Salı, Temmuz 16, 2024
Şikayet

Şikayet dilekçesi ekinde bulunması gerektiği halde olmayan belgeler, en son zamana kadar kuruma ulaştırılabilir mi?

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden adayların, isteklilerin ve istekli olabileceklerin, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği; onbirinci fıkrasında da, şekil kurallarına uygun olmaması halinde başvurunun reddine karar verileceği hüküm altına alınmıştır.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, onbirinci fıkrasında, ilana ve ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik başvurularda, şikâyet dilekçesi ekinde ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğine ilişkin belge eklenmesinin zorunlu olduğu,

anılan Yönetmelik’in 10’uncu maddesinin ikinci fıkrasında 8’inci maddede belirtilen ve dilekçe ile ekinde yer alması zorunlu olan bilgi ve belgeleri içermeyen şikâyet başvurularında söz konusu eksiklerin başvuru süresinin sonuna kadar başvuru sahibi tarafından giderilebileceği,

eksiklerin başvuru süresi içinde tamamlanmaması halinde idare tarafından başvurunun reddine karar verileceği hüküm altına alınmıştır.

ÖRNEK KARAR:

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2019/035
Gündem No : 36
Karar Tarihi : 18.07.2019
Karar No : 2019/UH.II-825