Salı, Temmuz 16, 2024
Birden Fazla Teklif

Birbirinden farklı tutarları içeren iki adet imzalı ve kaşeli birim fiyat teklif mektubu sunulması yasaklanma nedeni olur mu?

KAMU İHALE KURUL KARARI

Toplantı No : 2018/052

Gündem No : 46

Karar Tarihi : 19.09.2018

Karar No : 2018/UH.II-1708

BAŞVURU SAHİBİ:

Asum Yemek A.Ş.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Nurdağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/327421 İhale Kayıt Numaralı “Nurdağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Taşıma Kapsamındaki 843 İlköğretim Öğrencisine 178 İş Günü 150054 Adet Sıcak Öğle Yemeği Hizmet Alımı İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Nurdağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 30.07.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Nurdağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Taşıma Kapsamındaki 843 İlköğretim Öğrencisine 178 İş Günü 150054 Adet Sıcak Öğle Yemeği Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Asum Yemek A.Ş.nin 15.08.2018 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 16.08.2018 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 20.08.2018 tarih ve 44151 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.08.2018 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2018/1386 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1- a)Kendilerine EKAP üzerinden bildirilen ihale komisyonu kararında bazı belirsizlikler ve eksiklikler bulunduğu, teklif zarflarının açılması sırasında Çelikkan Yemek Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti.nin sunmuş olduğu teklif mektubunda teklif tutarının yazı ile yazılmış kısmında imla hatası bulunduğunun belirtildiği, ancak bu durumla ilgili olarak komisyon kararında herhangi bir ibarenin yer almadığı, söz konusu durumun Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30’uncu maddesine aykırı olduğu, bahsi geçen firmanın teklifinin bu maddeye istinaden değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, söz konusu durumun, Tilmen Tem. Nak. Gıda Teks. ve Yemek San. Tic. Ltd. Şti.nin teklif zarfı üzerinde idarenin adresinin bulunmaması durumuyla bir farkının bulunmadığı, dolayısıyla ihale komisyonu kararında çelişkinin bulunduğu,

b) Söz konusu ihaleye ait ihale komisyonu kararında toplam teklif sayısının altı, aşırı düşük teklif sayısının bir, geçerli teklif sayısının dört olarak belirtildiği, teklif edilen bedeller kısmında teklifi geçerli olan dört isteklinin teklif ettiği bedellere yer verildiği, teklifi değerlendirme dışı bırakılan istekliler kısmında iki istekli ile birlikte toplam dört istekli ile ilgili açıklamanın yapıldığı, oysaki ihaleye sekiz isteklinin teklif sunduğu, açıklamalar kısmında 7’nci sırada teklif sunan Ersan Yemek ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.nin birim fiyat teklif cetveli ve bazı diğer belgelerin sunulmadığı bilgisine yer verilerek değerlendirme dışı bırakıldığının belirtildiği, teklif zarflarının açılması sırasında Ersan Yemek ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.nin teklif dosyasında iki adet teklif mektubunun bulunduğunun belirtildiği, Kamu İhale Kanunu’nun 17’nci maddesine göre bu durumun yasak fiil ve davranışlardan sayıldığı, ancak ihale komisyonu kararında bu duruma yer verilmediği, Tilmen Tem. Nak. Gıda Teks. ve Yemek San. Tic. Ltd. Şti.nin kararda adının dahi geçmediği, bahsedilen nedenlerden dolayı hangi isteklinin hangi sırada teklif verdiği, sınır değerin hangi tekliflere göre hesaplandığının belirsiz kaldığı, teklif zarflarının açılması sırasında gündeme gelen durumlara kararda yer verilmediği ve belirsizliklerin giderilmediği, bu durumun Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesinde yer alan saydamlık, güvenirlik ve rekabet ilkesine aykırı olduğu ve Ersan Yemek ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.nin yasaklanması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “…

Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır:

j) 17 nci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen.” hükmü,

Anılan Kanun’un “Yasak fiil veya davranışlar” başlıklı 17’nci maddesinde “İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.

Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.” hükmü,

Aynı Kanun’un “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30’uncu maddesinde “Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.

Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur.” hükmü,

Aynı Kanun’un “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36’ncı maddesinde “Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.” hükmü,

Aynı Kanunu’nun “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinin ikinci fıkrasında “Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36’ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

Aynı Kanun’un “İhalelere katılmaktan yasaklama” başlıklı 58’inci maddesinde “17’nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 2 nci ve 3 üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Katılma yasakları, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığı tarafından verilir.

Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir.

İhale sırasında veya sonrasında bu fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler, idarelerce o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı idare tarafından yapılacak sonraki ihalelere de iştirak ettirilmezler.

Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç kırkbeş gün içinde verilir. Verilen bu karar Resmi Gazetede yayımlanmak üzere en geç onbeş gün içinde gönderilir ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu kararlar Kamu İhale Kurumunca izlenerek, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olanlara ilişkin siciller tutulur.

İhaleyi yapan idareler, ihalelere katılmaktan yasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaştıkları takdirde, gereğinin yapılması için bu durumu ilgili veya bağlı bulunulan bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 53’üncü maddesinde “(1) Başvuru ve teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanır…” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tekliflerin alınması ve değerlendirilmesi” başlıklı 16’ncı maddesinde “16.2. Kanunun 36 ncı maddesine göre ihale komisyonunca ilk oturumda yapılacak iş ve işlemler

16.2.1. Başvuru ya da teklif zarfının Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olmadığının anlaşılması halinde, söz konusu zarfın ön ve arka yüzünün fotokopisi çekildikten sonra başvuru veya teklif zarfı açılmaksızın iade edilecektir. Başvuru veya teklif zarfının fotokopisi ise idare tarafından ihale işlem dosyasında muhafaza edilecektir…” açıklaması,

İdari Şartname’nin “İdareye ilişkin bilgiler” başlıklı 1’inci maddesinde “1.1. İdarenin;

a) Adı: Nurdağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık

b) Adresi: Fatih Mah. Boruyolu Cad. Yeni Hükümet Konağı Kat:2 27840 – Nurdağı / Gaziantep

c) Telefon numarası: 3426713465

ç) Faks numarası: 3426713884

e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Halil Akyürek Şube Müdürü

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Nurdağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Taşıma Kapsamındaki 843 İlköğretim Öğrencisine 178 İş Günü 150054 Adet Sıcak Öğle Yemeği Hizmet Alımı İşi

b) Miktarı ve türü: Nurdağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Teknik Şartnamede Belirtilen 8 Taşıma Merkezi İlkokul/Ortaokulda Taşıma Kapsamında olan 843 Öğrenciye 178 İş Günü, Toplamda 150.054 adet sıcak Öğle Yemeği. Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Fatih İlkokulu, Fatih Ortaokulu, Dr Salman Gülsoy İlkokulu/Ortaokulu, Gedikli Osman Kaplan İlkokulu/Gedikli Ortaokulu, İncirli İlkokulu, İncirli Ortaokulu, Mahmut Çakmak Ortaokulu, Hisar İlkokulu/Ortaokulu, Sakçagözü 10 Kasım İlkokulu/Ortaokulu…” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu… “ düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 30’uncu maddesinde “30.2. İhale komisyonunca, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:

30.2.1. İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatinde ihaleye başlanır ve bu saate kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur.

30.2.2. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp kaşelenmesi veya mühürlenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz…” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 31’inci maddesinde “31.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir…” düzenlemesi yer almaktadır.

Başvuru sahibinin iddiasının (a) bölümüne ilişkin yapılan incelemede;

Aktarılan mevzuat hükümleri uyarınca teklif zarfı üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresinin yazılmasının kanunen zorunlu olduğu ve söz konusu unsurların teklif zarfları üzerinde bulunması gereken asli unsurlar olarak belirlendiği anlaşılmıştır. Bu doğrultuda, teklif zarflarının taşıması gerekli şekil koşulları bakımından anılan Kanun’un 30’uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan koşullara uygun olmadığının anlaşılması halinde, zarfların bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmayacağı, isteklilerin doküman kapsamında verilen standart formlara uygun teklif hazırlamaları gerektiği, teklif mektuplarının yazılı ve imzalı olarak sunulacağı, teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması gerektiği anlaşılmıştır.

Başvuru sahibi tarafından yapılan şikayet başvurusuna idarece verilen cevap yazısında Çelikkan Yemek Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif mektubunda teklif ettiği bedelin rakam kısmının “474.170,64 TL”, söz konusu bedelin yazıyla yazılan kısmının ise “Dört yüz yetmiş dört bin yüz yetiş tl altmış dört krş.” olduğunun, rakamla yazılan tutar ile yazı ile yazılan tutar arasında bir fark olmadığının, yazıyla yazılan kısımda “m” harfinin sehven unutulduğunun belirtildiği görülmüştür.

İdarece gönderilen işlem dosyasının incelenmesi neticesinde Çelikkan Yemek Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif mektubunun rakamla yazılan kısmının 474.170,64 TL olduğu, yazı ile “Dört yüz yetmiş dört bin yüz yetiş tl altmış dört krş.” olarak yazıldığı, toplam tutarda yer alan “170” rakamının yazı ile “yüz yetmiş” olarak yazılması gerekirken “m” harfinin yazılmayarak “yetiş” olarak eksik yazıldığı tespit edilmiştir. Toplam tutarın yazı ile yazılması sırasında “yetmiş” yerine “yetiş” yazılmışsa da, söz konusu yazıyla ifade edilmek istenenin “yetmiş” olduğu hususunda herhangi bir tereddütün bulunmadığı, bu eksikliğin teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması zorunluluğuna halel getirmediği ve herhangi bir tereddüt veya belirsizlik durumu doğurmadığı, Çelikkan Yemek Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif mektubunun şekil ve içerik bakımından mevzuata uygun olduğu ve bu haliyle değerlendirilmeye alınmasında herhangi bir mevzuata aykırılık olmadığı anlaşılmıştır. Ayrıca teklif zarfı üzerine idarenin adresinin yazılmaması neticesinde ihale komisyonunca teklif zarfı açılmadan iade edilen Tilmen Tem. Nak. Gıda Teks. ve Yemek San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması durumu ile Çelikkan Yemek Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif mektubunun rakam ve yazı ile yazılan kısımları arasında bir uyumsuzluk bulunması durumu arasında itirazen şikayet dilekçesinde iddia edilenin aksine herhangi bir benzerlik olmadığı sonucuna varılmıştır.

Başvuru sahibinin iddiasının (b) bölümüne ilişkin yapılan incelemede;

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri bir arada değerlendirildiğinde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 36’ncı maddesine göre, ihale komisyonunun ilk oturumda isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığını ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığını kontrol edeceği, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36’ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar vereceği, daha sonra ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçip, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığını inceleyeceği ve uygun olmadığı belirlenen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakacağı anlaşılmıştır.

Söz konusu ihaleye 8 firmanın teklif dosyası sunduğu, 03.08.2018 tarihli ihale komisyonu kararında geçerli teklif sayısının 4, teklifi değerlendirme dışı bırakılan istekli sayısının 2 olduğu, Uygun Olmadığı İçin Değerlendirmeye Alınmayan Ön Yeterlik Başvurusu/Yeterlik Başvurusu/Teklif Zarflarına İlişkin İhale Komisyonu Tutanağı’nda Tilmen Tem. Nak. Gıda Teks. ve Yemek San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin teklif zarfının üzerinde idarenin açık adresinin bulunmaması nedeniyle İdari Şartname’nin 30.2.2. maddesi gereğince değerlendirmeye alınmadığı, Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanak’ta da Ersan Yemek ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin birim fiyat teklif cetvelinin, İstihdam Zorunlu Personel Onay Belgesi’nin ve imza sirkülerinin bulunmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

İdarece gönderilen işlem dosyasının incelenmesi neticesinde; söz konusu ihalede teklifi değerlendirmeye alınmayan Tilmen Tem. Nak. Gıda Teks. ve Yemek San. Tic. Ltd. Şti.nin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin gerekçenin ihale komisyonu kararında yer almadığı, ancak Uygun Olmadığı İçin Değerlendirmeye Alınmayan Ön Yeterlik Başvurusu/Yeterlik Başvurusu/Teklif Zarflarına İlişkin İhale Komisyonu Tutanağı’nda bahsi geçen isteklinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesine yer verildiği, benzer şekilde sınır değerin hesaplanmasına dair herhangi bir bilgiye ihale komisyon kararında yer verilmediği, fakat başvuru sahibinin şikayet başvurusuna idarece verilen cevapta itirazen şikayet başvurusunda iddia edilenin aksine sınır değerin nasıl hesaplandığından bahsedildiği, dolayısıyla söz konusu durumlar için belirsizliklerin olmadığı, Kanun’un “Temel İlkeler” başlıklı 5’inci maddesinde yer alan saydamlık, güvenilirlik ve rekabet ilkelerinin engellenmesi gibi bir durum olmadığı görülmüş olup, başvuru iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Öte yandan, Ersan Yemek ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan teklif dosyası incelendiğinde, anılan istekli tarafından teklif zarfı içerisinde teklif sahibi tarafından imzalanıp kaşelenmiş, 283.126,80 TL ve 495.178,20 TL toplam teklif tutarlı olmak üzere iki ayrı birim fiyat teklif mektubunun sunulduğu, iki teklif mektubunun teklif fiyatları dışındaki diğer hususlarının birbirleri ile aynı ve idarece ihale dokümanı kapsamında verilen birim fiyat teklif mektubu standart formuna uygun olduğu, ancak teklif dosyası kapsamında birim fiyat teklif mektubunun eki olan herhangi bir birim fiyat teklif cetvelinin sunulmadığı görülmüştür.

İdarece şikayet başvurusuna verilen cevapta “…İhaleye 8. Sırada teklif zarfı veren Ersan Yemek ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.ne ait teklif zarfında teklif mektubunun 2 adet olduğu görülmüş bunun üzerine firma yetkilisinden ihalede hazır bulunanların huzurunda açıklama istenilmiş firma yetkilisi sözlü açıklamasında “Birim fiyat teklif cetveli yerine sehven birim fiyat teklif mektubunun konulduğu ve bunun üzerine teklif mektubunun dosyada iki olarak çıktığını” söylemiş ve firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılmıştır…” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ve tespitler bir arada değerlendirildiğinde, söz konusu istekli tarafından incelemeye konu ihalede, idarece ihale dokümanı kapsamında isteklilere verildiği anlaşılan standart forma uygun olarak birbirinden farklı tutarları içeren iki adet imzalı ve kaşeli birim fiyat teklif mektubu sunulduğu, bu haliyle söz konusu isteklinin birbirinden farklı bedel içeren iki teklif mektubu sunmasının 4734 sayılı Kanun’un 17’nci maddesinde sayılan yasak fiil ve davranış kapsamında olduğu düşünülmekte olup, bu durumun sehven olduğu şeklindeki beyanın da anılan fiil ve davranışın Kanun’un 17’nci maddesi kapsamında değerlendirilmesini engellemeyeceği sonucuna varılmıştır.

4734 sayılı Kanun’un 17’nci maddesine aykırı hareket ettiği anlaşılan Ersan Yemek ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve hakkında aynı Kanun’un dördüncü kısmında yer alan hükümlere göre idarece işlem tesis edilmesi gerektiği, ancak idarece söz konusu isteklinin teklifinin Birim Fiyat Teklif Mektubu eki Birim Fiyat Teklif Cetveli’nin teklif kapsamında birlikte sunulmamasına binaen değerlendirme dışı bırakıldığı, dolayısıyla gelinen aşamada itirazen şikayet başvurusu sonucunda mevcut ihale süreci açısından bu nedenle düzeltici işlem belirlenmesine gerek olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.