Pazar, Haziran 16, 2024
Genel Konular

696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Düzenlemeleri Çerçevesinde Fiyat Farkı Uygulamalarındaki Tereddütlerin Giderilmesi

KAMU İHALE KURUL KARARI

Toplantı No : 2018/031

Gündem No : 8

Karar Tarihi : 31.05.2018

Karar No : 2018/DK.D-113

Gündem Konusu:

696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Düzenlemeleri Çerçevesinde Fiyat Farkı Uygulamalarındaki Tereddütlerin Giderilmesi

Karar:

24/12/2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 ve geçici 24 üncü maddeleri ile bu Kararname uyarınca 1/1/2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalıştırılanların, sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin düzenleme ve açıklamalar yapılmıştır. Bu çerçevede 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 üncü maddesinin sekizinci fıkrasında sürekli işçi kadrolarına geçirileceklerin istihdam edilmesine esas hizmet alım sözleşmelerinde personel çalıştırılmasına dayalı olmayan kısımların da bulunması halinde, personel çalıştırılmasına dayalı olan kısımlar için iş eksilişi yapılmış sayılacağı; Geçici 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında ise Geçici 23 üncü maddesinin sekizinci fıkrasın kıyasen uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

Anılan iş eksilişi düzenlemesiyle ilgili olarak Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında sürekli işçi kadrolarına geçirileceklerin istihdam edilmesine esas hizmet alım sözleşmelerinde personel çalıştırılmasına dayalı olmayan kısımların bulunduğu hizmet alımlarına örnek olarak, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan malzemeli yemek ihalesi ve personel çalıştırılmasına dayalı olan temizlik ihalesinin bir arada yapıldığı sözleşme verilmiştir.

Yukarıda aktarılan kuralların uygulanması aşamasında Kurumumuza gelen yazılarda 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 üncü maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan iş eksilişi işlemi sonrasında fiyat farkı uygulamasının nasıl yürütüleceği konusunda görüş talep edilmektedir. Bu çerçevede konuyla ilgili açıklama yapılması gereği ortaya çıkmıştır.

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun 8 inci maddesinde sözleşme türlerine göre fiyat farkı verilebilmesine ilişkin esas ve usulleri tespite Kamu İhale Kurumunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulunun yetkili olduğu, sözleşmelerde yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamayacağı hüküm altına alınmıştır.

31/8/2013 tarih ve 28751 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların 5 inci maddesinde ise fiyat farkının Kararnamedeki formüle göre hesaplanacağı, formülde yer alan ağırlık katsayılarından a 1’in haftalık çalışma saatinin tamamı idarede kullanılan işçiliklerin ağırlık oranını temsil eden ve 6 ncı maddeye göre fiyat farkı hesaplanan sabit bir katsayıyı, a 2’nin haftalık çalışma saatinin tamamı idarede kullanılmayan işçiliklerin ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı, b 1’in akaryakıtın ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı, b 2’nin malzeme veya diğer hizmetlerin ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı, c’nin makine ve ekipmanın amortismanına ilişkin ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı ifade ettiği; katsayıların belirlenmesinde öncelikle a 2, b 1, 2 ve c katsayıları belirlendikten sonra bunların toplamı birden çıkarılarak bulunan sayının a 1 katsayısı olarak alınacağı düzenlenmiştir. Aynı Kararnamenin 6 ncı maddesinde ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçilikler için, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca çalıştırılan işçinin idari şartnameye göre ihale tarihi itibarıyla hesaplanan brüt maliyeti ile uygulama ayındaki brüt maliyeti arasındaki farkın, 5 inci madde uygulanmaksızın ödeneceği veya kesileceği kuralı getirilmiştir.

Hizmet alımı ihalelerinin sözleşmelerinde fiyat farkı uygulaması bu yönde olmakla birlikte 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 üncü maddesinin sekizinci fıkrasının ve Geçici 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasının uygulanması sonucunda sürekli işçi kadrolarına geçirilecek işçilerin maliyetine esas a 1 katsayısının ağırlığı ortadan kalkmakta ve Kararnamenin 6 ncı maddesi iş eksilişi tarihinden itibaren uygulanmamaktadır. Ancak aynı Kararnamenin 5 inci maddesinde düzenlenen formül gereği idareler aylık hakedişe esas tutarları A n değerinde dikkate aldıklarından diğer katsayıların nispi ağırlığı azalmaktadır.

Yeni durumda Kararnamenin 6 ncı maddesinin uygulama olanağı kalmaması durumunda, 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 üncü maddesinin sekizinci fıkrasının ve Geçici 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasının sağlıklı yürütülebilmesi için iş eksilişi işleminden itibaren düzenlenecek hakedişlerde sözleşmede yer alan a 2, b 1, 2 ve c katsayıları, doğrusal oranlama yöntemiyle aşağıdaki formül yardımıyla hesaplanacak ve uygulama buna göre yapılacaktır.

– a 2 için: [a 2 /(1- a 1)]

– b 1 için: [b 1/(1- a 1)]

– b 2 için: [b 2 /(1- a 1)]

– c için : [c/(1- a 1)].

Örneğin bir hizmet alım sözleşmesinde;

1: 0,75

2: 0,10

1: 0,05

2: 0,08

c : 0,02

Katsayılarının bulunması durumunda, idareler iş eksilişinden sonraki hakedişlerde

2 için [0,1/(1- 0,75)] formülünden hareketle 0,4 katsayısını,

1 için [0,05/(1- 0,75)] formülünden hareketle 0,2 katsayısını,

2 için [0,08/(1- 0,75)] formülünden hareketle 0,32 katsayısını,

c için [0,02/(1- 0,75)] formülünden hareketle 0,08 katsayısını kullanarak fiyat farkı uygulaması yapacaklardır.

Açıklanan nedenlerle;

1) 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 üncü maddesinin sekizinci fıkrasının ve Geçici 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasının sağlıklı yürütülebilmesi için iş eksilişi işleminden itibaren düzenlenecek hakedişlerde sözleşmede yer alan a 2, b 1, 2 ve c katsayılarının a 2 için [a 2 /(1- a 1)]; b 1 için [b 1/(1- a 1)]; b 2 için: [b 2 /(1- a 1)] ve c için [c/(1- a 1)] şeklinde hesaplanarak uygulanmasına,

2) Bu kararın, Kurumun resmi internet sitesinde yayımlanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.