Salı, Temmuz 16, 2024
Benzer İş

BIII grubu bina işleri şeklinde benzer iş tanımı, tamamlama, onarım vb. işleri kapsar mı?

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No : 2019/051

Gündem No : 46

Karar Tarihi : 14.11.2019

Karar No : 2019/UY.II-1500

BAŞVURU SAHİBİ:

Aldek Mimarlık Mühendislik İnş. Emlak Turz. Tic. ve San. Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Mersin İl Sağlık Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/411863 İhale Kayıt Numaralı “Anamur Sağlıklı Yaşam Merkezi Hizmet Binası Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Mersin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 03.10.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Anamur Sağlıklı Yaşam Merkezi Hizmet Binası Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Aldek Mimarlık Mühendislik İnş. Emlak Turz. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin 14.10.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 16.10.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 23.10.2019 tarih ve 44855 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.10.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/1312 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, başvuru konusu ihalede BIII grubu işlerin benzer iş olarak belirlendiği, ihale ilanı ve İdari Şartname’de “ince inşaat işleri veya tamamlama inşaat işlerine ait iş deneyim belgelerinin kabul edilmeyeceği” yönünde düzenleme bulunmamasına rağmen ihale komisyonunca ince inşaat işleri/kaba inşaat işleri şeklinde ayrıntılı değerlendirme yapılmak suretiyle sundukları iş deneyim belgesinin uygun olmadığının belirlendiği ve tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihale komisyonunca sadece EKAP üzerinden yapılan incelemeyle ve tamamen yoruma dayalı olarak bu sonuca varıldığı, gerek belgeyi düzenleyen idareden gerekse kendilerinden hiçbir bilgi ve belge talebinde bulunulmadığı, oysaki iş deneyim belgesine konu iş kapsamında kaba inşaatın (betonarme imalatların) da bulunduğu, itirazen şikayet dilekçesi ekinde sunulan idarece onaylı hesap dökümü belgeleri incelendiğinde, proje değişikliği ve iş artışı kapsamında betonarme ilave teras ve buna benzer kalıp beton, demir, iskele vb. kaba inşaat işlerinin yapıldığının görüleceği, sundukları iş deneyim belgesinde işin esaslı unsurunun ilan ve Şartname’de istenildiği şekilde “BIII grubu bina işleri” olduğu, idarenin şikayete cevap yazısında iş deneyim belgesinin iş ortaklığına ait olduğu belirtilmekle birlikte bu hususun belgenin geçerliliği ve uygunluğunu ortadan kaldırmadığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Mersin İl Sağlık Müdürlüğünce 03.10.2019 tarihinde gerçekleştirilen “Anamur Sağlıklı Yaşam Merkezi Hizmet Binası Yapım İşi” ihalesinde, 04.10.2019 tarihli ihale komisyonu kararı ile başvuru sahibi Aldek Mimarlık Mühendislik İnş. Emlak Turz. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin teklifinin, sunulan iş deneyim belgesine konu işin ihale konusu iş ve benzer işe uygunluk sağlamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

İhale komisyonu kararında başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi;“Aldek Mimarlık Mühendislik İnş. Emlak Turz. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin ihale teklifi kapsamında iş deneyimini tevsik etmek amacıyla Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Eğitim Merkezi İkmal İnşaatı yapımına ait 2018/32426-2661005-3-1 sayılı, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş olan yüklenici iş bitirme belgesini sunmuş olduğu, “4. Uygulanan yapı tekniği” kısmında; “Bina ince işleri (İnşaat, Çevre Düzenleme, Mekanik ve Elektrik İşleri olmak üzere 8.506,55 m2 ikmal inşaatı yapımı)” düzenlemesinin yapıldığı görülmüştür.

İhale komisyonumuzca 2018/32426 ihale kayıt numarası ile EKAP (https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Ortak/IhaleArama/index.html adresi) üzerinden ihale dokümanı indirilerek işin kapsamı incelenmiştir. Yapılan incelemede iş deneyim belgesinde yazıldığı gibi inşaat imalatları kapsamında yalnızca “bina ince işlerinin” yapıldığı, iş kapsamında kaba inşaatın (betonarme imalatları) yapılmadığı, sadece ince işler ile mekanik, elektrik ve çevre düzenlemesi işlerinin yapıldığı tespit edilmiştir. Yapılan işin kapsamında inşaat imalatları olarak yalnızca “bina ince işlerinin” yapıldığı, kaba inşaatın (betonarme imalatları) yapılmadığı tespit edildiğinden, istekli tarafından teklif zarfı kapsamında sunulan yüklenici iş bitirme belgesinin ihale konusu işle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik göstermediğinden, aynı inşaat tekniği, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibarıyla benzer özellikte olmadığından ve ihale dokümanı kapsamında sadece B/III grubu işlerin benzer iş olarak kabul edileceği belirlendiğinden ve B/III grubuna ait tamamlama/ikmal işleri benzer iş olarak belirlenmediğinden isteklinin teklifi komisyonumuzca değerlendirme dışı bırakılmıştır.” şeklinde ifade edilmiştir.

İhale dokümanı ve yaklaşık maliyet belgelerinden ihale konusu işin temelden çatıya kaba ve ince işleri ile birlikte bir binanın bütünüyle yapımına ilişkin olduğu anlaşılmıştır.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde“b) Benzer iş: İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işleri, … ifade eder” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde“(1) Aday veya isteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini tevsik etmeleri için iş deneyim belgesi istenilmesi zorunludur.

(2) Aday veya istekliler tarafından, iş deneyimlerini tevsik için;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde;ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

işlerle ilgili deneyimlerini gösteren belgeler sunulur.

(3) Geçici kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olduğu işler de ikinci fıkra kapsamında değerlendirilir.

(4) Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlerin belirlendiği tebliğde belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği idarece tespit edilir ve ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilanda veya davet mektubunda belirtilir.

(5) İş deneyim belge tutarlarının;

a) Kanunun 19 uncu maddesi ile 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ve yaklaşık maliyeti eşik değerin;

1) İki katına kadar olan ihalelerde, teklif edilen bedelin % 50’sinden az ve % 100’ünden fazla,

2) İki katı ile bu değerin üzerinde olan ihalelerde, teklif edilen bedelin % 50’sinden az ve % 80’inden fazla,

olmamak üzere idarece belirlenecek orandan az olmaması yeterlik kriteri olarak aranır.

(17) Bu Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin sekizinci fıkrasına göre düzenlenenler hariç olmak üzere belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlarca düzenlenecek iş deneyim belgelerinde; belgeye konu işin esaslı unsuru ile belge tutarının iş grupları itibariyle dağılımına yer verilir. Ancak, işin amacı ile işlevini gerçekleştirecek seviyede veya bir iş grubuna ilişkin aşama ve kısımları içerecek şekilde tamamlanmaması gibi hallerde esaslı unsur belirtilmez ve belgede buna ilişkin açıklamaya yer verilerek işin tamamlanan aşama ve kısımları belirtilir.” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48’inci maddesinde“(1) Aday ve isteklilerin ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili iş deneyimlerinin değerlendirilmesinde; tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış iş deneyim belgeleri dikkate alınır. Birden fazla iş deneyimi toplanarak değerlendirilemez.

(2) İhale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz. Ancak, iş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun ihale konusu iş veya benzer işe uygun olması halinde iş deneyim belgesi tutarının tamamı değerlendirilir.

(3) İş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen işlerden edinilen iş deneyim belgelerindeki tutarlar, aday veya isteklinin belge sahibi iş ortaklığındaki hisse oranları esas alınarak değerlendirilir. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde, iş ortaklığının iş deneyiminin değerlendirilmesinde ortakların hisse oranlarına bakılmaksızın sunduğu belge üzerindeki tutar esas alınır.

…” hükmü yer almaktadır.

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin 2.8’inci maddesinde“İş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun belirlenmesinde, işin yapım amacı ile işlevinin ve/veya yapılan toplam iş tutarı içerisindeki farklı iş gruplarına ait tutarların dağılımının göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Örneğin, yapılan iş tutarının %30’unun AI grubuna giren köprü işleri, %30’unun AII grubuna giren tünel işleri ve %40’ının AVI grubuna giren demiryolu işleri olan bir demiryolu yapım işinde, projenin amacı ve işlevinin canlı ve cansız varlıkların bir yerden bir yere nakli için gerekli olan demiryolunun yapılması olduğundan, esaslı unsur “AVI Grup: Demiryolu İşleri (Altyapı + Üstyapı)” olarak belirlenebilecektir.

Yine, gerçekleştirilen iş tutarının %70’inin AII grubuna giren tünel işleri, %15’inin AVI grubuna giren demiryolu işleri ve %15’inin BIII grubuna giren istasyon binası yapım işleri olan bir metro hattı yapım işinde esaslı unsur, projenin amaç ve işlevinin canlı ve cansız varlıkların bir yerden bir yere nakli için gerekli olan demiryolu yapılması olduğundan “AVI Grup: Demiryolu İşleri (Altyapı + Üstyapı)” olarak veya yapılan iş tutarı içerisinde sahip olduğu oranının büyüklüğünden dolayı “AII Grup: Tünel İşleri” olarak belirlenebilecektir.

Tamamlanamayan ya da devredilen işlerde ise, işin yapılan kısmına ilişkin belge düzenlenmesi durumunda yapılan işin projenin bütününün karakteristiğini yansıtıp yansıtmadığına göre esaslı unsur belirlemesi yapılması gerekmektedir. İşin yapılan kısmının projenin bütününün karakteristiğini yansıtması halinde esaslı unsur belirlenecektir. Örneğin, tamamlanamayan bir otoyolu projesinin yapılan kısmının hem altyapı hem de üstyapı karayolu işi içermesi halinde belgeye konu işin esaslı unsuru “AV Grup: Karayolu İşleri (Altyapı+Üstyapı)” olarak belirlenebilecektir. Benzer şekilde, birden fazla BIII grubu bina inşaatı içeren bir projede bina inşaatlarının bir kaçının temelden çatıya kaba ve ince işleri ile birlikte bir bütün olarak tamamlanması, diğerlerinin ise kısmen tamamlanması halinde belgeye konu işin esaslı unsuru “BIII Grup: Bina İşleri” olarak belirlenebilecektir. Ancak, binaların hiçbirinin bir bütün olarak bitirilmediği hallerde esaslı unsur belirlemesi yapılmayacaktır. Aynı şekilde, yapımına başlanıp tamamlanamamış bir boru hattı işinde sadece kazı işi yapılmış, boru montajı ve yerine tespiti yapılmamış ise söz konusu işte esaslı unsur belirlemesi yapılmayacaktır.

…” açıklaması yer almaktadır.

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin ekinde yer alan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde (B) Üstyapı (Bina) İşleri“I. GRUP: BİNA İŞLERİ

1. Taşınmaz kültür varlıklarının restorasyon işleri

2. Taşınmaz kültür varlıklarının rekonstrüksiyon işleri

3. Taşınmaz kültür varlıklarının fonksiyon değiştirme işleri

II. GRUP: BİNA İŞLERİ

1. Askeri tesis ve binalar (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

2. Hastaneler (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

3. Havaalanı terminal binaları (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

4. İbadethaneler (5.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

5. İdari binalar (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

6. Kapalı spor salonları (5.000 ve üstü seyirci kapasiteli)

7. Kültür ve kongre merkezleri (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

8. Müze ve konser salonları (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

9. Stadyum, hipodrom ve veledromlar (en az 20.000’i kapalı olmak üzere toplam 25.000 ve üstü seyirci kapasiteli)

10. Ticaret ve alışveriş merkez ve kompleksleri (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

11. Toplu konut işleri (sosyal donatısı ile birlikte 50.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

12. Tren gar ve istasyonları ile liman binaları (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

13. Uluslararası fuar merkez ve kompleksleri (en az 20.000 m2 si kapalı sergileme alanı olmak üzere toplam yapı inşaat alanı 25.000 m2 ve üstü)

14. Üniversite ve eğitim binaları (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

15. Yüksek yapılar (30 kat üzeri ve 25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

16. (5) ve üzeri yıldızlı oteller ve 1. sınıf tatil köyleri (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

III. GRUP: BİNA İŞLERİ

1. BII. Grup işler

2. BI. ve BII. Grubu işlerin dışındaki bina işleri” şeklinde belirlenmiştir.

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde“2.1. İhale konusu işin

a) Adı: Anamur Sağlıklı Yaşam Merkezi Hizmet Binası Yapım İşi

b) Yatırım proje no’su/kodu:

c) Miktarı ve türü:

Yapım İşi, 1 adet B+Z+2+Ç katlı ve Toplam 2.980,59 m² kapalı alana sahip hizmet binası yapılması, Uygulama projeleri ve eklerinde belirtildiği ölçüde yeni hizmet binası inşaatı yapım işini kapsar.

ç) Yapılacağı yer: Anamur İlçesi Göktaş Mahallesi 860 ada, 11 parsel nolu 8007,70 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerine” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde“…7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 90’ından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

7.6. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11.6.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde belirtilen B/III Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir. …” düzenlemesi yapılmıştır.

Yapılan incelemede, başvuru sahibince teklif dosyası kapsamında iş deneyimini tevsik etmek üzere, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından “Ayşe Aras-Aldek Mimarlık Mühendislik İnş. Emlak Turz. Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı” adına düzenlenmiş ve başvuru sahibinin ortaklık oranının % 49 olduğu, 07.02.2019 tarihli ve 2018/32426-2661005-3-1 sayılı yüklenici iş bitirme belgesinin sunulduğu, 2018/32426 İKN’li “Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Eğitim Merkezi İkmal İnşaatı” işine ilişkin verilen belgede; uygulanan yapı tekniğinin“Bina ince işleri (İnşaat, Çevre Düzenleme, Mekanik ve Elektrik işleri olmak üzere 8.506,55 m2 İkmal İnşaatı Yapımı)” olduğu, ayrıca yapı tekniği kısmında“B-Üstyapı (Bina) İşleri, III. Grup: Bina İşleri” ibaresinin yazılmış olduğu, belge tutarının 9.292.659,21 TL ve belge tutarının iş grupları itibarı ile dağılımının“İnşaat: 5.950.627,87 TL, Makine: 2.320.325,82 TL, Elektrik: 1.021.705,52 TL” şeklinde belirtildiği görülmüştür.

Belge sahibi iş ortaklığındaki hisse oranı (% 49) esas alınarak yapılan değerlendirmede, başvuru sahibi isteklinin güncellenmiş iş deneyim tutarının İdari Şartname’de öngörülen asgari tutarı sağladığı anlaşılmıştır.

Ancak, iş deneyim belgesine dayanak işe ilişkin 2018/32426 İKN’li “Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Eğitim Merkezi İkmal İnşaatı” ihalesine ait EKAP sisteminde yer alan ihale dokümanı incelendiğinde; İdari Şartname’nin 2.1’inci maddesi ile Sözleşme Tasarısı’nın 3.3’üncü maddesinde, ihale konusu işin miktarı ve türünün“Kaba İnşaatı yapılmış olan 8.506,55 m2 İkmal İnşaatı Yapımı (İhalede pursantaj ve mahal listeleri esas alınacak olup; İnşaat, Çevre Düzenleme, Mekanik ve Elektrik Tesisat İşleri olmak üzere toplam 468 kalem iş)” olarak belirtildiği, anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale edilen işe ilişkin pursantaj listesi ile mahal listeleri incelendiğinde inşaat, makine tesisatı ve elektrik tesisatına ait olmak üzere toplam 468 iş kaleminin bulunduğu tespit edilmiştir.

Başvuru sahibi tarafından itirazen şikayet dilekçesi ekinde, son hakediş raporuyla birlikte Kuruma sunulan hesap dökümü listeleri ile yapı denetim komisyonu üyelerinin imzalarını taşıyan yapı denetim komisyonu kararları incelendiğinde; 468 adet iş kaleminden oluşan projeye ilişkin ikmal inşaatı işinin yürütülmesi aşamasında proje değişikliğinin gerçekleştirildiği, buna bağlı olarak bazı iş kalemlerinin uygulanmasından vazgeçilerek yeni iş kalemlerinin oluşturulduğu anlaşılmıştır.

İtirazen şikayet dilekçesi ekinde yer alan ıslak imzalı belgelere göre, başvuru sahibince kaba inşaat imalatlarıyla ilgili olduğu belirtilen ve gerek ilk sözleşme kapsamında gerekse proje değişikliği sonucu gerçekleştirilen işlerin, miktar ve tutar itibarıyla aşağıdaki gibi olduğu tespit edilmiştir:

Sıra no Poz no Cinsi Birimi Miktarı Gerçekleştirilen iş tutarı (TL)

40

Y.23.101 Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saçlarla karkas, (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti (yapı karkası, köprülerde profil demirlerinden kirişler, başlıklar, bağlantılar ve benzeri imalatlar)

ton

14,35

49.715,23

69

Y.15.001/1A Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı)

m3

2.000,00

5.287,11

71

Y.16.050/14 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dâhil)

m3

7,00

853,65

72

Y.17.136 Ocak taşı ile blokaj yapılması

m3

90

4.230,73

73

Y.23.010 Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dâhil)

ton

6.000,00

12.919,20

74

Y.23.014 Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması

ton

11,11

20.948,29

Yeni

Y.15.141/10 63 mm’ye kadar kırmataş temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması

m3

450,00

16.522,38

Yeni

Y.16.050/15 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dâhil)

m3

272,00

47.025,26

Yeni

Y.21.001/03 Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması

m2

416,00

17.603,04

Yeni

İ.ÖZEL 7 Parapet kesimi (Raylı sistem ile 45 cm kalınlığında perde beton kesimi)

m

15,00

11.020,50

Yeni

İ.ÖZEL 7A Parapet kesimi (Raylı sistem ile 20 cm kalınlığında perde beton kesimi)

m

91,50

44.589,78

Başvuru sahibince söz konusu imalatların kaba inşaat işlerine ilişkin olduğundan bahisle iş deneyiminin kabul edilmesi gerektiği ileri sürülmekle birlikte; iş deneyim belgesine konu işe ait ihale dokümanı kapsamındaki mahal listeleri incelendiğinde, ikmale konu 7 katlı binanın merdiven, çevre düzenlemesi saha betonu, otopark, bayrak direği temeli, kot ayarlaması işleri ile proje değişikliği sonucu zemin kat betonarme ilave teras yapımı işlerine ilişkin olduğu anlaşılan söz konusu imalatların, binanın temelden inşasına yönelik olmayıp, kaba inşaatı yapılmış bir yapının geriye kalan imalatlarının gerçekleştirilmesi şeklindeki ikmal inşaatına ilişkin olduğu ve nitelik ve büyüklük bakımından ihale konusu işle benzerlik göstermediği, ayrıca ihtisas gerekleri itibarı ile benzer özellikte olmadığı anlaşılmıştır.

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin eki listede yer alan bina işlerinden, esasen bir yapının bütünüyle temelden (sıfırdan) inşa edilmesinin anlaşılması gerekmekte olup, bu işlerle ilgili olarak inşaatına başlanmış ancak tamamlanmamış bir yapının geriye kalan imalatlarının gerçekleştirilmesi şeklindeki tamamlama işlerine ilişkin (kapsamında bir binanın bir bütün olarak yapılmasına denk sayılacak ölçekte ve nitelikte kaba inşaat işleri bulunması durumu hariç) iş deneyim belgelerinin, temelden bina yapımına ilişkin ihalelerde kabul edilemeyeceği anlaşılmış olup, somut olayda, kaba inşaat kalemlerinin bir binanın bütünüyle inşası kapsamında değerlendirilebilecek ölçek ve nitelikte olmadığı anlaşılmıştır. Dolayısıyla başvuru sahibinin ikmal inşaatına ilişkin iş deneyim belgesinin, idarece sıfırdan bina yapımı işinde benzer iş kapsamında değerlendirilmemesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Her ne kadar başvuru sahibi tarafından ihale ilanı ve dokümanında ince inşaat işleri veya tamamlama işlerine ilişkin iş deneyim belgelerinin ihalede kabul edilmeyeceğine yönelik bir düzenlemenin bulunmadığı ileri sürülmekte ise de, genel hukuk kuralları çerçevesinde, bir düzenlemenin kapsamı belirlenirken kapsam içine dâhil hususların belirtilmesi gerektiği, kapsama girmeyenlerin ayrıca düzenlenmesinin ise beklenemeyeceği (istisnai ve özel durumlar hariç) dikkate alındığında, inceleme konusu ihalede “BIII grubu bina işleri” şeklinde belirlenen benzer iş tanımının, bu belirleme dışında kalan tamamlama, onarım vb. işleri kapsamadığı anlaşılmıştır.

Öte yandan, incelemeye konu iş deneyim belgesi üzerinde yer alan “Uygulanan yapı tekniği” kısmındaki“B-Üstyapı (Bina) İşleri, III. Grup: Bina İşleri” ibaresinin, işin esaslı unsurunu göstermek üzere yazılmış olduğu anlaşılmakla birlikte; Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 39’uncu maddesinin onyedinci fıkrasında yer alan“Ancak, işin amacı ile işlevini gerçekleştirecek seviyede veya bir iş grubuna ilişkin aşama ve kısımları içerecek şekilde tamamlanmaması gibi hallerde esaslı unsur belirtilmez ve belgede buna ilişkin açıklamaya yer verilerek işin tamamlanan aşama ve kısımları belirtilir.” hükmü ile Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin 2.8’inci maddesinde yer alan“Ancak, binaların hiçbirinin bir bütün olarak bitirilmediği hallerde esaslı unsur belirlemesi yapılmayacaktır.” açıklaması uyarınca başvuru sahibinin incelemeye konu iş deneyim belgesinde esaslı unsur belirlenmesinin uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

2) Antalya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen 07.02.2019 tarihli ve 2018/32426-2661005-3-1 sayılı iş deneyim belgesinin esaslı unsur belirtilmeden yeniden düzenlenmesi gerektiğinin belgeyi düzenleyen idareye bildirilmesine,

Oybirliği ile karar verildi.