Salı, Temmuz 16, 2024
Bilanço

Bilançonun kimler tarafından onaylanmış olması zorunlu dur?

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2020/008
Gündem No : 65
Karar Tarihi : 26.02.2020
Karar No : 2020/UH.I-447
BAŞVURU SAHİBİ:

Türker Alüminyum Panel Taş. Petrol İnş. Turz. Tic. San. Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Falez Çevre Yönetim Danış. Turz. İnş. San. ve Tic. A.Ş.,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/567697 İhale Kayıt Numaralı “2020 Yılı 12 Aylık Personel Servisi Hizmeti” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Falez Çevre Yönetim Danış. Turz. İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından 20.12.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2020 Yılı 12 Aylık Personel Servisi Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Türker Alüminyum Panel Taş. Petrol İnş. Turz. Tic. San. Ltd. Şti.nin 09.01.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 17.02.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 27.01.2020 tarih ve 4622 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.01.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/193 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, şikayete konu ihalenin 4’üncü kısmına teklif verdikleri fakat tekliflerinin bilançolarında meslek mensubunun imza ve kaşesinin olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, bilançoların vergilendirme zamanında Vergi Dairesi Başkanlıklarına sunulduğu, kendilerinin de bilançolarını vergi dairesine sundukları bu sebeple bilançoda meslek mensubunun imza ve kaşesinin zorunlu olduğuna dair ihale dokümanındaki düzenlemelerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde anlamını kaybettiği bu sebeple tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu, kaldı ki bilançodaki meslek mensubunun kaşe ve imzasının tamamlatılabilir bir bilgi eksikliği olduğu, teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olmayan bilançoda ki imza ve kaşe eksikliğinin verilen süre içinde tamamlanmasının yazılı olarak istenildikten sonra belirlenen sürede bilgilerin tamamlanmaması durumunda tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Bilanço veya eşdeğer belgeler” başlıklı 35’inci maddesinde “…(7) Bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur…” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılması” başlıklı 56’ıncı maddesinde “…(5) Başvuru ve teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak, idare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların başvuru veya teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

(6) İdarelerce bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde aday veya isteklilerce sunulan belgelerin, son başvuru veya ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, aday veya isteklinin son başvuru veya ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını göstermesi gereklidir…” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İdarelerce belgelerdeki eksik bilgilerin tamamlatılması” başlıklı 16.6’ncı maddesinde “16.6.1 İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılmayacaktır. Ancak,

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

b) Aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

İdarelerce tamamlatılacaktır. Bu çerçevede, bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler, idarece ilgili kurum veya kuruluştan re’sen istenebilir. Söz konusu belgelerin aday veya istekliler tarafından tamamlatılmasının istenilmesi halinde ise bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak idarelerce aday veya isteklilere iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilecektir.

16.6.2. İdarelerce bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde aday veya isteklilerce sunulan belgelerin, başvuru veya ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, aday veya isteklinin başvuru veya ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi halinde kabul edilecektir.

16.6.3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin belgelerin yazılı olarak istenilmesi ve aday ve isteklilerce bir dilekçe ekinde sunulması gerekmektedir. İdarece belirlenen sürede eksik bilgileri tamamlamayan aday ve isteklilerin başvuruları veya teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve isteklilerin geçici teminatları gelir kaydedilir.

16.6.4. İlgili mevzuatına göre ihaleye katılma şartı olarak istenmesi gereken belge veya bilgilerin idarece istenmediği ve bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edildiği hallerde, idarelerce bu tür belge veya bilgiler başvuruların ya da tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aday veya isteklilerden talep edilemeyecek ve tamamlatılamayacaktır.” açıklaması,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: 2020 Yılı 12 Aylık Personel Servisi Hizmeti

b) Miktarı ve türü:

Personel servis Aracı Min. (19+1) MİNİBÜS (252 Gün X 34 Araç = 8.568 GünxAdet )

(16+1) MİNİBÜS (252 Gün X 19 Araç = 4.788 Gün x Adet )

(19+1) MİNİBÜS (366 Gün X 8 Araç = 2.928 Gün x Adet )

(9+1) MİNİBÜS (366 Gün X 3 Araç = 1.098 Gün x Adet )

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Antalya” düzenlemesi yer almaktadır.

Aynı Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.4.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunmaları gerekmektedir…

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur…” düzenlemesi yer almaktadır.

Şikâyete konu ihalenin 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında personel taşıma servis hizmeti alımı işi olduğu, idare tarafından ihale işlem dosyası kapsamında gönderilen belgelerin incelenmesi neticesinde, itirazen şikâyete konu ihaleye 6 isteklinin katıldığı, ihalenin 4’üncü kısmının Öz Atalay Cam. Hed. Eş. Çiçek Kırt. ve Konf. Paz. ve Dağ. İth. İhr. Taş. Rek. ve Dan. Hiz. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı görülmüştür.

İdare tarafından ihale işlem dosyası kapsamında gönderilen belgelerin incelenmesi neticesinde başvuru sahibi Türker Alüminyum Panel Taş. Petrol İnş. Turz. Tic. San. Ltd. Şti.nin ekonomik ve mali yeterliği tevsik etmek için teklif dosyası kapsamında 2018 yılına ait Kurumlar Vergisi Beyannamesi sunduğu, sunulan belgenin 5 sayfadan oluştuğu ve sayfaların hiçbirinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmadığı görülmüştür.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 35’inci maddesine göre bilançonun yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunlu olduğu anlaşılmaktadır. Başvuru sahibi tarafından ekonomik ve mali yeterliği tevsik etmek için sunulan belgelerde YMM, SMMM veya vergi dairesi onayı bulunmadığı anlaşılmış olup başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır. Bilançoda yer alması gereken yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onayının belgenin taşıması gereken kurucu asli unsur olduğu bu sebeple bilançodaki meslek mensubu kaşe ve imzasının bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılabilir bir eksiklik olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Diğer yandan İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İtirazen şikâyet başvurularında aranılacak şekil unsurları” başlıklı 11’inci maddesinin altıncı fıkrasında “…Kısmi teklife açık ihalelerde ise tekliflerin verilmesi ile bu aşamadan sonraki işlemlere ilişkin başvurularda, başvuru bedeli toplam yaklaşık maliyet üzerinden yatırılır. Başvuruya konu kısmın yaklaşık maliyetine göre fazla yatırıldığı tespit edilen tutar Kurum tarafından başvuru sahibine iade edilir.” açıklaması bulunmaktadır.

Başvuru sahibi tarafından itirazen şikâyet başvuru bedeli olarak toplamda 17.163,00 TL yatırıldığı, şikâyete konu edilen kısımlar bakımından 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi gereğince şikâyet bedeli olarak yatırılması gereken tutarın 5.719,00 TL olduğu anlaşıldığından, Kurum hesaplarına fazladan yatırılan 11.444,00 TL’nin yazılı talebi halinde başvuru sahibine iade edilmesi gerektiği tespit edilmiştir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

2) Fazla ödenen başvuru bedelinin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine,

Oybirliği ile karar verildi.