Salı, Temmuz 16, 2024
Çerçeve Anlaşma

Çerçeve anlaşmanın süreci nasıl işler?

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No : 2011/067

Gündem No : 8

Karar Tarihi : 10.10.2011

Karar No : 2011/UM.III-3365

Şikayetçi:

ÖZ-SEL ECZA DEPOLARI TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş., – 34775 Şerifali Mah. Bayraktar Bulvarı Söyleşi Sok. No:6 Ümraniye/İSTANBUL

İhaleyi yapan idare:

HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, – HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ADNAN ADIVAR CD. – Fatih/İSTANBUL

Başvuru tarih ve sayısı:

07.09.2011 / 40253

Başvuruya konu ihale:

2009/192381 İhale Kayıt Numaralı “179 KALEM MÜNFERİT İLAÇ VE SERUM ALIMI İHALESİ” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.10.2011tarih ve B.07.6.KİK.0.08.00.00-101.04-.M.[2992].(0261)./2011-4E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 09.08.2011 tarihinde çerçeve anlaşma ihale usulü ile yapılan “179 Kalem Münferit İlaç ve Serum Alımı” ihalesine ilişkin olarak Öz-Sel Ecza Depoları Ticaret ve Pazarlama A.Ş.’nin 07.09.2011 tarih ve 40253 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.09.2011 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;

1) 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

2) Fazla ödenen başvuru bedelinin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idareyle yapmış oldukları çerçeve anlaşmaya istinaden münferit sözleşme aşamasında teklif vermiş oldukları ihalenin 109 uncu ve 137 nci kalemlerinin, çerçeve anlaşmada belirtmiş olduğu ürünlerden farklı marka ürün teklif eden istekli üzerinde bırakıldığı, bu durumun mevzuata aykırı olduğuiddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

İdari şartnamenin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde; işin“Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve bağlı dört hastane ihtiyacı serum ve ilaç alımı ihalesi” olduğu, “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 20 nci maddesinde ihalenin kısmi teklife açık olduğu, “Alternatif teklifler” başlıklı 21 inci maddesinde ise alternatif teklif verilmeyeceği düzenlenmiş, “Münferit Sözleşme için İhale Onay Belgesinde” iş kapsamında 179 kalem ilaç-serum alımı yapılacağı belirtilmiştir.

Başvuruya konu kalemler üzerinde bırakılan istekli Gül Ecza Deposu San. ve Tic. A.Ş.’nin, çerçeve anlaşma ihalesine ait ihtiyaç listesinin 738 nci sırasında yer alan“Piperasilin Sodyum 4g + Tazobaktam Sodyum 0,5g Fl. IV” için“Tazocin 4,5 gr IV 1 Flakon”, 917 nci sırasında yer alan“Sulbaktam Sodyum + Sefoperazon Sodyum Fl. 1g IV/IM” için“Sulperozon 1 gr 1 Flakon” adlı ilaçları teklif ettiği ve kendisi ile 23.03.2010 tarihinde çerçeve anlaşma imzalandığı anlaşılmıştır.

Çerçeve anlaşmaya istinaden, 179 kalem ilaç ve serum alımına ilişkin münferit sözleşme için teklif vermeye davet edilen Gül Ecza Deposu San. ve Tic. A.Ş.’nin münferit sözleşmeye ilişkin ihtiyaç listesinin 109 (çerçeve anlaşmada 738) uncu sırasında yer alan“Piperasilin Sodyum 4g + Tazobaktam Sodyum 0,5g Fl. IV” ve 137 (çerçeve anlaşmada 917) nci sırasında yer alan“Sulbaktam Sodyum + Sefoperazon Sodyum Fl. 1g IV/IM” etken maddeleri için, çerçeve anlaşma ihalesinde teklif etmiş olduğu ilaçlardan farklı olarak sırasıyla, Tazoper 4,5 gr. 1 Flakon” ve“Sefbaktam 1000 mg Flakon” adlı ilaçları teklif ettiği ve 25.08.2011 tarihinde onaylanan ihale komisyonu kararı ile şikâyete konu kalemlerin adı geçen istekli üzerinde bırakıldığı görülmüştür.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde “…Çerçeve anlaşma: Bir veya birden fazla idare ile bir veya birden fazla istekli arasında, belirli bir zaman aralığında gerçekleştirilecek alımların özellikle fiyat ve mümkün olan hallerde öngörülen miktarlarının tespitine ilişkin şartları belirleyen anlaşmayı ifade eder.” hükmü,

Aynı Kanunun “Temel ilkeler” başlıklı 5 inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur…” hükmü,

Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Temel ilkeler” başlıklı 5 inci maddesinde; “Çerçeve anlaşma kapsamında yapılacak alımlarda Kanunun 5 inci maddesinde yer alan temel ilkeler ile 62 nci maddesinde yer alan ilgili hükümler yanında aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur:

a) Çerçeve anlaşmalar rekabeti engelleyici, sınırlayıcı veya bozucu şekilde kullanılamaz…” hükmü ve aynı Yönetmeliğin “Münferit sözleşme” başlıklı 43 üncü maddesinde,

“(1) Çerçeve anlaşma kapsamında alım yapılmasına karar verilmesi halinde idare, listede yer alan isteklilerin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kurumdan teyit ettirir. Listede yer alan isteklilerden ihalelere katılmaktan yasaklı olmadığı anlaşılanlar çerçeve anlaşmada belirlenen koşullar dâhilinde teklif vermeye davet edilir…” hükmü bulunmaktadır.

Söz konusu hükümler birlikte değerlendirildiğinde;

çerçeve anlaşmanın, bir veya birden fazla idare ile bir veya birden fazla istekli arasında, belirli bir zaman aralığında gerçekleştirilecek alımların özellikle fiyat ve mümkün olan hallerde öngörülen miktarlarının tespitine ilişkin şartları belirleyen bir anlaşma olduğu, çerçeve anlaşma kapsamında alım yapılmasına karar verilmesi halinde ihale komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda listeye alınan isteklilerin, çerçeve anlaşmada belirlenen koşullar dâhilinde teklif vermeye davet edileceği, çerçeve anlaşma kapsamında yapılan alımlarda istekliler ile idare arasında münferit sözleşmenin imzalanacağı anlaşılmaktadır.

Çerçeve anlaşma ihalesinde teklif edilen maldan başka bir malın münferit alım ihalesinde teklif edilmesi imkânı bulunmamaktadır. Münferit alım ihalelerinde ihale komisyonu tarafından isteklilerin teklif ettikleri malların teknik şartnameye uygun olup olmadığına yönelik bir değerlendirme yapılmamaktadır. Bu değerlendirme sadece çerçeve anlaşma ihalesi aşamasında yapılmaktadır. Münferit alım ihalesine teklif vermek üzere davet edilen isteklilerin, çerçeve anlaşma ihalesinde ihale komisyonunca teknik şartnameye uygun olduğu tespit edilen malların aynısı için çerçeve anlaşma ihalesindeki teklifleri üst limit olacak şekilde münferit alım için yeni fiyat tekliflerini vermeleri gerekmektedir. Dolayısıyla, münferit alım ihalesi için teklif edilecek malın, çerçeve anlaşma ihalesinde teklif edilen maldan farklı olmaması gerekmektedir.

Çerçeve anlaşma idari şartnamesinde, etken maddesi aynı olan ilaçlar açısından alternatif teklif sunulma imkânı tanınmamış ve münferit sözleşme aşamasında, çerçeve anlaşmada teklif edilen ilacın eşdeğeri olan farklı bir ürünün teklif edilebileceğine dair açık bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Teknik şartnamenin ikinci ve üçüncü maddelerinde;“2. Teklif edilecek ilaçların etken maddeleri ve dozları kesinlikle ihale listesindeki ilaçların etken maddeleri ve dozları ile tam olarak aynı olacaktır.

3. Teklif veren firmalar teklif mektuplarında hangi kaleme teklif verdilerse ilacın ticari adını ve hangi firmaya ait olduğunu belirteceklerdir. Teslimde ihalede teklif ettikleri ilacı vereceklerdir.” düzenlemesinin bulunduğu ve bu düzenlemenin çerçeve anlaşma aşamasında aynı etken maddeyi taşıyan tam eşdeğer ilaçların kabul edilebileceği anlamına geldiği, münferit alım aşamasında eşdeğer ilaçların kabul edilebileceği anlamına gelmediği tespit edilmiştir.

Bu bağlamda, münferit sözleşme aşamasında teklif edilen ürünün, çerçeve anlaşma aşamasında teklif edilen ürün ile aynı olması gerekmektedir. İdarece ihale dokümanında açık bir düzenlemeye yer verilmediği halde, münferit sözleşme aşamasında çerçeve anlaşmada teklif edilen üründen farklı bir ürünün kabul edilmesi durumunda, çerçeve anlaşmayı bozucu şekilde davranılmış olunacaktır.

Dolayısıyla, şikâyete konu 109 ve 137 nci kalemler için çerçeve anlaşmada belirlenen ilaçtan farklı bir ilacı teklif ederek, “çerçeve anlaşmada belirlenen koşullar dâhilinde” teklif vermemiş olan Gül Ecza Deposu San. ve Tic. A.Ş.’nin söz konusu kalemlere ilişkin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

Ayrıca; İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin “İtirazen şikâyet başvurularında aranılacak şekil unsurları” başlıklı 11 inci maddesinin altıncı fıkrasında;“…Kısmi teklife açık ihalelerde ise tekliflerin verilmesi ile bu aşamadan sonraki işlemlere ilişkin başvurularda, başvuru bedeli toplam yaklaşık maliyet üzerinden yatırılır. Başvuruya konu kısmın yaklaşık maliyetine göre fazla yatırıldığı tespit edilen tutar Kurum tarafından başvuru sahibine iade edilir” açıklaması bulunmaktadır.

İdarece gönderilen ihale onay belgesi ve eki yaklaşık maliyet cetvelinin incelenmesi neticesinde; münferit sözleşme aşamasına ait ihtiyaç listesinin 109 ve 137 nci sırasında yer alan ilaçlar itibariyle, 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi gereğince şikâyet bedeli olarak yatırılması gereken tutarın 1.152,00 TL olduğu anlaşıldığından, Kurum hesaplarına fazladan yatırılan 1.153,00 TL’nin talebi halinde başvuru sahibine iadesi gerekmektedir.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

Başvuruya konu 137 (çerçeve anlaşmada 917) nci kalemde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen istekli Dekim Ecza ve Kimyevi Mad. Tic. San. A.Ş.’nin, çerçeve anlaşma ihalesine ait ihtiyaç listesinin 917 nci sırasında yer alan“Sulbaktam Sodyum + Sefoperazon Sodyum Fl. 1g IV/IM” için“Sulperozon 1 gr 1 Flakon” adlı ilacı teklif ettiği ve kendisi ile 22.03.2010 tarihinde çerçeve anlaşma imzalandığı, münferit sözleşme için vermiş olduğu teklifinde ise çerçeve anlaşma ihalesinde teklif etmiş olduğu ilaçtan farklı olarak,“Sefbaktam 1gr Enjektabl Flakon” adlı ilacı teklif ettiği anlaşılmıştır.

Kararın “A” bölümünde yer verilen gerekçelerle Dekim Ecza ve Kimyevi Mad. Tic. San. A.Ş.’nin söz konusu kaleme ilişkin teklifinin de değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, 109 uncu kaleme ilişkin olarak Gül Ecza Deposu San. ve Tic. A.Ş.’nin, 137 nci kaleme ilişkin olarak ise Gül Ecza Deposu San. ve Tic. A.Ş. ile Dekim Ecza ve Kimyevi Mad. Tic. San. A.Ş.’nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

1) Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince münferit sözleşmenin 109 (çerçeve anlaşma 738) ve 137 (çerçeve anlaşma 917) numaralı kalemlerine ilişkin olarak düzeltici işlem belirlenmesine,

2) Fazla ödenen başvuru bedelinin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine,

Oyçokluğu ile karar verildi.

Kazım ÖZKAN

Başkan V.

II. Başkan

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi Ali KAYA

Kurul Üyesi Bahattin IŞIK

Kurul Üyesi

Hakan GÜNAL

Kurul Üyesi Adem KAMALI

Kurul Üyesi Abdullah DÜNDAR

Kurul Üyesi

Erkan DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Karşı Oy:

KARŞI OY

Başvuru sahibinin dilekçesinde özetle; başvuru sahibinin dilekçesinde özetle; idareyle yapmış oldukları çerçeve anlaşmaya istinaden münferit sözleşme aşamasında teklif vermiş oldukları ihalenin 109 uncu ve 137 nci kalemlerinin, çerçeve anlaşmada belirtmiş olduğu ürünlerden farklı marka ürün teklif eden istekli üzerinde bırakıldığı, bu durumun mevzuata aykırı olduğu iddia edilmekte ve itirazen şikâyet başvurusunun Kurumumuzca incelenerek gereğinin yapılması istenmektedir.

Kurul çoğunluğu tarafından;“….başvuruya konu kalemler üzerinde bırakılan istekli Gül Ecza Deposu San. ve Tic. A.Ş.’nin, çerçeve anlaşma ihalesine ait ihtiyaç listesinin 738 nci sırasında yer alan “Piperasilin Sodyum 4g + Tazobaktam Sodyum 0,5g Fl. IV” için “Tazocin 4,5 gr IV 1 Flakon”, 917 nci sırasında yer alan “Sulbaktam Sodyum + Sefoperazon Sodyum Fl. 1g IV/IM” için “Sulperozon 1 gr 1 Flakon” adlı ilaçları teklif ettiği ve kendisi ile 23.03.2010 tarihinde çerçeve anlaşma imzalandığı anlaşılmıştır.

Çerçeve anlaşmaya istinaden, 179 kalem ilaç ve serum alımına ilişkin münferit sözleşme için teklif vermeye davet edilen Gül Ecza Deposu San. ve Tic. A.Ş.’nin münferit sözleşmeye ilişkin ihtiyaç listesinin 109 (çerçeve anlaşmada 738) uncu sırasında yer alan “Piperasilin Sodyum 4g + Tazobaktam Sodyum 0,5g Fl. IV” ve 137 (çerçeve anlaşmada 917) nci sırasında yer alan “Sulbaktam Sodyum + Sefoperazon Sodyum Fl. 1g IV/IM” etken maddeleri için, çerçeve anlaşma ihalesinde teklif etmiş olduğu ilaçlardan farklı olarak sırasıyla, Tazoper 4,5 gr. 1 Flakon” ve “Sefbaktam 1000 mg Flakon” adlı ilaçları teklif ettiği ve 25.08.2011 tarihinde onaylanan ihale komisyonu kararı ile şikâyete konu kalemlerin adı geçen istekli üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde “…Çerçeve anlaşma: Bir veya birden fazla idare ile bir veya birden fazla istekli arasında, belirli bir zaman aralığında gerçekleştirilecek alımların özellikle fiyat ve mümkün olan hallerde öngörülen miktarlarının tespitine ilişkin şartları belirleyen anlaşmayı ifade eder.” hükmü,

Aynı Kanunun “Temel ilkeler” başlıklı 5 inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur…” hükmü,

Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Temel ilkeler” başlıklı 5 inci maddesinde; “Çerçeve anlaşma kapsamında yapılacak alımlarda Kanunun 5 inci maddesinde yer alan temel ilkeler ile 62 nci maddesinde yer alan ilgili hükümler yanında aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur:

a) Çerçeve anlaşmalar rekabeti engelleyici, sınırlayıcı veya bozucu şekilde kullanılamaz…” hükmü ve aynı Yönetmeliğin “Münferit sözleşme” başlıklı 43 üncü maddesinde,

“(1) Çerçeve anlaşma kapsamında alım yapılmasına karar verilmesi halinde idare, listede yer alan isteklilerin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kurumdan teyit ettirir. Listede yer alan isteklilerden ihalelere katılmaktan yasaklı olmadığı anlaşılanlar çerçeve anlaşmada belirlenen koşullar dâhilinde teklif vermeye davet edilir…” hükmü bulunmaktadır.

Söz konusu hükümler birlikte değerlendirildiğinde; çerçeve anlaşmanın, bir veya birden fazla idare ile bir veya birden fazla istekli arasında, belirli bir zaman aralığında gerçekleştirilecek alımların özellikle fiyat ve mümkün olan hallerde öngörülen miktarlarının tespitine ilişkin şartları belirleyen bir anlaşma olduğu, çerçeve anlaşma kapsamında alım yapılmasına karar verilmesi halinde ihale komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda listeye alınan isteklilerin, çerçeve anlaşmada belirlenen koşullar dâhilinde teklif vermeye davet edileceği, çerçeve anlaşma kapsamında yapılan alımlarda istekliler ile idare arasında münferit sözleşmenin imzalanacağı anlaşılmaktadır.

Çerçeve anlaşma ihalesinde teklif edilen maldan başka bir malın münferit alım ihalesinde teklif edilmesi imkânı bulunmamaktadır. Münferit alım ihalelerinde ihale komisyonu tarafından isteklilerin teklif ettikleri malların teknik şartnameye uygun olup olmadığına yönelik bir değerlendirme yapılmamaktadır. Bu değerlendirme sadece çerçeve anlaşma ihalesi aşamasında yapılmaktadır. Münferit alım ihalesine teklif vermek üzere davet edilen isteklilerin, çerçeve anlaşma ihalesinde ihale komisyonunca teknik şartnameye uygun olduğu tespit edilen malların aynısı için çerçeve anlaşma ihalesindeki teklifleri üst limit olacak şekilde münferit alım için yeni fiyat tekliflerini vermeleri gerekmektedir. Dolayısıyla, münferit alım ihalesi için teklif edilecek malın, çerçeve anlaşma ihalesinde teklif edilen maldan farklı olmaması gerekmektedir.

Çerçeve anlaşma idari şartnamesinde, etken maddesi aynı olan ilaçlar açısından alternatif teklif sunulma imkânı tanınmamış ve münferit sözleşme aşamasında, çerçeve anlaşmada teklif edilen ilacın eşdeğeri olan farklı bir ürünün teklif edilebileceğine dair açık bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Teknik şartnamenin ikinci ve üçüncü maddelerinde; “2. Teklif edilecek ilaçların etken maddeleri ve dozları kesinlikle ihale listesindeki ilaçların etken maddeleri ve dozları ile tam olarak aynı olacaktır.

3. Teklif veren firmalar teklif mektuplarında hangi kaleme teklif verdilerse ilacın ticari adını ve hangi firmaya ait olduğunu belirteceklerdir. Teslimde ihalede teklif ettikleri ilacı vereceklerdir.” düzenlemesi bulunduğu ve bu düzenlemenin çerçeve anlaşma aşamasında aynı etken maddeyi taşıyan tam eşdeğer ilaçların kabul edilebileceği anlamına geldiği, münferit alım aşamasında eşdeğer ilaçların kabul edilebileceği anlamına gelmediği tespit edilmiştir.

Bu bağlamda, münferit sözleşme aşamasında teklif edilen ürünün, çerçeve anlaşma aşamasında teklif edilen ürün ile aynı olması gerekmektedir. İdarece ihale dokümanında açık bir düzenlemeye yer verilmediği halde, münferit sözleşme aşamasında çerçeve anlaşmada teklif edilen üründen farklı bir ürünün kabul edilmesi durumunda, çerçeve anlaşmayı bozucu şekilde davranılmış olunacaktır.

Dolayısıyla, Kamu İhale Kurulunun bu hususta vermiş olduğu kararlar da göz önünde bulundurulduğunda, şikâyete konu 109 ve 137 nci kalemler için çerçeve anlaşmada belirlenen ilaçtan farklı bir ilacı teklif ederek, “çerçeve anlaşmada belirlenen koşullar dâhilinde” teklif vermemiş olan Gül Ecza Deposu San. ve Tic. A.Ş.’nin söz konusu kalemlere ilişkin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

Ayrıca; İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin “İtirazen şikâyet başvurularında aranılacak şekil unsurları” başlıklı 11 inci maddesinin altıncı fıkrasında; “…Kısmi teklife açık ihalelerde ise tekliflerin verilmesi ile bu aşamadan sonraki işlemlere ilişkin başvurularda, başvuru bedeli toplam yaklaşık maliyet üzerinden yatırılır. Başvuruya konu kısmın yaklaşık maliyetine göre fazla yatırıldığı tespit edilen tutar Kurum tarafından başvuru sahibine iade edilir” açıklaması bulunmaktadır.

İdarece gönderilen ihale onay belgesi ve eki yaklaşık maliyet cetvelinin incelenmesi neticesinde; münferit sözleşme aşamasına ait ihtiyaç listesinin 109 ve 137 nci sırasında yer alan ilaçlar itibariyle, 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi gereğince şikâyet bedeli olarak yatırılması gereken tutarın 1.152,00 TL olduğu anlaşıldığından, Kurum hesaplarına fazladan yatırılan 1.153,00 TL’nin talebi halinde başvuru sahibine iadesi gerekmektedir.

Başvuruya konu 137 (çerçeve anlaşmada 917) nci kalemde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen istekli Dekim Ecza ve Kimyevi Mad. Tic. San. A.Ş.’nin, çerçeve anlaşma ihalesine ait ihtiyaç listesinin 917 nci sırasında yer alan “Sulbaktam Sodyum + Sefoperazon Sodyum Fl. 1g IV/IM” için “Sulperozon 1 gr 1 Flakon” adlı ilacı teklif ettiği ve kendisi ile 22.03.2010 tarihinde çerçeve anlaşma imzalandığı, münferit sözleşme için vermiş olduğu teklifinde ise çerçeve anlaşma ihalesinde teklif etmiş olduğu ilaçtan farklı olarak, “Sefbaktam 1gr Enjektabl Flakon” adlı ilacı teklif ettiği anlaşılmıştır.

Yukarıda açıklanan gerekçelerle Dekim Ecza ve Kimyevi Mad. Tic. San. A.Ş.’nin söz konusu kaleme ilişkin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

Bu itibarla, ihalenin şikayete konu kaleminde ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenen Gül Ecza Deposu San. ve Tic. A.Ş. ile Dekim Ecza A.Ş. firmalarının münferit sözleşme için teklif ettiği ürünün, çerçeve anlaşma ihalesine teklif ettiği üründen farklı olduğu anlaşıldığından değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.” Şeklinde karar verilmiştir.

İncelemeye konu ihalede;

Çerçeve anlaşmaya istinaden, 179 kalem ilaç ve serum alımına ilişkin münferit sözleşme için teklif vermeye davet edilen Gül Ecza Deposu San. ve Tic. A.Ş.’nin münferit sözleşmeye ilişkin ihtiyaç listesinin 109 (çerçeve anlaşmada 738) uncu sırasında yer alan“Piperasilin Sodyum 4g + Tazobaktam Sodyum 0,5g Fl. IV” ve 137 (çerçeve anlaşmada 917) nci sırasında yer alan“Sulbaktam Sodyum + Sefoperazon Sodyum Fl. 1g IV/IM” etken maddeleri için, çerçeve anlaşma ihalesinde teklif etmiş olduğu ilaçlardan farklı olarak sırasıyla, Tazoper 4,5 gr. 1 Flakon” ve“Sefbaktam 1000 mg Flakon” adlı ilaçları teklif ettiği ve 25.08.2011 tarihinde onaylanan ihale komisyonu kararı ile şikâyete konu kalemlerin adı geçen istekli üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

Ayrıca, Başvuruya konu 137 (çerçeve anlaşmada 917) nci kalemde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen istekli Dekim Ecza ve Kimyevi Mad. Tic. San. A.Ş.’nin, çerçeve anlaşma ihalesine ait ihtiyaç listesinin 917 nci sırasında yer alan“Sulbaktam Sodyum + Sefoperazon Sodyum Fl. 1g IV/IM” için“Sulperozon 1 gr 1 Flakon” adlı ilacı teklif ettiği ve kendisi ile 22.03.2010 tarihinde çerçeve anlaşma imzalandığı, münferit sözleşme için vermiş olduğu teklifinde ise çerçeve anlaşma ihalesinde teklif etmiş olduğu ilaçtan farklı olarak,“Sefbaktam 1gr Enjektabl Flakon” adlı ilacı teklif ettiği ve etken maddelerinin aynı olduğu anlaşılmıştır.

İlaç alımlarında önemli olan ilacın ismi değil ilacın içerisindeki etken maddesidir. İdarece etken maddesi aynı olan ilacın münferit sözleşmede kabul edilmesinde Kamu İhale Mevzuatı açısından bir aykırılık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; etken maddesi aynı olan ve daha düşük fiyat verilen ilacın alınmasında, idarece kamu kaynaklarının verimli ve etkin kullanılma ilkesine uygun davranıldığı, söz konusu ürünün alınmasında mevzuata herhangi bir aykırılık bulunmadığı, çerçeve anlaşmada teklif ettikleri ilacın münferit sözleşmede farklı olduğu gerekçesiyle Gül Ecza Deposu San. ve Tic. A.Ş. ile Dekim Ecza ve Kimyevi Mad. Tic. San. A.Ş.’nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasında Kamu İhale Mevzuatı ile kaynakların etkin ve verimli kullanılmasına ilişkin ilkeye uyarlık bulunmamaktadır.

İdarenin yapmış olduğu idari işlemde mevzuat açısından herhangi bir aykırılık bulunmadığından “itirazen şikayet başvurusunun” reddine karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle çoğunluk kararına katılmıyorum.

Hakan GÜNAL

Kurul Üyesi