Salı, Temmuz 16, 2024
Çerçeve Anlaşma

Çerçeve anlaşma nedir?

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No : 2012/019

Gündem No : 17

Karar Tarihi : 19.03.2012

Karar No : 2012/UM.III-1355

Şikayetçi :

Tek Grup Sağlık Hizmetleri A.Ş., Prof.Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Ufuk Sok. No : 2 Küçükçamlıca İSTANBUL

İhaleyi yapan idare:

Dr.Lütfü Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Semsı Denızer Cad. E-5 Üzerı Cevızlı Mevkıı İSTANBUL

Başvuru tarih ve sayısı:

29.02.2012 / 8530

Başvuruya konu ihale:

2011/85299.2 İhale Kayıt Numaralı “18 Kalem Hemodiyaliz” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.03.2012 tarih ve B.07.6.KİK.0.08.00.00-101.03-.M.[922].(0097)./2012-17 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

Dr. Lütfü Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma HastanesiBaştabipliği tarafından 10.02.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “18 Kalem Hemodiyaliz” ihalesine ilişkin olarak Tek Grup Sağlık Hizmetleri A.Ş.’nin 29.02.2012tarih ve 8530sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

Yapılan inceleme neticesinde;

1. Başvurunun reddine,

2)3.918,00 TL olarak yatırılan başvuru bedelinin 2.613,00 TL’sinin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

Şikâyet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

Başvuru dilekçesinde özetle;

1) Çerçeve ihalede katılımcı firmalara listeye alınan diğer firmaların birim fiyat teklif cetvellerinin kopyasının ihale komisyonu tarafından dağıtılmadığı, sadece firmaların teklif ettikleri fiyatların CD ile ve yazılı olarak posta ile katılımcı firmalara gönderildiği, bu sebeple fiyat tekliflerini göremedikleri için hangi firmanın hangi UBB kodlu ürün ile ihaleye katıldığını öğrenemedikleri,

2) Münferit alım aşaması olan “18 Kalem Hemodiyaliz Sarf Malzeme Alımı”na firma olarak teklif verdikleri, 18 inci kalem için ekonomik açıdan ikinci en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendikleri, ihaleden sonra rakip firmalara ait birim fiyat teklif cetvelini inceledikleri, bu incelemede en düşük fiyatı teklif eden Vital Medikal Servis ve Tic. Ltd. Şti. firmasının teklifini ve teklif ettiği ürüne ait UBB’yi araştırdıkları, “(UBB:7332414064556) Hospal/Gambro Marka SRRT Replasman Seti’ni teklif ettiklerini öğrendikleri, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasındaki kayda bakıldığında bu ürünün etiketinin “PRISMAFLEX M 100 SET” olduğu, firmanın teklif ettiği ürüne ait Türkçe ürün katalogunu üreticinin resmi web sitesi olan www.gambro.com adresinden “Prismaflew System ile CRRT Kataloğu”nu indirerek temin ettikleri ve ürün özelliklerine bakıldığında teklif edilen ürünün membran alanının 0,92 m2 olduğunu gördükleri, oysa ihaleye ait Teknik Şartnamenin 15 inci maddesinde membran alanı için 1,3-1,6 m2 aralığı istenildiği, teklif edilen ürünün Teknik Şartnamedeki değerden daha düşük değerde olduğu, bu nedenle Teknik Şartnameye uygun olmadığı, birim maliyeti ve teklif fiyatı doğru orantılı ve direkt olarak etkileyen en önemli unsurun setteki filtre yüzey alanının büyüklüğü veya küçüklüğü olduğu, bu yüzden kendi tekliflerine göre daha düşük fiyat vermesinin sebebinin de daha düşük yüzey alanı olan bir ürünün teklif edilmesi olduğu, bu şekilde haksız rekabete neden olunduğu,

İddialarına yer verilmiştir.

1. Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

2011/85299 İKN’li “35 kalem Hemodiyaliz Malzeme Alımı” için gerçekleştirilen çerçeve alım ihalesinin 35 inci kalemi olan “SRRT Replasman Seti (Akut Diyaliz)” kalemine 5 isteklinin katıldığı ve sözkonusu isteklilerin listeye alındığı, çerçeve anlaşmaya ilişkin ihale komisyon kararının 03.10.2011 tarihinde onaylandığı, çerçeve anlaşmaya ilişkin kesinleşen ihale kararının 05.10.2011 tarihli yazı ile başvuru sahibi Tek Grup Sağlık Hizm. A.Ş.’ye ve listeye alınan diğer tüm isteklilere gönderildiği, kesinleşen ihale kararı yazısında listeye alınan isteklilerin teklif ettikleri birim fiyatların yer aldığı görülmüştür.

Listeye alınan isteklilerden başvuru sahibi Tek Grup Sağlık Hizm. A.Ş.’nin çerçeve ihalenin 35 inci kalemine UBB: 8033772320191 no’lu ürünle, Tenedos Tıbbi ürünler Ltd. Şti.’nin UBB: 7332414064556 no’lu ürünle, Vital Medikal Servis ve Tic. Ltd. Şti. firmasının UBB: 7332414064556 no’lu ürünle, Kardiyo Teknik Tıbbi Ürn. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin UBB: 8033772320191 no’lu ürünle ve Mutlu Tıbbi Malzeme Deposu (Mutlu Özkan)’nun ise UBB: 8033772320191 no’lu ürünle katıldıkları ve bu teklifleriyle sınırlı olmak üzere listeye alındıkları anlaşılmıştır. Münferit ihale aşamasında da listeye alınan tüm isteklilerin, çerçeve anlaşma ihalesinde teklif ettikleri ürünleri teklif ettikleri görülmüştür.

Kamu İhale Genel Tebliğinin 16.2.7 nci maddesinde;

“Kısmi teklif verilmesine izin verilen mal alımı ihalelerinde, ihale komisyonu her bir kısma ilişkin yaklaşık maliyet tutarını okuyarak açıklayabileceği gibi her bir kısmın yaklaşık maliyet tutarının yer aldığı bir çizelgenin fotokopisini dağıtmak suretiyle de yaklaşık maliyet tutarlarını açıklayabilir. Ayrıca bu ihalelerde isteklilerin her bir kısma vermiş olduğu teklif fiyatları okunarak açıklanabileceği gibi isteklilerin “Birim Fiyat Teklif Cetvellerinin” fotokopilerinin dağıtılması yoluyla da teklif fiyatlar açıklanabilir. İhale komisyonu her bir kısma ilişkin yaklaşık maliyet tutarını veya isteklilerin her bir kısma ilişkin teklif fiyatlarını, bunlardan birini okumak diğerini ise ilgili belgenin fotokopisini dağıtmak suretiyle de açıklayabilir. Her bir kısmın yaklaşık maliyet tutarının gösterildiği çizelge ile isteklilerin birim fiyat teklif cetvelinin fotokopilerinin ihale komisyonu başkan ve üyelerinden en az biri tarafından imzalanması gerekmektedir. İhale komisyonu tarafından her kısma ilişkin yaklaşık maliyet tutarı ve/veya isteklilerin her bir kısma ilişkin teklif fiyatlarının okunarak açıklanmadığı ihalelerde, yaklaşık maliyet tutarlarının yer aldığı çizelge ile isteklilerin birim fiyat cetvellerinin fotokopileri, talep eden isteklilere ilk oturum kapatılmadan verilir ve bu husus Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı ve/veya Teklif Edilen Fiyatlara ve Yaklaşık Maliyetin Açıklanmasına İlişkin Tutanağın Hazır Bulunanlar Önünde Yapılan İlk Oturumda Talep Edenlere Verildiğine İlişkin Tutanakta belirtilir. Ancak ihale komisyonu tarafından toplam yaklaşık maliyet ile isteklilerin toplam teklif tutarlarının okunarak açıklanması zorunludur”şeklinde açıklamalara yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen açıklamalardan, kısmi teklife açık olarak yapılan mal alım ihalelerinde sadece isteklilerin her bir kısma ilişkin teklif fiyatlarının okunmak veya belgenin fotokopisinin dağıtılmak suretiyle tekliflerinin açıklanacağının belirtildiği, teklif edilen ürünün diğer isteklilere bildirilmesine yönelik herhangi bir zorunluluk bulunmadığının anlaşıldığı, ihaleye teklif veren firmaların isterlerse bu hususta idareden bilgi talep etmelerine engel bir durumun bulunmadığı, çerçeve anlaşma için kesinleşen ihale kararının bildirilmesine dair standart form (KİK015.0Ç)’a göre diğer isteklilere bildirilecek bilgilerin, listeye alınması uygun görülen isteklilerin ad-soyad/ticaret ünvanı ve teklif bedelinden ibaret olduğunun görüldüğü, başvuru sahibinin idareye yaptığı şikâyet başvurusunda da bu iddianın ileri sürülmediği, bu nedenle başvuru sahibinin bu iddiasına ilişkin başvurunun “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8 inci maddesinin 10 uncu bendi gereği şekil yönünden reddi gerekmektedir.

1. Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde “…Çerçeve anlaşma: Bir veya birden fazla idare ile bir veya birden fazla istekli arasında, belirli bir zaman aralığında gerçekleştirilecek alımların özellikle fiyat ve mümkün olan hallerde öngörülen miktarlarının tespitine ilişkin şartları belirleyen anlaşmayı ifade eder.” hükmü,

Aynı Kanunun “Temel ilkeler” başlıklı 5 inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur…” hükmü,

Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Temel ilkeler” başlıklı 5 inci maddesinde; “Çerçeve anlaşma kapsamında yapılacak alımlarda Kanunun 5 inci maddesinde yer alan temel ilkeler ile 62 nci maddesinde yer alan ilgili hükümler yanında aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur:

a) Çerçeve anlaşmalar rekabeti engelleyici, sınırlayıcı veya bozucu şekilde kullanılamaz.…” hükmü ve aynı Yönetmeliğin “Münferit sözleşme” başlıklı 43 üncü maddesinde,

“(1) Çerçeve anlaşma kapsamında alım yapılmasına karar verilmesi halinde idare, listede yer alan isteklilerin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kurumdan teyit ettirir. Listede yer alan isteklilerden ihalelere katılmaktan yasaklı olmadığı anlaşılanlar çerçeve anlaşmada belirlenen koşullar dâhilinde teklif vermeye davet edilir…” hükmü bulunmaktadır.

Söz konusu hükümler birlikte değerlendirildiğinde; çerçeve anlaşmanın, bir veya birden fazla idare ile bir veya birden fazla istekli arasında, belirli bir zaman aralığında gerçekleştirilecek alımların özellikle fiyat ve mümkün olan hallerde öngörülen miktarlarının tespitine ilişkin şartları belirleyen bir anlaşma olduğu, çerçeve anlaşma kapsamında alım yapılmasına karar verilmesi halinde ihale komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda listeye alınan isteklilerin, “çerçeve anlaşmada belirlenen koşullar dâhilinde” teklif vermeye davet edileceği, çerçeve anlaşma kapsamında yapılan alımlarda istekliler ile idare arasında münferit sözleşmenin imzalanacağı anlaşılmaktadır.

İsteklilerin çerçeve anlaşmada belirlenen koşullar dahilinde teklif vermeye davet edileceği hükme bağlandığından çerçeve anlaşma ihalesinde teklif edilen maldan başka bir malın münferit alım ihalesinde teklif edilmesine imkanı bulunmamaktadır. Yapılan incelemede çerçeve anlaşma ihalesi neticesinde listeye alınan tüm isteklilerin teklif ettikleri ürünlerin aynısını münferit alım aşamasında da teklif ettikleri görülmüştür. Bununla birlikte; münferit alım ihalelerinde ihale komisyonu tarafından isteklilerin teklif ettikleri malların teknik şartnameye uygun olup olmadığına yönelik bir değerlendirme yapılmamaktadır. Bu değerlendirme sadece çerçeve anlaşma ihalesi aşamasında yapılmaktadır. Münferit alım ihalesine teklif vermek üzere davet edilen isteklilerin, çerçeve anlaşma ihalesinde ihale komisyonunca teknik şartnameye uygun olduğu tespit edilen malların aynısı için çerçeve anlaşma ihalesindeki teklifleri üst limit olacak şekilde münferit alım için yeni fiyat tekliflerini vermeleri gerekmektedir. Dolayısıyla, münferit alım aşamasında artık çerçeve anlaşma ihalesine yönelik iddiaların ileri sürülmesine imkan bulunmamaktadır.

Ayrıca; İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin Çerçeve Anlaşma ve Münferit Sözleşme İhaleleri başlıklı Beşinci Bölümünün “Süre”başlıklı 20/B maddesinde ise;

“ (1) Çerçeve anlaşmanın imzalanması dahil, ihale sürecindeki idari işlem veya eylemler ile on iki ayda bir yapılacak yeterlik değerlendirmesine ilişkin idari işlem veya eylemlere karşı yapılacak şikayet ve itirazen şikayet başvurularında süre, İkinci Bölümde yer alan usul ve esaslara göre hesaplanır ve uygulanır.

(2) Münferit sözleşme sürecindeki idari işlem veya eylemlere karşı yapılacak itirazen şikayet başvuru süresi, idari işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren üç iş günüdür.

(3) Münferit sözleşme sürecindeki idari işlem veya eylemlere karşı yapılan başvurularda süre, münferit sözleşme için teklif vermeye davet yazısının istekliye bildirildiği veya bildirilmiş olması gerektiği tarihi, davet yapılmaması halinde ise bu durumun farkına varıldığı veya varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren başlar.”hükmü yer almaktadır.

Çerçeve anlaşma için ihale komisyon kararının 03.10.2011 tarihinde alındığı ve kesinleşen ihale kararının 05.10.2011 tarihinde tüm isteklilere gönderildiği, listeye alınan isteklilerin teklifleriyle ilgili iddiaların bu tarihten itibaren 10 gün içinde ileri sürülmesi gerekirken, bu iddiaların münferit alım aşamasında ileri sürüldüğü, dolayısıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurularının kanuni süre geçtikten sonra yapıldığı anlaşılmış olup, bu iddiaya ilişkin başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

Diğer yandan başvuru sahibi tarafından başvuru bedelinin 3.918,00 TL olarak yatırıldığı anlaşıldığından fazla yatırılan 2.613,00 TL’nin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iade edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

1) Başvurunun reddine,

2 )Fazla ödenen başvuru bedelinin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine,

Oybirliği ile karar verildi.