Pazartesi, Temmuz 15, 2024
Bilanço

Birden fazla şirketin mali yapısı birleştirilerek oluşturulan konsolide bilanço ve gelir tabloları kabul edilebilir mi?

KAMU İHALE KURUL KARARI

Toplantı No : 2018/031

Gündem No : 68

Karar Tarihi : 31.05.2018

Karar No : 2018/UY.II-1098

BAŞVURU SAHİBİ:

Özka İnşaat A.Ş. -Yüksel İnşaat A.Ş. İş Ortaklığı,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/332885 İhale Kayıt Numaralı “Sincan (Osb)-Yenikent-Kazan Soda Demiryolu Altyapı, Üstyapı, Elektrifikasyon, Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Yapım” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından 22.05.2018 tarihinde belli istekliler arasında ihale usulü ile gerçekleştirilen “Sincan (Osb)-Yenikent-Kazan Soda Demiryolu Altyapı, Üstyapı, Elektrifikasyon, Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Yapımı” ihalesine ilişkin olarak Özka İnşaat A.Ş. -Yüksel İnşaat A.Ş. İş Ortaklığının 17.04.2018 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 24.04.2018 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 04.05.2018 tarih ve 26331 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.05.2018 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2018/751 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, Yüksel İnşaat A.Ş.nin sunmuş olduğu bilanço ve gelir tablolarının konsolide olmadığı, idareye sunulan finansal tablolarda Yüksel İnşaat A.Ş.nin verileri ile Borçlar Kanunu’na göre kurulmuş olan ve hisseleri oranında dahil edilen adi ortaklıklara ait veriler dışında başka bir şirket verisinin bulunmadığı, adi ortaklıkların tüzel kişiliğe haiz olmadığı, ticari faaliyette bulunan adi ortaklıklarda her bir ortağın payına düşen kazancın ayrı ayrı ticari kazanç sayıldığı, iştirak halinde mülkiyet esasına göre faaliyet gösteren adi ortakların elde ettikleri gelirin vergilendirilmesi açısından bağımsız bir kuruluş olarak değerlendirilemeyeceği, vergi uygulamasında esas muhatap olarak adi şirket ortakları müteselsilen sorumlu olarak kabul edileceği, özel ortak tarafından sunulan 2016 yılı bilanço ve gelir tablolarının 2016 yılı kurumlar vergi beyannamesi baz alınarak KPMG (Yetkin) Yeminli Mali Müşavirlik tarafından hazırlandığı, özel ortağın iştiraklerinin veya bağlı ortaklarının olduğu şirketlere ait verileri içermediği, şikâyet dilekçesinde verilen ispatlayıcı dokümanların idare tarafından incelenmediği, 2017/UY.II-3276, 2016/UY.I-2640 ve 2017/UY.III-1065 sayılı Kurul kararlarına atıfta bulunarak şikâyete cevap yazısının oluşturulduğu, bahse konu kararlar incelendiğinde Yüksel İnşaat A.Ş. tarafından sunulan belgelerin mevzuata uygun olduğunun anlaşıldığı, 2017/UY.II-3276 sayılı karara konu ihaleye Yüksel İnşaat A.Ş. şikâyete konu ihalede olduğu gibi YMM tarafından onaylı aynı bilanço, gelir tablosu ve YMM tasdik raporu ile katıldığı, bahse konu kararda sunulan belgelerin mevzuata uygun olarak kabul edildiği, ancak puanlamadan dolayı değerlendirme dışı bırakıldığı, söz konusu kurul kararında Yüksel İnşaat A.Ş.nin bilanço ve gelir tablolarının konsolide olmadığının net olarak anlaşıldığı, aynı şekilde 2016/UY.I-2640 ve 2017/UY.III-1065 sayılı kararlardan da Yüksel İnşaat A.Ş. bilanço ve gelir tablosunun konsolide olmadığının anlaşıldığı, ayrıca Yüksel İnşaat A.Ş.nin başka bir iş ortaklığı ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce yapılan 2017/680776 ihale kayıt numaraları ihalesine ön yeterlilik başvurusunda bulunduğu, aynı bilanço ve gelir tablosunun konsolide sunulmasından dolayı değerlendirme dışı bırakıldığı, şikâyet başvurusu sonucu idarece verilen şikâyete cevapta kurumlar vergi beyannamesindeki gelir tablosu ve bilanço rakamlarının karşılaştırıldığı ve aynı olduğunun görüldüğü, sunulan belgelerde “konsolide” ibaresi geçiyorsa da bunu gerçek anlamda konsolide olmadığı ifadelerine yer verilerek sunulan bilanço ve gelir tablolarının kabul edildiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak:

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Bilanço veya eşdeğer belgeler” başlıklı 35’inci maddesinde “(1) Bilançonun veya eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yayınlanması zorunlu olan yıl sonu bilançosunun veya gerekli bölümlerinin,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgelerin,

her ikisinin de idarece istenilmesi zorunludur.

(2) Bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi,

sunar.

(3) Adayın veya isteklinin ikinci fıkra uyarınca sunduğu belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleriise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

(4) Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(5) İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(6) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin bilançoları için bu hesap dönemi esas alınır.

(7) Bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

(8) Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

(9) Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve üçüncü fıkrada belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 36’ncı maddesinde “(1) İş hacmini gösteren belgeler, aday veya isteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalardır.

(2) İş hacmini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen her iki belgenin idarece istenilmesi zorunludur. Bu durumda aday veya isteklinin ise üçüncü fıkradaki yeterlik kriterini sağladığını göstermek üzere ihaleden önceki yıla ait bu iki belgeden birini sunması yeterlidir.

(3) Birinci fıkrada sayılan belgelerin istenildiği durumlarda;

a) Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde; isteklinin cirosunun, teklif ettiği bedelin % 25’inden, taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise teklif ettiği bedelin % 15’inden az olmaması,

b) Belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalelerin ön yeterlik aşaması ile Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerin yeterlik aşamasında; aday veya isteklinin cirosunun, yaklaşık maliyetin % 25’i ile % 35’i aralığında idarece belirlenen tutardan, taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise yaklaşık maliyetin % 15’i ile % 25’i aralığında idarece belirlenen tutardan az olmaması,

gerekir. Yeterlik kriteri olarak bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan aday veya istekli yeterli kabul edilir.

(4) Üçüncü fıkradaki kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(5) İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(6) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri sunulur.

(7) Toplam ciro; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır.

(8) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen yapım işi faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

(9) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin gelir tablosu için bu hesap dönemi esas alınır.

(10) Gelir tablosunun, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

(11) İş ortaklığı olarak ihaleye katılan aday ve isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

(12) Konsorsiyum olarak ihaleye katılan aday ve isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından kendi kısmı için sağlanması zorunludur.

(13) Aday veya isteklinin, ortak girişimin ortağı olarak taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirdiği yapım işlerinin parasal tutarı, iş ortaklığındaki hissesi oranında, konsorsiyumda ise taahhüt edilen iş kısmı üzerinden hesaplanır.

(14) Aday veya isteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı ile birlikte ortak olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate alınarak toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda aday veya isteklinin iş hacmi tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif kapsamında sunulması gerekmektedir.” hükmü yer almaktadır.

Ön Yeterlik Şartnamesi’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin

a)Adı:Sincan (OSB)-Yenikent-Kazan Soda Demiryolu Altyapı, Üstyapı, Elektrifikasyon, Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon

b) Yatırım proje no’su/kodu:2012.E010060.07.01

c) Miktarı (fiziki) ve türü:

Sincan(OSB)?Yenikent-Kazan Soda arasındaki yaklaşık 18,4 km demiryolu altyapı, üstyapı, elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon (EST) işlerini kapsamaktadır.

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Yapılacağı yer:Sincan(OSB)?Yenikent-Kazan Soda arası

d) İşin uzmanlık gerektiren kısımlarına ilişkin bilgiler:

-Güzergah Altyapı işleri

-Güzergah Üstyapı işleri

-Elektrifikasyon, Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon işleri” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Ön yeterlik başvurusu için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.4.2. Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan adaylar, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan adaylar, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK024.1/Y)

sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

Adayın ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.

7.4.3. İş hacmini gösteren belgeler

Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.

Adayın cirosunun 120.000.000 TRY (Türk Lirası)’den, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerin parasal tutarı için ise 80.000.000 TRY (Türk Lirası)’den az olmaması gerekir.

Konsorsiyumlar için;

Ciro için sunulması gereken en az belge tutarı:

Alt yapı kısmı için: 90.336.000 TL’den az olmaması gerekir.

Üst yapı kısmı için: 17.232.000 TL ‘den az olmaması gerekir.

Elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon işleri için: 12.432.000 TL ‘den az olmaması gerekir.

Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işleri için en az belge tutarı:

Alt yapı kısmı için: 60.224..000 TL’den az olmaması gerekir.

Üst yapı kısmı için: 11.488.000 TL ‘den az olmaması gerekir.

Elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon işleri için: 8.288.000 TL ‘den az olmaması gerekir.

Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan aday yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri sunulur.

Gelir tablosunun, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan adaylarda; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur. Konsorsiyum olarak ihaleye katılan adaylarda; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından kendi kısmı için sağlanması zorunludur. Aday veya isteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı ile birlikte ortak olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate alınarak toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda aday veya isteklinin iş hacmi tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif kapsamında sunulması gerekmektedir.

Aday veya isteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı ile birlikte ortak olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate alınarak toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda aday veya isteklinin iş hacmi tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif kapsamında sunulması gerekmektedir…” düzenlemesi yer almaktadır.

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasında yer alan belgelerin incelenmesi neticesinde şikâyete konu ihalenin T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan “Sincan (Osb)-Yenikent-Kazan Soda Demiryolu Altyapı, Üstyapı, Elektrifikasyon, Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Yapımı” işi olduğu, belli istekliler arasında ihale usulü ile 08.08.2017 tarihinde ön yeterlik değerlendirmesi yapılan ihalede 78 adet ihale dokümanı satın alındığı/indirildiği, 36 adayın ön yeterlik değerlendirmesine katıldığı,

30.03.2018 tarihinde Zeyilname-2 ve Açıklama-1 yayınlandığı, Zeyilname-2 ile ihale tarihinin 24.04.2018 tarihine ertelendiği, 11.04.2018 tarihinde Zeyilname-3 ve Açıklama-2 yayınlandığı ve ihale tarihinin 26.04.2018 tarihine ertelendiği, 11.05.2018 tarihinde Açıklama-3 yayınlandığı ve ihale tarihinin 06.06.2018 tarihine ertelendiği,

11.04.2018 tarihinde Düzeltici İşlem Kararı-2 ile yapılan değerlendirmede Özka İnş. A.Ş. – Yüksel İnşaat A.Ş. İş Ortaklığı, Alsim Alarko San. Tesisleri ve Tic. A.Ş., Heıtkamp Construction Swiss GmbH – Rec Uluslararası İnş. Yat. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı, Güriş İnş. ve Müh. A.Ş.- Göçay İnş. Taah. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı ve Özgün İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Özdemir İnş. Turz. Enerji San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı tarafından sunulan bilanço ve gelir tablolarının konsolide olduğu, ilgili adayların kendi durumlarını gösteren kısımlarının ayrıştırılamadığı, Ön Yeterlik Şartnamesi’nin 5.3’üncü ve 19.6’ncı maddesine göre değerlendirme dışı bırakıldıkları görülmüştür.

Yapılan incelemede başvuru sahibi ortak girişim tarafından sunulan iş ortaklığı beyannamesinde Özka İnşaat A.Ş.nin %50 hisseyle pilot ortak, Yüksel İnşaat A.Ş.nin %50 hisseyle özel ortak olarak belirlendiği tespit edilmiştir.

Özel ortak Yüksel İnşaat A.Ş. tarafından teklif kapsamında;

2016 yılı bilgilerinin yer aldığı YMM imzalı ve kaşeli Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan standart formlardan bilanço bilgileri tablosu,

Yetkin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan hasılat ve rasyo tespitine ilişkin 28.04.2017 tarihli Yeminli Mali Müşavir Özel Amaçlı Tasdik Raporu ve bahse konu raporun ekinde;

-Yüksel İnşaat A.Ş. İnşaat İşleri 2012-2016 arası ciro bilgileri,

– 31.12.2016 Ayrıntılı Konsolide Bilançosu,

– 31.12.2016 Ayrıntılı Konsolide Gelir Tablosu’nun,

-01.01.2016-31.12.2016 dönemini yansıtan YMM onaylı Denetim Tasdik Sözleşmesi’nin sunulduğu tespit edilmiştir.

Teklif kapsamında sunulan bilanço bilgileri tablosundaki bilgilerin YMM tarafından hazırlanan özel amaçlı tasdik raporunun ekinde sunulan 31.12.2016 Ayrıntılı Konsolide Bilançosu’ndan aktarılmak suretiyle oluşturulduğu anlaşılmıştır.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin yukarıda yer verilen düzenlemelerine göre ihaleye katılan isteklinin teklif dosyası kapsamında sunduğu bilançonun, bilançonun bölümlerinin, bilanço bilgileri tablosu ile iş hacmini gösteren belgelerin münferiden istekli adına düzenlenmiş olması gerekmektedir. Anılan belgelerin bizzat istekli adına düzenlenmiş olması ve münhasıran isteklinin hesaplarına dayandırılması ile amaçlanan, isteklinin kendisinin ihaledeki ekonomik mali yeterlik için öngörülen kriterleri sağlayıp sağlamadığının tespitini yapabilmektir.

Birden fazla şirketin mali yapısının birleştirilerek oluşturulan konsolide bilanço ve gelir tablolarında ise hesaplanan mali yapının hangi şirkete ait olduğunun tespiti mümkün olmayabilir.

Başvuru sahibi tarafından sunulan 28.04.2017 tarihli Yeminli Mali Müşavir Özel Amaçlı Tasdik Raporu’nun “Mali Tablo Analiz Sonuçları” bölümünde “ Yüksel İnşaat A.Ş.nin 2016 yılı bilanço bilgileri dikkate alınarak Cari Oran, Özkaynak Oranı, Kısa Vadeli Banka Borçlarının Özkaynaklara Oranı hesaplanarak aşağıda gösterilmiştir.” ifadelerine, bahse konu raporun “Hesap İncelemeleri” bölümünde “Şirketin muhtelif inşaat işlerini yapmak üzere kurduğu adi ortaklıklar ile ilgili işlerin bilanço ve gelir tablolarındaki tutarlar adi ortaklıktaki hisse oranında Kurumun 2016 bilançolarına aktarılmıştır.” ifadelerine, “Sonuç” bölümünde “Maltepe Vergi Dairesinin 995 000 7695 vergi kimlik numaralı kurumlar vergisi mükellefi olan Yüksel İnşaat A.Ş.nin 2016 dönemine ilişkin Kurumca hazırlanıp tarafımıza sunulan Bilanço ve Gelir Tabloları …” ifadelerine yer verildiği, 01.01.2016-31.12.2016 dönemini yansıtan YMM onaylı Denetim Tasdik Sözleşmesi’nin “Tasdik konusu” bölümünde “2016 Yılı İşlemlerinin Denetimi Ve Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Tasdiki” şeklinde belirtildiği tespit edilmiştir.

Sunulan bilanço bilgileri tablosunun YMM tarafından hazırlanan özel amaçlı tasdik raporunun ekinde sunulan 31.12.2016 Ayrıntılı Konsolide Bilançosu’ndan aktarılmak suretiyle oluşturulduğu, rapor ekinde sunulan tablonun başlığının “31.12.2016 Ayrıntılı Konsolide Bilançosu” şeklinde ise de, 01.01.2016-31.12.2016 dönemini yansıtan YMM onaylı Denetim Tasdik Sözleşmesi’nde tasdik konusunun Kurumlar Vergisi Beyannamesi’nin tasdiki olduğu, sunulan 31.12.2016 ayrıntılı konsolide bilanço bilgileri tablosundaki değerlerin EKAP üzerinden teyit edildiği ve herhangi bir farklılığın bulunmadığı, sonuç olarak birden fazla şirketin mali yapısının birleştirilerek oluşturulan konsolide bir bilanço olmadığı, belgenin münferiden Yüksel İnşaat A.Ş. adına düzenlendiği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının bu kısmının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

-Yapılan incelemede Yeminli Mali Müşavir Özel Amaçlı Tasdik Raporu’nda denetim yapılan firmanın ticaret unvanının Yüksel İnşaat A.Ş., denetim konusunun “2012, 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında taahhüt edilen işlerin cirolarının ve 2016 yılı cari oran, özkaynak oranı ve kısa vadeli banka borçlarının özkaynaklara oranının tespiti” olarak belirtildiği, başlığı “Yüksel İnşaat A.Ş. İnşaat İşleri Ciroları 2012-2016” olan tabloda 2016 yılı gelirleri tutarının gösterildiği tespit edilmiştir.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 36’ncı maddesinin on dördüncü fıkrasında “Aday veya isteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı ile birlikte ortak olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate alınarak toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda aday veya isteklinin iş hacmi tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif kapsamında sunulması gerekmektedir.” hükmü yer almaktadır. Anılan hükme göre bir isteklinin iş hacmi tutarına, yine bizzat bu isteklinin ortak girişim olarak gerçekleştirdiği işlerden elde ettiği iş hacmi tutarının eklenmesi söz konusu olmaktadır. Anılan hükme göre iş hacmi tutarı toplamına esas değerler, iki farklı ticari işletmeye değil, aynı istekliye ilişkindir. Uygulamada aynı istekliye ilişkin bu tutarların toplanmasından hareketle konsolidasyon (birleştirme) ifadesi kullanılabilmekte ise de, konsolide finansal tablolar ile birden fazla şirketin birleştirilmiş mali yapısı ifade edilmektedir.

Yüksel İnşaat A.Ş. tarafından taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı olarak, yurt içi ve yurt dışında, tek başına veya iş ortaklığı yapılmak suretiyle elde edilen gelirleri özet tablolarla gösteren “Yeminli Mali Müşavir Özel Amaçlı Tasdik Raporu”nda yer alan ve başlığı “Yüksel İnşaat A.Ş. İnşaat İşleri Ciroları 2012-2016” olan tabloda gösterilen 2016 yılı gelirleri tutarının (1.368.462.995 TL) esas alınamayacağı, zira söz konusu tutarın, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 36’ncı maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen, fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri ile tevsik edilmediği, bunun yanında “Yeminli Mali Müşavir Özel Amaçlı Tasdik Raporu”nda yer alan “Yüksel İnşaat A.Ş. İnşaat İşleri Ciroları 2012-2016” tablosunda söz konusu özel ortağın iş ortaklığı yapmak suretiyle elde ettiği gelirlere de yer verildiği, ancak anılan özel ortak tarafından yine Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 36’ncı maddesinin ondördüncü fıkrası gereğince, iş hacmi tutarı kullanılan ortak girişimlerdeki (iş ortaklığı veya konsorsiyumlardaki) hisse oranını gösteren belgelerin teklif kapsamında sunulmadığı, “Yüksel İnşaat A.Ş. İnşaat İşleri Ciroları 2012-2016” başlıklı tabloda gösterilen 2016 yılı gelirleri tutarının (1.368.462.995 TL) kabul edilemeyeceği,

Bununla birlikte söz konusu rapor ekinde ayrı bir belge olarak sunulan “31.12.2016 tarihli ayrıntılı konsolide gelir tablosu”nun sunulduğu, sunulan belgede her ne kadar konsolide ifadesi kullanılmış ise de 01.01.2016-31.12.2016 dönemini yansıtan YMM onaylı Denetim Tasdik Sözleşmesi’nde tasdik konusunun Kurumlar Vergisi Beyannamesinin tasdiki olduğu, sunulan 31.12.2016 ayrıntılı konsolide gelir tablosundaki değerlerin EKAP üzerinden teyit edildiği ve herhangi bir farklılığın bulunmadığı, sonuç olarak birden fazla şirketin mali yapısının birleştirilerek oluşturulan konsolide bir gelir tablosu olmadığı, belgenin münferiden Yüksel İnşaat A.Ş. adına düzenlendiği, 31.12.2016 tarihli ayrıntılı konsolide gelir tablosunda yer alan 330.108.139,66 TL olan net satış tutarı dikkate alınarak değerlendirme yapılması gerektiği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının bu kısmının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Özka İnş.A.Ş. – Yüksel İnşaat A.Ş. İş Ortaklığının teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.