Pazartesi, Temmuz 15, 2024
Faaliyet Alanı

İhaleye girmek isteyenlerin ihale konusu alanda faaliyet göstermesi zorunlu mudur?

KAMU İHALE KURUL KARARI

Toplantı No : 2018/066

Gündem No : 19

Karar Tarihi : 05.12.2018

Karar No : 2018/UY.II-2016

BAŞVURU SAHİBİ:

Fec Rekl. Tur. İnş. ve Rest. İşlet. San. ve Tic. Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/511901 İhale Kayıt Numaralı “Samsun Çarşamba Devlet Hastanesi Yönlendirme, Tanıtım Levhası, Tabela ve Totem Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 02.11.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Samsun Çarşamba Devlet Hastanesi Yönlendirme, Tanıtım Levhası, Tabela ve Totem Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Fec Rekl. Tur. İnş. ve Rest. İşlet. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 05.11.2018 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 08.11.2018 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 12.11.2018 tarih ve 54980 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.11.2018 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2018/1677 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) Samsun Fotokopi Çekim Merk. İletişim. Al. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Yavilioğlu Grup Reklam Plastik İnş. Taah. Mobilya Dek. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifleri kapsamında sundukları isteklilerin son durumunu gösteren belgelerde ortakların T.C. kimlik numarası bilgilerinin yer almadığı, dolayısıyla söz konusu isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

2) Samsun Fotokopi Çekim Merk. İletişim. Al. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ihale konusu alanda faaliyet göstermediği, bu durumun Ticaret Sicil Gazetesi’nden açıkça anlaşılabildiği, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 4’üncü maddesi uyarınca ihale konusu alanda faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin istekli olabileceği, bu sebeple söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

3) Ekonomik açıdan avantajlı teklif olarak belirlenen isteklilerin teklifleri kapsamında sundukları iş deneyim belgelerinde işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmediği, Ekap kayıtlarının bulunmadığı, benzer iş kapsamında olmadığı, belge tutarlarının parasal limitleri karşılamadığı ve bu nedenle söz konusu belgelerin yeniden incelenmesi gerektiği,

4) Samsun Fotokopi Çekim Merk. İletişim. Al. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı suretlerinin sunulması gerekirken aslı yerine suret olan belgelerin sunulduğu iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “ (1) İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,

teklif kapsamında sunulması zorunludur. Ayrıca aday veya isteklilerin ihale tarihi itibariyle mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak sunması gerekmektedir…” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 10/A maddesinde “1- İhaleye katılabilmek için başvuru veya teklif dosyasında sunulması gereken, tüzel kişi aday ve isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen “tüzel kişi ortakları” ifadesinden, bu ortakların ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç); “tüzel kişilerin yönetimindeki görevliler” ifadesinden ise, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşmeyi imzalayanlar da dahil olmak üzere tüzel kişilikteki yönetim, temsil ve ilzama yetkili kişiler anlaşılır.” açıklaması,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin

a) Adı:Samsun Çarşamba Devlet Hastanesi Yönlendirme, Tanıtım Levhası, Tabela ve Totem Yapım İşi

b) Yatırım proje no’su/kodu:

c) Miktarı ve türü: 1 Kalem Samsun Çarşamba Devlet Hastanesi Yönlendirme, Tanıtım Levhası, Tabela ve Totem Yapım İşi

ç) Yapılacağı yer:Samsun Çarşamba Devlet Hastanesi

d) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati” başlıklı 3’üncü maddesinde “3.1.a)İhale kayıt numarası: 2018/511901

b) İhale usulü: Açık ihale.

c) Tekliflerin sunulacağı adres: Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Servisi – Adalet Mah.100.Yıl Blv.NNo:232 Kat:1 A Blok İlkadım / Samsun

ç) İhalenin yapılacağı adres: Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Servisi – Adalet Mah.100.Yıl Blv.NNo:232 Kat:1 A Blok İlkadım / Samsun

d) İhale (son teklif verme) tarihi: 02.11.2018

e) İhale (son teklif verme) saati: 10:00

f) İhale komisyonunun toplantı yeri:Samsun İl Sağlık Müdürlüğü 1.Kat Toplantı Salonu – Adalet Mah. 100. Yıl Bulvarı No:232 Kat:1 A Blok İlkadım/SAMSUN…” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mülga : RG: 25/1/2017-29959

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri…” düzenlemesi yer almaktadır.

İhale işlem dosyası incelendiğinde, ihale konusu işin adının “Samsun Çarşamba Devlet Hastanesi Yönlendirme, Tanıtım Levhası, Tabela ve Totem Yapım İşi” olduğu, ihalede 7 istekli olabilecek tarafından ihale dokümanı satın alındığı/indirildiği, 02.11.2018 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 5 istekli tarafından teklif sunulduğu, ihale komisyonunca gerçekleştirilen değerlendirmeler neticesinde teklifi kapsamında sunduğu iş deneyim belgesinin mal alımı ihalesine ilişkin olması ve teklifi sınır değerin altında kaldığı gerekçeleriyle Tarık Sevinçli’nin ve teklifi sınır değerin altında kaldığı gerekçesiyle Emine Melda Erol’un tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalede Samsun Fotokopi Çekim Merk. İletişim. Al. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak, Yavilioğlu Grup Reklam Plastik İnş. Taah. Mobilya Dek. San. Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

Kamu ihale mevzuatında isteklilerin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu ortaya koyan belgelerin mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi kapsamında istenebileceği hükme bağlanmış olup, bu belgelerin nelerden ibaret olduğu ilgili uygulama Yönetmeliklerinde belirtilmiştir. Buna göre, tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler; tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ile ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi’nin, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesi’nde bulunmaması halinde ise bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgelerdir. Bu bağlamda tüzel kişiler, ortakları ile anılan tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir belgeleri teklif dosyası kapsamında sunmakla yükümlü tutulmuştur.

Ayrıca ihaleye katılabilmek için teklif dosyası kapsamında sunulması gereken, tüzel kişi isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen ifadelerden ne anlaşılması gerektiğine ilişkin Kamu İhale Genel Tebliği’nde birtakım açıklamalar yapılmıştır. Buna göre “tüzel kişi ortakları” ifadesinden, bu ortakların ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç); “tüzel kişilerin yönetimindeki görevliler” ifadesinden ise, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşmeyi imzalayanlar da dâhil olmak üzere tüzel kişilikteki yönetim, temsil ve ilzama yetkili kişiler anlaşılması gerektiği belirtilmiştir.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi Samsun Fotokopi Çekim Merk. İletişim. Al. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklifi kapsamında sunulan belgeler incelendiğinde, 15.09.2015 tarihli ve 8906 sayılı, 30.04.2001 tarihli ve 5284 sayılı, 25.08.2010 tarihli ve 7636 sayılı, 28.08.2018 tarihli ve 9648 sayılı Ticaret Sicil Gazeteleri’nin ilgili sayfalarının nüshaları ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin sunulduğu görülmüştür. Anılan belgelerde adı geçen tüzel kişiliğin toplam sermayesinin her biri 1.000,00 TL olmak üzere toplamda 1000 paya ayrılmış 1.000.000,00 TL olduğu, bunun 15 paya karşılık 15.000,00 TL tutarındaki kısmının Mücella Bekdemir’e, 985 paya karşılık 985.000,00 TL tutarındaki kısmının da Emre Bekdemir’e ait olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Emre Bekdemir’in 10 yıllığına şirket müdürü sıfatıyla adı geçen tüzel kişiliği, münferit imzası ile temsil ve ilzama yetkili kılındığı imza sirkülerinden anlaşılmıştır.

Samsun Fotokopi Çekim Merk. İletişim. Al. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan Türkiye Ticaret Sicil Gazeteleri ve diğer belgeler üzerinden yapılan incelemede, tüzel kişiliğin ortaklarından biri olan Emre Bekdemir’in T.C. kimlik numarasına ilişkin bilgiye imza sirküleri ile 25.08.2010 tarihli ve 7636 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nin 951’inci sayfasında yer verilmesine rağmen diğer ortak Mücella Bekdemir’in T.C. kimlik numarasına ilişkin bilgi istekli tarafından sunulan belgeler arasında yer almamaktadır.

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Yavilioğlu Grup Reklam Plastik İnş. Taah. Mobilya Dek. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından teklifi kapsamında sunulan belgeler incelendiğinde, 16.03.2018 tarihli ve 9538 sayılı, 24.03.2014 tarihli ve 8534 sayılı, 26.11.2012 tarihli ve 8201 sayılı, 14.10.2011 tarihli ve 7921 sayılı, 06.06.2011 tarihli ve 7830 sayılı, 12.05.2010 tarihli ve 7562 sayılı, 11.05.2001 tarihli ve 5293 sayılı Ticaret Sicil Gazeteleri’nin ilgili sayfalarının nüshaları ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin sunulduğu görülmüştür. Anılan belgelerde adı geçen tüzel kişiliğin toplam sermayesinin her biri 600,00 TL olmak üzere toplamda 400 paya ayrılmış 240.000,00 TL olduğu, bunun 196 paya karşılık 117.600,00 TL tutarındaki kısmın Ahmet Yavilioğlu’na, 204 paya karşılık 122.400,00 TL tutarındaki kısmın da Ali Yavilioğlu’na ait olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Ali Yavilioğlu‘nun süresiz süre ile şirket müdürü sıfatıyla adı geçen tüzel kişiliği, münferit imzası ile temsil ve ilzama yetkili kılındığı imza sirkülerinden anlaşılmıştır.

Yavilioğlu Grup Reklam Plastik İnş. Taah. Mobilya Dek. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan Türkiye Ticaret Sicil Gazeteleri ve diğer belgeler üzerinden yapılan incelemede, tüzel kişiliğin ortaklarından biri olan Ali Yavilioğlu’na T.C. kimlik numarasına ilişkin bilgiye imza sirkülerinde yer verilmesine rağmen diğer ortak Ahmet Yavilioğlu’nun T.C. kimlik numarasına ilişkin bilgi istekli tarafından sunulan belgeler arasında yer almamaktadır.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri ve yapılan tespitler dikkate alındığında, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu anlaşılmış olup, Samsun Fotokopi Çekim Merk. İletişim. Al. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Yavilioğlu Grup Reklam Plastik İnş. Taah. Mobilya Dek. San. Tic. Ltd. Şti.nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde “…İstekli olabilecek: İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişimi,

İfade eder.” hükmü,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “Tüzel kişilik ve ehliyet” başlıklı 125’inci maddesinde “…(2)Ticaret şirketleri, Türk Medenî Kanununun 48 inci maddesi çerçevesinde bütün haklardan yararlanabilir ve borçları üstlenebilirler. Bu husustaki kanuni istisnalar saklıdır…” hükmü,

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “Madde 38 – (1) İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,

teklif kapsamında sunulması zorunludur. Ayrıca aday veya isteklilerin ihale tarihi itibariyle mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak sunması gerekmektedir…” hükmü,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin

a) Adı:Samsun Çarşamba Devlet Hastanesi Yönlendirme, Tanıtım Levhası, Tabela ve Totem Yapım İşi

b) Yatırım proje no’su/kodu:

c) Miktarı ve türü:

1 Kalem Samsun Çarşamba Devlet Hastanesi Yönlendirme, Tanıtım Levhası, Tabela ve Totem Yapım İşi

ç) Yapılacağı yer:Samsun Çarşamba Devlet Hastanesi

d) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.6. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğinde Bulunan Herhangi Bir Gruba Dahil Olmaması Sebebiyle Bu Tebliğin 2.7 Maddesi Ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3.Maddesine İstinaden “Kamu Ve Özel Sektörde Reklam, Totem, Işıklı ve Görüntülü Pano, Yönlendirme Levhaları vb. Tabelaların Yapımı Ve Montajı” Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir…” düzenlemesi yer almaktadır.

İhale işlem dosyası incelendiğinde; ihale üzerinde bırakılan Samsun Fotokopi Çekim Merk. İletişim. Al. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu tevsik etmek amacıyla şirketin amaç ve konusu gösteren 15.09.2015 tarihli ve 8906 sayılı, 30.04.2001 tarihli ve 5284 sayılı, 25.08.2010 tarihli ve 7636 sayılı, 28.08.2018 tarihli ve 9648 sayılı Ticaret Sicil Gazeteleri’nin ilgili sayfalarının nüshalarının sunulduğu görülmüştür.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri incelendiğinde ticari şirketlerin, ana sözleşmelerinde yer almayan faaliyet konuları dışında da bütün haklardan yararlanıp, borçları üstlenebilmeleri bakımından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu açısından herhangi bir engelin bulunmadığı, ancak anılan Kanun’a göre özel kanun niteliğini taşıyan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde istekli olabilecek gerçek veya tüzel kişilerin  İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişim ” olarak tanımlandığı dolayısıyla başvuruya konu uyuşmazlığın değerlendirilmesinde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’ndaki genel düzenleme yerine özel kanun niteliği taşıyan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’ndaki düzenlemenin esas alınması ve sonuç olarak istekli olabilecekler için geçerli olan ihale konusu alanda faaliyet gösterilmesi şartının isteklilerce de öncelikle sağlanması gerektiği anlaşılmaktadır.

Bu kapsamda ihale üzerinde bırakılan Samsun Fotokopi Çekim Merkezi İletişim Aletleri San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifi kapsamında sunduğu 15.09.2015 tarihli ve 8906 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nin “Amaç ve Konu” başlıklı 3’üncü maddesi incelendiğinde “Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.

7- Her türlü matbaa ve basım işlerini gerekli yerlerden izin alınması gereken yerlerden izin alınmak şartıyla yapmak.

8-her türlü inşaat ve taahhüt işleri yapmak, resmi ve özel kurumların açmış olduğu tamir bakım ve taahhüt işlerine girmek alınan ihaleleri alt yüklenicilere vermek…” ifadelerine yer verilmek suretiyle faaliyet alanına ilişkin düzenlemenin tescil edildiği anlaşılmıştır.

İhale konusu işin “Samsun Çarşamba Devlet Hastanesi Yönlendirme, Tanıtım Levhası, Tabela ve Totem Yapım İşi” olduğu dikkate alındığında, ihale konusu iş kapsamında matbaa ve basım işlerinin bulunduğu ve işin niteliği itibariyle bir yapım işi olduğu görülmektedir. 15.09.2015 tarihli ve 8906 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nin “Amaç ve Konu” başlıklı 3’üncü maddesinin 7’nci fıkrasında isteklinin her türlü matbaa ve basım işlerini yapabileceği, 8’inci fıkrasında isteklinin her türlü yapım işi yapabileceği belirtilmektedir. Dolayısıyla ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin, ihale konusu alanda faaliyet göstermediği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiğine ilişkin iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “1) Aday veya isteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini tevsik etmeleri için iş deneyim belgesi istenilmesi zorunludur.

(2) Aday veya istekliler tarafından, iş deneyimlerini tevsik için;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

işlerle ilgili deneyimlerini gösteren belgeler sunulur.” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “Belge düzenleme koşulları” başlıklı 44’üncü maddesinde “(1) İş deneyim belgeleri; yapılan iş karşılığı bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak taahhüt edilen;

a) Geçici kabulü yapılmış işlerde, “yüklenici iş bitirme belgesi”,

olarak düzenlenir.” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48’inci maddesinde ” (1) Aday ve isteklilerin ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili iş deneyimlerinin değerlendirilmesinde; tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış iş deneyim belgeleri dikkate alınır. Birden fazla iş deneyimi toplanarak değerlendirilemez.

(2) İhale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz. Ancak, iş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun ihale konusu iş veya benzer işe uygun olması halinde iş deneyim belgesi tutarının tamamı değerlendirilir.

(5) İş deneyim belgelerinin değerlendirilmesinde;

a) İş bitirme belgelerinde, belgeye konu işin geçici kabul tarihinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde olması,

(6) İş deneyim belge tutarlarının değerlendirilmesinde;

a) İş bitirme ve iş durum belge tutarları tam olarak…” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “İş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi” başlıklı Ek Madde 1’de “(1) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından 31/8/2014 tarihinden sonra düzenlenecek olan iş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenerek kayıt edilmesi zorunludur.

(2) İlanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olup EKAP’a kayıt edilmeden 1/9/2014 tarihine kadar düzenlenmiş bulunan iş deneyim belgelerinin asıllarının (Değişik ibare: 27/06/2015-29399 R.G./1. md.) 1/7/2016 tarihine kadar belgeyi düzenleyen idareye teslim edilmesi ve EKAP üzerinden yeniden düzenlenerek kayıt edilmesi zorunludur. Bu durumda; EKAP üzerinden düzenlenen yeni belgeye, daha önce düzenlenen belgenin tarih ve sayısının da belirtildiği ve eski belgenin yerine verildiğine dair bir şerh düşülür ve eski belge dosyasında muhafaza edilir.

(3) Birinci ve ikinci fıkralar uyarınca EKAP üzerinden kayıt edilme zorunluluğu getirilen iş deneyim belgeleri EKAP üzerinden kayıt edilmedikleri müddetçe ilanı veya duyurusu 1/7/2016 tarihinden sonra yapılan ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamaz.

(4) İlanı veya duyurusu 1/9/2014 tarihinden sonra yapılan ihalelerde, aday veya istekliler tarafından sunulan ve üzerinde EKAP belge numarası bulunan iş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden sorgulanması zorunludur…” hükmü,

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 50’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

7.6. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğinde Bulunan Herhangi Bir Gruba Dahil Olmaması Sebebiyle Bu Tebliğin 2.7 Maddesi Ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3.Maddesine İstinaden “Kamu Ve Özel Sektörde Reklam, Totem, Işıklı ve Görüntülü Pano, Yönlendirme Levhaları vb. Tabelaların Yapımı Ve Montajı” Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.

7.6.1. Mezuniyet belgeleri/diplomalar: Mimar ve / veya İnşaat Mühendisi …” düzenlemesi yer almaktadır.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi Samsun Fotokopi Çekim Merk. İletişim. Al. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklifi kapsamında sunulan teklif mektubu incelendiğinde, isteklinin itirazen şikayete konu ihaleye ilişkin teklif tutarının 319.000,00 TL olduğu, İdari Şartname’nin 7’nci maddesi uyarınca istekli tarafından sağlanması gereken asgari iş deneyim tutarının 159.000,00 TL olduğu anlaşılmıştır.

Samsun Fotokopi Çekim Merk. İletişim. Al. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifi kapsamında sunduğu iş deneyim belgesi incelendiğinde, yüklenici-iş bitirme belgesinin 26.12.2014 tarih ve 2014/117436-1072868-1-1 sayı ile Trabzon Kamu Hastaneleri Birliği tarafından düzenlendiği, belge üzerinde yer alan bilgilerde ihale konusu işin adının “Tabela Yapım İşi”, uygulanan yapı tekniğinin “Tabela Yapım İşi”, yüklenicinin adının “Samsun Fotokopi Çekim Merk. İletişim. Al. San. Tic. Ltd. Şti.”, sözleşme tarihinin “05.11.2014”, geçici kabul tarihinin “22.12.2014”, güncellenmemiş belge tutarının “197.213,40 TL” olduğu tespit edilmiştir.

Yukarıda yer verilen tespitler ve mevzuat hükümleri dikkate alındığında, Samsun Fotokopi Çekim Merk. İletişim. Al. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklifi kapsamında sunulan iş bitirme belgesinin mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlendiği, iş deneyim belgesine konu işin benzer iş kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, iş deneyim belge tutarının istekli tarafından sağlanması gereken benzer iş deneyim şartını karşıladığı ve EKAP üzerinden gerçekleştirilen sorgulama neticesinde söz konusu belgenin EKAP kaydının bulunduğu anlaşılmıştır.

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Yavilioğlu Grup Reklam Plastik İnş. Taah. Mobilya Dek. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından teklifi kapsamında sunulan teklif mektubu incelendiğinde, isteklinin itirazen şikayete konu ihaleye ilişkin teklif tutarının 370.000,00 TL olduğu, İdari Şartname’nin 7’nci maddesi uyarınca istekli tarafından sağlanması gereken asgari iş deneyim tutarının 185.000,00 TL olduğu anlaşılmıştır.

Yavilioğlu Grup Reklam Plastik İnş. Taah. Mobilya Dek. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifi kapsamında sunduğu iş deneyim belgesi incelendiğinde, yüklenici-iş bitirme belgesinin 08.08.2017 tarih ve 2017/60356-2166372-1-1 sayı ile Yozgat Kamu Hastaneleri Birliği tarafından EKAP üzerinden düzenlendiği, belge üzerinde yer alan bilgilerde ihale konusu işin adının “Sorgun ve Şefaatli Devlet Hastaneleri Tabela ve Yönlendirme Yapım İşi”, uygulanan yapı tekniğinin “Sorgun Devlet Hastanesi Tabela ve Yönlendirme Yapım İşi”, yüklenicinin adının “Yavilioğlu Grup Reklam Plastik İnş. Taah. Mobilya Dek. San. Tic. Ltd. Şti.”, sözleşme tarihinin “23.03.2017”, geçici kabul tarihinin “14.06.2017”, güncellenmemiş belge tutarının “311.575,00 TL” olduğu tespit edilmiştir.

Yukarıda yer verilen tespitler ve mevzuat hükümleri dikkate alındığında, Yavilioğlu Grup Reklam Plastik İnş. Taah. Mobilya Dek. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından teklifi kapsamında sunulan iş bitirme belgesinin mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlendiği, iş deneyim belgesine konu işin benzer iş kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, iş deneyim belge tutarının istekli tarafından sağlanması gereken asgari iş deneyim şartını karşıladığı ve EKAP üzerinden gerçekleştirilen sorgulama neticesinde söz konusu belgenin EKAP kaydının bulunduğu anlaşılmıştır.

4) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesinde “1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Bu kapsamda sunulan fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir. Adaylar veya istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilirler. Bu yönde yapılacak başvuruların, ihaleden önce idarenin ilgili birim yetkilisi veya bu hususta görevlendirilmiş personelince karşılanması zorunludur.

(2) Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir…” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’nci maddesinde “(1) İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,

teklif kapsamında sunulması zorunludur. Ayrıca aday veya isteklilerin ihale tarihi itibariyle mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak sunması gerekmektedir.” hükmü,

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mülga : RG: 25/1/2017-29959

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

7.7. Belgelerin sunuluş şekli

7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi’nin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

7.7.1.1 İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

7.7.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler…” düzenlemesi yer almaktadır.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 38’nci maddesi ile İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinde isteklilerin ihalelere katılabilmeleri için tüzel kişi olmaları halinde noter tasdikli imza sirkülerinin teklifleri kapsamında sunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 31’inci maddesinde, ihaleye teklif mektubu sunacak isteklilerin teklifleri kapsamında yer vereceği belgelerin ihaleye sunulurken sağlaması gereken sunuluş şekil şartları hüküm altına alınmıştır.

Anılan Yönetmelik maddesi hükmü uyarınca,

1- Belgelerin aslı,

2- Aslına uygunluğu noterce onaylanmış örnekleri,

3- Belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretleri, istekliler tarafından teklifleri kapsamında ihalelerde sunulabilecektir.

Samsun Fotokopi Çekim Merk. İletişim. Al. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından teklifi kapsamında sunulan imza sirküleri incelendiğinde, belgenin Samsun 5. Noteri tarafından tanzim edildiği, belge üzerinde idare görevlisi Sebahattin Kaya tarafından ihale tarihinden önce belgenin aslının görüldüğünü kayıt altına alan “Aslı İdarece Görülmüştür” şerhinin yer aldığı görülmüştür.

Yukarıda yer verilen tespitler ve mevzuat hükümleri dikkate alındığında, Samsun Fotokopi Çekim Merk. İletişim. Al. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından teklifi kapsamında Samsun 5. Noteri tarafından tasdik edilen imza sirkülerinin sunulduğu ve söz konusu belgeye ihale tarihinden önce idare görevlisi Sebahattin Kaya tarafından “Aslı İdarece Görülmüştür” şerhi düşüldüğü tespit edilmiş olup iddia konusu imza sirkülerinin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 31’inci maddesinde belirlenen şekil şartlarına uygun olarak sunulduğu anlaşılmaktadır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Samsun Fotokopi Çekim Merk. İletişim. Al. San. Tic. Ltd. Şti. ile Yavilioğlu Grup Reklam Plastik İnş. Taah. Mobilya Dek. San. Tic. Ltd. Şti.nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.