Pazartesi, Temmuz 15, 2024
Geçici Teminat

Kısmi teklife açık olan ihalelerde geçici teminat mektubu toplam teklif üzerinden mi yoksa her bir kısım üzerinden mi hesaplanmalıdır?

KAMU İHALE KURUL KARARI

Toplantı No : 2019/005

Gündem No : 30

Karar Tarihi : 23.01.2019

Karar No : 2019/UH.II-107

BAŞVURU SAHİBİ:

Konvoy Grup Turizm İnsan Kaynakları Taşımacılık Oto Kiralama Temizlik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Musa Kutlu Ortak Girişimi,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/526475 İhale Kayıt Numaralı “Müdürlüğümüz, Bağlı Sağlık Tesisleri ve Sağlık Kuruluşları Taşıt Kiralama” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 04.12.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Müdürlüğümüz, Bağlı Sağlık Tesisleri ve Sağlık Kuruluşları Taşıt Kiralama” ihalesine ilişkin olarak Konvoy Grup Turizm İnsan Kaynakları Taşımacılık Oto Kiralama Temizlik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Musa Kutlu Ortak Girişiminin 17.12.2018 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 18.12.2018 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince26.12.2018 tarih ve 62480 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.12.2018 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2018/1879 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İhalenin 1, 4 ve 7’nci kısmına katıldıkları, idare tarafından tekliflerinin teklif mektubunda bedelin rakam ve yazı ile uyumsuz yazıldığı ve pilot ortak tarafından sunulan iş bitirme belgesinin güncellenmiş halinin istenilen iş deneyim tutarını karşılamadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak yeterlik değerlendirmesinin ihalenin her kısmına ilişkin olarak ayrı ayrı yapılması gerektiği, dolayısıyla toplam teklif tutarında yer alan eksikliğin değerlendirmeye alınmaksızın kısımlar üzerinden işlem yapılması, aynı şekilde iş deneyim belgesinin güncellenmesi ve değerlendirilmesi hususunda da kısım bazında işlem tesis edilmesi gerektiği, pilot ortağın sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin kısım bazında yeterlik kriterlerini karşıladığı, bu şekilde yapılacak değerlendirme sonucunda ihalenin 7’nci kısmının uhdelerinde kalması gerektiği,

2) İhalenin 1’inci kısmında teklifi sınır değerin altında olan Köksaldı Turizm Nak. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamaları uygun görülerek ihalenin anılan kısmında ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendiği, ihale dokümanında taşıtların giderleri ayrı ayrı belirtilmemiş olmakla birlikte, taşıt kiralama hizmeti olmasından dolayı işçilik giderleri, araç muayenesi ve araç takip sistemlerine ait giderler, egzoz gazı emisyonu, MTV, yazlık – kışlık lastik giderleri, patinaj zincirleri, akü, bakım, onarım giderleri, zorunlu mali sorumluluk, ferdi kaza ve kasko sigortaları vb. giderleri ile sözleşme damga vergisi, karar pulu ve KİK payı giderlerinin söz konusu olacağı, ilgili firma tarafından bu giderlere ilişkin olarak

a) Fiyat tekliflerinin mevzuata aykırı tanzim edildiği, amortisman giderlerinin mevzuata uygun olarak açıklanmadığı, istekli tarafından kiralama sözleşmesi veya teklifinin sunulduğu, ancak araçların özelliklerinin ayrıntılı olarak gösterilmediği, hangi harcamaların kiralama gideri arasında olduğunun maliyetleri ile açıklanarak belirtilmediği, kaşeleme ve imzalama işlemlerinin mevzuata uygun olarak yapılmadığı,

b) Çalıştırılması öngörülen araçlarda çalışacak şoförlerin işçilik ücretlerinin yasal sınırlar altında belirlendiği, 2019 yılındaki artışların işçilik giderlerine yansıtılmadığı, teklif kapsamında idareye verilen teklif mukayese formundaki işçilik giderleri ile uyumsuz olduğu,

c) Sigorta giderlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlüğü onaylı olmadığı, tekliflerin işin süresini kapsamadığı, bazı araçların sigortalarına ilişkin belgelerin sunulmadığı ve 2019 yılı artışlarının maliyetlere yansıtılmadığı,

d) Bileşenler için teklif edilen fiyatların işin süresini kapsayacak şekilde enflasyon farkı öngörülerek verilmediği,

e) Bakım, onarım, periyodik bakım giderlerinin tüm araç model ve özelliklerini içerir biçimde ayrı ayrı tevsik edilmediği, fiyat tekliflerinin yetkili servisten alınmadığı, bakım onarımda yapılacak işlemlerin ayrı ayrı gösterilmediği, araçlar için ayrı ayrı teklif alınmadığı ve tekliflerin meslek mensubu beyanı ile kaşe ve imzasını taşımadığı,

f) Araçlara ait MTV, muayene ve egzoz emisyon muayenesi giderlerinin eksik hesaplandığı, 2019 yılı için herhangi bir artış öngörülmediği,

g) Araçlarda kış lastiği kullanım zorunluluğu kapsamında lastik ve akü giderlerinin tüm araç model ve özelliklerini içerir biçimde ayrı ayrı tevsik edilmediği, araçların yapacakları kilometre dikkate alındığında hizmet süresince birden çok lastik değişimi yapılması gerekirken bir kez lastik değişiminin öngörüldüğü ve tekliflerin meslek mensubunun beyanı ile kaşe ve imzasını içermediği,

Yukarıda yer verilen gerekçeler ile isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun bulunmayarak teklifinin reddedilmesi ve ihalenin 1’inci kısmının kendileri üzerinde bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 04.12.2018 tarihinde açık ihale usulü ve birim fiyat teklif almak suretiyle gerçekleştirilen taşıt kiralama hizmet alımına ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde“2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Müdürlüğümüz, Bağlı Sağlık Tesisleri Ve Sağlık Kuruluşları Taşıt Kiralama

b) Miktarı ve türü:

Müd. İçin 15 adet şoförlü ve 1 adet şoförsüz

Kırşehir Eği. Ve Ara. Has. İçin 2 adet şoförlü, 1 adet şoförsüz ve 2 adet (480.000 km) diyaliz aracı

Kaman Dev. Has. İçin 1 adet şoförlü ve 1 adet şoförsüz taşıt kiralama hizmet alımı

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Müdürlüğümüz, Bağlı Sağlık Tesisleri Ve Sağlık Kuruluşları” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 20’nci maddesinde“20.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

20.2. Kısmi teklife ilişkin açıklamalar

20.2.1.

-İstekliler tüm kısımlara teklif verebileceği gibi tek bir kısıma da teklif verebileceklerdir.

-Teklifler kısım bazda değerlendirilecektir.

-İstekliler hangi kısıma teklif verdiklerini teklif mektubunda açıkça belirteceklerdir.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Teklif mektubunun şekli ve içeriği” başlıklı 23’üncü maddesinde“23.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

23.2. Teklif Mektubunda;

a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,

d) Teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

zorunludur.

23.3. İş ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.” düzenlemesi yer almaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30’uncu maddesinin ikinci fıkrasında“Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur.” hükmü,

Anılan Kanun’un “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36’ncı maddesinin ikinci fıkrasında“İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.” hükmü,

Aynı Kanun’un “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinin ikinci fıkrasında“Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36’ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir …” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 53’üncü maddesinde“(1) Başvuru ve teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanır.

(2) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

a) Yazılı olması.

b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.

c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.

ç) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.

d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi.

e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

(3) Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir.

(4) Konsorsiyumlarda, konsorsiyum ortakları teklif mektubunu, işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedeli ayrı ayrı yazmak suretiyle imzalarlar. Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturur.

(5) Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü yer almaktadır.

Başvuru sahibi istekli tarafından inceleme konusu ihalenin 1, 4 ve 7’nci kısımlarına teklif sunulduğu, isteklinin teklifinin, tüm kısımlarda teklif mektubunda teklif tutarının rakam ve yazıyla yazılmış halinin uyuşmaması ve pilot ortak tarafından sunulan iş deneyim belgesinin tutar olarak istenilen kriteri karşılamadığı gerekçeleriyle değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

İhale komisyonu tarafından alınan 14.12.2018 tarihli kararda başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ile ilgili olarak“…Konvoy Grup Turz./Musa Kutlu iş ortaklığı firmasının teklif bedelinin teklif mektubunda yazıyla yanlış yazılması nedeniyle İdari Şartname’nin 23.2’nci maddesi ve pilot ortak tarafından sunulan iş bitirme belgesinin güncellenmiş halinin istenilen iş deneyim tutarının %70’ini karşılamaması nedeniyle İdari Şartname’nin 7.5.1’inci maddesine istinaden teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiş…” ifadeleri yer almaktadır. Aynı şekilde “Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanak”ta da“İş Bitirme Belgesi: Pilot ortağa ait iş bitirme belgesinin güncellenmiş hali teklif ettiği bedelin %25’inin %70’ini karşılamamaktadır. Teklif Mektubu: Teklif edilen bedel teklif mektubuna yazıyla yanlış yazılmıştır.” ifadeleri bulunmaktadır.

İsteklinin teklifinin teklif mektubunda yer alan teklif tutarının rakam ve yazıyla birbirine uygun yazılmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin yapılan inceleme neticesinde aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri gereğince, isteklilerce sunulan teklif mektuplarının taşıması gereken şartlar açık olup, teklif mektuplarında teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması gerektiği hususu, teklif mektubunun taşıması gereken şartlardan biri olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede, taşıması gereken şartları taşımayan ve standart forma uygun olmayan teklif mektupları sunulması durumunda, ihalenin kısmi teklife açık olup olmamasından bağımsız olarak teklifin esasını değiştirecek nitelikte eksiklik söz konusu olacak ve teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerekecektir.

Bu doğrultuda, başvuru sahibi istekli Konvoy Grup Turizm İnsan Kaynakları Taşımacılık Oto Kiralama Temizlik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Musa Kutlu Ortak Girişimi tarafından sunulan teklif mektubu incelendiğinde,“(4)İhale konusu işin; [ekteki cetvelde yer alan kısımlarını] bu teklif mektubunun ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelindeki her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç [1.297.692,00 TL YALNIZ bir milyon iki yüz doksan yedi bin altı yüz iki Türk Lirası] bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.” ifadesinin yer aldığı, teklif edilen rakam ile karşılaştırıldığında yazılı ifadede “doksan” kelimesinin yer almadığı tespit edilmiştir.

Teklif mektubunda tutarın yazı ile “bir milyon iki yüz doksan yedi bin altı yüz doksan iki” şeklinde yazılması gerekirken “bir milyon iki yüz doksan yedi bin altı yüz iki” şeklinde yazıldığı, yukarıda aktarılan Kanun gereği teklif mektubunda teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılmasının zorunlu olduğu, ancak isteklinin teklif mektubunda rakam ve yazı ile yer verilen tutarların birbirinden farklı olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin teklifinin teklif bedelinin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılmamış olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık görülmemiş olup, başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı neticesine varılmıştır.

İsteklinin teklifinin pilot ortak tarafından sunulan iş deneyim belgesinin aranan kriterleri sağlamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin yapılan inceleme neticesinde aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde“7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. Konsorsiyum ortağının teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde ise, belgeyi sunduğu kısım veya kısımlar için iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Kamu veya özel sektörde yapılan araç kiralama işi benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 28’inci maddesinde“(6) Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalelerde; ilanda ve dokümanda işin başvuruda bulunulabilecek veya teklif verilebilecek her bir kısmı ve bu kısımlar için tespit edilen yeterlik kriterleri ayrı ayrı gösterilir. Aday veya isteklinin yeterlik değerlendirmesi, başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği her bir kısım için ayrı ayrı yapılır.” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde“(1) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; teknolojik ürün deneyim belgesinin ve yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin… istenilmesi zorunludur.

(5) İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur…”hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Kısmi tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 16.4’üncü maddesinde“16.4.1. İhalelerde, ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, kısmi teklif verilebilmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak, kısmi teklif verilebilen ihalelerde isteklilerce her bir iş kısmına ayrı ayrı teklif vermek suretiyle işin tamamına teklif verilebileceği gibi, ihale dokümanında belirtilen kısımlardan bazılarına da teklif verilebilecektir.

16.4.2. Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalede; aday veya isteklinin yeterlik değerlendirmesi, başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği her bir kısım için ayrı ayrı yapılacaktır. İstekli, teklif ettiği kalemlerin/kısımların toplam bedeli üzerinden geçici teminat sunacaktır…” açıklaması,

Aynı Tebliğ’in 16.4.7’nci maddesinde“Kısmi teklife imkân tanınan ihalede, ihale veya ön yeterlik dokümanında öngörülen mesleki ve teknik yeterlik kapsamında istenmiş ise;

a) Teklif verilen tüm kısımlar için geçerli olmak üzere bir adet iş deneyimini gösteren belge… sunulması yeterlidir.” açıklaması bulunmaktadır.

Yukarıda aktarılan mevzuat düzenlemeleri gereğince, kısmi teklife açık ihalelerde istenecek belgelerin işin tamamının yaklaşık maliyeti dikkate alınarak belirleneceği, sadece geçici teminatın toplam teklif üzerinden alınması gerektiği,

istekliler tarafından ihalenin tamamına teklif verilebileceği gibi bazı kısımlar bazında da teklif verilebileceği, aday ve isteklilerin yeterlik değerlendirmesinin ise başvuruda bulunduğu yahut teklif verdiği her bir kısım için ayrı ayrı yapılması gerektiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla isteklilerin iş deneyim belgelerinin kısmi teklife açık bir ihalede her bir kısım için ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiği açıktır.

İhale dokümanı düzenlemeleri incelendiğinde, isteklilerin ilan tarihinden geriye doğru son 5 yıl içerisinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili olarak tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak deneyimini gösterir belgeleri sunması ve belge tutarının isteklinin teklif bedelinin %25’ini sağlaması gerektiği, iş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının %30’undan az olmaması gerektiği, bu çerçevede iki ortaklı bir iş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, özel ortağın ise istenen iş deneyim tutarının en az %30’unu sağlaması gerektiği anlaşılmaktadır.

Başvuru sahibi isteklinin pilot ortağı Konvoy Grup Tur. İn. Kay. Taş. Oto ir. Tem. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından iş deneyimini tevsik etmek üzere Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş araç kiralamasına ilişkin bir iş bitirme belgesinin sunulduğu, söz konusu iş deneyim belgesinin “101.412,00 TL” belge tutarına sahip olduğu görülmüştür.

Başvuru sahibi isteklinin ihalenin 1, 4 ve 7’nci kısımlarına katıldığı, isteklinin anılan kısımlara sırasıyla 529.932,00 ?, 62.160,00 ? ve 705.600,00 ? teklif sunduğu, başvuru sahibi isteklinin pilot ortağı tarafından karşılanması gereken iş deneyim tutarının; 1’inci kısımda (529.932,00 ? x 0,25 x 0,70=) 92.738,10 ?, 4’üncü kısım için (62.160,00 ? x 0,25 x 0,70=) 10.878,00 ? ve 7’nci kısım için (705.600,00 ? x 0,25 x 0,70=) 123.480,00 ? olduğu anlaşılmıştır.

İsteklinin pilot ortağı tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu ihale tarihinin 04.06.2013 olduğu, iş deneyim belgesinin anılan tarih esas alınarak güncellenmiş tutarının 214.984,27 ? olduğu dikkate alındığında, pilot ortak tarafından teklif verilmiş olan tüm kısımlarda sağlanması gereken iş deneyim tutarının ayrı ayrı karşılandığı anlaşılmış olup, idare tarafından isteklinin teklifinin pilot ortağın iş deneyim belgesinin aranan kriteri karşılamadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı neticesine varılmıştır.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde“25.1. İsteklilerin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri teklif edilecek fiyata dahildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1.

– Bu iş için kiralanacak araca ait her türlü bakım-onarım dahil tüm giderler, sigorta giderleri, kasko, araç sürücüsünün ücreti ile ayrıntıları teknik şartnamede belirtilen Araç Takip Sistemine ait giderler yükleniciye aittir.

-Ancak Kiralanacak Araçların Akaryakıt Giderleri (Akaryakıt giderleri için; 7.Kısım Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyaliz Hizmetlerinde kullanılacak araçlar hariç) ile resmi görev dolayısıyla gerekebilecek otoyol, köprü vb. geçiş ücretleri idare tarafından karşılanacaktır.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Sınır değer” başlıklı 33’üncü maddesinde“33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değer hesaplar.

33.2. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister…” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Diğer hususlar” başlıklı 47’nci maddesinde“a) 02/10/2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas Ve Usullerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Karara istinaden isteklilerin fiyat tekliflerinin değerlendirilebilmesi için istekliler sözleşme süresi boyunca idarenin kullanımına verilmeyi planladıkları araçların markası, ticari adı ve model yılı bilgilerini gösterir “Teklif edilen araçların marka, model ve kasko değerlerini gösterir cetveli” teklif mektubu ekinde sunacaklardır.

b) Şoför giderleri hariç yapılan taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedeli (katma değer vergisi hariç, her türlü bakım-onarım, sigorta ve benzeri giderler dahil), taşıtın Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın ocak ayı itibarıyla uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigortası değerinin %2’sini aşmayacaktır.

c) Şoför giderleri dahil yapılan taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedeli, (b) bendine göre tespit edilecek tutara yürürlükteki brüt asgari ücretin %50 artırımlı tutarının ilave edilmesi suretiyle hesaplanacak tutarı aşmayacaktır.

d) Kiralanacak olan 4+1 binek tip araçlar; 2006/10193 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesi gereği; Yabancı menşeli binek ve station-wagon cinsi taşıtlar kiralanamaz. (yerli muhteva oranı %50 nin altında kalan taşıtlar yabancı menşeli sayılır.) T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğünce yerli muhteva oranı %50 nin üzerinde olduğu belirlenen binek ve station-wagon cinsi taşıtlar kiralanabilecektir. Bu nedenle bu kalem için teklif edilen araçların yerli muhteviyat oranı %50 nin üzerinde olacaktır.

e) Yüklenici, araçların ruhsatının noter onaylı suretlerini, asıllarını veya aslı kurumca görülmüş suretlerini sözleşme imzalanmadan önce Müdürlüğümüze ibraz edecektir. Araçlar yüklenicinin kendi malı olmaması halinde, sözleşme imzalanmadan önce araç sahibi ile yapılmış noter onaylı kira sözleşmesi sunulacaktır. Kira sözleşmesinde araçların Müdürlüğümüz emrinde sözleşme süresi boyunca kullanılacağı hükmüne yer verilecektir.

f) İhale üzerinde kalan istekliler teklif mektubu ekinde belirttikleri araçların aynısını idareye teslim etmek zorunda olmayıp, idareye teslim edilecek araçlar teklif mektubu ekinde belirtilen araçların kasko sigorta değeri ve modelinden daha düşük olmayacaktır.

g) MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE BAĞLI SAĞLIK KURULUŞLARI İÇİN İŞİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİ ŞU ŞEKİLDE OLACAKTIR. 01.01.2019-31.12.2019

KIRŞEHİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA İLE KAMAN DEVLET HASTANESİ İÇİN İŞİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİ ŞU ŞEKİLDE OLACAKTIR. 01.01.2019-31.12.2020” düzenlemesi,

İhalenin şikayete konu “Müd. ve bağlı Sağ. Kur. 13 (Onüç) adet 4+1 Kamyonet, (Şoförlü, yakıt kuruma ait ve 7/24 çalışacak)” isimli 1’inci kısmı ile ihalenin 2, 3 ve 4’üncü kısımlarına ait Teknik Şartname’nin “Genel Hükümler” başlıklı 3’üncü maddesinde“3.1. 2006/10193 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren “Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller” gereği; yabancı menşeli binek ve station-wagon cinsi taşıtlar kiralanmayacaktır. (Yerli muhteva oranı %50’nin altında kalan taşıtlar yabancı menşeli sayılır.) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğünce yerli muhteva oranı %50’nin üzerinde olduğu belirlenen binek ve station-wagon cinsi taşıtlar kiralanabilecektir

3.2. istekli firmalar tarafından, bu şartnamenin ekinde yer alan ve teklif edilen araçların marka, model ve kasko değerlerini gösterir cetvelin yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanmış asıl suretini, ihale teklif zarfının içerisinde teklifiyle birlikte sunacaktır. (Ek:1)

3.3. Araçların çalışma saatleri idare tarafından belirlenecektir. Araçlar acil durumlarda idarenin onayı ile mesai saatleri dışında ve genel tatil günlerinde çalıştırabilecektir.

3.4. Yüklenici tarafından hizmete sunulacak araçlar bakımlı, faal ve içi-dışı temiz bulundurulacak üzerinde 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan ikincil mevzuatın öngördüğü tüm malzemeler (takoz, zincir, çekme halatı, sağlık seti, yangın söndürme cihazı, reflektör vs.) bulundurulacaktır

3.5. Araçlar kullanıma uygun, yıpranmamış, motor ve yürüyüş aksamı bakımdan geçmiş, kaporta ve boyası düzgün, stepne, bijon anahtarı gibi yardımcı elemanları tam, tüm teknik göstergeleri (km, motor devri, akaryakıt göstergesi, sıcaklık ve hız göstergeleri vs) ile klima (ısıtma-soğutma) sistemi çalışır vaziyette ve sağlam olmalıdır.

3.6. Araçlar idarenin uygun gördüğü yerlere park edilecektir. Hizmet süresinin başlangıç tarihinde araçlar görev yerinde bulundurulacaktır.

3.7. Kiralanacak araçların akaryakıt giderleri idare tarafından karşılanacaktır.

3.8. Araçlara ait liste, trafik ve tescil belge suretleri, sürücülerin listesi ile sürücülere ait belgeler, aracın trafik ve kasko sigorta belgelerinin birer sureti işe başlama tarihinden en geç 3 (üç) iş günü öncesine kadar İdareye teslim edilecektir. Zorunlu durumlarda değiştirilecek araçlara ait belgelerde aynı şekilde ise başlamadan önce İdareye sunulacak ve onay alınacaktır.

3.9. Yüklenici, görev sırasında arızalanan veya kullanılamaz duruma gelen aracın tamir süresi bir günü aştığı takdirde yerine bu durumun kendisine tebliğinden itibaren 1 (bir) işgünü içerisinde aynı özelliklerde bir araç temin ederek görevin devamını sağlayacaktır. Yüklenici arızalanan veya kullanılamaz hale gelen aracı tamir süresi bir günü aşmayacak ise yeni araç getirmesine gerek yoktur.

3.10. Yüklenici zorunlu bakım onarım ve kaza durumları hariç araçların periyodik bakım ve onarımlarını hafta sonu yaptıracaktır. İl dışı yapılacak bakım ve onarımlarda yakıt vb. diğer giderler ile tüm mali ve hukuki sorumluluklar Yükleniciye ait olacaktır. Bakım ve onarım yaptıran Yüklenici aracın bakım ve onarımına ait belgeyi (fatura, servis belgesi vb. ) İdareye sunmak zorundadır.

3.11. Yüklenici, yukarıda belirtilmeyen hususlarla ilgili olarak; gerek sürücüler ve gerekse araçlarla ilgili olarak 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği ile 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerinde belirtilen şartlar sağlayacaktır.

3.12. Yüklenici işe başlamadan önce tüm araçlara GPS (Araç Takip Sistemi) takacak, Araç Takip Cihazı için gerekli altyapı ve yazılımı kendi bünyesinde oluşturacak, sistemin doğru veri alınacak şekilde güncellemeleri yapıldıktan sonra Müdürlüğümüzde kullanıma hazır hale getirecektir. Yüklenici cihazların takıldığı araçların izlenebilmesi ve gerekli raporların alınabilmesi için web ara yüzü bağlantısı ve yazılımı ile şifre ve alt yapıyı idarenin kullanımına açacaktır. Araç takip sistemi geçmişe yönelik araçların izledikleri yolları harita üzerinden görsel veya metin biçiminde rapor olarak görüntüleyebilme ve raporlandırma yapabilmeli, asgari kat edilen km, hareket ve varış saati, toplam hareket süresi bilgilerini göstermeli ve raporlandırabilmelidir. İdare gerek gördüğü araçlarda GPS sisteminin takılmaması veya takip dışı tutulmasını isteme hakkına sahiptir.” düzenlemeleri,

Sözleşme Tasarısı’nın “Sözleşme bedeline dahil olan giderler” başlıklı 7’nci maddesinde“7.1. Taahhüdün (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlar dahil) yerine getirilmesine ilişkin

Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuatı gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim, harç ve benzeri giderler, bu iş için kiralanacak araçlara ait bakım-onarım dahil her türlü gider, araç sürücülerine veya kullandıkları araçlara düzenlenen trafik cezaları, sigorta giderleri, kasko, araç sürücülerinin ücretleri, Araç Takip Sistemine ait giderler ile 7.Kısım Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyaliz Hizmetlerinde kullanılacak araçların yakıtı. sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi, sözleşme bedeline dahil olmayıp İdare tarafından Yükleniciye ödenecektir.” düzenlemesi,

Anılan Tasarı’nın “İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddesinde“9.1. İşe başlama tarihi 01.01.2019; işi bitirme tarihi 31.12.2020

9.2. Bu sözleşmenin uygulanmasında sürelerin hesabı takvim günü esasına göre yapılmıştır.” düzenlemesi,

Aynı Tasarı’nın “Diğer hususlar” başlıklı 36’ncı maddesinde“36.1. Müdürlüğümüz ve bağlı sağlık kuruluşları için işin başlangıç ve bitiş tarihleri şu şekilde olacaktır. 01.01.2019-31.12.2019

Kırşehir eğitim ve araştırma ile kaman devlet hastanesi için işin başlangıç ve bitiş tarihleri şu şekilde olacaktır. 01.01.2019-31.12.2020” düzenlemesi yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde“…79.2. İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama isteneceği belirtilen hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aşağıdaki düzenlemelere göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

79.2.1. Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur. Aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir.

79.2.2. İstekliler aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini aşağıdaki yöntemleri kullanarak açıklayabilirler.

79.2.2.1. Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, meslek mensubu tarafından muhafaza edilecek ve fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeyecektir. Ancak idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanaklar meslek mensubundan istenebilecektir.

Maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için, fiyat teklifinin mamul/mala ilişkin olması halinde mamul/malın birim fiyatının, tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifinin hizmete ilişkin olması halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta tespit edilen toplam birim maliyetin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.2.2.2. Merkezi Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Ülke Çapında Sunulan Mal ve Hizmetlere İlişkin Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin merkezi kamu kurum ve kuruluşları tarafından ülke çapında sunulan mal ve hizmetlere ilişkin fiyat tarifeleri veya istekliye verilmiş fiyat teklifleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu yöntemle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için kullanılan fiyatların ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.

79.2.2.3. Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından İlan Edilen Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan edilmiş fiyat tarifeleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için ilan edilen fiyatların ihalenin ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.

79.2.2.4. Ticaret Borsası Fiyatları: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününde gerçekleşen ortalama fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılabilir.

79.2.2.5. Toptancı Hal Fiyatları: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününe ait ortalama fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılabilir.

79.2.2.6. Özel veya Münhasır Hak Sahibi Kuruluşların Uyguladığı Fiyatlar: İlgili mevzuatı uyarınca, belirli mal veya hizmetlerin kamuya sunulması konusunda lehine sınırlama bulunan kuruluşların tedarikçisi oldukları mallar veya sunucusu oldukları hizmetler için uyguladıkları fiyatlar ile açıklama yapılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için kullanılan fiyatların ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.

79.2.2.7. İsteklinin Kendi Ürettiği, Aldığı veya Sattığı Mallara İlişkin Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin olarak isteklinin kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ait fiyatların kullanılması durumunda, istekliyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre aşırı düşük teklif açıklamasına konu mal için düzenlenen maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) ile açıklama yapılabilir.

Maliyetler dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta (Ek-O.7) tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması ve isteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü mal miktarının en az yarısı kadar alım yapmış olması gerekir.

Satışlar dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta (Ek-O.7) tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması ve malın ticaretinin isteklinin faaliyet alanında olması gerekir.

İsteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere açıklama konusu mala ilişkin satış yapmış ve satılan malın idarece kabul edilmiş olması durumunda, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) sunulmasına gerek bulunmayıp sadece söz konusu satışa ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, SM, YMM, SMMM ya da vergi dairesince onaylı suretleri ile de belgelendirme yapılabilir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.2.2.8.İsteklinin Ortağı Olduğu Tüzel Kişiye Ait İşletmeden Mal Çekmesiyle Oluşan Emsal Bedel: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin olarak isteklinin ortağı olduğu tüzel kişiye ait işletmeden mal çekmesi veya satın alması durumunda söz konusu malın emsal bedeli ile değerlenmesi gereklidir. Emsal bedelinin tespitinde 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri esas alınır. Bu durumda, Vergi Usul Kanununa göre hesaplanan emsal bedeli gösteren ve istekliyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından hazırlanarak imzalanan ve kaşelenen beyanın verilmesi yeterlidir. Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.2.3. Meslek mensubu; üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi üzerindeki beyanın ve emsal bedel beyanı ile Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanaklardaki bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Meslek mensubu ibaresinden Yeminli Mali Müşavirler veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler anlaşılır”

79.2.4. Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanakların son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi zorunludur. Son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır.

Örneğin; 11.1.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Ekim-Kasım-Aralık 2013”, 15.7.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Nisan-Mayıs-Haziran 2014” tür.

79.3. İdarelerin aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirilmesine ilişkin aşağıdaki düzenlemeleri de dikkate almaları gerekmektedir.

79.3.1. Teklifi aşırı düşük olarak tespit edildikten sonra yukarıdaki yöntemlere göre usulüne uygun açıklama yapan isteklilerin teklifleri geçerli kabul edilir. Hayatın olağan akışına veya ticari gereklere aykırılık gibi nedenlerle teklifler reddedilemez.

79.3.2.79.2.2 nci maddede yer alan yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle, ilgili mevzuatına göre ihale tarihinden önceki son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer bilgi ve belgeler kullanılarak da açıklama yapılabilir.

79.3.3. Kurumca hazırlanan “İşçilik Hesaplama Modülü” ne (www.ihale.gov.tr) adresinden ulaşılabilecek olup, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin değerlendirilmesi bağlamında sözleşme ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyeti hesabında işçilik hesaplama modülünün kullanılması zorunludur.

79.3.4. Hizmet alım ihalelerinde herhangi bir sigorta giderinin aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilmesi durumunda, isteklilerce sigorta acentelerinden alınan poliçe, fiyat teklifi veya sözleşmelerin ekine ihale dokümanında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla sigorta hizmetini gerçekleştirebileceklerine ilişkin, ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu yazının yetkili kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Ancak sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlükleri tarafından imzalanmış poliçe veya fiyat teklifleri için teyit alınması zorunlu değildir. Sigorta giderinin tevsiki için sunulan belgenin işin süresinin tamamını kapsaması gerekmektedir. Ancak birden fazla yılı kapsayan işlerde ilk yıl için alınan sigorta teklifinin ihale tarihinin bulunduğu yıldan önceki yılın Aralık ayına ait Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksinin yıllık değişim oranı esas alınmak suretiyle güncellenerek diğer yıllar için kullanılması mümkündür.

79.3.5. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına ilişkin yapılan aşırı düşük teklif açıklamasında, sözleşme giderleri ve genel giderlerin % 4 oranında hesaplanması söz konusu olmayacak, sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle açıklama yapılacaktır.”açıklaması yer almaktadır.

İdare tarafından istekliye EKAP üzerinden 06.12.2018 tarihinde tebliğ edilen aşırı düşük teklif sorgulama yazısında“Müdürlüğümüzce 04.12.2018 tarihinde yapılan 2018/526475 İKN’li Müdürlüğümüz Bağlı Sağlık Tesisleri ve Sağlık Kuruluşları Taşıt Kiralama hizmet alımı ihalesinin 1. Kısmı için vermiş olduğunuz teklif sınır değerin altında kalması nedeniyle İdari Şartname’nin 33.2. maddesine istinaden, aşağıda sıralanan bileşenlere göre aşırı düşük teklif savunmanızı tebliğ tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde kanıtlayıcı belgeleri ile birlikte ihale komisyonuna sunmanız hususunda;

Gereğini rica ederim.

1. Araç Kasko ve Sigorta Giderleri

2. Araç Muayene Giderleri

3. Araç Bakım-Onarım Giderleri

4. Araç Lastik Giderleri

5. Şoför Ücretleri

6. Sözleşme ve Genel Giderler” ifadelerine yer verilmiştir.

İdare tarafından yukarıda aktarılan teklif bileşenleri önemli teklif bileşenleri olarak belirlenmiş ve istekliden açıklama istenilmiş, istekli tarafından 12.12.2018 tarihinde aşırı düşük teklif açıklaması idareye sunulmuştur. Başvuru sahibi isteklinin iddiaları çerçevesinde yapılan incelemeye aşağıda yer verilmiştir.

a) Başvuru sahibinin“Fiyat tekliflerinin mevzuata aykırı tanzim edildiği, amortisman giderlerinin mevzuata uygun olarak açıklanmadığı, istekli tarafından kiralama sözleşmesi veya teklifinin sunulduğu, ancak araçların özelliklerinin ayrıntılı olarak gösterilmediği, hangi harcamaların kiralama gideri arasında olduğunun maliyetleri ile açıklanarak belirtilmediği, kaşeleme ve imzalama işlemlerinin mevzuata uygun olarak yapılmadığı,” şeklindeki iddiasının ihalenin şikayete konu 1’inci kısmında kiralanması planlanan araçların giderlerine ilişkin olduğu, ancak yukarıda aktarılan aşırı düşük teklif sorgulama yazısında araç temin giderlerinin önemli teklif bileşeni olarak belirlenmediği, dolayısıyla istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında araç giderlerine ilişkin bir açıklama yapmasının beklenemeyeceği anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin anılan iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

b) İşçilik giderlerine ilişkin olarak, ihale üzerinde kalan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında her bir şoför için 2018 yılı için geçerli asgari ücret esas alınarak 2.585,59 ? işçilik gideri öngörüldüğü, ancak istekli tarafından esas alınan işçilik maliyetinin personel çalıştırılmasına dayalı ihalelerde söz konusu olan %4 sözleşme ve genel giderler dahil işçilik tutarı olduğu, inceleme konusu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı bir ihale olmadığı ve istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sözleşme giderlerinin de ayrıca açıklandığı dikkate alındığında, açıklamada esas alınan işçilik giderindeki %4 sözleşme ve genel giderlerin 2019 yılına ilişkin bir artış olarak kabul edilebileceği, dolayısıyla isteklinin işçilik giderine ilişkin açıklamalarının mevzuata aykırı olmadığı neticesine varılmıştır.

Diğer yandan, istekliler tarafından ihaleye katılım aşamasında sunulması düzenlenen Teklif Mukayese Formu – Teklif Edilen Araç Marka Model Kasko Değer Cetveli isimli formda, istekli tarafından “Şoför İçin Verilen Teklif Bedeli” sütununda 2.800,00 ? teklif tutarı belirtilmişken aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında şoförlere daha düşük ücret verileceği beyan edilerek açıklama yapıldığı görülmüştür. Nitekim, aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında isteklinin yaptığı açıklamanın, sunduğu teklif fiyatının üzerinde olması durumunda isteklinin açıklamalarının uygun görülmeyerek teklifinin reddinin gerekeceği, ancak isteklinin mevzuata uygun olarak yapacağı açıklamanın teklif fiyatının altında olması durumunun mevzuata aykırılık teşkil etmeyeceği anlaşıldığından, işçilik gideri açısından isteklinin açıklamaları kapsamında Teklif Mukayese Formu’nda belirttiği tutardan daha düşük tutarı açıklamış olmasının mevzuata aykırı olmadığı anlaşılmıştır.

c) Sigorta giderlerine ilişkin olarak, ihale üzerinde kalan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında 13 araç için Anadolu Sigorta İç Anadolu Bölge Müdürlüğü tarafından tanzim edilmiş, zorunlu trafik sigortası ve kasko (ihtiyari mali sorumluluk) sigortası için iki adet teklifin sunulduğu görülmüştür.

Söz konusu teklifler incelendiğinde, bölge müdürlüğünce düzenlenmiş olduğu ve iki yetkili imzası taşıdığı, tekliflerin içeriği incelendiğinde, iki teklifin işin süresine uygun olarak 1 yıllık süreler için alındığı görülmüştür. İhalenin gerçekleştirileceği sürenin de 1 yıl olarak belirlendiği dikkate alındığında, açıklamalar kapsamında yer verilen sigorta tekliflerinin mevzuata uygun olduğu anlaşılmıştır.

d) Başvuru sahibinin“Bileşenler için teklif edilen fiyatların işin süresini kapsayacak şekilde enflasyon farkı öngörülerek verilmediği” iddiasına yönelik yapılan inceleme neticesinde, istekli tarafından sigorta giderleri, bakım onarım giderleri, lastik giderleri için fiyat tekliflerinin alındığı, alınan fiyat teklifleri ve sözleşme giderleri için 2019 yılına ilişkin olarak herhangi bir enflasyon farkı hesaplamasının gerekmediği, bununla birlikte, muayene giderlerine yönelik olarak istekli tarafından kullanılan 2018 yılı için geçerli tarifenin yeniden değerlendirme oranı ile artırılarak açıklandığı dikkate alındığında, başvuru sahibi isteklinin bileşenler için enflasyon farkı öngörülmediği iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

e) Başvuru sahibinin“Bakım, onarım, periyodik bakım giderlerinin tüm araç model ve özelliklerini içerir biçimde ayrı ayrı tevsik edilmediği, fiyat tekliflerinin yetkili servisten alınmadığı, bakım onarımda yapılacak işlemlerin ayrı ayrı gösterilmediği, araçlar için ayrı ayrı teklif alınmadığı ve tekliflerin meslek mensubu beyanı ile kaşe ve imzasını taşımadığı”şeklindeki iddiasının incelenmesi neticesinde aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

İstekli tarafından araçların bakım onarım giderleri için Günay Duru Otomotiv Servisi Tur. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.den fiyat teklifi alındığı, fiyat teklifinde bakım onarım işçilik maliyeti, akü maliyeti yedek parça maliyeti ve motor yağı maliyetinin ayrı ayrı gösterildiği, fiyat teklifinde“Teklif belirlenirken teknik şartname ve diğer ihale dokümanları dikkate alınmış, orada belirtilen hükümler esas alınarak teklif belirlenmiştir. Toplamda yıl boyunca 2 bakım öngörülmüştür. Bakımlarda gerekli tüm malzeme ve yedek parçalar ile işçilik kalemleri dahildir. Yedek parça içerisinde Hava Filtresi, Polen filtresi, Yakıt Filtresi vb. malzemeler dahildir.” ifadelerine yer verildiği, teklifin Kamu İhale Genel Tebliği gereği taşıması gereken meslek mensubu beyanı ile imza ve kaşesini taşıdığı görülmüştür.

İhalenin şikayete konu kısmında kiralanması öngörülen 13 aracın tamamının aynı cins olarak düzenlendiği dikkate alındığında, başvuru sahibinin iddiasında yer verdiği şekliyle tüm araçlar için ayrı ayrı fiyat teklif teklifi alınmasına gerek olmadığı, bununla birlikte, fiyat teklifinin alındığı firmanın faaliyet belgesinin sunulduğu, söz konusu firmanın yetkili servis niteliğinde bulunması gibi bir zorunluluğun ise kamu ihale mevzuatında bulunmadığı, dolayısıyla bakım giderlerine ilişkin açıklamaların bu haliyle uygun olduğu anlaşılmıştır.

f) Başvuru sahibi isteklinin“Araçlara ait MTV, muayene ve egzoz emisyon muayenesi giderlerinin eksik hesaplandığı, 2019 yılı için herhangi bir artış öngörülmediği” iddiası çerçevesinde yapılan inceleme sonucunda; araçların motorlu taşıt vergisinin açıklama isteme yazısında önemli teklif bileşeni olarak belirlenmediği dikkate alındığında açıklama yapılmasına gerek olmadığı anlaşılmıştır.

Muayene giderlerine ilişkin olarak ise, istekli tarafından araç muayene giderinin aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında 2018 yılı KDV hariç bedellerin yeniden değerleme oranı olan %23,73 ile güncellenerek açıklandığı, muayene giderine ilişkin olarak yapılan açıklamanın bu hali ile uygun olduğu neticesine varılmıştır. Ancak istekli tarafından araç periyodik muayenesinin aksine zorunlu egzoz gazı emisyonu ölçüm giderlerine ilişkin açıklamanın yapılmamış olduğu görülmekle birlikte, idarece aşırı düşük teklif sorgulama yazısında önemli bileşen olarak“Araç muayene giderleri”ifadesine yer verildiği, egzoz gazı emisyon ölçüm giderlerinin ayrıca önemli teklif bileşeni olarak belirtilmediği ve istekli tarafından açıklanmasına gerek bulunmadığı anlaşılmıştır.

g) Başvuru sahibinin itirazen şikâyet dilekçesinde yer alan“Araçlarda kıs lastiği kullanım zorunluluğu kapsamında lastik ve akü giderlerinin tüm araç model ve özelliklerini içerir biçimde ayrı ayrı tevsik edilmediği, araçların yapacakları kilometre dikkate alındığında hizmet süresince birden çok lastik değişimi yapılması gerekirken bir kez lastik değişiminin öngörüldüğü ve tekliflerin meslek mensubunun beyanı ile kaşe ve imzasını içermediği”iddiası çerçevesinde yapılan inceleme neticesinde, istekli tarafından lastik giderlerinin tevsiki amacıyla Günay Duru Otomotiv Servisi Tur. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.den fiyat teklifi alındığı, fiyat teklifinde 13 araç için 4’er lastik giderinin gösterildiği, fiyat teklifinde“araç üzerinde bir takım yazlık lastik mevcut olup her araç için ayrıca 1 takım kışlık lastik öngörülmüştür” ifadelerine yer verildiği, teklifin Kamu İhale Genel Tebliği gereği taşıması gereken meslek mensubu beyanı ile imza ve kaşesini taşıdığı görülmüştür.

İhale dokümanı düzenlemeleri çerçevesinde, araçların kat edeceği km bilgisinin yer almadığı ve işin süresinin 1 yıl olduğu dikkate alındığında, başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesinde yer verdiği üzere birden çok lastik değişiminin yapılacağı sonucuna ulaşılamayacağı, iddiada yer verilen akü giderlerinin ise ayrı bir teklif bileşeni olarak belirlenmediği göz önüne alındığında, başvuru sahibinin anılan iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.