Salı, Temmuz 16, 2024
Faaliyet Alanı

İsteklilerin ihale konusu alanda faaliyet gösterdiğine ilişkin Ticaret Sicil Gazetelerini sunma zorunluluğu var mı?

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No : 2019/033

Gündem No : 27

Karar Tarihi : 10.07.2019

Karar No : 2019/UH.I-796

BAŞVURU SAHİBİ:

Gudrettin Yıldırım,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Kadirli Orman İşletme Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/186293 İhale Kayıt Numaralı “Sumbas Orman İşletme Şefliği 2019 Yılı Endüstriyel Plantasyon Uygulama Projesi Toprak Sürümü” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Kadirli Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 15.05.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Sumbas Orman İşletme Şefliği 2019 Yılı Endüstriyel Plantasyon Uygulama Projesi Toprak Sürümü” ihalesine ilişkin olarak Gudrettin Yıldırım’ın 31.05.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 03.06.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 12.06.2019 tarih ve 23632 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan10.06.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/617 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1- İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunun “makine, teçhizat ve diğer ekipmanın kendi malı olduğunu gösteren belgeler” sütununun, yapı araçları taahhütnamesinin sisteme yüklenmesi suretiyle doldurulması gerekirken bunun yerine ihale dokümanında temini istenilen iş makinalarının kendi malı olduğuna ilişkin ruhsat bilgilerinin beyan edilmesinin İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesindeki düzenlemeye aykırı olduğu,

2- Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunun “makine, teçhizat ve diğer ekipmanın kendi malı olduğunu gösteren belgeler” sütununun yapı araçları taahhütnamesi ile doldurulduğu, ancak söz konusu belgenin bilgisayarda taratılarak ya da yapıştırılarak veya yazılmak suretiyle sisteme yüklenmediği,

3- İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihale konusu alanda faaliyet göstermediği, söz konusu istekliler tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen Ticaret Sicil Gazetelerinde şirketin faaliyet alanına ilişkin herhangi bir bilginin yer almadığı, ayrıca şirketlerin ana sözleşmesinin yer aldığı Ticaret Sicil Gazetelerinin de sunulmadığı,

4- İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli tarafından şirket ortaklarına ait bilgilerin (gerçek kişi olması durumunda ad-soyad/tc kimlik numarası/ortaklık oranı/varsa işletme adı ve ticaret unvanı; tüzel kişi olması durumunda ise ticaret unvanı/vergi kimlik numarası/ortaklık oranı/varsa işletme adı) yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmediği,

5- Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli tarafından sunulan Ticaret Sicil Gazetesinde ortaklarının ortaklık oranlarının yer almadığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

Kadirli Orman İşletme Müdürlüğü tarafından e-teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen inceleme konusu ihalenin adının “Sumbas Orman İşletme Şefliği 2019 Yılı Endüstriyel Plantasyon Uygulama Projesi Toprak Sürümü” olduğu, başvuru konusu ihaleye 11 isteklinin teklif verdiği, ihale komisyonunca 7 isteklinin e-teklifinin, yeterlik bilgileri tablolarının “makine, teçhizat ve diğer ekipmanın kendi malı olduğunu gösteren belgeler” sütunun doldurulmadığı gerekçesiyle uygun olmadığından değerlendirme dışı bırakıldığı, geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen tekliflerin sahiplerine Ekap üzerinden gönderilen 15.05.2019 tarihli yazılar ile yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulmasının istenildiği ve 22.05.2019 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin verilen süre içerisinde beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgeleri sunan iki istekliden teklif fiyatı en düşük olan Osman Özdemir Orman. İnş. Hafriyat Peyzaj San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmasına, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ise Birikim Ormancılık ve Orman Ürünleri Çiçekçilik Mad. Müh. Danış. Çevre İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak belirlenmesine karar verildiği anlaşılmıştır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İstenecek belgeler” başlıklı 29’uncu maddesinde“…(5) İhalelerde hiçbir şekilde taahhütname istenemez…” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ve kapasite raporu” başlıklı 41’inci maddesinde “(1) İşin yapılabilmesi için gerekli görülen makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısına ve niteliğine dokümanda yer verilir. Makine, teçhizat ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır. Ancak idare, işin niteliğinin gerektirdiği hallerde, ihale konusu işin yapılabilmesi için adaya veya istekliye ait olmasını gerekli gördüğü makine, teçhizat ve diğer ekipmanı yeterlik kriteri olarak belirleyebilir…” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 9’uncu maddesinde“9.1… İdareler tarafından bazı tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için aday veya isteklinin kendi malı olma şartının aranması durumunda; kendi malı olması istenen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın teknik kriter ve özelliklerine ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verilecek, aday veya istekliler de kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanı; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir (YMM) raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) raporu ile tevsik edeceklerdir. Makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma koşulunun aranmaması durumunda ise aday veya isteklilerden başvuru veya teklifleri kapsamında (taahhütname, yapı araçları taahhütnamesi, kira sözleşmesi, vb.) herhangi bir belge sunmaları istenmeyecektir.” açıklamaları,

İdari Şartname’nin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.5’inci maddesinde“…7.5.2. 1-adet 160-230 HP gücünde paletli traktör, 1-adet 24 HP gücünde aks genişliği maksimum 170 cm. olan ekskavatör, 1 adet 80-110 HP gücünde 4×4 lastik tekerlekli traktör, 1-adet 160-240 HP gücünde ekskavatörden oluşan iş makinalarını ihale dokümanında yer alan Araçları Listesinde temini istenilen araç, makina ve teçhizatı; ihale dokümanındaki şartlara uygun olarak bulundurmayı kabul ve taahhüt edecektir…” düzenlemesi,

İhale dokümanı kapsamında yer alan ve isteklilerce e-teklifleri kapsamında doldurması gereken KİK015.5B/EKAP-H numaralı Standart formu Yeterlik Bilgileri Tablosunun “Makine, teçhizat ve diğer ekipmanın kendi malı olduğunu gösteren belgeler” sütununun karşındaki açıklamada ise“İdari Şartnamenin 7.5.5.1 maddesi

İhalede kendi malı olarak sunulması gereken makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporunun tarihi ve sayısı belirtilecektir.

Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipmana ilişkin kira sözleşmesinin esas alınması durumunda, sözleşme bilgileri ile ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğine ilişkin beyanda bulunulması yeterli olup, İdarece talep edilmesi durumunda söz konusu belgelerin sunulması gerekmektedir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri uyarınca idareler tarafından bazı tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için isteklilerin kendi malı olma şartının aranması durumunda; kendi malı olması istenen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın teknik kriter ve özelliklerine İdari Şartnamede yer verilmesi gerektiği, makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma koşulunun aranmaması durumunda ise isteklilerden teklifleri kapsamında taahhütname, yapı araçları taahhütnamesi, kira sözleşmesi, vb. herhangi bir belge sunmaları istenmeyeceği anlaşılmaktadır.

Şikâyete konu ihalenin ihale dokümanı düzenlemeleri bir arada değerlendirildiğinde idarece sadece isteklilerden ihale konusu işin ifasında kullanılacak paletli traktör, tekerlekli traktör ve ekskavatörün ihale konusu iş süresi içinde bünyelerinde ihale dokümanındaki şartlara uygun olarak bulundurmayı taahhüt etmelerinin istenildiği, gerek söz konusu taahhüdün hangi belge ile tevsik edileceğine ilişkin gerekse de anılan iş makinalarının isteklilerin kendi malı olması gerektiğine ilişkin düzenleme yapılmadığı anlaşılmıştır.

Ancak ihale dokümanının kapsamı içerisinde yer alan yeterlik bilgileri tablosu standart formunda “makine, teçhizat ve diğer ekipmanın kendi malı olduğunu gösteren belgeler” sütununa ilişkin yapılan açıklamada mevcut İdari Şartname’de yer almayan 7.5.5.1’nci madde düzenlemesine yer verilerek isteklilerin anılan iş makinalarını kendi malı olarak sunabilme imkânı tanınmıştır.

İhale dokümanındaki söz konusu farklı düzenlemelere ilişkin herhangi bir şikâyet başvurusunun yapılmadığı, bu itibarla ihale dokümanının kesinleştiği, dolayısıyla teklif değerlendirmesinin de kesinleşen ihale doküman üzerinden yapılması gerektiğinden, ihale konusu iş kapsamında çalıştırılacak 4 iş makinasına ilişkin yeterlik bilgileri tablosunda “makine, teçhizat ve diğer ekipmanın kendi malı olduğunu gösteren belgeler” sütununun istekliler tarafından yapı araçları taahhütnamesi veya taahhütname ya da kendi malı olduğunu tevsik etmek amacıyla ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporunun herhangi biri ile doldurulması halinde kabul edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Bu çerçevede başvuruya konu ihalenin üzerinde bırakıldığı Osman Özdemir Orman. İnş. Hafriyat Peyzaj San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yeterlik bilgileri tablosunun “makine, teçhizat ve diğer ekipmanın kendi malı olduğunu gösteren belgeler” sütununun ihale dokümanında temini istenilen iş makinalarına ilişkin Gaziantep Ticaret Odasınca düzenlenmiş tarih ve sayısı belirtilen iş makinası tescil ve ruhsat bilgileri ile doldurulmasının ihale dokümanına uygun olduğu sonucuna varıldığından, iddia yerinde görülmemiştir.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Elektronik ihale” başlıklı 59/A maddesinde“…(5) e-teklifler EKAP üzerinden, yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlanır ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar gönderilir…

(9) İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü yer almaktadır.

Aktarılan madde hükmünde isteklilerin e-tekliflerinin EKAP üzerinden teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlanacağı belirtilmiştir. Bu doğrultuda teklif mektubunun eklerinden biri olan yeterlik bilgileri tablosu da EKAP üzerinden isteklilerce hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle doldurulacaktır. Dolayısıyla e-teklif aşamasında istekliler tarafından yeterlik bilgileri tablosunda doldurulacak sütunlara herhangi bir belgenin yüklenmesi durumunun söz konusu olmamaktadır. Bu kapsamda ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunun “makine, teçhizat ve diğer ekipmanın kendi malı olduğunu gösteren belgeler” sütununun yapı araçları taahhütnamesini beyan edildiği görüldüğünden başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde“2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: Sumbas Orman İşletme Şefliği 2019 Yılı Endüstriyel Plantasyon uygulama projesi toprak sürümü

b) Türü: Hizmet alımı

e) Miktarı: Toprak İşleme 89,00 Ha. , Diri Örtü temizliği 89,00 Ha. ,Kök sökme 20-35 cm 33.711 adet , üst toprak işlemesi 89,00 Ha., Buror teras 20 Km ve Terasların Aplikasyonu 20 Km.

…” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde“…7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Her türlü Makineli Arazi Hazırlığı ve Toprak İşleme İşleri…” düzenlemesi,

Anılan Şartnamenin ekinde

Sıra No Açıklama Birimi Miktarı

1 Endüstriyel Plantasyon veya Yapay Gençleştirme Sahalarında Köklerin Sökülmesi -160-240 HP gücünde ekskavatör ile kırıcı yerine monte edilmiş tekli riperle veya benzeri ekipman yada iş makinalarıyla; ağaç köklerinin sökülmesi, oluşan çukurların kapatılması. 20 – 35 cm dip çaplı kökler adet 33.711

2 Makide diri örtü temizliği – Meyili % 0-20, örtü kapalılığı % 60?dan az, yüzeysel taşlılığı % 25 ve daha az olan sahalarda 160-230 HP paletli traktöre önden bağlı ağır hizmet örtü temizleme tarağı ile (traverten arazilerde tarak-bıçakla) kök ve gövdeleri ile birlikte temizlenerek tesviye eğrilerine paralel olarak yığınlanması (Aplikasyon dahil). Toprak yüzeyini kaplayan ve boyutları 25 cm ‘den büyük taşlar dikkate alınacaktır.(Ekskavatörle yapılan gradoni şeklinde toprak işlemesinde ayrıca diri örtü temizliği yapılmayacaktır).Bünyesinde toz + kil oranının %60’dan fazla olduğu ağır bünyeli toprak. hektar 89

3 Toprak İşleme- Üçlü Riperle Alt Toprak İşlemesi – Meyil ve mikro topoğrafyanın makineli çalışmaya uygun olduğu sahalarda toprağın işlem derinliğinde yarı ayrışmış veya yumuşamış anakayanın toprak derinliğini kısıtlamadığı sert ve yatay bir tabakanın bulunmadığı ve/veya orta ve hafif bünyeli toprakların 160-230 HP paletli traktörle çekilen kaz ayaksız 3?lüriper ile 60-80 cm derinlikte tesviye eğrilerine paralel olarak tam alanda işlenmesi. Meyili % 20?den az, çakıl ve blok taşlılığın % 25?e kadar bulunduğu sahalarda hektar 89

4 Ekskavatörle gradoni şeklinde toprak işlemesi-
(Buror Teras) Paletli traktör ile toprak işlemesi yapılamayan alanlarda, en az 24 HP gücünde, aks genişliği maksimum 170 cm olan ekskavatör ile 80- 100 cm genişliğinde, 45- 50 cm derinliğinde şeritler halinde yan kazı şeklinde alt toprak işlemesi yapılması, şeridin üst sınırından yukarı kısmındaki toprağa kırıntı bünye vererek kazı yapılmış şerit üzerine toprak çekilmesi, böylece 60 – 80 cm derinlik, 100 – 120 cm genişlikte içeriye doğru % 20-40 eğim olacak şekilde teras formu verilerek toprak işlemesi yapılması (Aplikasyon hariç) Meyilin % 0-40, profil taşlılığının % 25′ e kadar, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 30′ dan az olduğu yerlerde km 20

5 Ekskavatör ile toprak işlemesi yapılacak her çeşit arazi yapısında, teras istikametlerinin tesviye eğrilerine paralel olarak operatörün görebileceği şekilde 5 – 15 m. aralıklarla kazıkların çakılarak araziye aplike edilmesi (Kazık Bedeli Dahil) km 20

6 Üst toprak işlemesi- Alt toprak işlemesinin tam alanda yapıldığı, yamaç meyilinin %20?den, yüzeysel taşlılığın % 25?ten az olduğu sahalarda; 80-110 HP 4×4 lastik tekerlekli traktörle tesviye eğrilerine paralel olarak tam alanda üst toprağın disklenerek işlenmesi – 80-110 HP 4×4 lastik tekerlekli traktör + ağır diskaro kullanılarak üst toprağın işlenmesi hektar 89

tablosu yer almaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde istekli olabileceğin“İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişim” olarak tanımlandığı, bu kapsamda anılan Kanun hükmü uyarınca istekli olabilecek sıfatını kazanmak için dahi ihale konusu alanda faaliyet gösterilmesi gerektiği hususu dikkate alındığında, ihaleye teklif vererek istekli sıfatını kazanan kişi ya da kuruluşların öncelikle bu şartı sağlamaları gerektiği anlaşılmıştır.

İhale üzerinde bırakılan Osman Özdemir Orman. İnş. Hafriyat Peyzaj San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgileri tevsik etmek amacıyla sunulan Gaziantep Ticaret Odası tarafından düzenlenmiş 10.04.2019 tarihli Oda Kayıt Sicil Sureti incelendiğinde; anılan isteklinin meslek grubunun“tesisat ve hafriyat hizmetleri”, meslek grubuna esas nace kodunun“zemin ve arazi hazırlama, alanı temizlenmesi ile kazı ve hafriyat işleri (tarımsal arazinin hazırlanması, dinamitleme ve kayaların kaldırılması, inşaat, tarım vb. alanların drenajı, hafriyat, kazı, dolgu vb. işler) (madencilik için yapılanlar hariç)”, iştigal konusunun“ormancılık, inşaat, harfiyat, araç kiralama, peyzaj, taşımacılık işleri, kafes teli, dikenli tel ticaret işleri” olarak belirtildiği görülmüştür.

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgileri tevsik etmek amacıyla sunulan 26.06.2015 tarih ve 8850 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi ile 24.10.2014 tarih ve 8680 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde şirketin faaliyet konusuna ilişkin bilginin yer almadığının tespit edilmesi üzerine Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin internet adresi olan “www.ticaretsicil.gov.tr” adresinden yapılan incelemede de; şirket kuruluşunun tescil edildiği 15.07.2011 tarih ve 7859 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde şirketin amaç ve konuları arasında“1) Gerekli izinler alınmak şartıyla ve 6831 sayılı yasaya uygun olmak üzere, Devlet ormanlarında, Hazine arazilerinde, kamu kurum ve kuruluşlarına ait arazilerde, gerçek ve tüzel kişilere ait arazilerde ormanları doğal ve yapay olarak kurmak, mevcut olan ormanlar dahil, ormanların bakımı ve iyileştirilmesi, bozuk ormanların imar ve ıslahını yapmak, Enerji Ormanları tesis ve bakımını yapmak, Orman ağaç, ağaçlık ve florasına ait tohum ve ağaç ıslah faaliyetlerini yürütmek, Orman fidanlıkları kurma, yönetme, işletme, orman fidanı ve bitkisi nakli standardizasyonu ve sertifikalandırılması faaliyetlerini yürütmek, ağaçlandırma,..Orman içi, kenarı ve orman üst sınır meraların sınırlarının belirlenmesi, ıslahı, korunması planlanması çalışmalarını yapmak. Orman topraklarının etüdü, analizi, ıslahı bonitet belirlemesi, yetişme ortamı analizi, envanteri ve mevcut haritalar üzerinde işaretleme çalışmaları yapmak…” bulunduğu tespit edilmiştir.

Başvuruya konu ihalenin endüstriyel plantasyon uygulama projesi toprak sürümü hizmet alımı olduğu, ihale konusu işin kapsamının toprak işleme, diri örtü temizliği, kök sökme, üst toprak işlemesi buror teras ve terasların aplikasyonundan oluştuğu, her türlü makineli arazi hazırlığı ve toprak işleme işlerini yapmış isteklilerin ihale konusu işi de yapabileceği dikkate alındığında anılan her iki isteklinin de ihale konusu alanda faaliyet gösterdiği sonucuna varıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

Öte yandan 4734 sayılı Kanun ve ikincil mevzuat hükümlerinde isteklilerin ihale konusu alanda faaliyet gösterdiğinin tevsikine ilişkin bir belge istenilmediği, zira kural olarak isteklilerin ihale konusu iş ile iştigal ettikleri kabulünün bulunduğu, dolayısıyla da isteklilerin ihale konusu alanda faaliyet gösterdiğine ilişkin Ticaret Sicil Gazetelerini sunma zorunluluğunun bulunmadığı, bu itibarla başvuru sahibinin anılan istekliler tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen Ticaret Sicil Gazetelerinde şirketin faaliyet alanına ilişkin herhangi bir bilginin yer almadığı, ayrıca şirketlerin ana sözleşmesinin yer aldığı Ticaret Sicil Gazetelerinin de sunulmadığı iddiasının da yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

4) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Elektronik ihale” başlıklı 59/A maddesinde“(1) Açık ihale usulü veya Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine göre pazarlık usulünün kullanıldığı ihaleler, e-teklif alınmak suretiyle bu maddeye uygun olarak yapılabilir.

(5) e-teklifler EKAP üzerinden, yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlanır ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar gönderilir…

(9) İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

(10) Geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen tekliflerin sahiplerine, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için makul bir süre verilir. Verilen süre içerisinde beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgeleri sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Geçici teminat mektubu ve sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamayan isteklilerin teklifleri ise değerlendirme dışı bırakılır. Bu işleme ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi tespit edilene kadar devam edilir. Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektubunu idarenin talebi üzerine sunmayan istekliler hakkında, Kanunun 17 nci maddesi uyarınca işlem yapılır.

(11) İstekliler tarafından beyan edilen bilgiler ile sorgulama sonucu edinilen bilgiler, bu bilgileri tevsik etmek amacıyla sunulan belgeler ya da geçici teminat mektubu arasında farklılık bulunması durumunda; ihalede öngörülen şartların sağlanması kaydıyla tekliflerin geçerliliği etkilenmez.” hükmü,

İdari Şartname’nin “İhale dokümanının kapsamı” başlıklı 5’inci maddesinde“5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

d) Standart formlar, … Standart Form-KİK015.5BY/EKAP-H: Yeterlik Bilgileri Tablosu, …” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Tekliflerin sunulma şekli” başlıklı 22’nci maddesinde“…22.2. Yeterlik bilgileri tablosunda ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlar, teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda ise açıklama istenen teknik özellikler için ayrı satırlar açılmış olup, istekliye ait hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle ekli standart formalara uygun şekilde doldurulacaktır. …” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükmü ile İdari Şartname düzenlemeleri bir arada değerlendirildiğinde e-teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen ihalelerde isteklilerin e-tekliflerini EKAP üzerinden teklif mektubu ve ekleri olan birim fiyat teklif cetveli, yeterlik bilgileri tablosu, ihaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde iş ortaklığı beyannamesi, ihaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesi halinde konsorsiyum beyannamesi ve mal alımı ihalelerinde yeterlik kriteri olarak belirlenmesi halinde Teknik Şartname’ye cevaplar ve açıklamalar doldurularak hazırlanacağı ve e-imza ile imzalayarak EKAP üzerinden gönderileceği, yeterlik bilgileri tablosunun istekliler tarafından idarece hazırlanan standart form esas alınarak hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle doldurulacağı anlaşılmaktadır.

İhale üzerinde bırakılan isteklinin yeterlik bilgileri tablosu incelendiğinde “Ortaklara Ait Bilgiler” sütunun“Osman Özdemir Orman. İnş. Hafriyat Peyzaj San. ve Tic. Ltd. Şti., 6480646657 %100”, “Yöneticilere ait bilgiler” bölümünde“Osman Özdemir, 24790820440, şirket müdürü,” “Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin Tarihi, Sayısı ve Sicil Müdürlüğü” bölümünün ise“17.05.2016, 9077, Gaziantep ticaret odası” şeklinde doldurulduğu ve anılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen 17.05.2016 tarih ve 9077 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi incelendiğinde, şirket tek ortağının Osman Özdemir olduğu anlaşılmıştır.

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin yeterlik bilgileri tablosu incelendiğinde “Ortaklara Ait Bilgiler” sütunun“Birikim Ormancılık ve Orman Ürünleri Çiçekçilik Mad. Müh. Danış. Çevre İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti., 177 035 3780, %100”, “Yöneticilere ait bilgiler” bölümünde“Halil Avaner, 19204110828, müdür”, “Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin Tarihi, Sayısı ve Sicil Müdürlüğü” bölümünün ise“26.06.2015, 8850, Adana Ticaret Odası Sicil Müdürlüğü, 24.10.2014, 8680 Adana Ticaret Odası Sicil Müdürlüğü” şeklinde doldurulduğu ve anılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen 24.10.2014 tarih ve 8680 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi incelendiğinde, şirket tek ortağının Halil Avaner olduğu anlaşılmıştır.

Bu çerçevede söz konusu istekliler tarafından yeterlik bilgileri tablosunun “Ticaret Sicili Bilgileri” kısmına ilişkin doldurulan bilgiler bir arada değerlendirildiğinde ortağı tüzel kişiliğin ortaklık yapısına ilişkin bilgilerin (ad-soyad/tc kimlik numarası/ ortaklık oranı) beyan edildiği ve söz konusu bilgilerinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin internet sayfası üzerinden sorgulanması neticesinde teyit edilebildiği anlaşıldığından iddia yerinde görülmemiştir.

5) Başvuru sahibinin 5’inci iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde“(1) (Değişik fıkra: 25/01/2017-29959 R.G./5. md.) İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,

teklif kapsamında sunulması zorunludur…” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 10/A maddesinde“10/A.1 İhaleye katılabilmek için başvuru veya teklif dosyasında sunulması gereken, tüzel kişi aday ve isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen “tüzel kişi ortakları” ifadesinden, bu ortakların ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç); “tüzel kişilerin yönetimindeki görevliler” ifadesinden ise, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşmeyi imzalayanlar da dâhil olmak üzere tüzel kişilikteki yönetim, temsil ve ilzama yetkili kişiler anlaşılır.” açıklaması,

İdari Şartname’nin “Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 7’nci maddesinde“7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilginlerin e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.:

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,…” düzenlemesi yer almaktadır.

Bu kapsamda ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli tarafından İdari Şartname’nin anılan maddesini beyan etmek üzere yeterlik bilgileri tablosunun “Ticaret Sicili Bilgileri” sütununun “Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin Tarihi, Sayısı ve Sicil Müdürlüğü” kısmının “26.06.2015, 8850, Adana Ticaret Odası Sicil Müdürlüğü”, “24.10.2014, 8680 Adana Ticaret Odası Sicil Müdürlüğü” yazılmak suretiyle doldurulduğu, idare tarafından anılan istekliye EKAP üzerinden 15.05.2019 tarihli ve 1 sayılı yazı ile ticaret sicil bilgilerini ilişkin belgeleri 21.05.2019 tarihine kadar idareye sunulmasının istenildiği, bu kapsamda anılan istekli tarafından 26.06.2015 tarih ve 8850 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi ile 24.10.2014 tarih ve sayılı 8680 Ticaret Sicil Gazetelerinin sunulduğu görülmüştür.

Yeterlik bilgileri tablosunda anılan istekli tarafından beyan edilen ve idarece gönderilen beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması talebine ilişkin form kapsamında sunulan 24.10.2014 tarihli ve 8680 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinin “ www.ticaretsicil.gov.tr

” adresinden sorgulanması neticesinde, şirketin tek ortağının Halil Avanere’e ait olduğu bilgisine ulaşıldığı, bu itibarla söz konusu istekli tarafından sunulan Ticaret Sicil Gazetesinde şirketin ortağının ortaklık oranının belirtildiği görüldüğünden, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.