Salı, Temmuz 16, 2024
Pazarlık Usulü İhaleler

Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde, davet edilen şirketler, davet edilmeyen firmalarla iş ortaklığı yaparak ihaleye girebilir mi?

4734 sayılı Kanun’un 28’inci maddesinin ilk fıkrasında ilan yapılmayan hallerde ihale dokümanının yalnızca idare tarafından davet edilenlere satılacağı hüküm altında alınmıştır.

Pazarlık usulü ile ihale edilen ve ilanı zorunlu olmayan ihalelerde, ihaleye teklif vermeye davet edilen isteklilerin, davet edilmeyen firmalar ile iş ortaklığı kurup kuramayacağı konusunda kamu ihale mevzuatında açıkça bir düzenleme yer almamaktadır.

Her ne kadar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 28’inci maddesinde ilan yapılmayan ihalelerde, ihale dokümanının sadece idare tarafından davet edilenlere satılacağı düzenlenmiş olsa da, dokümanı satan alan isteklinin, başka istekliler ile birlikte ihaleye iş ortaklığı olarak teklif veremeyeceğine ilişkin olarak herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

Öte yandan iş ortaklıklarının her türlü ihaleye teklif verebilecekleri de anılan Kanun’un 14’üncü maddesinde hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, anılan Kanun’un 18’inci maddesi uyarınca pazarlık usulünün bir ihale usulü olduğu ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda yer verilen 15.2.3’üncü maddesi uyarınca da isteklinin ortak girişim olması halinde, ortaklardan herhangi birinin dokümanı satın almasının veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmesinin, ihaleye teklif vermeleri için yeterli olacağının düzenlendiği göz önüne alındığında;

pazarlık usulü ile ihale edilen işlerde ihaleye davet edilen isteklinin doküman satın almış olması halinde, ihaleye davet edilmeyen ve doğal olarak da doküman satın alma ihtimali bulunmayan istekliler ile iş ortaklığı kurarak ihaleye teklif vermesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.