Salı, Temmuz 16, 2024
Benzer İş

Tel çit yapımı işi, yapım ihalelerinde hangi benzer iş grubu kapsamındadır?

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No : 2011/072

Gündem No : 32

Karar Tarihi : 14.11.2011

Karar No : 2011/UY.I-3757

Şikayetçi:

Nomak İnşaat Turizm Mad. Otom. İth. İh. San. ve Tic. Ltd. Şti., İvedik Organize Sanayi Bölgesi 21. Cad. 644. Sok. No : 5 ANKARA

İhaleyi yapan idare:

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:1 – Mühendıslık Merkez Bınası Kat:1 112 06800 ANKARA

Başvuru tarih ve sayısı:

26.10.2011 / 46583

Başvuruya konu ihale:

2011/143423 İhale Kayıt Numaralı “Odtü Eymir Gölü Ve Konya Yolu Tel Çit Yapım İşi” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.11.2011tarih ve B.07.6.KİK.0.06.00.00-101.04-.Y.[3526].(0162)./2011-59E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından 26.09.2011 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “ODTÜ Eymir Gölü ve Konya Yolu Tel Çit Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Nomak İnşaat Turizm Mad. Otom. İth. İh. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 18.10.2011 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.10.2011 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 26.10.2011 tarih ve 46583 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.10.2011 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idarece iş deneyim belgelerinin değerlendirilmesi aşamasında son hakedişlerin istendiği, hakedişlerin içerisinde tel çit imalatı olmayan veya hakediş dosyasını sunmayan firmaların tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, buna göre iş deneyim belgelerinin değerlendirilmesinde Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğine aykırı değerlendirme yapıldığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

26.09.2011 tarihinde yapılan ihaleye 16 istekli tarafından teklif verildiği, ihale komisyonu tarafından 9 istekliye (ATM Tel Örgü Ltd. Şti., Askan Dekorasyon Tic. Ltd. Şti., EG Yapı İnş. Emre Gündoğdu & Tekno Yapıt Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Nükde İnş. Ltd. Şti., İlcan Ltd. Şti., Deko-İn Yapı, Telsan Ltd. Şti., Bünyamin Kazancı- Hiperkol İnş. Taah. Gıda Ltd. Şti., Nomak İnş. Turz. Ltd. Şti.) iş deneyim belgelerinin değerlendirilmesi amacıyla iş deneyim belgesine ait son hakedişlerinin idareye sunulması yönünde 27.09.2011 tarihli yazı ile bildirim yapıldığı, bunlardan 4 isteklinin (Askan Dekorasyon Tic. Ltd. Şti., Telsan Ltd. Şti., Nükde İnş. Ltd. Şti. ve İlcan Ltd. Şti.) kendilerinden istenilen belgeleri idareye sunmadığı, 5 istekli tarafından idareye sunulan belgelerin değerlendirilmesi sonucunda da bir isteklinin (ATM Tel Örgü Ltd. Şti.) iş deneyim belgesinin uygun kabul edilmeyerek değerlendirme dışı bırakıldığı, diğer 4 isteklinin teklifinin uygun kabul edildiği, buna göre toplam 5 isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak 11 isteklinin teklifinin uygun kabul edildiği, yaklaşık maliyete ve geçerli teklif sahiplerince teklif edilen bedellere göre sınır değerin 107.965,90 TL olarak belirlendiği, bir isteklinin (Şantiyem Müh. Tic. Bünyamin Cantürk) teklifinin sınır değerin altında kaldığı, anılan istekliye ihale komisyonu tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldığı, ancak aşırı düşük teklif sorgulaması yapılan istekli tarafından herhangi bir açıklama verilmediği, buna göre ekonomik açıdan en avantajlı istekli olan Protek Yapı –Mustafa Fırat Altunbay üzerine ihale kararı alındığı anlaşılmıştır.

Başvuru sahibinin iddiası; iş deneyim belgelerinin değerlendirilmesi aşamasında istenilen son hakedişlerin, ihale komisyonu tarafından yapılan değerlendirmesinin mevzuata aykırı olarak yapıldığı, hakedişlerin içerisinde tel çit imalatı olmayan veya hakediş dosyasını sunmayan firmaların tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı yönünde olup, buna göre ihaleye verilen tekliflerin geçerli veya geçersizlik sebebine göre sınır değer değişeceğinden idarece tesis edilen işlemler mevzuat çerçevesinde incelenmiştir.

İdari şartnamenin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gerenken kriterler” başlıklı 7.5 .1 inci maddesinde;“İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az %80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden
geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az
% 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen, ,

d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

İşlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 70’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.”şeklinde düzenleme yapılmıştır.

İdari şartnamenin 7.6 ncı maddesinde ise bu ihalede kabul edilecek benzer işe yer verilerek, Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinin B-III grubu işler ile mühendislik fakültesi inşaat mühendisliği ile mimarlık fakültesi mimarlık mezuniyet diplomalarının benzer iş olarak kabul edileceği düzenlenmiştir.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde benzer iş; ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işler olarak tanımlanmıştır.

İhale dokümanında yapılan düzenlemelere göre ihale konusu iş için iş deneyim belgesi istenmiş olup, söz konusu iş deneyim belgesinin de ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında olması gerekmektedir.

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde B-III grubu işler;

“BİNA İŞLERİ

1. BII. Grup işler

2. BI. ve BII. Grubu işlerin dışındaki bina işleri” olarak tanımlanmıştır.

B-II grubu işler ise;

“II. GRUP: BİNA İŞLERİ:

1. Askeri tesis ve binalar (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

2. Hastaneler (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

3. Havaalanı terminal binaları (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

4. İbadethaneler (5.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

5. İdari binalar (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

6. Kapalı spor salonları (5.000 ve üstü seyirci kapasiteli)

7. Kültür ve kongre merkezleri (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

8. Müze ve konser salonları (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

9. Stadyum, hipodrom ve veledromlar (en az 20.000’i kapalı olmak üzere toplam 25.000 ve üstü seyirci kapasiteli)

10. Ticaret ve alışveriş merkez ve kompleksleri (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

11. Toplu konut işleri (sosyal donatısı ile birlikte 50.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

12. Tren gar ve istasyonları ile liman binaları (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

13. Uluslararası fuar merkez ve kompleksleri (en az 20.000 m2 si kapalı sergileme alanı olmak üzere toplam yapı inşaat alanı 25.000 m2 ve üstü)

14. Üniversite ve eğitim binaları (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

15. Yüksek yapılar (30 kat üzeri ve 25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

16. (5) ve üzeri yıldızlı oteller ve 1. sınıf tatil köyleri (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)”olarak tanımlanmıştır.

Aynı şekilde B-I grubu işler ise;

“I. GRUP: BİNA İŞLERİ :

1. Taşınmaz kültür varlıklarının restorasyon işleri

2. Taşınmaz kültür varlıklarının rekonstrüksiyon işleri” şeklinde tanımlanmıştır.

İhale dokümanında yapılan düzenlemelere göre ihale konusu iş olan tel çit yapım işi ile Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinin B-III grubu kapsamında sunulan iş deneyim belgelerinin kabul edilmesi gerekmektedir.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale Komisyonlarının inceleme yetkisi” başlıklı 50 nci maddesinde;“(1) İhale komisyonu, aday veya isteklilerce sunulan iş deneyimini gösteren belgelerde tereddüt duyulan hususlara ilişkin gerekli incelemeyi yapmaya yetkilidir.

(2) İhale komisyonunun iş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgi talepleri ilgililerce ivedikle karşılanır.”hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan; Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48 inci maddesinde ise;“(2) İş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz.” hükmü yer almaktadır.

Mevzuatın yukarıya aktarılan hükümleri, iş deneyim belgeleri ile ilgili olarak ihale komisyonlarında herhangi bir tereddüdün oluşması halinde ihale komisyonlarına inceleme yetkisini vermektedir. Ayrıca sunulan iş deneyim belgelerinin konusunun ihale konusu iş veya benzer işlerin tamamını kapsamaması halinde ise iş deneyim belgesi içerisinden ihale konusu iş veya benzer iş kapsamındaki işler ayrıştırılarak değerlendirme yapılmasına da imkan vermektedir. Bu kapsamda ihale komisyonu tarafından istenilen belgelerin de ilgililerce ivedilikle tamamlanması gerekmektedir.

Ayrıca, Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinin 2.5 inci maddesinde ise;“(Ek-1)’de yer alan listedeki işlerin bünyesinde olan ancak, yapının bir parçası olarak tek başına ihale edilecek olan işler için benzer iş belirlemesi yapılırken, ihale konusu iş ve/veya işlere ilişkin iş deneyim belgeleri sunulabileceği gibi ihale konusu işi de içeren iş deneyim belgelerinin de sunulabileceğinin belirtilmesi gerekmektedir. İhale konusu işe ilişkin iş deneyim belgesi yerine ihale konusu işi de içeren bir iş deneyim belgesi sunulduğu ve ihale konusu iş tutarının iş deneyim belgesi üzerinden tespit edilemediği hallerde, ihale konusu iş tutarının tespit edilebileceği bilgi ve belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur. Örneğin; bir binanın sadece sıhhi tesisat yapımına ilişkin bir ihaleye CI grubuna ait iş deneyim belgesi sunan aday veya istekliler katılabileceği gibi kapsamında sıhhi tesisat işleri olan BIII grubu bir binaya ilişkin iş deneyim belgesi sahibi aday veya istekli de katılabilecektir. Benzer şekilde bir tünel yapım işi ihalesine AII grubu iş deneyim belgesi sahibi aday veya istekli katılabileceği gibi örneğin kapsamında tünel yapım işi olan AVIII grubu iş deneyim belgesi ile de aynı ihaleye katılmak mümkündür.” şeklinde de açıklama bulunmaktadır.

İş deneyim belgeleri sunmak suretiyle teklif veren isteklilerden 9 isteklinin iş deneyim belgeleri ile ilgili olarak ihale komisyonunca son hakediş belgelerinin istendiği ve ayrıştırma yapılmak suretiyle değerlendirme yapılmak yoluna gidildiği anlaşılmaktadır. Buna göre isteklilerin de kendilerinden istenilen bilgileri ivedilikle tamamlaması gerektiği, tamamlamayan isteklilerin de tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğinden ihale komisyonu tarafından bu yönde tesis edilen işlem mevzuata uygun bulunmuştur. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.