Pazartesi, Temmuz 15, 2024
Benzer İş

İhalede sunulan iş deneyim belgesi benzer iş tanımına tam uymasa dahi, hangi şartları taşıması halinde iş deneyim belgesi benzer iş kapsamında kabul edilebilir?

KAMU İHALE KURUL KARARI

Toplantı No : 2018/030

Gündem No : 31

Karar Tarihi : 23.05.2018

Karar No : 2018/UH.II-1020

BAŞVURU SAHİBİ:

Mesut ESER,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/508992 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü Servis Hizmetlerinde Çalıştırılmak Üzere Şoförlü Minibüs, Midibüs ve Otobüs Kiralanması İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü tarafından 21.11.2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü Servis Hizmetlerinde Çalıştırılmak Üzere Şoförlü Minibüs, Midibüs ve Otobüs Kiralanması İşi” ihalesine ilişkin olarak Mesut Eser’in 07.12.2017 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 08.12.2017 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 11.12.2017 tarih ve 67920 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.12.2017 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur. 14.03.2018 tarihli ve 2018/MK-86 sayılı Kurul kararı gereğince yapılan incelemeye aşağıda yer verilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2017/3167-01 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) 30.11.2017 tarihli ihale komisyonu kararından, Osman Doğan – Cavit Kılıç – Çoklar İnş. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın ihalenin 3’üncü kısmında (2.kısım midibüs (19+1)) ekonomik açıdan ikinci en avantajlı teklif, 7’nci kısmında da (1.kısım otobüs (35+1)) ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendiğini öğrendikleri, ancak Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin Geçici 6’ncı maddesi uyarınca aynı tür yetki belgesine sahip firmaların ortak taşıma ve iş ortaklığı yapmalarının mümkün olmadığı, İş Ortaklığı’nı oluşturan firmaların İdari Şartname’nin 7.1.h maddesi gereğince iddia konusu kısımlarda yer alan araçlara ilişkin asgari koltuk sayısını ayrı ayrı sağlaması gerekirken sağlamadıkları,

2) Anılan İş Ortaklığı’nın iş deneyim belgelerinin sadece öğrenci taşıma işine ilişkin olduğu ve benzer iş tanımına uygun olmadığı,

3) Anılan İş Ortaklığı’nın teklif zarfının mevzuata uygun şekilde hazırlanıp imzalanmadığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

Başvuru konusu ihaleye ilişkin olarak başvuru sahibi istekli Mesut Eser tarafından 11.12.2017 tarihinde itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuş ve Kurulca alınan 13.12.2017 tarihli ve 2017/UH.IV-3319 sayılı karar ile başvuru ehliyetinin bulunmadığı gerekçesiyle “Başvurunun reddine” karar verilmiş, bunun üzerine anılan istekli tarafından söz konusu Kurul kararının iptali istemiyle açılan davaya yönelik olarak Ankara 18. İdare Mahkemesi tarafından verilen kararın uygulanmasını teminen Kurulca alınan 14.03.2018 tarih ve 2018/MK-86 sayılı karar ile “…1- Kamu İhale Kurulunun 13.12.2017 tarihli ve 2017/UH.IV-3319 sayılı kararının, bedel iadesine ilişkin kısmı hariç iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvurunun esasının incelenmesine geçilmesine” karar verilmiştir.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin “Yetki belgesi alma zorunluluğu” başlıklı 5’inci maddesinde “Bu Yönetmelik kapsamına giren taşımacılık, acentelik, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, nakliyat ambarı işletmeciliği, kargo işletmeciliği, lojistik işletmeciliği, dağıtım işletmeciliği, terminal işletmeciliği ve benzeri faaliyetlerde bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin yapacakları faaliyetlere uygun olan yetki belgesini/belgelerini Bakanlıktan almaları zorunludur.” hükmü,

“Yetki belgesi türleri” başlıklı 6’ncı maddesinde “ (1) A türü yetki belgesi: Ticari amaçla otomobille yurtiçi veya uluslararası yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

b) D2 yetki belgesi: Tarifesiz olarak yurtiçi ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara,

…verilir.” hükmü,

Geçici 6’ncı maddesinde “(1) 30/6/2010 tarihine kadar;

a) Aynı yetki belgesine sahip olanlar kendi aralarında,

b) C2, L2 ve M3 yetki belgesine sahip olanlar birbirleriyle,

c) K1, L1, M1, M2, N1 ve N2 yetki belgesine sahip olanlar birbirleriyle,

ortak taşıma sözleşmesi akdederek ortak taşıma yapabilirler.

(2) Birinci fıkrada sayılan taşımalarda, yetki belgesi sahipleri, sorumluluk ve yükümlülük

bakımından müştereken ve müteselsilen sorumlu ve yükümlüdürler.” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ve kapasite raporu” başlıklı 41’inci maddesinde “(1) İşin yapılabilmesi için gerekli görülen makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısına ve niteliğine dokümanda yer verilir. Makine, teçhizat ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır. Ancak idare, işin niteliğinin gerektirdiği hallerde, ihale konusu işin yapılabilmesi için adaya veya istekliye ait olmasını gerekli gördüğü makine, teçhizat ve diğer ekipmanı yeterlik kriteri olarak belirleyebilir. Bu durumda, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın, teknik kriterlerine yönelik olarak dokümanda düzenleme yapılmış ise, bu niteliğe yönelik belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur…” hükmü yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…h) İsteklilerin, ihaleye girebilmeleri için teklifleriyle beraber teslim edecekleri belgeler ve yazılı olarak yapması gereken açıklamalar aşağıda belirtilmiştir.
4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 5.maddesinde belirtilen Yetki Belgesi alma zorunluluğu nedeniyle ihale kapsamında belirtilen işleri yapabilmek için Bakanlıktan yetki belgesi alınması zorunludur. İstekliler, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliği gereği bu ihaleye teklif verebilmek için yapacakları faaliyete uygun yetki belgesi ile taşımalarda kullanılacak taşıtların niteliğini ve sayısını gösteren taşıt belgesine sahip olacaktır. Taşıt belgesinde kayıtlı her taşıt için düzenlenen taşıt kartlarının, taşıtlarda bulunması zorunludur. İstekliler bu iş için;
Teklif verecek isteklilerin D2 belgesi olacak. Verilecek D2 Belgesi ihale edilen Minibüslerin 17 Koltuğu, Midibüslerin 1. Kısım 14, Koltuğu, 2. Kısım 14, Koltuğu, 3. Kısım 54, Koltuğu, 4. Kısım 47, Koltuğu, 5. Kısım 34, Koltuğu, Otobüsler için 1. Kısım 120, Koltuğu, 2. Kısım 60, Koltuğu, 3. Kısım 36, Koltuğu, araçların tamamı için 396 koltuğu belgeleyecektir. Yönetmelikte (D2 belgesi 75 koltuk sayısına sahip talipliye verilir. Yüklenici 2 katı kadar araç kiralayabilir) denilmektedir. İhale sonrası kiralanacak araçlar Taşıt Belgelerine işlemeden sözleşme imzalanmayacak ve Sözleşmenin ilgili maddeleri uygulanacaktır.
D2 belgesi ve eki (Taşıt Belgesi), ihale öncesi teklif dosyasında birlikte sunulacaktır.

7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a), (b) ve (h) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.” düzenlemesi yer almaktadır.

Teknik Şartname’nin “İhaleye Girebilme Şartları, Tekliflerin Hazırlanması, Şoförlü Taşıt Kiralama Bedeli ve Teklif Fiyatına Dahil Olan Giderler” başlıklı 4’üncü maddesinde “4.1. İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

İsteklilerin, ihaleye girebilmeleri için teklifleriyle beraber teslim edecekleri belgeler ve yazılı olarak yapması gereken açıklamalar aşağıda belirtilmiştir.

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 5.maddesinde belirtilen Yetki Belgesi alma zorunluluğu nedeniyle ihale kapsamında belirtilen işleri yapabilmek için Bakanlıktan yetki belgesi alınması zorunludur. İstekliler, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliği gereği bu ihaleye teklif verebilmek için yapacakları faaliyete uygun yetki belgesi ile taşımalarda kullanılacak taşıtların niteliğini ve sayısını gösteren taşıt belgesine sahip olacaktır. Taşıt belgesinde kayıtlı her taşıt için düzenlenen taşıt kartlarının, taşıtlarda bulunması zorunludur. İstekliler bu iş için;

4.1. Teklif verecek isteklilerin D2 belgesi olacak. Verilecek D2 Belgesi ihale edilen Minibüslerin 17 Koltuğu, Midibüslerin 1. Kısım 14, Koltuğu, 2. Kısım 14, Koltuğu, 3. Kısım 54, Koltuğu, 4. Kısım 47, Koltuğu, 5. Kısım 34, Koltuğu, Otobüsler için 1. Kısım 120, Koltuğu, 2. Kısım 60, Koltuğu, 3. Kısım 36, Koltuğu, araçların tamamı için 396 koltuğu belgeleyecektir. Yönetmelikte (D2 belgesi 75 koltuk sayısına sahip talipliye verilir. Yüklenici 2 katı kadar araç kiralayabilir) denilmektedir. İhale sonrası kiralanacak araçlar Taşıt Belgelerine işlemeden sözleşme imzalanmayacak ve Sözleşmenin ilgili maddeleri uygulanacaktır…

4.2. D2 belgesi ve eki (Taşıt Belgesi), ihale öncesi teklif dosyasında birlikte sunulacaktır…” düzenlemesi yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde ihale konusu hizmetin adının “Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü servis hizmetlerinde çalıştırılmak üzere şoförlü minibüs, midibüs ve otobüs kiralanması işi”, miktarı ve türünün ise “3 Adet Minibüs, 24 adet Midibüs ve 18 adet Otobüs kiralanması” şeklinde düzenlendiği görülmüştür.

Kısmi teklife açık ihalede 12 adet ihale dokümanı satın alındığı, ihalenin 3’üncü kısmına (2.kısım midibüs 19+1)) 4, 7’nci kısmına (1.kısım otobüs 35+1)) 2 isteklinin katıldığı, iddia konusu kısımlara ilişkin olarak Kamu İhale Kurulu’nun 07.02.2018 tarihli ve 2018/UH.II-367 sayılı kararı doğrultusunda idarece alınan 22.02.2018 tarihli düzeltici ihale komisyonu kararı ile ihalenin 7’nci kısmının (1.kısım otobüs (35+1)) Osman Doğan-Cavit Kılıç-Çoklar İnş. İş Ortaklığı üzerinde bırakıldığı, 3’üncü kısmının (2.kısım midibüs (19+1)) başvuru sahibi istekli Mesut Eser üzerinde bırakıldığı görülmüştür.

Yapılan inceleme sonucunda, Osman Doğan-Cavit Kılıç-Çoklar İnş. İş Ortaklığı tarafından teklif dosyası kapsamında pilot ortak Osman Doğan, özel ortak Çoklar İnş. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. ve diğer özel ortak Cavit Kılıç adına Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen D2 yetki belgeleri ile söz konusu yetki belgelerinin ekinde taşıt belgeleri ve taşıt kartlarının da sunulduğu görülmüştür.

Yukarıda yer verilen ihale dokümanı düzenlemelerine bakıldığında, idarece ihaleye katılan isteklilerin teklifleri kapsamında D2 yetki belgesi ve eki taşıt belgesini sunmaları gerektiğine ilişkin düzenleme yapıldığı, taşıt belgesine kayıtlı araçların taşıt kartlarının taşıtlarda bulunmasının zorunlu olduğunun belirtildiği, söz konusu D2 yetki belgesi ile ihale konusu işte kullanılacak araçların koltuk sayısının belgelendirilmesi gerektiği, öte yandan ihale sonrasında kiralanacak araçların D2 yetki belgesi eki taşıt belgesine işlenmeden sözleşmenin imzalanmayacağı ve söz konusu sözleşmenin ilgili maddelerinin uygulanacağına ilişkin düzenlemelere yer verildiği, ayrıca iş ortaklığı olarak ihaleye katılım halinde söz konusu belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı sunulmasına yönelik düzenleme yapıldığı görülmektedir.

Başvuru sahibinin itirazen şikâyet dilekçesinde aynı tür yetki belgesine sahip firmaların aynı yetki belgesi kapsamındaki taşımaları birlikte yapmaları imkânının bulunmadığı, zira Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin Geçici 6’ncı maddesi uyarınca ortak taşıma sözleşmesi yapılarak taşıma faaliyetinde bulunulamayacağı yönünde iddiaların bulunduğu anlaşılmaktadır.

İhale dokümanına yönelik başvurular, 4734 sayılı Kanunun 55’inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince, doküman alma tarihinden itibaren 10 gün ve her halükarda ihale tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılmalıdır. Söz konusu iddiaya ilişkin başvurunun süre yönünden de uygun olmadığı anlaşılmıştır. İhale dokümanına yönelik olarak belirtilen sürelerde şikâyet başvurusunda bulunulmadığından ihale dokümanı kesinleşmiş olup, tekliflerin ihale dokümanında yer alan düzenlemeler çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği açıktır.

Yapılan incelemede, İdari Şartname’nin 7.2.1’inci maddesine göre D2 yetki belgesi ve eki taşıt belgesinin iş ortaklığı olarak ihaleye katılım halinde her bir ortak tarafından ayrı ayrı sunulması gerektiği, iş ortaklığı olarak teklif veren Osman Doğan-Cavit Kılıç- Çoklar İnş. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığında yer alan tüm firmaların teklif kapsamında her birinin ayrı ayrı D2 yetki belgelerini ve eki taşıt belgelerini sunmak suretiyle İdari Şartname’nin 7.2.1’inci maddesinde istenen koşulu sağladığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Ayrıca kısmi teklife açık ihalede isteklilerin D2 yetki belgesi ve eki taşıt belgesini teklifleri ile birlikte sunması gerektiğinin düzenlendiği, bu bağlamda Osman Doğan-Cavit Kılıç- Çoklar İnş. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının D2 yetki belgeleri ve eki taşıt belgelerini sunduğu, diğer yandan idarece ihale konusu işe ilişkin tekliflerin verilmesinden sonra sözleşmenin imzalanması aşamasına kadar ihaleye katılan isteklilere ihale konusu işte kullanılacak araçların kiralama usulü ile temin edileceği ve kiralanan araçların D2 yetki belgesi eki taşıt belgesine işlenmesi suretiyle ihale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşmenin imzalanacağına ilişkin İdari Şartname’de düzenleme yapıldığı, söz konusu düzenleme uyarınca idare tarafından isteklilere ihale tarihinden sonra araç kiralayabilecekleri yönünde hak tanındığı, kiralanan araçların D2 yetki belgesi eki taşıt belgesine işlenmesinin sözleşme imzalanmadan önce ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından işlettirilebileceği, bu itibarla anılan istekli tarafından sunulan taşıt belgelerinde iddia konusu kısımlarda istenen araçlara ilişkin şartlar sağlanmasa da tekliflerin verilmesinden sözleşmenin imzalanması aşamasına kadar geçen süre zarfı içerisinde ihale konusu işte kullanılacak araçların kiralama imkanı olduğu dikkate alındığında idarece tekliflerin değerlendirmesi esnasında araçların ihalede istenen koltuk sayısını karşılayıp karşılamadığına ilişkin olarak değerlendirme yapılmasına gerek olmadığı sonucuna varılmıştır.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki tanımlar yanında;

a) Benzer iş: İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işleri…” hükmü,

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: Personel taşımacılığı ve Yük Taşımacılığı kabul edilecektir…” düzenlemesi yer almaktadır.

İhalede benzer iş olarak personel taşımacılığı ve yük taşımacılığının kabul edileceğinin düzenlendiği görülmüştür.

Osman Doğan-Cavit Kılıç- Çoklar İnş. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından teklif kapsamında sunulan iş deyimini gösteren belgeler incelendiğinde, Çoklar İnş. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. adına Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 21.07.2017 tarihinde düzenlenen iş bitirme belgesinin sunulduğu, işin tanımının “Koruk İlköğretim Okuluna Taşımalı Eğitim Kapsamındaki Öğrencilerin Taşınması İşi” olduğu, özel ortak Osman Doğan adına Elazığ İl Özel İdaresi tarafından 05.07.2014 tarihinde düzenlenen iş bitirme belgesinin sunulduğu, işin tanımının Taşımalı Eğitim (Öğrenci Taşıma İşi)” olduğu, diğer özel ortak Cavit Kılıç adına DSİ 9. Bölge Kiğı Barajı ve Hes Proje Şube Müdürlüğü tarafından 27.05.2014 tarihinde düzenlenen iş bitirme belgesinin sunulduğu ve işin tanımının “Personel Taşınması için 1 ad.29 Kişilik Midibüs, 1 Ad. 15 Kişilik Minibüs ve 2 Ad. Pick-Up Kiralama işi” olduğu tespit edilmiştir.

Yapılan tespitler neticesinde, İdari Şartname’de benzer iş olarak kabul edilecek işlerin personel taşımacılığı ve yük taşımacılığı olarak düzenlendiği, söz konusu iş ortaklığı tarafından sunulan iş bitirme belgelerine konu işlerin, iş tanımına bakıldığında, personel ve öğrenci taşımasına ilişkin olduğu, yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinde benzer işin ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işler olarak tanımlandığı, sunulan belgelere konu işlerin benzer işe uygun olduğu, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellikler taşıdığı, anılan istekli tarafından sunulan iş bitirme belgelerinin benzer iş tanımına uygun olduğu değerlendirilmiş olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30’uncu maddesinde “Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.” hükmü,

Anılan Kanun’un “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36’ncı maddesinde “Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tekliflerin alınması ve değerlendirilmesi” başlıklı 16’ncı maddesinde “16.1. Tekliflerin alınmasına ilişkin işlemler

4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir” hükmünün, zarfın yapıştırılan yerinin ihaleye katılan aday veya istekli tarafından imzalanıp, kaşesinin veya mührünün basılması şeklinde uygulanması gerekmektedir. Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde zarfın yapıştırılan yerinin ortaklardan herhangi biri tarafından imzalanarak kaşelenmesi veya mühürlenmesi yeterlidir.” açıklaması,

İdari Şartname’nin “Tekliflerin sunulma şekli” başlıklı 22’nci maddesinde “22.1. Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın veya paketin yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir…” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri uyarınca, istekliler tarafından sunulan teklif zarflarının üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılarak zarfın yapıştırılan yerinin ilgili istekli tarafından mühürlenerek imzalanması, söz konusu şartları taşımayan teklif zarflarının idarece bir tutanak ile tespit edilerek açılmaksızın istekliye iade edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Bu çerçevede, Osman Doğan-Cavit Kılıç-Çoklar İnş. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından sunulan teklif zarfı incelendiğinde, teklif zarfının yapıştırılan yerinin anılan iş ortaklığında yer alan firmaların adları/ticaret unvanlarının ve adres bilgilerinin yer aldığı kaşe ile kaşelenip imzalandığı, ayrıca teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresinin yazılı olduğu görülmüş olup, bu itibarla adı geçen istekli tarafından sunulan teklif zarfının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 30’uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.