Salı, Temmuz 16, 2024
Banka Referans MektubuBirden Fazla Teklif

Aynı ihaleye giren şirketlerin geçici teminatları bankadan aynı tarihte ve birbiri ardınca almaları, ihalede birden fazla teklif verildiği anlamına gelir mi?

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2012/073
Gündem No : 89
Karar Tarihi : 12.12.2012
Karar No : 2012/UH.I-4766

Şikayetçi:
Temaş Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti., CEVATPAŞA MAH. GÖKHAN SK. NO : 6 İSTANBUL

İhaleyi yapan idare:
Bursa Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Ertugrul Mah.Doğan Avcıoğlu Cd. No:7 BURSA

Başvuru tarih ve sayısı:

20.11.2012 / 37974

Başvuruya konu ihale:

2012/121269 İhale Kayıt Numaralı “2013 Yılı Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım Ve Sonrası Hizmetleri Alımı” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Bursa Dörtçelik Çocuk Hastalıkları HastanesiBaştabipliği tarafından 10.10.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “2013 Yılı Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Temaş Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 05.11.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 06.11.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 20.11.2012tarih ve 37974sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.11.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2012/4273sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle ihale üzerinde bırakılan Kurdal Tekstil Turizm İnş. Yem. San. Tic. Ltd. Şti. nin yetkilisi olan Tayfun KURDAL’ın ihaleden bir gün öncesine kadar ihalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen Kayra Yemek Pastanecilik Gıda Tem. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.nin de yetkilisi durumunda olduğu, 09.10.2012 tarihinde noterden yapılan ve aynı gün ticaret sicilinde tasdiklenen duruma göre yetkisinin kaldırıldığı ve Yalçın OGÜN’ün yetkili kılındığı, ihaleden bir gün önce yapılan bu işlemden yola çıkarak bu iki firmanın aynı kişiler tarafından yönetildiği, yaptıkları araştırtmalara göre imzalar ve çapraz kefaletlerin bankalarda ihale tarihi itibarı ile mevcut olduğu, Kanunun yasak fiil ve davranışlar başlıklı 17’nci maddesi hükmü dikkate alınarak firmaların birbiriyle alakasının araştırılması ve özellikle katılım bankaları olmak üzere grup firma ve çapraz kefalet durumları araştırılarak çıkacak sonuca göre ihalenin karara bağlanması gerektiğiiddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

Şikayet konu ihale Bursa Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesinin “2013 Yılı Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alımı” işi olup ihalesi 10.10.2012 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

İşe ait İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesi uyarınca isteklilerin teklifleri kapsamında sundukları belgeler incelendiğinde;

İhale üzerinde bırakılan Kurdal Tekstil Turizm İnşaat Yemek San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ihale dokümanını 08.10.2012 tarihinde e-imza ile indirdiği, işyeri adresinin Demirci Mah. Elektrikçiler Sitesi 66.Sokak No: 4 Nilüfer Bursa olduğu, 08.06.2010 tarih ve 7580 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yer alan bilgilere göre şirketin ortaklarının Orhan KURDAL, Fuat KURDAL, Tayfun KURDAL, Halidun KURDAL, Fatih KURDAL ve Eda BAŞARAN olduğu, 62.000 adet hisseye pay edilmiş sermayesinin 12.377 adedinin (% 19.96 ) Tayfun KURDAL’a ait olduğu, Tayfun KURDAL’a ait imza sirküsünün müstenidatı olan karar defterinden Tayfun KURDAL’ın 07.05.2012 tarihinden başlamak üzere 10 yıl süre ile şirket ünvanı adı altında atacağı münferit imza ile şirketi temsil ve ilzam etmesine
Oybirliği ile karar verildiği ve birim fiyat teklif mektubunun 10.10.2012 tarihinde Tayfun KURDAL tarafından imzalandığı,

İhalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenmiş olan Kayra Yemek Pastanecilik Gıda Temizlik Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ihale dokümanını 09.10.2012 tarihinde idareden satın aldığı,işyeri adresinin Vakıf Mah. Volkan Sk. No:6 Yıldırım Bursa olduğu, 07.01.2011 tarih ve 7725 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yer alan bilgilere göre şirketin ortaklarının Selim YILDIZ ve Yalçın OGÜN olduğu, 20.000 adet hisseye pay edilmiş sermayesinin 1.000 adedinin ( % 5 ) Yalçın OGÜN’e ait olduğu, Yalçın OGÜN’e ait imza sirküsünün müstenidatı olan karar defterinden Tayfun KURDAL’ın müdürlük görevine 25.09. 2012 tarihi itibarı ile son verildiği ve Yalçın OGÜN’ün 25.09.2012 tarihi itibarı ile münferiden şirket müdürü olarak şirketi temsil ve ilzam etmesine
Oybirliği ile karar verildiği ve birim fiyat teklif mektubunun 10.10.2012 tarihinde Yalçın OGÜN tarafından imzalandığı,

Tespit edilmiştir.

Diğer yandan bahse konu iki firmanın da 09.10.2012 tarihinde Türkiye Halk Bankası Çekirge Şubesi tarafından düzenlenmiş referans numaraları birbirini takip eden geçici teminat mektupları sunduğu, teklif kapsamında sunulan banka referans mektuplarının da 09.10.2012 tarihinde Türkiye Halk Bankası Çekirge Şubesi tarafından düzenlendiği anlaşılmıştır.

Yukarıda yer alan bilgilere göre her iki istekli de teklifleri kapsamında aynı bankadan aynı tarihte birbirini takip eden referans numaraları ile düzenlenmiş olan geçici teminat mektubu ve banka referans mektubu sunmuş olsalar da,

doküman satın alındığı tarih ve ihale tarihi itibarı ile şirket ortakları ve teklif mektubunu imzalayan şirket müdürlerinin farklı kişiler olduğu ve Tayfun KURDAL’ın Kayra Yemek Pastanecilik Gıda Temizlik Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin doküman satın alındığı tarih olan 09.10.2012 tarihinden önce 25.09.2012 tarihi itibarı ile Kayra Yemek Pastanecilik Gıda Temizlik Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. deki şirket müdürlüğü görevinden ayrıldığı göz önüne alındığında

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Yasak Fiil veya Davranışlar” başlıklı 17’nci maddesinin (d) bendinde yer alan “Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek” hükmü uyarınca, anılan istekliler hakkında 4734 sayılı Kanun’un “İsteklilerin ceza ve sorumluluğu” başlıklı 58’inci maddesine göre işlem tesis edilmesini gerektirecek herhangi bir durumun söz konusu olmadığı anlaşılmış olup başvuru sahibinin iddiaları yerinde görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.