Salı, Temmuz 16, 2024
Bilanço

Konsolide bilançolar kamu ihale mevzuatındaki kurallara tabi olmaksızın ihalelerde sunulabilir mi?

KAMU İHALE KURUL KARARI

Toplantı No : 2018/031

Gündem No : 69

Karar Tarihi : 31.05.2018

Karar No : 2018/UY.II-1099

BAŞVURU SAHİBİ:

Alsim Alarko San. Tesisleri ve Tic. A.Ş.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/332885 İhale Kayıt Numaralı “Sincan (Osb)-Yenikent-Kazan Soda Demiryolu Altyapı, Üstyapı, Elektrifikasyon, Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Yapım” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından 22.05.2018 tarihinde belli istekliler arasında ihale usulü ile gerçekleştirilen “Sincan (Osb)-Yenikent-Kazan Soda Demiryolu Altyapı, Üstyapı, Elektrifikasyon, Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Yapımı” ihalesine ilişkin olarak Alsim Alarko San. Tesisleri ve Tic. A.Ş.nin 20.04.2018 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 04.05.2018 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 10.05.2018 tarih ve 27362 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.05.2018 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2018/792 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, bilanço ve gelir tablolarına ilişkin yapılan tüm açıklama ve tespitlerin hatalı olduğu, Kamu İhale Kanunu, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve sair ilgili mevzuat hüküm ve düzenlemelerine aykırılık teşkil ettiği, teklif dosyası içerisinde, 31.12.2015 ve 31.12.2016 tarihinde sona eren konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporunun sunulduğu, kamu ihale mevzuatının istekli olacak şirketlerin ekonomik ve mali yeterliliğini ölçmek üzere tartışmaya yol açmayacak şekilde açık ve nesnel düzenlemeler içerdiği, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 34’üncü, 35’inci ve 36’ncı maddelerinde isteklilerin bu amaçla sunacakları dokümanların belirtildiği, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35’inci maddesindeki düzenlemede isteklilerin mali tablolarını tabi olduğu yürürlükteki mevzuata göre düzenlemekle yükümlü olduğu, kamu ihale mevzuatının bu konuda bir düzenleme yapmadığı ve yürürlükteki mevzuata atıfta bulunduğu, isteklilerin yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu’nun, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun düzenlediği Türkiye Muhasebe Standartlarının ve (ilgili ise) Sermaye Piyasası Kurumunun belirlediği muhasebe standartlarına göre finansal tablolarını hazırladığı ve bu tablolarını gerektiğinde kamuoyu ve üçüncü şahıslarla paylaştığı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 398’inci maddesi kapsamında kendilerinin bağımsız denetime tabi şirketler arasında bulunduğu, finansal tablolarının Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları’na (TMS) göre hazırlandığı, söz konusu cari mevzuat çerçevesinde mevzuatın zorunlu tuttuğu tüm gerekliliklerin yerine getirildiği ve hatta halka açık olmayan ancak bağımsız denetime tabi şirketler için ihtiyari tutulmasına rağmen, finansal tablolarını Türk Ticaret Kanununun 515’inci maddesine uygun olarak şeffaf ve güvenilir olarak, gerçeği dürüst, aynen ve aslına sadık surette yansıtacak şekilde halka ve üçüncü şahıslara sundukları, bu durumun 2016 yılı Bağımsız Denetim Raporu’nun görüş bölümünde bağımsız denetçi tarafından da açıkça ifade edildiği, hem Türkiye’deki halka açık şirketlerin hem de uluslararası şirketlerin kendi mevzuatlarının zorunlu tuttuğu konsolide finansal tablolarla kamu ihalelerine katıldığı, halka açık şirketlerin ve yabancı şirketlerin konsolide bilançolarının idareler ve Kamu İhale Kurumu nezdinde kabul gördüğü, kendilerine ilişkin verilen kararın Anayasa’daki eşitlik ilkesine ve kamu ihalelerinde tüm isteklilere eşit davranma zorunluluğu ilkesine açıkça aykırı olduğu, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 36’ncı maddesinin 1’inci fıkrasında istekliden talep edilen yürürlükteki mevzuata uygun gelir tablosunun sunulması ve/veya taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturaların sunulması gerektiği, bu maddede de açıkça konsolide finansal tabloların verilmesine ilişkin bir engelin olmadığı, ayrıca 3’üncü fıkranın (a) ve (b) bendi düzenlemelerine göre isteklilerin sundukları iş hacmi dokümanları üzerinden tabi olacakları ciro yeterlilik kriterlerinin ayrı ayrı düzenlenmekte olup şirket cirolarının sadece taahhüt gelirlerinden oluşamayacağının zımnen kabul edildiği, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 36’ncı maddesine 25/01/2017 tarihinde ilave edilen 14 no’lu ek fıkrada tarif edilen toplulaştırma prensibi çerçevesinde isteklinin konsolide finansal tablo sunmasının teyit edildiği, yıllardır sunulan konsolide finansal tablolarda isteklinin sadece yönetimine hakim olduğu (karar alma hakkına sahip olduğu) ortak girişim/girişimlerin konsolide edilerek bu düzenlemeden daha dar kapsamda bir konsolidasyon gerçekleştirildiği, bilanço ve gelir tablolarına ilişkin idareler ve Kamu İhale Kurumu tarafından verilen hatalı kararların iptaline ilişkin olarak ilgili istekliler tarafından Ankara İdare Mahkemeleri huzurunda davaların açılmış olduğu, yapılan yargılamalar neticesinde haksız ve hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline karar verildiği, katıldıkları pek çok ihalede teklif dosyasında konsolide finans tablosunun sunulduğu, sunulan aynı gruptaki şirketlerin her birinin mali durumunun ayrı ayrı ve kolaylıkla anlaşılabileceği, tüm bu bilgiler ışığında sunulan konsolide bilanço ve gelir tablosunun kabul edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak:

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Bilanço veya eşdeğer belgeler” başlıklı 35’inci maddesinde “(1) Bilançonun veya eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yayınlanması zorunlu olan yıl sonu bilançosunun veya gerekli bölümlerinin,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgelerin,

her ikisinin de idarece istenilmesi zorunludur.

(2) Bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi,

sunar.

(3) Adayın veya isteklinin ikinci fıkra uyarınca sunduğu belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleriise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

(4) Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(5) İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(6) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin bilançoları için bu hesap dönemi esas alınır.

(7) Bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

(8) Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

(9) Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve üçüncü fıkrada belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 36’ncı maddesinde “(1) İş hacmini gösteren belgeler, aday veya isteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalardır.

(2) İş hacmini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen her iki belgenin idarece istenilmesi zorunludur. Bu durumda aday veya isteklinin ise üçüncü fıkradaki yeterlik kriterini sağladığını göstermek üzere ihaleden önceki yıla ait bu iki belgeden birini sunması yeterlidir.

(3) Birinci fıkrada sayılan belgelerin istenildiği durumlarda;

a) Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde; isteklinin cirosunun, teklif ettiği bedelin % 25’inden, taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise teklif ettiği bedelin % 15’inden az olmaması,

b) Belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalelerin ön yeterlik aşaması ile Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerin yeterlik aşamasında; aday veya isteklinin cirosunun, yaklaşık maliyetin % 25’i ile % 35’i aralığında idarece belirlenen tutardan, taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise yaklaşık maliyetin % 15’i ile % 25’i aralığında idarece belirlenen tutardan az olmaması,

gerekir. Yeterlik kriteri olarak bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan aday veya istekli yeterli kabul edilir.

(4) Üçüncü fıkradaki kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(5) İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(6) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri sunulur.

(7) Toplam ciro; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır.

(8) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen yapım işi faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

(9) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin gelir tablosu için bu hesap dönemi esas alınır.

(10) Gelir tablosunun, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

(11) İş ortaklığı olarak ihaleye katılan aday ve isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

(12) Konsorsiyum olarak ihaleye katılan aday ve isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından kendi kısmı için sağlanması zorunludur.

(13) Aday veya isteklinin, ortak girişimin ortağı olarak taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirdiği yapım işlerinin parasal tutarı, iş ortaklığındaki hissesi oranında, konsorsiyumda ise taahhüt edilen iş kısmı üzerinden hesaplanır.

(14) Aday veya isteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı ile birlikte ortak olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate alınarak toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda aday veya isteklinin iş hacmi tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif kapsamında sunulması gerekmektedir.” hükmü yer almaktadır

Ön Yeterlik Şartnamesi’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin

a) Adı:Sincan (OSB)-Yenikent-Kazan Soda Demiryolu Altyapı, Üstyapı, Elektrifikasyon, Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon

b) Yatırım proje no’su/kodu:2012.E010060.07.01

c) Miktarı (fiziki) ve türü:

Sincan(OSB)?Yenikent-Kazan Soda arasındaki yaklaşık 18,4 km demiryolu altyapı, üstyapı, elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon (EST) işlerini kapsamaktadır.

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Yapılacağı yer:Sincan(OSB)?Yenikent-Kazan Soda arası

d) İşin uzmanlık gerektiren kısımlarına ilişkin bilgiler:

-Güzergah Altyapı işleri

-Güzergah Üstyapı işleri

-Elektrifikasyon, Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon işleri” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Ön yeterlik başvurusu için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.4.2. Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan adaylar, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan adaylar, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK024.1/Y)

sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

Adayın ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.

7.4.3. İş hacmini gösteren belgeler

Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.

Adayın cirosunun 120.000.000 TRY (Türk Lirası)’den, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerin parasal tutarı için ise 80.000.000 TRY (Türk Lirası)’den az olmaması gerekir.

Konsorsiyumlar için;

Ciro için sunulması gereken en az belge tutarı:

Alt yapı kısmı için: 90.336.000 TL’den az olmaması gerekir.

Üst yapı kısmı için: 17.232.000 TL ‘den az olmaması gerekir.

Elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon işleri için: 12.432.000 TL ‘den az olmaması gerekir.

Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işleri için en az belge tutarı:

Alt yapı kısmı için: 60.224..000 TL’den az olmaması gerekir.

Üst yapı kısmı için: 11.488.000 TL ‘den az olmaması gerekir.

Elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon işleri için: 8.288.000 TL ‘den az olmaması gerekir.

Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan aday yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri sunulur.

Gelir tablosunun, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan adaylarda; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur. Konsorsiyum olarak ihaleye katılan adaylarda; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından kendi kısmı için sağlanması zorunludur. Aday veya isteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı ile birlikte ortak olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate alınarak toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda aday veya isteklinin iş hacmi tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif kapsamında sunulması gerekmektedir.

Aday veya isteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı ile birlikte ortak olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate alınarak toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda aday veya isteklinin iş hacmi tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif kapsamında sunulması gerekmektedir…” düzenlemesi yer almaktadır.

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasında yer alan belgelerin incelenmesi neticesinde şikâyete konu ihalenin T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan “Sincan (Osb)-Yenikent-Kazan Soda Demiryolu Altyapı, Üstyapı, Elektrifikasyon, Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Yapımı” işi olduğu, belli istekliler arasında ihale usulü ile gerçekleştirilen ihalede 08.08.2017 tarihinde ön yeterlik değerlendirmesinin yapıldığı, ihalede 78 adet ön yeterlik dokümanı satın alındığı/indirildiği, 36 adayın ön yeterlik değerlendirmesine katıldığı,

30.03.2018 tarihinde Zeyilname-2 ve Açıklama-1 yayınlandığı, Zeyilname-2 ile ihale tarihinin 24.04.2018 tarihine ertelendiği, 11.04.2018 tarihinde Zeyilname-3 ve Açıklama-2 yayınlandığı ve ihale tarihinin 26.04.2018 tarihine ertelendiği, 11.05.2018 tarihinde Açıklama-3 yayınlandığı ve ihale tarihinin 06.06.2018 tarihine ertelendiği,

11.04.2018 tarihinde Düzeltici İşlem Kararı-2 ile yapılan değerlendirmede Özka İnş.A.Ş. – Yüksel İnşaat A.Ş. İş Ortaklığı, Alsim Alarko San. Tesisleri ve Tic. A.Ş., Heıtkamp Construction Swiss GmbH – Rec Uluslararası İnş. Yat. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı, Güriş İnş. ve Müh. A.Ş.- Göçay İnş. Taah. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı ve Özgün İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Özdemir İnş. Turz. Enerji San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı tarafından sunulan bilanço ve gelir tablolarının konsolide olduğu, ilgili adayların kendi durumlarını gösteren kısımlarının ayrıştırılamadığı, Ön Yeterlik Şartnamesi’nin 5.3’üncü ve 19.6’ncı maddesine göre değerlendirme dışı bırakıldıkları görülmüştür.

Yapılan incelemede, başvuru sahibi Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.nin teklif dosyası kapsamında;

– 2016, 2015 ve 2014 yılı bilgilerinin yer aldığı SMMM imzalı ve kaşeli Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan standart formlardan bilanço bilgileri tablosunun,

– 31 Aralık 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ait bir bağımsız denetim ve SMMM A.Ş. tarafından düzenlenmiş SMMM imzalı-kaşeli konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporlarının sunulduğu,

Anılan bilanço bilgileri tablosundaki bilgilerin, konsolide finansal tabloların da yer aldığı bağımsız denetim raporlarından aktarılmak suretiyle oluşturulduğu anlaşılmıştır.

Söz konusu bağımsız denetim raporu kapsamında;

– 2016-2015-2014 yıllarına ilişkin konsolide finansal durum tablosu (bilançolar),

– 2016-2015-2014 yıllarına ilişkin konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu,

– 2016-2015-2014 yıllarına ilişkin konsolide öz kaynak değişim tablosu ve konsolide nakit akış tablosunun yer aldığı anlaşılmıştır.

2016 ve 2015 yıllarını kapsayan söz konusu bağımsız denetim raporunun “konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar” bölümünde “…Bağlı ortaklıkları, iştirakleri ve müşterek yönetime tabi ortaklıkları arasında taahhüt, inşaat, gayrimenkul, turizm ve enerji alanlarında faaliyet gösteren şirketler bulunmaktadır. İlerleyen bölümlerde, Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş. ve finansal tabloları konsolidasyona tabi tutulan bağlı ortaklık, iştirak ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarla birlikte “Alsim Alarko Topluluğu/Topluluk” olarak anılacaktır” açıklaması yer almaktadır. Anılan bölümde ayrıca Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.nin bağlı ortaklıklarının ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarının listesine yer verildiği tespit edilmiştir.

Başvuru sahibi Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.nin teklifi kapsamında sunduğu bilanço bilgileri tablosundaki bilgilerin, Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.nin bağlı ortaklıkları, iştirakleri ve müşterek faaliyetlerine dayalı olarak birden fazla şirketin hesaplarının belirli kurallar çerçevesinde bir araya getirilerek oluşturulmuş konsolide finansal bilgilere ilişkin bağımsız denetim raporundan aktarıldığı açıktır. Başvuru sahibi teklif dosyasında iş hacmini gösterir belge olarak bağımsız denetim raporu kapsamında yer alan konsolide gelir tablosunu sunduğu anlaşılmaktadır.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Bilanço veya eşdeğer belgeler” başlıklı 35’inci maddesinin ikinci fıkrasında aday ve istekliler tarafından bilanço veya eşdeğer belge olarak “a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterleri sağladığını gösteren bölümleri,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belge” sunabileceği hükme bağlanmıştır.

Aynı Yönetmelik’in “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 36’ncı maddesinin birinci fıkrasında ise “İş hacmini gösteren belgeler, aday veya isteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalardır.” hükmü bulunmaktadır.

Anılan mevzuat hükümleri ile ihaleye katılan isteklinin teklif dosyası kapsamında sunduğu bilançonun, bilançonun bölümlerinin, bilanço bilgileri tablosu ile iş hacmini gösteren belgelerin münferiden istekli adına düzenlenmiş olması gerekmektedir. Anılan belgelerin bizzat istekli adına düzenlenmiş ve münhasıran isteklinin hesaplarına dayandırılması ile amaçlanan, isteklinin kendisinin ihaledeki ekonomik mali yeterlik için öngörülen kriterleri sağlayıp sağlamadığının tespitini yapabilmektir. Birden fazla şirketin mali yapısının birleştirilerek oluşturulan konsolide bilanço ve gelir tablolarında ise hesaplanan mali yapının hangi şirkete ait olduğunun tespiti mümkün olmayabilir.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde birden fazla şirketin bilançolarının veya iş hacmini gösteren belgelerinin belirli kurallar çerçevesinde bir araya getirildiği konsolide bilanço veya iş hacmini gösterir belge sunulabileceğine ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. İstekliler tarafından sunulacak belgelerin şekil şartlarının ve sağlaması gereken kriterlerin ayrıntılı bir şekilde düzenlendiği mevzuat metinlerinde, hukuk ve mevzuat yazım tekniği gereği sunulabilecek belgelerin zikredilmesi ve açıklanması esas olup, bu çerçevede anılan metinlerde herhangi bir belgenin sunulmayacağına ilişkin düzenleme bulunmadığından hareketle bir çıkarsama yapmak uygun olmayacaktır. Bu çerçevede, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde konsolide bilanço veya iş hacminin gösterir belge sunulamayacağına ilişkin bir hüküm olmadığından hareketle konsolide finansal tabloların ihalelerde sunulabileceği şeklinde bir sonuca ulaşmak mümkün gözükmemektedir.

Öte yandan, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 35’inci maddesinin dördüncü fıkrasında bilançolara ilişkin “Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.” şeklinde, 36’ncı maddesinin dördüncü fıkrasında ise iş hacmini gösterir belgelere ilişkin “Üçüncü fıkradaki kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.” şeklinde hükmü yer verilmek suretiyle öngörülen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayan isteklilere son üç yıla kadar olan bilançolarını ve son altı yıla kadar olan iş hacmini gösterir belgeleri sunma imkanı getirilmiş, ancak öngörülen kriterleri sağlayamayanların konsolide bilanço veya iş hacmini gösterir belge sunmalarına imkan veren bir mevzuat düzenlemesi yapılmamıştır.

6102 sayılı Ticaret Kanunu uyarınca bağımsız denetime tabi olacak şirketler Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenmekte olup, bu kapsama giren şirketlerin konsolide finansal tablo hazırlayacağı anlaşılmakla birlikte, bu durum anılan kapsama giren şirketler adına münferinden bilanço veya gelir tablosu düzenlenemeyeceği anlamına gelmemektedir. Başka bir anlatımla, isteklinin konsolide finansal tablo hazırlayacak şirket kapsamında olması, münhasır olarak bu şirket adına bilanço ve gelir tablosu tanzim edilememesi şeklinde bir yasak ortaya çıkarmamaktadır. Kaldı ki, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve buna dayanılarak çıkarılan ikincil mevzuat düzenlemeleri Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri ile karşılaştırıldığında özel kanun (hüküm) niteliği taşımakta olup, uygulanma noktasında önceliğe sahiptir.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 35’inci maddesinin ikinci fıkrasında “ilgili mevzuatı uyarınca” ifadesi yer almakta olup, bu ifade madde metninden de anlaşılacağı üzere bilanço yayımlatma zorunluluğuna ilişkin bir atıf niteliğindedir. Anılan maddedeki “ ilgili mevzuat ” ifadesinden hareketle ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş konsolide bilançoların kamu ihale mevzuatındaki kurallara tabi olmaksızın ihalelerde sunulabileceği şeklinde bir sonuca ulaşmak mümkün değildir.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 36’ncı maddesinin on dördüncü fıkrasında “Aday veya isteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı ile birlikte ortak olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate alınarak toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda aday veya isteklinin iş hacmi tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif kapsamında sunulması gerekmektedir.” hükmü yer almaktadır. Anılan hükme göre bir isteklinin iş hacmi tutarına, yine bizzat bu isteklinin ortak girişim olarak gerçekleştirdiği işlerden elde ettiği iş hacmi tutarının eklenmesi söz konusu olmaktadır. Anılan hükme göre iş hacmi tutarı toplamına esas değerler, iki farklı ticari işletmeye değil, aynı istekliye ilişkindir. Uygulamada aynı istekliye ilişkin bu tutarların toplanmasından hareketle konsolidasyon (birleştirme) ifadesi kullanılabilmekte ise de, itirazen şikayete konu olan konsolide finansal tablolar ile birden fazla şirketin birleştirilmiş mali yapısı ifade edilmektedir. Dolayısıyla, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 36’ncı maddesinin on dördüncü fıkrasındaki hüküm, öngörülen kriterleri bir ana gruba bağlı birden fazla şirketin iş hacmi tutarlarının bir araya getirilerek ihalelerde sağlanabileceği anlamına gelmemektedir.

Başvuru sahibinin sunduğu konsolide finansal bilgilere ilişkin bağımsız denetim raporunda, Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.nin müstakilen “Alsim veya ana ortaklık” olarak isimlendirildiği, anılan bağımsız denetim raporu kapsamında sunulan bilançolarda “Ana ortaklığa ait özkaynaklar” şeklinde bir hesap grubuna yer verildiği, ancak anılan bağımsız denetim raporu kapsamında ana ortaklığa, bir başka ifadeyle müstakilen Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.ye ilişkin (bilançonun diğer gerekli hesap grupları ve iş hacmi tutarına ilişkin ) başkaca herhangi bir ayrıştırmanın söz konusu olmadığı tespit edilmiştir.

Başvuru sahibi Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.nin teklifi kapsamında sunduğu bilanço bilgileri tablosundaki tutarların, birden fazla şirketin hesaplarının belirli kurallar çerçevesinde bir araya getirilerek oluşturulan konsolide finansal bilgilere dayalı bağımsız denetim raporundan aktarıldığı, sunulan konsolide finansal bilgilere dayalı bağımsız denetim raporu içeriğinden Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.nin münferit bilanço ve ciro bilgilerinin anlaşılamadığı tespit edilmiş olup, başvuru sahibinin iddiasının yukarıda yapılan açıklama ve değerlendirmeler çerçevesinde uygun olmadığı ve sonuç itibariyle başvuru sahibinin idare tarafından değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

11.04.2018 tarihinde Düzeltici İşlem Kararı-2 ile yapılan değerlendirmede Özka İnş. A.Ş. – Yüksel İnşaat A.Ş. İş Ortaklığı tarafından sunulan bilanço ve gelir tablolarının konsolide olduğu, ilgili adayın kendi durumunu gösteren kısımların ayrıştırılamadığından Ön Yeterlik Şartnamesi’nin 5.3’üncü ve 19.6’ncı maddesine göre değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

Yapılan incelemede anılan ortak girişim tarafından sunulan iş ortaklığı beyannamesinde Özka İnşaat A.Ş.nin %50 hisseyle pilot ortak, Yüksel İnşaat A.Ş.nin %50 hisseyle özel ortak olarak belirlendiği tespit edilmiştir.

Özel ortak Yüksel İnşaat A.Ş. tarafından teklif kapsamında;

2016 yılı bilgilerinin yer aldığı YMM imzalı ve kaşeli Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan standart formlardan bilanço bilgileri tablosu,

Yetkin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan hasılat ve rasyo tespitine ilişkin 28.04.2017 tarihli Yeminli Mali Müşavir Özel Amaçlı Tasdik Raporu ve bahse konu raporun ekinde;

-Yüksel İnşaat A.Ş. İnşaat İşleri 2012-2016 arası ciro bilgileri,

– 31.12.2016 Ayrıntılı Konsolide Bilançosu,

– 31.12.2016 Ayrıntılı Konsolide Gelir Tablosu’nun,

-01.01.2016-31.12.2016 dönemini yansıtan YMM onaylı Denetim Tasdik Sözleşmesi’nin sunulduğu tespit edilmiştir.

Teklif kapsamında sunulan bilanço bilgileri tablosundaki bilgilerin YMM tarafından hazırlanan özel amaçlı tasdik raporunun ekinde sunulan 31.12.2016 Ayrıntılı Konsolide Bilançosu’ndan aktarılmak suretiyle oluşturulduğu anlaşılmıştır.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin yukarıda yer verilen düzenlemelerine göre ihaleye katılan isteklinin teklif dosyası kapsamında sunduğu bilançonun, bilançonun bölümlerinin, bilanço bilgileri tablosu ile iş hacmini gösteren belgelerin münferiden istekli adına düzenlenmiş olması gerekmektedir. Anılan belgelerin bizzat istekli adına düzenlenmiş olması ve münhasıran isteklinin hesaplarına dayandırılması ile amaçlanan, isteklinin kendisinin ihaledeki ekonomik mali yeterlik için öngörülen kriterleri sağlayıp sağlamadığının tespitini yapabilmektir. Birden fazla şirketin mali yapısının birleştirilerek oluşturulan konsolide bilanço ve gelir tablolarında ise hesaplanan mali yapının hangi şirkete ait olduğunun tespiti mümkün olmayabilir.

28.04.2017 tarihli Yeminli Mali Müşavir Özel Amaçlı Tasdik Raporu’nun “Mali Tablo Analiz Sonuçları” bölümünde “ Yüksel İnşaat A.Ş.nin 2016 yılı bilanço bilgileri dikkate alınarak Cari Oran, Özkaynak Oranı, Kısa Vadeli Banka Borçlarının Özkaynaklara Oranı hesaplanarak aşağıda gösterilmiştir.” ifadelerine, bahse konu raporun “Hesap İncelemeleri” bölümünde “Şirketin muhtelif inşaat işlerini yapmak üzere kurduğu adi ortaklıklar ile ilgili işlerin bilanço ve gelir tablolarındaki tutarlar adi ortaklıktaki hisse oranında Kurumun 2016 bilançolarına aktarılmıştır.” ifadelerine, “Sonuç” bölümünde “Maltepe Vergi Dairesinin 995 000 7695 vergi kimlik numaralı kurumlar vergisi mükellefi olan Yüksel İnşaat A.Ş.nin 2016 dönemine ilişkin Kurumca hazırlanıp tarafımıza sunulan Bilanço ve Gelir Tabloları …” ifadelerine yer verildiği, 01.01.2016-31.12.2016 dönemini yansıtan YMM onaylı Denetim Tasdik Sözleşmesi’nin “Tasdik konusu” bölümünde “2016 Yılı İşlemlerinin Denetimi Ve Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Tasdiki” şeklinde belirtildiği tespit edilmiştir.

Sunulan bilanço bilgileri tablosunun YMM tarafından hazırlanan özel amaçlı tasdik raporunun ekinde sunulan 31.12.2016 Ayrıntılı Konsolide Bilançosu’ndan aktarılmak suretiyle oluşturulduğu, rapor ekinde sunulan tablonun başlığının “31.12.2016 Ayrıntılı Konsolide Bilançosu” şeklinde ise de, 01.01.2016-31.12.2016 dönemini yansıtan YMM onaylı Denetim Tasdik Sözleşmesi’nde tasdik konusunun Kurumlar Vergisi Beyannamesi’nin tasdiki olduğu, sunulan 31.12.2016 ayrıntılı konsolide bilanço bilgileri tablosundaki değerlerin EKAP üzerinden teyit edildiği ve herhangi bir farklılığın bulunmadığı, sonuç olarak birden fazla şirketin mali yapısının birleştirilerek oluşturulan konsolide bir bilanço olmadığı, belgenin münferiden Yüksel İnşaat A.Ş. adına düzenlendiği anlaşılmıştır.

-Yapılan incelemede Yeminli Mali Müşavir Özel Amaçlı Tasdik Raporu’nda denetim yapılan firmanın ticaret unvanının Yüksel İnşaat A.Ş., denetim konusunun “2012, 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında taahhüt edilen işlerin cirolarının ve 2016 yılı cari oran, özkaynak oranı ve kısa vadeli banka borçlarının özkaynaklara oranının tespiti” olarak belirtildiği, başlığı “Yüksel İnşaat A.Ş. İnşaat İşleri Ciroları 2012-2016” olan tabloda 2016 yılı gelirleri tutarının gösterildiği tespit edilmiştir.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 36’ncı maddesinin on dördüncü fıkrasında “Aday veya isteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı ile birlikte ortak olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate alınarak toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda aday veya isteklinin iş hacmi tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif kapsamında sunulması gerekmektedir.” hükmü yer almaktadır. Anılan hükme göre bir isteklinin iş hacmi tutarına, yine bizzat bu isteklinin ortak girişim olarak gerçekleştirdiği işlerden elde ettiği iş hacmi tutarının eklenmesi söz konusu olmaktadır. Anılan hükme göre iş hacmi tutarı toplamına esas değerler, iki farklı ticari işletmeye değil, aynı istekliye ilişkindir. Uygulamada aynı istekliye ilişkin bu tutarların toplanmasından hareketle konsolidasyon (birleştirme) ifadesi kullanılabilmekte ise de, konsolide finansal tablolar ile birden fazla şirketin birleştirilmiş mali yapısı ifade edilmektedir.

Yüksel İnşaat A.Ş. tarafından taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı olarak, yurt içi ve yurt dışında, tek başına veya iş ortaklığı yapılmak suretiyle elde edilen gelirleri özet tablolarla gösteren “Yeminli Mali Müşavir Özel Amaçlı Tasdik Raporu”nda yer alan ve başlığı “Yüksel İnşaat A.Ş. İnşaat İşleri Ciroları 2012-2016” olan tabloda gösterilen 2016 yılı gelirleri tutarının (1.368.462.995 TL) esas alınamayacağı, zira söz konusu tutarın, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 36’ncı maddesinin altınca fıkrasında belirtilen, fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri ile tevsik edilmediği, bunun yanında “Yeminli Mali Müşavir Özel Amaçlı Tasdik Raporu”nda yer alan “Yüksel İnşaat A.Ş. İnşaat İşleri Ciroları 2012-2016” tablosunda söz konusu özel ortağın iş ortaklığı yapmak suretiyle elde ettiği gelirlere de yer verildiği, ancak anılan özel ortak tarafından yine Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 36’ncı maddesinin ondördüncü fıkrası gereğince, iş hacmi tutarı kullanılan ortak girişimlerdeki (iş ortaklığı veya konsorsiyumlardaki) hisse oranını gösteren belgelerin teklif kapsamında sunulmadığı, “Yüksel İnşaat A.Ş. İnşaat İşleri Ciroları 2012-2016” başlıklı tabloda gösterilen 2016 yılı gelirleri tutarının (1.368.462.995 TL) kabul edilemeyeceği,

Bununla birlikte söz konusu rapor ekinde ayrı bir belge olarak sunulan “31.12.2016 tarihli ayrıntılı konsolide gelir tablosu”nun sunulduğu, sunulan belgede her ne kadar konsolide ifadesi kullanılmış ise de 01.01.2016-31.12.2016 dönemini yansıtan YMM onaylı Denetim Tasdik Sözleşmesi’nde tasdik konusunun Kurumlar Vergisi Beyannamesinin tasdiki olduğu, sunulan 31.12.2016 ayrıntılı konsolide gelir tablosundaki değerlerin EKAP üzerinden teyit edildiği ve herhangi bir farklılığın bulunmadığı, sonuç olarak birden fazla şirketin mali yapısının birleştirilerek oluşturulan konsolide bir gelir tablosu olmadığı, belgenin münferiden Yüksel İnşaat A.Ş. adına düzenlendiği, 31.12.2016 tarihli ayrıntılı konsolide gelir tablosunda yer alan 330.108.139,66 TL olan net satış tutarı dikkate alınarak değerlendirme yapılması gerektiği anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Özka İnş.A.Ş. – Yüksel İnşaat A.Ş. İş Ortaklığının teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.