Salı, Temmuz 16, 2024
Bilanço

Bilanço bilgileri tablosunda tarih olmaması, teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No : 2019/055

Gündem No : 28

Karar Tarihi : 18.12.2019

Karar No : 2019/UH.I-1657

BAŞVURU SAHİBİ:

Medko Mak. İth. İhr. Tic. ve San. A.Ş.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Trakya Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/419467 İhale Kayıt Numaralı “Radyasyon Onkolojisi Hizmet Alımı 23500000 Puan” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Trakya Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından 10.10.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Radyasyon Onkolojisi Hizmet Alımı 23500000 Puan” ihalesine ilişkin olarak Medko Mak. İth. İhr. Tic. ve San. A.Ş.nin 31.10.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 08.11.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 15.11.2019 tarih ve 48682 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.11.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/1438 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) Bilanço bilgileri tablosunda belirtilen oranlarda yuvarlama yapıldığı ve tarih kısmının boş bırakıldığı gerekçeleriyle tekliflerinin değerlendirme bırakılmasının uygun olmadığı, şöyle ki; söz konusu tabloda belirtilen oranların İdari Şartname’de istenilen kriterleri fazlasıyla karşıladığı, dolayısıyla oranlar üzerinde yapılan yuvarlamaların esasa etkili olmadığı, anılan tablonun 2019 yılı bilançosu beyan edilene kadar geçerli olacağı aşikâr olduğundan tabloda tarih belirtilmesinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi olamayacağı, kaldı ki taraflarınca teklif dosyasında bilanço bilgileri tablosunun yanında yıl sonu bilançosunun da sunulmuş olduğu,

2) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen lineer akselatör cihazı ile dozmietri sistemlerine ilişkin üretici/ithalatçı/bayi/ihracatçı olarak ÜTS sistemine kayıtlı olduğunu gösterir belgelerin teklif dosyasında sunulmadığı, idarenin şikâyet başvurusuna verdiği cevaba konu ettiği ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun 15.01.2019 tarihinde 81 il valiliğine gönderdiği yazıda bahsi geçen ve bayilik kaydı istenmeyecek olan “sağlık hizmet sunucuları” ifadesinden özel muayenehane, özel hastane gibi sağlık tesislerinin anlaşılması gerektiği, bahse konu ifadenin ihalelere katılacak isteklileri işaret etmediği, kaldı ki “sağlık hizmet sunucuları” ibaresinden ihalelere katılacak isteklilerin kastedildiğinin kabul edilmesi durumunda dahi ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, şöyle ki; İdari Şartname’de istekliler tarafından teklif edilen cihazların henüz ithal edilmemiş ve üretilmemiş olmasının yeterlik kriteri olarak düzenlendiği, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun anılan yazısında ise sağlık hizmet sunucularından alınacak cihazların envanter kayıtlarının olması gerektiğinin ifade edildiği; envanter kaydının, mevcut ve kullanılmış olan cihazlara ilişkin olarak yapılabileceği, dolayısıyla ihale komisyonu tarafından envanter kaydı olan cihazları teklif eden isteklinin teklifinin geçerli kabul edilmesinin uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1. Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Bilanço veya eşdeğer belgeler” başlıklı 35’inci maddesinde “…(2) Bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

(3) Adayın veya isteklinin ikinci fıkra uyarınca sunduğu belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur…” hükmüne,

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

7.4.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK025.1/H)

sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur…” düzenlemesine,

İhale dokümanının eki olan KİK025.1/H numaralı Bilanço Bilgileri Tablosu Standart Formunda istekliler tarafından düzenlenmek üzere “Belge düzenlenme tarihi” bölümüne ve 7 numaralı dipnotta “Bilanço oranlarında yuvarlama yapılmayacaktır.” ifadesine yer verildiği görülmüştür.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ile ihale dokümanında yer alan düzenlemelerden; ilgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler tarafından yıl sonu bilançosunun veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin, ilgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler tarafından ise yıl sonu bilançosunun veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgenin teklif dosyasında sunulmasının zorunlu olduğu, söz konusu belgelerde dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar oranını belirten cari oranın, öz kaynaklar/toplam aktif oranını ifade eden öz kaynak oranının, kısa vadeli banka borçları/öz kaynaklar oranının gösterilmesi ve bahse konu oranlarda İdari Şartname’de belirtilen yeterlik kriterini sağlamak amacıyla yuvarlama yapılmaması ve bahse konu belgenin hangi tarihte düzenlendiğinin belirtilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

01.04.2019 tarihli ihale komisyonu kararında “…Medko Mak. İth. İhr. Tic. ve San. A.Ş.nin ihale dosyasında sunmuş olduğu Bilanço Bilgileri Tablosu incelendiğinde, bilançolara ait bilgilerin yuvarlanarak yazıldığı…ayrıca standart formun belge düzenlenme tarihi kısmının istekli tarafından boş bırakıldığı anlaşılmıştır…” ifadelerine yer verilmiştir.

İhale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemelerden; başvuru sahibi istekli tarafından teklif dosyasında, 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin olarak düzenlenen bilanço ile bilanço bilgileri tablosunun sunulduğu, söz konusu belgelerin SMMM tarafından imzalanarak kaşelendiği, bilanço bilgileri tablosunda cari oranın 1,22, öz kaynak oranının 0,49, kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının ise 0 olarak belirtildiği, öte yandan anılan tabloda belge düzenlenme tarihine yer verilmediği görülmüştür.

2017 ve 2018 yıllarına ilişkin olarak sunulan bilançoda yer alan bilgilerden, cari oranın 1,219177299, öz kaynak oranının 0,48955050639, kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının ise 0 olduğu, dolayısıyla anılan oranların bahse konu istekli tarafından bilanço bilgileri tablosuna yuvarlama yapılmak suretiyle aktarıldığı anlaşılmış olmakla birlikte, bilanço üzerinden yapılan hesaplamalarda söz konusu isteklinin bilanço oranlarına ilişkin yeterlik kriterlerini sağladığı, yuvarlama yapılmış olmasının isteklinin sağlaması gereken oranların yeterliği üzerinde etkisinin bulunmadığı tespit edildiğinden , “bilanço bilgileri tablosunda belirtilen oranlarda yuvarlama yapıldığı ve tarih belirtilmediği” gerekçelerinin esasa etkili olmadığı ve bu nedenlerle başvuru sahibi isteklinin teklifinin ihale komisyonu tarafından değerlendirme dışı bırakılmasının uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

2. Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Radyasyon Onkolojisi Hizmet Alımı 23500000 Puan

b) Miktarı ve türü: Radyasyon Onkolojisi Hizmet Alımı 23.500.000 Puan…” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

…”

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler…” düzenlemesi,

Söz konusu Şartname’nin “Diğer Hususlar” başlıklı 47’nci maddesinde “47.1.İstekliler, tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında, teklif ettikleri ürünün ilgisine göre, T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 01.05.2008 tarih ve 2008/36 sayılı genelgesi doğrultusunda, teklif ettiği ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olduğuna ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandığına dair belgeyi (ilgisine göre her bir kalem için ayrı ayrı sıra numarası belirtilerek internet çıktısı) ibraz edilecektir.

Yürürlükteki mevzuat gereği; istekliler, teklif dosyalarında T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında üretici ve/veya ithalatçı firmaların ve bu firmaların adı altında bayiliklerinin kayıtlı olduğunu belgelendireceklerdir. Bu bağlamda istekliler, firma tanımlayıcı no. ile (istekli bayi ise TİTUBB’da kayıtlı bayi tanımlayıcı no.su) teklif edilecek ürünlerin ticari markasını ve barkod numarasını teklif mektuplarına veya ayrı bir belgeye yazmak suretiyle belgeleyeceklerdir.

İsteklinin teklif ettiği ürün, TİTUBB’a kayıt zorunluluğu bulunmayan kapsam dışı ürün ise; o ürünün üreticisi ya da ithalatçısı tarafından kaşeli ve imzalı olarak verilen ve söz konusu ürünün kapsam dışı olduğu ile ilgili yazılı beyanını içeren belge teklif zarfı içinde sunulacak ve bu beyan esas alınacaktır.

Teklif edilen ürün, TİTUBB’a kayıt zorunluluğu bulunmayan ürün ise; isteklinin, o ürünü satmaya yetkili olduğuna dair yetkili satıcı belgesi ihale teklif zarfı içinde sunulacaktır.” düzenlemesi,

Teknik Şartname’nin “Genel şartlar” başlıklı 1’inci maddesinde “1.1.İstekliler, teklif ettikleri cihazın T.C. Sağlık Bakanlığının belirlediği 93/42/ECC MDD, 90/385/EEC AIMDD ve 98/79/EC IVDD kapsamında ise Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış ve T.C. Tıbbi İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) konuna ve TİTUBB’dan alınmış firma/bayi koduna sahip olduğunu gösterir belgeleri ihale dosyasında teklifiyle birlikte sunmalıdır…” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan ihale dokümanı düzenlemelerinden; istekliler tarafından tıbbi cihaz kapsamında teklif edilen ürünlere ilişkin olarak T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemi’ne (ÜTS) üretici/ithalatçı veya bayii olarak kayıtlı olunduğunu dair belgelerin teklif dosyasında sunulmasının zorunlu olduğu, bahse konu hususa ilişkin belgelendirmenin, üretici/ithalatçı veya bayi numarası ile teklif edilecek ürünlerin ticari markasının ve barkod numarasının teklif mektuplarına veya ayrı bir belgeye yazılmak suretiyle yapılması gerektiği; teklif edilen ürünlerin tıbbi cihaz kapsamında olmaması durumunda ise söz konusu ürünün Yönetmelik kapsamında olmadığı hususuna ilişkin üreticisi ya da ithalatçısı tarafından kaşeli ve imzalı olarak verilen beyan ile isteklinin o ürünü satmaya yetkili olduğuna dair yetkili satıcı belgesinin teklif dosyasında sunulmasının zorunlu olduğu anlaşılmaktadır.

Başvuru sahibinin 31.10.2019 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, idarenin şikâyet başvurusuna verdiği cevapta “…İhale üzerinde bırakılan ve dosya incelemesi yapılan isteklinin tıbbi cihaz tedarikçisi firmadan almış olduğu yetki belgelerini tam ve eksiksiz bir şekilde ihale dosyasında sunduğu ve T.C. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün tıbbi cihazlarla ilgili mal ve hizmet alımı işlerinde uygulanacak usulleri içeren genelgesinin 1.15’inci maddesi “…Aday veya isteklinin, teklif edilen ürünün imalatçısı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayisi olduğuna dair TİTUBB veya ÜTS kaydı aranacaktır.” denilmiş olmakla birlikte, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun 15.01.2019 tarihinde 81 il valiliğine göndermiş olduğu Tıbbi Cihaz Hizmet Alımları ilgili yazısında “Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan…Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımları İşlemleri Genelgesi’nin 1.15’inci maddesinde yer alan “Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin veya cihazların satın alımlarında,… aday veya isteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemi’ne (ÜTS) kaydının aranması zorunludur. Aday veya isteklinin, teklif edilen ürünün imalatçısı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayisi olduğuna dair TİTUBB veya ÜTS kaydı aranacaktır.” hükmü gereği; sağlık hizmet sunucuları tarafından tıbbi görüntüleme, tıbbi laboratuvar vb. hizmet alımlarında, firmalardan hizmet aldıkları tıbbi cihazları satın aldıkları/temin ettikleri üretici/ithalatçısının bayisi olduğuna dair bilgi istenmektedir. İlgili firmalar, sağlık hizmeti sunduğundan sağlık hizmet sunucusu olarak Bakanlığımız kayıt sistemlerinde (Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi-ÇKYS) kayıtlı olmaları gerekmektedir. İlgili firmaların kendilerini ve hizmet sunumunda kullandıkları envanterini ÜTS üzerinde kaydedebilecekleri arayüz geliştirilmiştir. Ekte yer alan yazı gereği sağlık hizmet sunucularımızın söz konusu firmalardan ayrıca bayilik istemesi yerine hizmet alınan cihazların envanter kayıtlarının olup olmadığının kontrolünü yapması yeterli olacaktır. İlinizde bulunan özel muayenehaneler de dahil olmak üzere tüm sağlık tesislerine konu hakkında bilgilendirme yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim” denilmiş olup, cihaz sağlayıcısı firmanın ÜTS kaydının olduğu, ihaleye katılan sağlık hizmet sunucusu istekli firmanın da bunu ihale dosyasında sunduğu görülmüş ve 15.01.2019 tarihli yazı incelendiğinde de hizmet alım firmalarının sağlık sunucusu kapsamında değerlendirildiği anlaşılmaktadır. Yapılan ÜTS kaydı incelemesinde de Akhisar Tıbbi Görüntüleme ve Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti.nin 2667269261572 firma numarasıyla sağlık hizmet sunucusu olarak aktif kaydının olduğu görülmektedir. Bu nedenle itirazınızın reddine…” ifadelerine yer verildiği görülmüş olup, bahse konu ifadelerden; idare tarafından ihale üzerinde bırakılan isteklinin, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun 15.01.2019 tarihli yazısında bahsi geçen sağlık hizmeti sunucusu kapsamında olduğu, dolayısıyla söz konusu isteklinin teklif dosyasında bayilik kaydı sunmasının zorunlu olmadığı gerekçesiyle, geçerli teklif sahibi olarak değerlendirildiği anlaşılmıştır.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun 81 il valiliğine göndermiş olduğu 15.01.2019 tarihli, E.7667 sayılı ve “Tıbbi Cihaz Hizmet Alımları” konulu yazıda “Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan…Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımları İşlemleri Genelgesi’nin 1.15’inci maddesinde yer alan “Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin veya cihazların satın alımlarında, hizmet alımlarında veya kit karşılığı hizmet alımlarında, aday veya isteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemi’ne (ÜTS) kaydının aranması zorunludur. Aday veya isteklinin, teklif edilen ürünün imalatçısı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayisi olduğuna dair TİTUBB veya ÜTS kaydı aranacaktır.” hükmü gereği; sağlık hizmet sunucuları tarafından tıbbi görüntüleme, tıbbi laboratuvar vb. hizmet alımlarında, firmalardan hizmet aldıkları tıbbi cihazları satın aldıkları/temin ettikleri üretici/ithalatçısının bayisi olduğuna dair bilgi istenmektedir. İlgili firmalar, sağlık hizmeti sunduğundan sağlık hizmet sunucusu olarak Bakanlığımız kayıt sistemlerinde (Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi-ÇKYS) kayıtlı olmaları gerekmektedir. İlgili firmaların kendilerini ve hizmet sunumunda kullandıkları envanterini ÜTS üzerinde kaydedebilecekleri arayüz geliştirilmiştir. Ekte yer alan yazı gereği sağlık hizmet sunucularımızın söz konusu firmalardan ayrıca bayilik istemesi yerine hizmet alınan cihazların envanter kayıtlarının olup olmadığının kontrolünü yapması yeterli olacaktır. İlinizde bulunan özel muayenehaneler de dahil olmak üzere tüm sağlık tesislerine konu hakkında bilgilendirme yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim” ifadelerine,

Bahse konu yazının ekinde “Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan…Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımları İşlemleri Genelgesi’nin 1.15’inci maddesinde yer alan… hükmü gereği; sağlık hizmet sunucuları tarafından tıbbi görüntüleme, tıbbi laboratuvar vb. hizmet alımlarında, firmalardan hizmet aldıkları tıbbi cihazları satın aldıkları/temin ettikleri üretici/ithalatçısının bayisi olduğuna dair bilgi istenmektedir. Ancak, ÜTS üzerinde bayilik anlaşması Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında ruhsat almış tıbbi cihaz satış merkezleri arasında yapılabilmekte olup; tıbbi görüntüleme, tıbbi laboratuvar vb. gibi hizmetleri sunan firmalar, sağlık hizmeti sunduğundan ve tıbbi cihaz satışı yapmadığından bu yönetmelik kapsamında ruhsatı bulunmamakta ve bundan dolayı hizmet sunumunda kullandıkları tıbbi cihazlara ilişkin, bu cihazların üreticisi/ithalatçısından bayilik alamamaktadır. İlgili firmalar sağlık hizmet sunucusu olduğu için hizmet sunumunda kullandıkları envanterlerini ÜTS üzerinde kaydedebilecekleri arayüz geliştirilmiş olup, söz konusu firmalardan ayrıca bayilik istenmemeli, hizmet alınan cihazların envanter kayıtlarının olup olmadığının kontrolü yapılmalıdır. İlinizde bulunan özel muayenehaneler de dahil olmak üzere tüm sağlık tesislerine yukarıda yer alan hususlar hakkında bilgilendirme yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.” ifadelerine yer verildiği görülmüş olup, söz konusu ifadelerden; ihalelere istekli olarak katılacak olan sağlık hizmet sunucuları tarafından teklif dosyasında, teklif edilecek ürünlere ilişkin bayilik kaydı sunulmasının bir yeterlik kriteri olarak düzenlenmemesi gerektiği, bunun yerine idare tarafından söz konusu isteklilerce teklif edilen cihazların envanter kayıtlarının olup olmadığının kontrolünün yapılmasının yeterli olacağı anlaşılmaktadır.

İhale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemelerden; ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen ve şikâyet başvurusuna konu edilen cihazların Varian marka TrueBeam model Lineer Hızlandırıcı Sistemi ile Sun Nuclear marka Dozimetrik Ekipman olduğu, Sun Nuclear marka ekipman kapsamında ise Daily QA-Günlük Kalite Kontrol Fantomu, ArcCheck IMRT-VMAT Kalite Kontrol Fantomu, SNC350P-Paralel Düzlem İyon Odası, SNC600C-Farmer İyon Odası, EDGE Dedektör, Katı Su Fantomu ve PC Elektrometrenin teklif edildiği tespit edilmiştir.

Söz konusu istekli tarafından, anılan ürünlerden SNC350P-Paralel Düzlem İyon Odası ile Katı Su Fantomun tıbbi cihaz kapsamında olmadığına ilişkin beyanın ve Varian marka TrueBeam model Lineer Hızlandırıcı Sistemine ilişkin ÜTS envanter kaydının sunulduğu, bahse konu envanter kaydında “Firma faaliyet alanı: Sağlık hizmet sunucusu, Firma Durumu: Aktif…” ifadelerine yer verildiği,

Varian marka TrueBeam model Lineer Hızlandırıcı Sistemine ilişkin olarak V.O.S.S. Varinak Onkoloji Sistemleri Satış ve Servis A.Ş.nin üretici/ithalatçı/bayi/ihracatçı ÜTS kaydının sunulduğu, ancak Akhisar Tıbbi Görüntüleme ve Sağlık Hiz. Ltd. Şti.nin, V.O.S.S. Varinak Onkoloji Sistemleri Satış ve Servis A.Ş.den almış olduğu bayilik yetkisini gösteren ÜTS kaydının teklif dosyasında sunulmadığı,

Sun Nuclear marka Daily QA-Günlük Kalite Kontrol Fantomu, Sun Nuclear marka ArcCheck IMRT-VMAT Kalite Kontrol Fantomu, Sun Nuclear marka SNC600C-Farmer İyon Odası, Sun Nuclear marka EDGE Dedektör, Sun Nuclear marka PC Elektrometreye ilişkin olarak Epsilon Elektronik San. ve Tic. A.Ş.nin üretici/ithalatçı/bayi/ihracatçı ÜTS kaydının sunulduğu, ancak Akhisar Tıbbi Görüntüleme ve Sağlık Hiz. Ltd. Şti.nin, Epsilon Elektronik San. ve Tic. A.Ş.den almış olduğu bayilik yetkisini gösteren ÜTS kaydının teklif dosyasında sunulmadığı,

Bu kapsamda bahse konu istekli tarafından teklif dosyasında sunulan 10.10.2019 tarihli ve 2019/419467 sayılı yazıda “…İdari Şartname’nin 47.1 maddesinde istenen bayilik belgesi, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 15.01.2019 tarihinde yürürlüğe giren genelge ile artık ihalelerde istenmemektedir…” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

Yukarıda aktarılan tespitler çerçevesinde; her ne kadar Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun 81 il valiliğine göndermiş olduğu yazıda; ihalelere istekli olarak katılacak olan sağlık hizmet sunucuları tarafından teklif dosyasında, teklif edilecek ürünlere ilişkin bayilik kaydı sunulmasının yeterlik kriteri olarak düzenlenmemesi gerektiği belirtilmiş olsa da, inceleme konusu ihalede istekliler tarafından teklif edilecek ürünlere ilişkin olarak üretici/ithalatçı olunmaması durumunda bayi olarak ÜTS’ye kayıtlı olunduğunu gösteren belgelerin teklif dosyasında sunulmasının yeterlik kriteri olarak belirlendiği, ayrıca bahse konu doküman düzenlemelerine yönelik herhangi bir şikâyet başvurusunun bulunmadığı ve ihale dokümanının bu haliyle kesinleştiği, dolayısıyla yeterlik kriteri olarak belirlenen ÜTS bayilik kayıtlarının istekliler tarafından teklif dosyasında sunulmasının zorunlu olduğu anlaşılmış olup, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen lineer akselatör cihazı ile dozmietri sistemlerine ilişkin ÜTS bayilik kayıtlarının teklif dosyasında sunulmadığı tespit edildiğinden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, Medko Mak. İth. İhr. Tic. ve San. A.Ş.nin teklifinin değerlendirmeye alınması, Akhisar Tıbbi Görüntüleme ve Sağlık Hiz. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.