiyat tariflerine, idareye tanımlanan yapım şartlarına ve teknik şartnameye aykırı olarak hazırlandığı, ayrıca analiz girdilerinin ve miktarlarının değiştirildiği ve bazı analiz girdilerine ise hiç yer verilmediği, ilgili analiz girdilerine ilişkin belgelendirme yapılmadığı, sunulan belgelerin ise Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45’inci maddesine aykırı şekilde düzenlendiği, açıklama istenilen ve istenilmeyen analiz girdilerinin birimi, birim fiyatı, miktarları ile girdi tutarlarının eksik ve yanlış gösterildiği,

2.13) Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan analizlerde aritmetik hata yapıldığı, analizlerin tutar ve toplam hanelerinde yapılan hatalar nedeniyle maliyetlerin eksik hesaplandığı, hataların re’sen düzeltilmesi sonucunda analiz toplamlarına, ilgili istekliler tarafından belirlenen kar ve genel giderlerin eklenmesiyle ihalede verilen teklif fiyatların üzerine çıktığı, ayrıca sözleşme giderlerine ilişkin herhangi bir hesaplama yapılmadığı,

2.14) Aşırı düşük teklif açıklamaların ekinde sunulması gereken kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanmış rayiçlerle ilgili liste sunulmadığı,

2.15) Tesisat iş kalemlerine ilişkin açıklamalarda malzeme ve montaj bedelinin ayrı ayrı gösterilmediği, özel tesisat iş kalemlerine ilişkin fiyat tekliflerinde de söz konusu ayrıştırma yapılmadığı,

2.16) Aşırı düşük teklif açıklamalarında kullanılan yardımcı analizler, idarenin iş kalemi analizinde kullandığı yardımcı analizlerden farklı olduğu, girdi miktarları ve cinsleri idarenin yardımcı analizlerinden farklı olarak yer aldığı,

2.17) Aşırı düşük teklif açıklamalarında gerek ana iş kalemleri analizlerinde, gerekse yardımcı analizlerde aritmetik hatalar yapıldığı, ana iş kalemi analizlerinde ve yardımcı analizlerdeki girdilerin “tutarı” kısmına en düşük para birimi olan 0,01 TL (bir kuruş) yazılması gerekirken 0,00 TL bedel yazıldığı, yardımcı analizlerden ana iş kalemlerine fiyatların hatalı aktarıldığı, bu hataların resen düzeltildiğinde kâr ve genel giderler dahil olan toplam analiz tutarının teklif ettikleri fiyatın üzerine çıktığı,

2.18) 12.20. MSB.852/1 poz numaralı sac yağmur oluğu yapılması (nakliye dahil) girdilerinin hesaplamasında aritmetik hata yapıldığı,

2.19) Aşırı düşük teklif açıklamasında gerek yardımcı analizler, gerekse iş kalemi analizleri için paçal fiyat teklifi alındığı, fiyat tekliflerinde işçilik, malzeme ve nakliye girdilerinin tutarlarının belli olmadığı, anılan fiyat tekliflerindeki tutarların iş kalemi ve yardımcı analizlerde bulunan asgari işçilik tutarını karşılamadığı, aşırı düşük teklif açıklaması istenen iş kalemlerinin karsız ve zarar edecek şekilde açıklandığı,

2.20) Bir iş kaleminde açıklama istenilmeyen ve başka iş kaleminde açıklama istenilen analiz girdileri, Kamu İhale Genel Tebliği’ne göre açıklama istenilen analiz girdileri gibi değerlendirilmesi gerekirken, bazı analiz girdileri için bir iş kaleminde açıklama istenirken diğer bir iş kaleminde açıklama istenilmeyen analiz girdileri olduğu, bu girdilerin tamamının aynı değer olması gerekirken aynı değerlere analizlerde yer verilmediği ve tevsik edilmediği,

2.21) Analizlerde bulunan nakliye girdilerinin mesafe tutanağı ile tevsik edilmediği, idare tarafından poz numaraları verilen ve nakliye formülleri belli olan bu girdiler için taşıma formülü kullanılmadığı, fiyat teklifi ile açıklama yapılarak, ÇŞB rayici olan K taşıma katsayısının değiştirildiği,

2.22) Birim fiyat tariflerinden, 15.001/2B makine ile her derinlikte yumuşak ve sert toprağın kazılması (Nakliye dahil) ve 15.120.1002 makine ile yumuşak ve sert küskülük kazılması (serbest kazı) (Nakliye dahil) girdisi maliyeti hesaplanırken döküm sahası bedelinin de hesaba dahil edilmesi gerektiği halde aşırı düşük teklif açıklaması uygun görülen istekliler tarafından bu hususa dikkat edilmediği,

2.23) Analiz ve yardımcı analizlerde kullanılan atölye ve iş makineleri için resmi kurum rayiçlerinin kullanılmadığı, satın alma, kiralama fiyat teklifleri ve kendi malı iş makinası gösterilerek açıklama yapıldığı, iş makinalarının fiyat teklifi ile açıklanmasının mevzuata aykırı olduğu, kendi malı iş makinaları için amortisman ömrünü tamamlamamış iş makinaları kullanıldığı, kendi malı iş makinaları mevzuata uygun şekilde meslek mensubunca onaylanmadığı ve demirbaş defterinde bulunmayan, kendi malı iş makinaları amortisman bedelinin amortisman değeri üzerinden, diğer giderler için ise (yedek parça, tamir, bakım, sermaye faizi, sigorta, nakli montaj ve demontajı) rayiç üzerinden hesaplama yapılması gerekirken, idare analizindeki teknik özelliklerle aynı olmadığı, bu durumda makinalara ait yedek parça, amortisman vs. katsayılarının değişeceği, dolayısıyla idarenin analiz girdisinin cins ve türünün değiştirildiği, iş makinalarında ve atölye giderlerinde haksız avantaj sağlandığı,

2.24) 12.26. 15.150.1003 C16/20hazır beton harcı, 15.150.1006 C30/37 hazır beton harcı malzemesi gibi girdiler için alınan fiyat tekliflerinde şantiye nakli dahil olduğunun belirtilmediği, nakliyesiz fiyat teklifleri alınarak avantaj sağlandığı,

2.25) Açıklama istenilen iş kalemlerinin analizlerinde yer alan analiz girdilerinin analizli pozlar olduğu, fakat alt analiz bileşenlerinin ayrı ayrı gösterilmediği, analizlerin temel girdilerine kadar ayrıştırılmadığı, bu haliyle söz konusu analizler Tebliğ’de yer alan “ayrıntılı analiz” niteliği taşımadığı, bu çerçevede idare tarafından isteklilere verilen analiz formatı Kamu İhale Genel Tebliği’ne uygun olarak hazırlanmadığı,

2.26) Kamu İhale Genel Tebligi’nin 45.1.2.2’nci maddesinde iş kalemi analizleri ve alt analizlerinde yer alan bütün işçilik girdisinin tutarının analiz toplamının %3’üne eşit veya altında kalmasına bakılmaksızın açıklama istenilecek girdiler arasında gösterilmesi gerektiği açıklamasına yer verildiği, açıklama istenilen iş kalemlerinin analiz girdilerinin bazılarının alt analizleri arasında işçilik girdisinin yer aldığı, ancak idare tarafından aşırı düşük teklif sorgulama yazısı ekinde yer alan açıklama istenilmeyen analiz girdileri arasındaki analiz girdilerinin bazılarının alt girdileri arasında işçilik yer almasına rağmen, işçilik girdisi içeren pozların açıklama istenilmeyen analiz girdisi olarak belirlendiği, Tebliğ maddesi uyarınca analizinde işçilik girdisi bulunan pozlarda yer alan işçilik girdilerinin açıklama istenecek girdiler olarak belirlenmediği, açıklama istenilecek tüm paçal ve özel iş kalemlerine ait birim fiyat analizlerinin temel girdilere (işçilik, makine amortismanı, mazot, makine ve diğer malzeme girdileri vb.) kadar ayrıştırılmadığı,

2.27) Aşırı düşük teklif açıklaması ve eki olan belgelerin, Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı maddesine göre ıslak imzalı ya da “Aslı gibidir.” onayı yapılarak idareye sunulması gerektiği, anılan istekliler tarafından sunulan belgelerin mevzuata uygun olarak sunulmadığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Yargısal inceleme” başlıklı 57’nci maddesinde“Şikâyetler ile ilgili Kurum tarafından verilen nihai kararlar Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde dava konusu edilebilir ve bu davalar öncelikle görülür.” hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru süreleri” başlıklı 6’ncı maddesinde“(1) İdareye şikayet süresi; ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.

(2) Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayetler, birinci fıkradaki süreleri aşmamak kaydıyla başvuru veya teklif sunulmadan önce en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir.”

(3) Kuruma itirazen şikayet süresi; şikayet veya itirazen şikayet üzerine idare tarafından alınan iptal kararına karşı yapılacak başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.” hükmü yer almaktadır.

Kamu ihale mevzuatında Kurul tarafından karara bağlanan hususların yeniden incelenmesine ve bu konuda Kurulun görevli olduğuna ilişkin bir düzenleme bulunmamakta olup, şikâyetler ile ilgili Kurum tarafından verilen nihai kararların Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde dava konusu edilebileceği düzenlenmiştir.

Başvuru sahibinin 1.3, 1.5 ve 1.6’ıncı iddialarının10.06.2019 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan itirazen şikayet başvurusu üzerine 10.07.2019 tarihli ve 2019/UY.I-801 sayılı kurul kararıyla incelendiği ve söz konusu iddiaların reddedildiği tespit edilmiş olup, idarenin 19.08.2019 tarihli 2’nci ihale komisyonu kararında da yeterlik değerlendirmesine ilişkin olarak bir değişiklik olmadığı görüldüğünden başvuru sahibinin söz konusu iddialarının kurul kararına itiraz niteliğinde olduğu anlaşıldığından anılan iddialarının görev yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Başvuru sahibinin anılan Kurul kararına konu edilmiş olan iddiaları ile yeni ileri sürülen diğer iddiaları için farkına varılması gereken tarihin ilk ihale komisyonu karar tarihi olan 21.05.2019 tarihi olduğu, 19.08.2019 tarihinde alınan ikinci ihale komisyonu kararında geçerli teklifler bakımından bir değişiklik olmadığı, dolayısıyla söz konusu iddiaların ilk ihale komisyonu karar tarihini izleyen 10 gün içerisinde (31.05.2019 tarihine kadar) şikayete konu edilmesi gerekirken bu süre geçtikten sonra 29.08.2019 tarihinde idareye şikayet başvurusunda konu edildiği, aşırı düşük teklif açıklamalarının yenilenmesi gerekçesiyle alınmış olan ikinci ihale komisyonu kararının süreyi yeniden başlatmayacağı anlaşıldığından söz konusu iddiaların süre yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde“İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Aritmetik hata ve yuvarlama” başlıklı 16.5’inci maddesinde“16.5.1. Birim fiyat teklif cetvelindeki çarpım ve toplamlarda hata olması durumunda aritmetik hata olduğu kabul edilecek ve teklif doğrudan değerlendirme dışı bırakılacaktır. Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalelerde, isteklinin aritmetik hata yapılan kısma ilişkin teklifi değerlendirme dışı bırakılarak, teklif verdiği diğer kısımlar üzerinden ihale sonuçlandırılacaktır.

16.5.2.Kısmi teklife izin verilip verilmediğine bakılmaksızın, birim fiyat üzerinden teklif alınan tüm ihalelerde istekliler, hizmet alımı ihalelerinde işçi sayısı üzerinden teklif alınan işçilik kalemleri hariç, birim fiyatları ve birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarları, virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde verebileceklerdir. Ancak, toplam teklif tutarı virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılacaktır. Yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanacak; yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmayacaktır.

Yuvarlama işlemine ilişkin örnek:

Hesaplanan toplam/kısım toplamı teklif tutarıYuvarlama sonucu

500.815,414500.815,41

500.815,4149500.815,41

500.815,41582500.815,42

500.815,4169500.815,42

16.5.2.1. İşçilik ücreti, yol ve yemek bedeli ile bunlar üzerinden alınan prim tutarları gibi işçilik kalemlerini oluşturan maliyet unsurlarına ilişkin hesaplama yöntemi, sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında kanunla ve idari düzenlemelerle belirlenmiş olup, bu çerçevede 1 TL (Bir Türk Lirası)’nin altındaki tutarlar iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılmaktadır. Sosyal güvenlik mevzuatındaki düzenlemelerin emredici nitelikte olması nedeniyle isteklilerin ilgili mevzuatı gereğince yapacakları işçilik hesaplamalarında da anılan yöntemin uygulanması zorunluluğu bulunmaktadır. Bu sebeple, hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif cetvelinde yer alan ve işçi sayısı üzerinden teklif alınan işçilik kalemlerinin birim fiyatları ile birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarları, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılacaktır. Yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanacak; yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmayacaktır.

16.5.3. Elektronik araçlar yardımıyla tablolama programları (MS Excel, Numbers, LibreOffice Calc ve benzerleri) kullanılarak oluşturulan teklif mektubu eki cetvelin çarpım ve toplamlarında yazılımdan kaynaklanan yuvarlamalar nedeniyle oluşan hesaplama farklılıkları, toplam teklif fiyatının binde birine eşit veya daha az olması ve ihalenin sonuçlandırılmasına esas teklif sıralamasının değişmemesi kaydıyla aritmetik hata olarak kabul edilmeyecek ve bu farklılıklar isteklinin teklif cetvelinde yazılı birim fiyatlar esas alınarak ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilecektir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan tutar, sınır değer hesabı hariç, isteklinin teklif ve yeterlik değerlendirmesine esas nihai teklif fiyatı olarak kabul edilecektir.” açıklaması,

Aynı Tebliğ’in“Aşırı düşük teklif sorgulaması öngörülen ihalelerde yaklaşık maliyetin hesaplanması sırasında yapılacak işlemler” başlıklı 38’inci maddesinde “38.1. İdare, yaklaşık maliyetin hesaplanması sırasında her bir iş kalemi/grubunun yaklaşık maliyete oranını tespit edecektir. Yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemleri/grupları tutarlarının büyükten küçüğe sıralandığı ve oranların kümülatif toplamının da gösterildiği “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” ile iş kalemleri/gruplarına ait ayrıntılı analizler ve analiz girdilerinin tutarları itibarıyla küçükten büyüğe sıralanmış halini gösteren “sıralı analiz girdileri tablosu” hazırlanarak yaklaşık maliyet hesap cetveli kapsamında ihale onay belgesine eklenecektir. Sıralı iş kalemleri/grupları listesi oluşturulurken, iş kalemleri/grupları tutarlarının yaklaşık maliyete oranları, en yakın dört ondalık basamaklı sayıya getirilecek biçimde yuvarlanacak ve bu oranların toplamının, yuvarlama nedeni ile 1 den farklı olması dikkate alınmayacaktır…” açıklaması,

Anılan Tebliğ’in “Sınır değer tespiti ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 45’inci maddesinde“…45.1.2. Sınır değerin altındaki teklif sahiplerinden yaklaşık maliyetin % 80’lik bölümünü oluşturan iş kalemleri/gruplarına ilişkin ayrıntılar yazılı olarak istenir. Bu çerçevede; istenen açıklamanın niteliği dikkate alınarak, isteklilere beş (5) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilir. Yazıda ayrıca, ihale konusu işe özgü alanlara (malzeme ocağı vb.) ilişkin olan ve açıklama istenecek girdi niteliğinde bulunan nakliyelere dair yaklaşık maliyet hesabında esas alınan mesafeler belirtilir.

45.1.2.1. İhale komisyonunca, (38.1) maddesi kapsamında idarece hazırlanan “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” kullanılarak yaklaşık maliyetin % 80’lik kısmına giren iş kalemleri/grupları belirlenir.

Sıralı listeye göre, tutarlarının yaklaşık maliyete oranlarının kümülatif toplamı % 80 oranına kadar olan iş kalemleri/grupları ile kümülatif toplama eklendiğinde % 80 oranının aşılmasına neden olan iş kalemi/grubu, sorgulamaya tabi tutulacak olan iş kalemleri/grupları olarak belirlenecektir. Bunların dışında kalan iş kalemleri/grupları için sorgulama yapılmayacaktır.

45.1.2.2. İhale komisyonu tarafından, açıklama istenilmesi gereken iş kalemleri/gruplarına ait idarece (38.1) maddesine göre oluşturulan “sıralı analiz girdileri listesi” kullanılarak tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit ve bu tutarın altında olan analiz girdileri tespit edilecektir.

Yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemi/grubu analizlerindeki analiz girdilerinden, tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının %3’üneeşit ve altında olanlar için isteklilerden açıklama yapılması istenilmeyecektir.

Tutarı, kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olması nedeniyle sorgulamaya tabi tutulmayacak analiz girdilerinin tutarlarının kümülatif toplamının kar ve genel gider hariç analiz toplamının %15’ini aşması durumunda; en küçük tutardan itibaren kümülatif toplamda % 15’lik tutarın aşılmasına neden olan analiz girdisi belirlenecek, tutarı bu girdinin tutarından daha az olan girdiler için açıklama istenilmeyecektir.

Aynı girdinin yaklaşık maliyeti oluşturan birden fazla iş kalemi/grubunun analizinde yer alması halinde bu girdinin oranı her analiz için ayrı ayrı değerlendirilerek analiz toplamının % 3’ünün altında kalıp kalmadığına göre işlem yapılır. Herhangi bir analizdeki oranı %3’ün üstünde olan analiz girdisi için açıklama istenilecektir.

Analizlerdeki işçilik girdisi, tutarları analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olsa dahi, açıklama istenilmeyecek girdiler arasında yer alamaz.

45.1.2.3. İhale komisyonu teklifleri aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden (45.1.2.1) maddesinde belirlediği iş kalemleri/grupları için isteyeceği açıklama ile ilgili yazıda, (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdilerini de belirtecektir.

İstekliler, teklifi kapsamında yer alan iş kalemleri/grupları için hazırlayacakları analizlerde (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdileri de dahil analizlerini oluşturan tüm girdileri göstereceklerdir.

45.1.3. İsteklilerden teklifleri kapsamında analiz ve hesap cetveli sunmaları istenmeyecektir. Analizler ve hesap cetveli, Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklif fiyatı aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerin tekliflerinin önemli bileşenleri ile ilgili ayrıntıların belirlenmesi amacıyla, sadece aşırı düşük teklif sahibi isteklilerden istenecektir. Bu çerçevede; teklif fiyatının aşırı düşük olduğu tespit edilen istekliler tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenlerine ilişkin olarak yapacakları açıklama kapsamında;

a) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, toplam teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatların gösterildiği hesap cetveli ile açıklama istenen iş kalemleri ve/veya iş gruplarının birim fiyatlarına ilişkin ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri,

b) Teklif birim fiyatlı işlerde; açıklama istenen iş kalemlerinin birim fiyatlarına ilişkin olarak ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri

sunacaklardır. Sorgulamaya konu edilmeyen iş kalemleri/grupları için analiz sunulması istenmeyecektir.

Anahtar teslimi götürü bedel teklif alınan ihalelerde istekli tarafından sunulacak hesap cetvelinde, sorgulamaya tabi tutulmayan iş kalemlerinin ve/veya iş gruplarının her biri için miktar ve birim fiyatların ayrı ayrı gösterilmesi zorunlu olmayıp, sorgulanmayan iş kalemlerinin tamamı için teklif edilen toplam bedelin gösterilmesi yeterlidir.

45.1.4. İdare tarafından ihale dokümanı kapsamında;

a) Teklif birim fiyatlı işlerde; her bir iş kaleminin yapım şartlarına, tarif ve içeriğine göre analizde yer almasını istediği “malzeme, işçilik, makine ve diğerleri (varsa; nakliyeler, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, zamlar vb.)” sadece girdi cinslerinin belirlendiği, analiz girdileri ile miktarlarının ve tutarlarının belirtilmediği,

b) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde; iş kalemleri ve/veya iş gruplarının yapım şartlarına bağlı kalınarak, her iş kalemi/iş grubunun içeriğine göre analizde yer almasını istediği “malzeme, işçilik, makine ve diğerleri (varsa; nakliyeler, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, zamlar vb.)” sadece girdi cinslerinin belirlendiği, analiz girdileri ile miktarlarının ve tutarlarının belirtilmediği,

(Ek-Y.2)’de yer alan örneğe uygun analiz formatının isteklilere verilmesi, isteklilerin de tekliflerinin aşırı düşük olarak tespit edilerek kendilerinden açıklama istenmesi durumunda, yapacakları açıklamada sunacakları analizlerin verilen bu formata uygun olması gerekmektedir.

İdare tarafından bütün iş kalemleri/iş grupları için tek bir analiz formatı düzenlenebileceği gibi, iş kalemleri/iş gruplarının yapım şartlarına göre birden fazla analiz formatı da düzenlenebilir. Ancak bu durumda, idare ihale dokümanında hangi analiz formatının hangi iş kalemleri/iş grupları için kullanılacağını belirtmek zorundadır.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar ile uyumlu olmayan iş kalemleri (özel iş kalemleri) ile idarelerce tasarlanan ve birden fazla iş kalemini ihtiva eden iş kalemleri (paçal iş kalemi) için bu iş kalemlerinde bulunan analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarının, ihale dokümanı kapsamında veya aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazı ekindeverilmesi gerekmektedir. Ancak idarece niteliği gereği analiz formatı hazırlanamayan iş kalemlerine ilişkin isteklilerin açıklamaları kapsamında analiz sunmalarına gerek olmayıp, anılan iş kalemlerine ilişkin açıklamalar 45.1.13 maddesi uyarınca yapılabilir.

45.1.5. İsteklilerin iş kalemleri/iş grupları için kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış cari yıl birim fiyatları veya bu fiyatlardan daha yüksek fiyatları teklif etmeleri ve söz konusu iş kalemleri/grupları için; hangi kamu kurum ve kuruluşunun birim fiyatını kullandıklarını, birim fiyat poz numarasını da yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları durumunda analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda; isteklilerin, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış “kar ve genel gider içermeyen birim fiyatların” üzerine, kendi belirledikleri “kar ve genel gideri” ilave ederek birim fiyatlarını oluşturmaları durumunda da; hangi kamu kurum ve kuruluşunun “kar ve genel gider hariç birim fiyatını” kullandıklarını ve kendi belirledikleri “kar ve genel gider” tutarını yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları halinde de, söz konusu iş kalemleri/iş grupları için analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda isteklilerin analiz düzenlemeleri zorunlu olmayan söz konusu iş kalemleri/grupları için 45.1.13 maddesinde belirtilen belgeleri sunmalarına da gerek bulunmamaktadır.

İş kalemleri/grupları için, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar esas alınarak teklif sunulmuş olmakla birlikte; yukarıda belirtildiği şekliyle liste halinde belirtilmemesi durumunda, söz konusu iş kalemleri/grupları için analiz sunulması zorunludur.

İlan veya davet tarihinde cari yıl birim fiyatın yayımlanmamış olması durumunda, istekli tarafından önceki yılın yayımlanmış birim fiyatları kullanılabilir.

45.1.6. Analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenerek yayımlanmış rayiçleri kullanan ve söz konusu rayiçleri poz numaralarını da belirtmek suretiyle liste halinde sunan isteklilerin, söz konusu rayiçlere ilişkin olarak 45.1.13 maddesinde belirtilen belgeleri sunmalarına gerek bulunmamaktadır.

45.1.7. İstekliler tarafından, inşaat iş kalemleri/iş grupları dışında yer alan sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı, müşterek tesisat, havalandırma, brülör, asansör, elektrik tesisatı vb. iş kalemleri/iş gruplarına ait analiz sunulması yerine bu iş kalemi/iş gruplarına ait malzeme ve montaj bedelini ayrı ayrı gösterecek şekilde açıklama yapılması kabul edilecektir.

45.1.8. Aşırı düşük teklifine ilişkin olarak yaptığı açıklamada sunduğu analizler, ihale dokümanı kapsamındaki analiz formatına, birim fiyat tariflerine, idarece tanımlanan yapım şartlarına veya teknik şartnameye uygun olmayan, analiz fiyat tutarları teklif fiyatların üzerinde olan isteklilere ait teklifler reddedilecektir. Analizler üzerinde yapılan incelemede; çarpım ve toplamlarda hesaplama hatası bulunması durumunda, analiz girdilerine ait fiyatlar esas alınarak, hesaplama hatası ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilir. Bu şekilde düzeltilmiş analiz fiyatı, teklif fiyatın üzerinde olan isteklilerin teklifleri reddedilir.

45.1.9. İş kalemleri/gruplarına ait analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde yer alan işçilik fiyatları ihale tarihinde yürürlükte olan saatlik asgari ücretin altında olamaz.

45.1.10. İhale komisyonu, sınır değerin altındaki tekliflerin önemli bileşenlerini;

a) Yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve yapım işinin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen yapım işinin özgünlüğü,

gibi hususlarda istekliler tarafından yapılan yazılı açıklamaları da dikkate almak suretiyle değerlendirir ve ihaleyi sonuçlandırır.

45.1.11. Yapım yönteminin ekonomik olması hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda; kullanılan yapım yöntemi ve teknolojisinin sağlayacağı maliyet avantajının açıklanması gereklidir.

45.1.12. Seçilen teknik çözümler, yapım işinin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar veya yapım işinin özgünlüğü hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda; belirtilen çözüm, avantajlı koşul ve özgünlük sayesinde elde edilen maliyet avantajı açıklanmalıdır.

45.1.13. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamada, sorgulamaya konu iş kalemlerine/gruplarına ilişkin analizler ile bu analizlere dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İsteklilerin analizlerine dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

a. Üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri,

b. Çimento ve demir ürünleri için ilan edilmiş üretici fiyat tarifeleri,

c. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,

ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mal veya hizmetlere ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,

d. Ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları,

e. Stoğunda bulunan mallara ilişkin stok tespit tutanakları,

f. İdarece istenmesi durumunda yardımcı analizler v.b. dir.

İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları açıklamaları kapsamında sunacaklardır.

Yukarıda sayılan bilgi ve belgelerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, istekliler tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer bilgi ve belgeler kullanılarak da açıklama yapılabilir (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir). Yüklenicinin dışında üçüncü kişilerce inşaat mahalli dışında imal edilen ve esaslı başka bir işçilik veya malzeme katkısı yapılmaksızın yapıya monte edilen iş kalemlerinin üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile açıklanması durumunda, bu iş kalemlerine ilişkin analiz sunulması zorunlu değildir. Ayrıca, istekliler tarafından teklif kapsamındaki harita, kadastro ve proje işlerine ilişkin yapılacak açıklamalarda üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması yeterlidir.

45.1.13.1. Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, meslek mensubu tarafından muhafaza edilecek ve fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeyecektir. Ancak idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanaklar meslek mensubundan istenebilecektir.

Maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için, fiyat teklifinin mamul/mala ilişkin olması halinde mamul/malın birim fiyatının, tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifinin hizmete ilişkin olması halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta tespit edilen toplam birim maliyetin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

45.1.13.3. İsteklinin teklifine konu çimento veya demir ürünlerine ilişkin açıklamalarında çimento veya demir ürünleri üreticisinin ilan edilmiş fiyat tarifelerini kullanması halinde, sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan bir tarifeyi gösterir belgeyi sunması yeterlidir.

45.1.13.4. İsteklinin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilen fiyat tarifelerinde belirtilen fiyatları kullanması halinde, sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan bir tarifeyi gösterir belgeyi sunması yeterlidir. (Örnek: Orman Genel Müdürlüğüne bağlı işletmeler tarafından satılan ürünlere ilişkin ilan edilmiş fiyatlar vb.)

45.1.13.4.1. İsteklinin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin fiyat tekliflerini kullanması halinde, sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) düzenlenmiş fiyat teklifini sunması yeterlidir. (Örnek: Karayolları Genel Müdürlüğü, İl Özel İdareleri, Belediyeler vb.nin sattıkları kum, çakıl, kırmataş vb. mallara ilişkin verdikleri fiyat teklifleri.)

45.1.13.5 İstekli tarafından açıklaması yapılacak girdinin fiyatı, kamu kurum ve kuruluşlarınca ilan edilen ilgili mala ilişkin asgari fiyatlara uygun olması halinde, sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan asgari fiyatın belgelendirilmesi suretiyle açıklama yapılması yeterlidir.

45.1.13.6. Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin olarak isteklinin kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ait fiyatların kullanılması durumunda, istekliyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu olan mal için düzenlenen maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (EK.O.7) ile açıklama yapılabilir.

Maliyetler dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması ve isteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü mal miktarının en az yarısı kadar alım yapmış olması gerekir.

Satışlar dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması ve malın ticaretinin isteklinin faaliyet alanında olması gerekir.

İsteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere açıklama konusu mala ilişkin satış yapmış ve satılan malın idarece kabul edilmiş olması durumunda, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı sunmasına gerek bulunmayıp, sadece söz konusu satışa ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, YMM, SMMM ya da vergi dairesince onaylı suretleri ile de belgelendirme yapılabilecektir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

45.1.13.7. İstekliler tarafından yapılan açıklamada; malın ihale tarihi itibariyle stoklarda bulunduğunun belirtilmesi durumunda, stokta bulunan mala ilişkin “stok tespit tutanağı”nın (Ek-O.8) sunulması zorunludur. Stok tespit tutanağında ilgili malın ağırlıklı ortalama birim maliyeti gösterilecektir. İsteklilerce teklif edilen tutara ilişkin birim fiyatlar, stok tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olamaz. Ayrıca stoklarda olduğu belirtilen söz konusu malın miktarının, ihale konusu işte kullanılacağı belirtilen miktardan az olması halinde eksik kalan miktar için bu Tebliğdeki diğer açıklama yöntemlerine uygun olarak açıklama yapılması gereklidir.

45.1.13.8. İsteklinin ortağı olduğu tüzel kişiye ait işletmeden mal çekmesi veya satın alması durumunda söz konusu malın emsal bedeli ile değerlenmesi gereklidir. Emsal bedelinin tespitinde Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri esas alınır. Bu durumda, Vergi Usul Kanununa göre hesaplanan emsal bedeli gösteren ve istekliyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından hazırlanarak imzalanan ve kaşelenen beyanın verilmesi yeterlidir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

45.1.13.9. İstekliler tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamındaki mallara ilişkin olarak stok tespit tutanağı veya üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi yerine sadece alış faturası ile açıklamada bulunulması geçerli bir açıklama olarak kabul edilmeyecektir.

45.1.13.10. Meslek mensubu; üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi üzerindeki beyanın ve emsal bedel beyanı ile Ek-O.5, Ek-O.6, Ek-O.7 ve Ek-O.8 numaralı tutanaklardaki bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Meslek mensubu ibaresinden Yeminli Mali Müşavirler veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler anlaşılır.

45.1.13.11. Ek-O.5, Ek-O.6, Ek-O.7 ve Ek-O.8 numaralı tutanakların son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi zorunludur. Son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır.

Örneğin; 11.1.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Ekim-Kasım-Aralık 2013”, 15.7.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Nisan-Mayıs-Haziran 2014” tür.

45.1.13.13. İşletme hesabına göre defter tutuluyor olması durumunda; yukarıda belirtilen tutanaklar, işletme hesabı defteri ve işletme hesap özeti kayıtlarına göre düzenlenecektir.

45.1.13.14. İstekliler tarafından akaryakıt girdisine ilişkin olarak EPDK tarafından il bazında günlük yayımlanan akaryakıt fiyatlarının % 90’ının altında sunulan açıklamalar geçerli kabul edilmeyecektir. Motorin veya benzine yönelik olarak öngörülen tutarın TL/lt cinsinden hesaplanmasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ilgili düzenlemeleri dikkate alınacaktır.

45.1.14. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (45.1.3 – 45.1.13) maddelerine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları idarece tanımlanan yapım şartlarına uymayan veya teknik şartnameye aykırı hususlar içeren isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.

45.1.16. Aşırı düşük teklifine ilişkin olarak istenen sürede açıklama yapmasına rağmen teklifi reddedilen isteklilerin açıklamalarının yeterli görülmeme nedenlerinin, sadece ilgili madde numaralarına atıf yapılmakla yetinilmeyerek hangi düzenlemeye aykırılık bulunduğu da belirtilmek suretiyle kesinleşen ihale kararının bildirilmesi zorunludur…” açıklaması yer almaktadır.

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda, idarece hesaplanan sınır değerin altında teklif verdiği tespit edilen 8 istekliye EKAP üzerinden gönderilen 24.07.2019 tarihli ve “aşırı düşük teklif açıklama talebi” konulu yazı ile 5 iş günü içinde aşırı düşük teklif açıklaması sunulmasının istenildiği ve söz konusu yazı ekinde açıklama istenilen iş kalemleri ile söz konusu iş kalemlerine ait ayrıntılı analiz formatlarının ve açıklama istenilmeyen analiz girdilerinin yer aldığı tablolara yer verildiği, teklifi sınır değerin altında olan Servet Alpaslan Mühendislik A.Ş., 7 K Öztürk İnş. Yapı Malz. San. Tic. Ltd. Şti., Fff İnş. Taah. Tur. Enerji Tar. ve Hay. Hiz. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti., Akzemin Mühendislik A.Ş., Servet Geboloğlu – Melih Kardeşler Beton Yapı Elemanları İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’ tarafından aşırı düşük teklif açıklaması sunulmadığı gerekçesiyle tekliflerinin reddedildiği, aşırı düşük teklif açıklamaları uygun bulunan Yıldırım Yapı Rest İnş Nak Teks. San Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi ve Şahinoğulları Halı Kilim Teks. Tur. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği tespit edilmiştir.

Başvuru sahibinin 2.1., 2.12., 2.13., 2.14., 2.16., 2.17., ve 2.18’inci iddialarına yönelik olarak yapılan incelemede;

Tebliğ’in 45.1.5’inci maddesine uyarınca aşırı düşük teklif açıklamasında bulunan isteklilerin iş kalemleri/iş grupları için kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış cari yıl birim fiyatları veya bu fiyatlardan daha yüksek fiyatları teklif etmeleri ve söz konusu iş kalemleri/grupları için;

hangi kamu kurum ve kuruluşunun birim fiyatını kullandıklarını,

birim fiyat poz numarasını da yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları durumunda analiz düzenlemelerinin zorunlu olmadığı

dolayısıyla , isteklilerin kar ve genel giderler hariç birim fiyatlarının üzerine kendi belirledikleri kar ve genel giderleri belirterek liste halinde sunmaları durumunda bu iş kalemleri için analiz düzenleme zorunluluğu bulunmamaktadır.

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması dosyasında;

Açıklama istenilen 45 iş kaleminin 39 tanesi için kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanan birim fiyatların kullanıldığı, sunulan birim fiyatların uyumlu olduğu, ayrıca yukarıda yer verilen mevzuat açıklamaları gereği istekli tarafından analiz sunulmasına gerek bulunmadığı, bunun yanı sıra anılan istekli tarafından söz konusu iş kalemleri için idare tarafından aşırı düşük teklif açıklama talep yazısı ekinde verilen analiz formatlarına uygun şekilde açıklamada bulunulduğu görülmüştür.

Anılan istekli tarafından sunulan analizlerin incelenmesi neticesinde, sunulan analizlerin idarece verilen analiz formatlarıyla uyumlu olduğu, analiz girdi miktarlarında ve girdi isimlerinde değişiklik yapılmadığı, birim fiyatlar ile girdi tutarlarında eksik veya yanlış bir hesaplama bulunmadığı, aritmetik hata yapılmadığı, mevzuata göre sözleşme ve genel giderlerin açıklanması zorunlu olmamakla birlikte anılan istekli tarafından açıklandığı, yukarıda yer verilen tespitler doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanan birim fiyatlar ile çevre ve şehircilik bakanlığı tarafından yayımlanan rayiçleri gösterir listenin sunulduğu,

Analiz girdilerinden bazı nakliye ve su girdileri için girdi tutarına 0.00 TL yazıldığı görülmekle beraber, bu analiz girdileri için öngörülen birim fiyatlar ile miktarların çarpım sonuçlarının yuvarlama sonucunda 0,01 TL tutarından daha düşük olduğundan 0,00 TL olarak yazıldığı, bu tutarın ise toplam tutara etkisinin olmayacağı ve açıklamanın mevzuata uygun olduğu anlaşılmıştır.

MSB.852/1 nolu “Saç Yağmur Oluğu Yapılması (Nakliye dahil)” poz girdilerinde de aritmetik hata yapılmadığı görüldüğünden başvuru sahibinin iddiasının ihale üzerinde bırakılan istekli açısından uygun olmadığı değerlendirilmiştir.

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması dosyasında;

Açıklama istenilen 45 iş kaleminin 40 tanesi için kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanan birim fiyatların kullanıldığı, sunulan birim fiyatların uyumlu olduğu, anılan istekli tarafından söz konusu iş kalemleri için idare tarafından aşırı düşük teklif açıklama talep yazısı ekinde verilen analiz formatlarına uygun şekilde açıklamada bulunulduğu görülmüştür.

Anılan istekli tarafından sunulan analiz formatlarının incelenmesi neticesinde, sunulan analiz formatlarının idarece verilen analiz formatlarıyla uyumlu olduğu, analiz girdi miktarlarında ve girdi isimlerinde değişiklik yapılmadığı, birim fiyatlar ile girdi tutarlarında eksik veya yanlış bir hesaplamanın bulunmadığı gibi aritmetik hataya sebep olacak bir işlemin yapılmadığı, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanan birim fiyatlar ile çevre ve şehircilik bakanlığı tarafından yayımlanan rayiçleri gösterir listenin sunulduğu, analiz girdilerinde girdi tutarı kısmına 0.00 TL şeklinde tutarın bulunmadığı, MSB.852/1 nolu “Saç Yağmur Oluğu Yapılması (Nakliye dahil)” poz girdilerinde de aritmetik hata yapılmadığı tespit edilmiştir.

Başvuru sahibinin iddiasında yer vermiş olduğu, sözleşme giderlerine ilişkin herhangi bir hesaplama yapılmadığı hususuna ilişkin olarak yapılan incelemede anılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklama dosyası kapsamında sunulan belgelerde istekli tarafından sunulan maliyet tablosunda açıklama istenilen iş kalemleri toplam tutarının 20.137.760,69 TL, açıklama istenilmeyen iş kalemleri toplam tutarının 452.239,31 TL olduğu, toplam verilen teklif tutarının ise 20.590.000,00 TL (20.137.760,69+ 452.239,31=20.590.000,00 TL) olduğu görülmüş olup, yapım işlerinde sözleşme ve genel giderlerin ayrıca açıklanmasının zorunlu olmadığı, dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının bu yönüyle yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Başvuru sahibinin 2.2’inci iddiasında yer verilen hususlara ilişkin olarak yapılan incelemede;

Her iki istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarında söz konusu işçilik ücretlerinin saatlik asgari ücret olan 11,3706 TL’nin altında olmadığı anlaşıldığından iddia yerinde görülmemiştir.

Başvuru sahibinin 2.3’üncü ve 2.8’inci iddiasında yer verilen hususlara ilişkin olarak yapılan incelemede;

İhale üzerinde bırakılan istekli ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında bazı analiz girdileri için fiyat teklifi sunulduğu, sunulan fiyat tekliflerine dayanak teşkil eden maliyet tespit tutanaklarının, satış tutarı tespit tutanakları ile oda faaliyet belgelerinin sunulduğu, söz konusu belgelerin son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlendiği, birim ortalama maliyetler ile ağırlıklı ortalama birim satış fiyatının ilgili belgelerde belirtildiği, fiyat teklifindeki fiyatların ortalama birim satış tutarlarının %80’inden ve ortalama maliyet tutarlarından daha düşük olmadığı, girdilere ilişkin birimlerin doğru olarak yer aldığı, analizlerde kullanılan fiyatların fiyat teklifinde yer alan fiyatlarla uyumlu olduğu, belgelerin serbest muhasebeci mali müşavirler tarafından mevzuata uygun olarak onaylandığı, Kamu İhale Genel Tebliğ’i gereğince fiyat tekliflerinde bulunması gereken beyanların yer aldığı görülmüş olup başvuru sahibinin bahse konu iddialarının yerinde olmadığı değerlendirilmiştir.

Diğer taraftan başvuru sahibinin 2.8’inci iddiasına ilişkin olarak, yukarıda yer verilen açıklamalar doğrultusunda sunulan fiyat tekliflerinin mevzuata uygun olduğu, bu bağlamda fiyat tekliflerini imzalayan meslek mensuplarının mevzuat çerçevesinde SMMM olup olmadıklarının teyit ettirilmesi gibi bir durumun söz konusu olamayacağı değerlendirildiğinden başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

Başvuru sahibinin 2.4 ve 2.5’inci iddiasında yer verilen hususlara ilişkin olarak yapılan incelemede;

Her iki istekli tarafından da aşırı düşük teklif açıklama dosyasında Tebliğ’in 45.1.13.3’üncü maddesi, 45.1.13.4’üncü maddesi ve 45.1.13.5’inci maddesi kapsamında fiyat tarifelerinin kullanılmadığı anlaşıldığından iddia yerinde görülmemiştir.

Başvuru sahibinin 2.6 ve 2.7’nci iddiasında yer verilen hususlara ilişkin olarak yapılan incelemede;

Anılan Tebliğ’in 45.1.13.6’ncı ve 45.1.13.7’nci maddelerinde yer alan açıklamaların stok tespit tutanağı (Ek-O.8) ve maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (EK.O.7)’na ilişkin olduğu, ancak aşırı düşük teklif açıklamalarında bulunan her iki istekli tarafından da açıklamaları kapsamında anılan belgelerle açıklamada bulunmadıkları tespit edildiğinden başvuru sahibi isteklinin iddiası yerinde görülmemiştir.

Başvuru sahibinin 2.9’uncu iddiasında yer verilen hususlara ilişkin olarak yapılan incelemede;

İhale ilan tarihinin 01.04.2019, ihale tarihinin 30.04.2019 olduğu, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından akaryakıt girdisine ilişkin yapılan açıklamada 26.04.2019-27.04.2019 tarihleri aralığındaki Karabük iline ait mazot girdisi fiyatlarının 0,82 kg /m3 katsayısı ile dönüştürülmek suretiyle elde edilen fiyatın kullanıldığı anlaşılmış olup, anılan istekli tarafından akaryakıt girdisine ilişkin olarak yapılan açıklamanın uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi tarafından akaryakıt girdisine ilişkin olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan 10.160.126 mazot (motorin) girdisine ait rayiç fiyatı olan 5,62 TL’nin kullanıldığı anlaşıldığından anılan istekli tarafından akaryakıt girdisi için yapılan açıklamanın uygun olduğu, dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Başvuru sahibinin 2.10’uncu iddiasında yer verilen hususlara ilişkin olarak yapılan incelemede;

Her iki istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarında idarece verilen analiz formatlarında yer alan nakliye formülleri ile mesafelerin esas alınarak nakliye giderinin hesaplandığı, başvuru sahibinin iddiasında yer vermiş olduğu analiz girdilerine ilişkin nakliye formüllerinin doğru hesaplandığı görüldüğünden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Başvuru sahibinin 2.11’inci ve 2.23’üncü iddiasında yer verilen hususlara ilişkin olarak yapılan incelemede;

Sunulan aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında; iddia konusu iş makinaları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan rayiçlerin kullanıldığı görüldüğünden iddia yerinde görülmemiştir.

Başvuru sahibinin 2.18’inci iddiasında yer verilen hususlara ilişkin olarak yapılan incelemede;

Aşırı düşük teklif açıklamasında bulunan her iki istekli tarafından da idarece açıklama istenilen iş kalemlerine ilişkin malzeme bedeli ile montaj bedelinin ayrı kalemler halinde istenilen analiz formatlarına uygun şekilde açıklandığı görüldüğünden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Başvuru sahibinin 2.19’inci iddiasında yer verilen hususlara ilişkin olarak yapılan incelemede;

Her iki istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarında KTB-ELK.001 “Harici/dahili Gece-Gündüz Fonksiyonlu dome(hd*720) IP Kamera” iş kalemi, E.19 “FTP cat6a data kablosu” iş kalemi, ÖZEL-M13 “tuğla cephe kaplama” iş kalemi, ÖZEL-M14 “fibercement levha cephe kaplaması” iş kalemi, ÖZEL-M16 “pvc esaslı koruyuculu drenaj levhası” iş kalemi, ÖZE-M19 “alimünyum kenet levha çatı kaplaması” iş kalemlerine ilişkin olarak fiyat teklifi sunulduğu, söz konusu fiyat tekliflerinde ise malzeme ve işçilik(montaj) bedellerine ayrı kalemler halinde yer verildiği görülmüş olup sunulan fiyat tekliflerinin mevzuata uygun olduğu anlaşılmıştır. Söz konusu iş kalemleri için idarece verilen analiz formatına uygun şekilde açıklama yapılmasının yeterli olacağı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Başvuru sahibinin 2.20’inci iddiasında yer verilen hususlara ilişkin olarak yapılan incelemede;

Başvuru sahibinin iddiasında yer vermiş olduğu açıklama istenilmeyen analiz girdilerinin başka bir analiz girdisinde bulunması durumunda istekliler tarafından bu analiz girdileri için aynı birim fiyatın kullanılması gerektiği hususuna ilişkin olarak, anılan istekliler tarafından sunulan analizlerin incelenmesi neticesinde, sunulan analizlerde aynı girdiler için farklı analizlerde aynı fiyatlar kullanılarak açıklandığı tespit edildiğinden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Başvuru sahibinin 2.21’inci iddiasında yer verilen hususlara ilişkin olarak yapılan incelemede;

Anılan istekliler tarafından sunulan analiz formatlarının incelenmesi neticesinde, analiz formatlarında yer verilen nakliye formüllerinin her iki istekli tarafından da değiştirilmeden kullanıldığı görüldüğünden başvuru sahibinin iddiasında belirtmiş olduğu fiyat teklifi ile açıklama yapıldığı, K katsayısının değiştirildiği iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Başvuru sahibinin 2.22’inci iddiasında yer verilen hususlara ilişkin olarak yapılan incelemede;

İlgili iş kalemleri için verilen analizlerde döküm sahası maliyetinin ayrıca açıklama istenilen bir girdi olarak belirtilmediği, idarece verilen analiz formatına uygun açıklama yapıldığı anlaşıldığından iddia yerinde görülmemiştir.

Başvuru sahibinin 2.24’inci iddiasında yer verilen hususlara ilişkin olarak yapılan incelemede;

Sadece ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından 10.130.1503 “C16/20 beton harcı gri renkte, normal hazır beton harçları (TS EN 206-1+A1)” analiz girdisi ve “C16/20 beton harcı gri renkte, normal hazır beton harçları (TS EN 206-1+A1)” analiz girdileri için fiyat teklifi sunulmak suretiyle açıklamada bulunulduğu ve söz konusu fiyat tekliflerinde “Şantiye dışı ve saha içerisindeki taşımalar teklif fiyatımıza dahildir” ifadesine yer verildiği görüldüğünden söz konusu iddia yerinde görülmemiştir.

Başvuru sahibinin 2.25’inci ve 2.26’ncı iddiasında yer verilen hususlara ilişkin olarak yapılan incelemede;

10.07.2019 tarihli ve 2019/UY.I-800 sayılı kurul kararı ile 10.07.2019 tarihli ve 2019/UY.I-801 sayılı kurul kararında birim fiyatların temel analiz girdilerinin ayrı ayrı gösterilmediği ve söz konusu birim fiyatların tek başına “açıklama istenilmeyecek girdi” olarak belirlendiği, analiz girdilerinin temel bileşenlerinin (malzeme, makine, işçilik) ayrı ayrı gösterilmediği, idarece başvuru sahibi istekliye verilen söz konusu analiz formatlarının ve bu şekilde yapılan bir sorgulamanın Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda aktarılan 45.1.2’nci maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun şekilde yeniden istenilmesine karar verilmiştir. Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında idarece yeniden hazırlanan analiz formatlarının incelenmesi neticesinde tüm iş kalemlerinin temel analiz girdilerine malzeme işçilik makine ekipman bazında ayrıştırılarak, isteklilere aşırı düşük teklif açıklaması talep yazısı ekinde gönderildiği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

Başvuru sahibinin 2.27’inci iddiasında yer verilen hususlara ilişkin olarak yapılan incelemede;

Aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında her iki istekli tarafından da idarece verilen analiz formatlarına uygun olarak açıklama yapıldığı, belgelerde isteklilere ait kaşe ve imzanın bulunduğu, sunulan fiyat tekliflerinde ise ilgililerin mevzuat gereği bulunması gereken kaşe imzaların bulunduğu, anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.