Salı, Temmuz 16, 2024
Bilanço

Bilanço ve cari oranlarda yuvarlama yapılabilir mi ?

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No : 2019/043

Gündem No : 48

Karar Tarihi : 18.09.2019

Karar No : 2019/UH.I-1170

BAŞVURU SAHİBİ:

Oska Müh. Elekt. İnş. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Babil Enrj. Taah. İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanlığı,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/309488 İhale Kayıt Numaralı “El Terminali İle Sayaç Endeksi Tespiti ve Fatura Basımı Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanlığı tarafından 01.08.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “El Terminali ile Sayaç Endeksi Tespiti ve Fatura Basımı Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Oska Müh. Elekt. İnş. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Babil Enrj. Taah. İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığının 15.08.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin bila tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 22.08.2019 tarih ve 34925 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.08.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/946 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11’inci maddesinin (g) bendi uyarınca değerlendirme dışı bırakılması, geçici teminatının gelir kaydedilmesi ve söz konusu isteklinin yasaklanması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildirimde bulunulması gerektiği, şöyle ki; anılan istekliye ilişkin olarak idare tarafından güvenlik soruşturması yapılmadığı, daha önce Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2017/450151, 2017/451994, 2017/452155, 2017/452280, 2017/449273 kayıt numaralı ihalelerde bahse konu isteklinin teklifinin, Hatay İl Emniyet Müdürlüğünden edinilen bilgiler neticesinde ve 4734 sayılı Kanun’un 11’inci maddesinin (g) bendi gereğince değerlendirme dışı bırakıldığı,

2) İhale üzerinde bırakılan isteklinin ihale konusu alanda faaliyet göstermediği,

3) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif dosyasında sunulan geçici teminat mektubunda isteklinin ticaret unvanının açık olarak yazılmadığı, teklif mektubunda belirtilen ticaret unvanı ile geçici teminat mektubunda yer alan ticaret unvanının aynı olmadığı, söz konusu geçici teminat mektubunun, ihale dokümanının eki olan KİK024.1/H numaralı Geçici Teminat Mektubu Standart Forma uygun olmadığı ve bahse konu standart formun 2 numaralı dipnotunda belirtilen ifadeye geçici teminat mektubunda yer verilmediği,

4) – İhale üzerinde bırakılan istekli Marmara Katık Atık Yönetim Temizlik Peyzaj İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyasında sunulan iş deneyim belgesinin Marmara Bilişim Temizlik Medikal ve Yemek Üretim Hizmetleri Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti. adına düzenlendiği,

– İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif dosyasında sunmuş olduğu ortaklık durum belgesinin meslek kuruluşu ve/veya ilgili meslek mensubu tarafından ihale ilan tarihi ile ihale tarihi arasında düzenlenmediği, bahse konu belgede meslek mensubunun özel kaşesinin kullanılmadığı, söz konusu belgenin KİK027.0/H numaralı Ortaklık Durum Belgesi Standart Forma uygun olarak düzenlenmediği,

5) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif dosyasında sunulan bilanço bilgileri tablosunda belirtilen bilanço ve cari oranlarda yuvarlama yapıldığı, bahse konu bilanço bilgileri tablosunun isteklinin yasal defterlerini tutmaya yetkili kişi tarafından düzenlenip düzenlenmediği hususunun ilgili meslek mensubuna teyit ettirilmediği, söz konusu tablonun şekil şartlarına uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1. Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde“…Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır:

i) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan…” hükmü,

Aynı Kanun’un “İhaleye katılamayacak olanlar” başlıklı 11’inci maddesinde “Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:

g) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ile bu kapsamda olduğu Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından bildirilen yurt dışı bağlantılı gerçek ve tüzel kişiler.

Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir…” hükmü,

Söz konusu Kanun’un “Yasak fiil veya davranışlar” başlıklı 17’nci maddesinde“İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

e) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak…” hükmü,

Bahse konu Kanun’un “İhalelere katılmaktan yasaklama” başlıklı 58’inci maddesinde“17nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar,…2 nci ve 3 üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Katılma yasakları, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde İçişleri Bakanlığı; belediyeler ve bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilir.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden; terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ile bu kapsamda olduğu Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından bildirilen yurt dışı bağlantılı gerçek ve tüzel kişilerin doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamayacağı, bahse konu durumda olmalarına rağmen ihalelere katılan isteklilerin ihale dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi ve söz konusu istekliler hakkında bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

İhale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede, idare tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü veya Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı’ndan, ihaleye teklif veren isteklilerin terör örgütlerine iltisakları yahut bunlarla irtibatları olduğuna ilişkin herhangi bir bilgi isteminde bulunulmadığı görülmüş olup, isteklilerin Kanun’un 11’inci maddesinin (g) bendi kapsamında olup olmadığına ilişkin araştırma yapılması hususunun idarelerin takdirinde olduğu anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

2. Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “Tüzel kişilik ve ehliyet” başlıklı 125’inci maddesinde“(1) Ticaret şirketleri tüzel kişiliği haizdir.

(2) Ticaret şirketleri, Türk Medenî Kanununun 48 inci maddesi çerçevesinde bütün haklardan yararlanabilir ve borçları üstlenebilirler. Bu husustaki kanuni istisnalar saklıdır.” hükmü,

4734 sayılı Kanun’un “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde“İstekli olabilecek: İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişimi…” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’ninAday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde“İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,

teklif kapsamında sunulması zorunludur. Ayrıca aday veya isteklilerin ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak sunması gerekmektedir…” hükmü,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: El Terminali ile Sayaç Endeksi Tespiti ve Fatura Basımı Hizmet Alımı

b) Miktarı ve türü: 10.200.000 Adet El Terminali ile Sayaç Endeksi Tespiti ve Fatura Basımı…” düzenlemesi,

Teknik Şartname’nin “Konu ve Kapsam” başlıklı maddesinde“Bu şartname, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğünün hizmet alanı dâhilinde bulunan Şanlıurfa ilçe merkezleri ve kırsal abonelerinin el bilgisayarı ile sayaç endeksi tespiti, on-line/off-line tahakkukun yapılması, el bilgisayarı ile fatura basımı ve tanzim edilen faturanın aboneye teslimi, bu işlerin yürütülmesi hizmeti ile ilgili hususları içerir.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Tanımlar” başlıklı 1.1’inci maddesinde“…Okuma elemanı: Sayaç endeksi tespiti fatura basılması ve tesliminden sorumlu personel

On-line fatura: El bilgisayarından idare ana sistemine bağlanılarak tahakkukun gerçekleşmesi ve faturasının basılarak aboneye teslim edilmesi” düzenlemesi,

Bahse konu Şartname’nin “Sayaç Endeks Tespiti ve Fatura Dağıtım İşinin Esasları” başlıklı 2’nci maddesinde“2.1.İdarenin mesuliyet sahasında bulunan abonelerin, su sayaçlarının endeksleri on-line olarak tespit edilecek ve tanzim edilen faturalar madde 4.3’e uygun olarak müşteriye teslim edilecektir.

2.2. Sayaç endeks tespitleri idarenin ihale dokümanı ekinde verilen iş programına (takvime) göre yapılacak ve tespit edilen bilgiler iş programı gereği on-line olarak idareye gönderilecektir…” düzenlemesi,

Söz konusu Şartname’nin “Off-line tahakkuk” başlıklı 3.2.4’üncü maddesinde“…3.2.6. Off-line tahakkuk işlemi on-line tahakkuk yapılmadığı durumlarda ve idarenin gerekli görmesi durumunda uygulanacak bir yöntemdir…” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Tanzim edilen faturaların veya belgelerin müşterilere teslimi” başlıklı 3.3.’üncü maddesinde“3.3.1. Faturalar on-line tahakkukun ardından el bilgisayarı veya entegre yazıcıdan basılacaktır.” düzenlemesi yer almakta olup, aynı Şartname’de çalıştırılacak personelin koordinatör, bilgisayar operatörü ve okuma elemanlarından oluşan 100 kişi olarak belirlendiği görülmüştür.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden; ticari şirketlerin, ana sözleşmelerinde yer almayan faaliyet konuları dışında da bütün haklardan yararlanıp, borçları üstlenebilmeleri bakımından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu açısından herhangi bir engelin bulunmadığı, ancak anılan Kanun’a göre özel kanun niteliğini taşıyan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde istekli olabilecek gerçek veya tüzel kişilerin “İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişim” olarak tanımlandığı, dolayısıyla başvuruya konu uyuşmazlığın değerlendirilmesinde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’ndaki genel düzenleme yerine özel kanun niteliği taşıyan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’ndaki düzenlemenin esas alınması gerektiği; bu kapsamda, istekli olabilecek sıfatını kazanmak için dahi ihale konusu alanda faaliyet gösterilmesinin zorunlu olduğu hususu dikkate alındığında isteklilerin de öncelikle bu şartı sağlamalarının gerektiği anlaşılmaktadır.

Yukarıda aktarılan ihale dokümanı düzenlemelerinden; inceleme konusu ihalenin Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğünün hizmet alanı dâhilinde bulunan Şanlıurfa ilçe merkezleri ve kırsal abonelerinin el bilgisayarı ile sayaç endeksi tespiti; normal şartlar altında el bilgisayarından idare ana sistemine bağlanılmak suretiyle on-line olarak, on-line tahakkuk yapılmadığı durumlarda ve idarenin gerekli görmesi durumunda ise off-line olarak tahakkukun yapılması; el bilgisayarı veya entegre yazıcıdan faturaların basılarak abonelere teslim edilmesi işlerinin koordinatör, bilgisayar operatörü ve okuma elemanlarından oluşan 100 personelle yapılmasına ilişkin olarak düzenlendiği anlaşılmıştır.

İhale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemelerde; ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif dosyasında sunulan 26.04.2016 tarihli ve 9062 sayılı ticaret sicil gazetesinin “Amaç ve konu” başlıklı 3’üncü maddesinde söz konusu isteklinin faaliyet gösterdiği alanların belirtildiği görülmüş olup, her ne kadar bahse konu faaliyet alanları arasında“el terminali ile sayaç endeksi tespiti ve fatura basımı” alanına ilişkin açık bir ifadenin yer almadığı anlaşılsa da, söz konusu faaliyet alanları arasında“…12-Veri hazırlamak, onarmak, düzenlemek, satmak ya da bunları kiraya vermek, internet üzerinden yayımlamak, bilgisayara veri girişi, bilgi işlem, tıbbi sekreterlik, yazılım program hizmetlerinde bulunmak 13-Her türlü teknik personel temin etmek…14-…İnternet üzerinden her türlü bilgi, ses ve görünü hizmeti vermek…” hizmetlerinin yer aldığı, ihale konusu işin de teknik elemanlarca sayaç endeksi tespiti, on-line olarak idare ana sistemine bağlanılarak tahakkukun yapılması, faturaların basılması ve teknik elemanlarca faturaların abonelere teslim edilmesi hizmet alımına ilişkin olduğu anlaşıldığından, bahse konu isteklinin ihale konusu alanda faaliyet gösterdiği, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

3. Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30’uncu maddesinde “…Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.” hükmü,

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde “Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 53’üncü maddesinde“…(2) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması…” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “Teminatlar” başlıklı 55’inci maddesinde“…(4) İstekli veya yüklenici tarafından, teminat olarak banka teminat mektubu verilmesi halinde, bu teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlara uygun olması zorunludur. Standart formlara uygun olarak düzenlenmemiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.” hükmü,

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar…” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Teklif mektubunun şekli ve içeriği” başlıklı 23’üncü maddesinde“23.2….d) Teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur…” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Geçici teminat” başlıklı 26’ncı maddesinde“…26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 26.02.2020 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir…” düzenlemesi,

Söz konusu Şartname’nin “Teminat olarak kabul edilecek değerler” başlıklı 27’nci maddesinde“…27.4. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve şeklinin, Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu esaslara ve standart formlara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.” düzenlemesi,

Bahse konu Şartname’nin “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 31’inci maddesinde“31.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir…” düzenlemesi,

İhale dokümanının eki olan KİK024.1/H numaralı Geçici Teminat Mektubu Standart Formun 2 numaralı notunda“4734 sayılı Kanunun 35 inci maddesine göre bu tarih, idari şartnamede belirtilen geçici teminat mektubu geçerlik tarihinden önceki bir tarih olmamak üzere istekli tarafından belirlenecektir.” ifadesi yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelerden; istekliler tarafından teklif dosyasında ihale dokümanının eki olan KİK024.1/H numaralı Geçici Teminat Mektubu Standart Forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar ile teklif mektubunun sunulmasının zorunluğu olduğu, teklif mektuplarında isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanının, geçici teminat mektubunda ise 26.02.2020 tarihinden önceki bir tarih olmamak üzere tarih belirtilmesi gerektiği, geçici teminatının ve teklif mektubunun usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin ihale komisyonunca değerlendirme dışı bırakılacağı anlaşılmaktadır.

İhale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemelerden; ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif dosyasında ihale dokümanının eki olan KİK024.1/H numaralı Geçici Teminat Mektubu Standart Forma uygun olarak sunulan geçici teminat mektubunda isteklinin ticaret unvanının“Marmara Katı Atık Yönetim Temizlik Peyzaj İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi” olarak açık bir şekilde belirtildiği, bahse konu geçici teminat mektubunda “Bu teminat mektubu 24.04.2020 tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır.” ifadelerine yer verilerek 26.02.2020 tarihinden önceki bir tarih olmamak üzere tarih belirtildiği, ayrıca söz konusu istekli tarafından teklif dosyasında sunulan birim fiyat teklif mektubunda da isteklinin ticaret unvanının“Marmara Katı Atık Yönetim Temizlik Peyzaj İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi” olarak belirtildiği, bu kapsamdateklif mektubunda belirtilen ticaret unvanı ile geçici teminat mektubunda yer alan ticaret unvanının aynı olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

4. Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde“…(6)Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur…” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Ortaklık durum belgesi” başlıklı 11’inci maddesinde “11.1. İhaleye katılan tüzel kişinin, ilgili İhale Uygulama Yönetmeliğine göre ortağına ait iş deneyimini gösteren belgeyi sunması halinde, bu belgeyle birlikte ortaklık durum belgesinin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.

11.2. Ortaklık durum belgesinin kimin tarafından düzenleneceği ve hangi durumlarda aday veya isteklilerce sunulmasının zorunlu olduğu hususlarına İhale Uygulama Yönetmeliklerinin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı maddesinde yer verilmiştir. Sunulacak belgenin İhale Uygulama Yönetmeliklerinin ekinde yer alan ilgili standart forma uygun şekilde ve ihalenin ilk ilan veya ihaleye davet tarihinden sonra YMM, SMMM ya da ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları tarafından düzenlenmiş olması zorunludur.” açıklaması yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde“7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 20’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir…” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan ihale dokümanı düzenlemelerinden; istekliler tarafından ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin teklif dosyasında sunulmasının zorunlu olduğu, tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren standart forma uygun belgenin de teklif dosyasında sunulması gerektiği anlaşılmaktadır.

İhale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemelerden; ihale üzerinde bırakılan istekli Marmara Katı Atık Yönetim Tem. Pyzj. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyasında sunulan yüklenici iş bitirme belgesinde “…Yüklenicinin Adı Ve Soyadı Veya Ticaret Unvanı: Marmara Bilişim Temizlik Medikal ve Yemek Üretim Hizmetleri Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi…” ifadelerine yer verildiği, bu kapsamda ihale ilan tarihinden sonra (29.07.2019) düzenlenen ve KİK027.0/H numaralı Standart Forma uygun olan ortaklık durum belgesinin de teklif dosyasında sunulduğu, anılan belgenin serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenerek özel kaşe ile kaşelendiği, söz konusu belgede“…Başvuru sahibi şirketin ticaret unvanı: Marmara Katı Atık Yönetim Tem. Pyzj. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ortağın Adı ve Soyadı veya Ticaret Unvanı: Marmara Bilişim Temizlik Medikal ve Yemek Üretim Hizmetleri Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi…” ifadelerine yer verildiği, dolayısıyla bahse konu istekli tarafından teklif dosyasında sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olduğu anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

5. Başvuru sahibinin 5’inci iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Bilanço veya eşdeğer belgeler” başlıklı 35’inci maddesinde “…(2) Bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

(3) Adayın veya isteklinin ikinci fıkra uyarınca sunduğu belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması…,

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur…” hükmü,

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde“7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

7.4.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK025.1/H)

sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,…

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur…” düzenlemesi,

İhale dokümanının eki olan KİK025.1/H numaralı Bilanço Bilgileri Tablosu Standart Formun 7 numaralı dipnotunda“Bilanço oranlarında yuvarlama yapılmayacaktır.” ifadesi yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ile ihale dokümanında yer alan düzenlemelerden; ilgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler tarafından yıl sonu bilançosunun veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin, ilgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler tarafından ise yıl sonu bilançosunun veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgenin teklif dosyasında sunulmasının zorunlu olduğu, söz konusu belgelerde dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar oranını belirten cari oranın, öz kaynaklar/toplam aktif oranını ifade eden öz kaynak oranının, kısa vadeli banka borçları/öz kaynaklar oranının gösterilmesi ve bahse konu oranlarda yuvarlama yapılmaması gerektiği anlaşılmaktadır.

İhale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemelerden; ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif dosyasında bilanço bilgilerini tevsik etmek üzere serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen KİK025.1/H numaralı Standart Forma uygun bilanço bilgileri tablosunun sunulduğu, bahse konu tabloda bilanço oranlarının virgülden sonra 15 basamak olacak şekilde belirtildiği ve rakamlarda yuvarlama yapılmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin anılan hususlara yönelik iddialarının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Başvuru sahibinin“bilanço bilgileri tablosunun isteklinin yasal defterlerini tutmaya yetkili kişi tarafından düzenlenip düzenlenmediği hususunun ilgili meslek mensubuna teyit ettirilmediği” yönündeki iddiasının incelenmesi neticesinde ise; ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif dosyasında sunulan bilanço bilgileri tablosunun SMMM tarafından imzalandığı ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelendiği, dolayısıyla ilgili belge üzerinde tereddüt oluşturacak herhangi bir hususun tespiti halinde araştırma yoluna gidilebileceği, başvuru sahibinin itirazen şikâyet dilekçesinde söz konusu iddiayı destekleyecek herhangi bir bilgi veya belgeye yer verilmediği görülmüş olup, başvuru sahibinin salt iddiasından hareketle bahse konu hususun teyit gerektirmeyeceği anlaşıldığından başvuru sahibinin anılan iddiasının da yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.