Salı, Temmuz 16, 2024
Geçici Teminat

Sözleşme imzalayan istekliye geçici teminatı ne zaman verilir?

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No : 2019/056

Gündem No : 58

Karar Tarihi : 26.12.2019

Karar No : 2019/UH.I-1735

BAŞVURU SAHİBİ:

Çetinkaya Tekstil Konfeksiyon İnş. Yayıncılık Organizasyon Hurd. Tarım Hayv. Tur. Tıbbi Malz. Makina Gıda Oto Kiralama Nak. Mad. Emlakçılık San. ve Tic. Paz. Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) Gezende Hes İşletme Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/293397 İhale Kayıt Numaralı “Personel Taşıma” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) Gezende Hes İşletme Müdürlüğü tarafından 24.07.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Personel Taşıma” ihalesine ilişkin olarak Çetinkaya Tekstil Konfeksiyon İnş. Yayıncılık Organizasyon Hurd. Tarım Hayv. Tur. Tıbbı Malz. Makina Gıda Oto Kiralama Nak. Mad. Emlakçılık San. ve Tic. Paz. Ltd. Şti.nin 23.08.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 27.08.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 05.09.2019 tarih ve 36817 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.09.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur. 11.12.2019 tarihli ve 2019/MK-336 sayılı Kurul kararı gereğince yapılan incelemeye aşağıda yer verilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/1038-01 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, söz konusu ihalenin üzerlerinde kaldığı, sözleşme yapmak üzere 23.08.2019 tarihinde idareye başvurdukları ancak idarenin S plakaları olmadığı gerekçesiyle sözleşme yapmadığı, ancak İdari Şartname ve Teknik Şartname’de birbirine uyumsuz düzenlemelerin olduğu, İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde “c) Yapılacağı yer: MUT/ MERSİN merkezli olmakla beraber, gerektiği hallerde il dışına da çıkabilecektir.” düzenlemesi ile Teknik Şartname’nin 4(ğ) bendindeki “Mut/ Mersin belediyesinden alınma “S” plakalı araçlar çalıştırılacaktır” düzenlemesinin çeliştiği, S plakalı araçların şehir dışına çıkmasının yasak olduğu, kaldı ki güzergâh izin belgesinin idare tarafından alınması gerektiği, İdari Şartname ve Teknik Şartname’deki güzergâh ve çalıştırma konularındaki farklılığın çelişkiye yol açtığı, sözleşme yapmak üzere 23.08.2019 tarihinde idareye başvurdukları ancak idarenin S plakaları olmadığı gerekçesiyle sözleşme yapmadığı, ancak Teknik Şartname’de söz konusu belgenin sözleşme aşamasında değil işe başlamadan önce idareye sunulacağının belirtildiği, ihale dokümanında yer alan çelişkili düzenlemeler nedeniyle ihalenin iptaline karar verilmesi gerektiği, ihalenin iptaline karar verilmez ise kendileri ile sözleşme imzalanması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) Gezende Hes İşl. Müd. tarafından yapılan 2019/293397 ihale kayıt numaralı “Personel Taşıma” ihalesine ilişkin olarak, Çetinkaya Tekstil Konfeksiyon İnş. Yayıncılık Organizasyon Hurd. Tarım Hayv. Tur. Tıbbi Malz. Makina Gıda Oto Kiralama Nak. Mad. Emlakçılık San. ve Tic. Paz. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 11.09.2019 tarihli ve 2019/UH.IV-1099 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince, başvurunun süre ve şekil yönünden reddine” karar verilmiştir.

Davacı Çetinkaya Tekstil Konfeksiyon İnş. Yayıncılık Organizasyon Hurd. Tarım Hayv. Tur. Tıbbi Malz. Makina Gıda Oto Kiralama Nak. Mad. Emlakçılık San. ve Tic. Paz. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin 27.11.2019 tarihli ve E:2019/1987 sayılı kararında “Davacı şirketin; İhale konusu işe yönelik idari ve teknik şartnamelerin güzergâh ve çalıştırma konularında birbirlerinden farklı durumlar içerdiği, idari ve teknik şartnamelerin birbiri ile çeliştiğine yönelik birinci iddiası incelendiğinde;

Uyuşmazlıkta; davacı şirketin şikâyet ve itirazen şikâyet başvurularının, ihaleye ilişkin idari şartname ve teknik şartnameye, diğer bir ifade ile ihale dokümanına yönelik olduğu, bu kapsamda yapılan incelemede, davacı şirket tarafından 11.07.2019 tarihinde EKAP üzerinden ihale dokümanının indirildiği, dolayısıyla idari şartname ile teknik şartname arasındaki çelişkinin bu tarih itibariyle öğrenildiği, yukarıda yer alan mevzuat hükümlerinden anlaşılacağı üzere, şikâyet konusu işlemin fark edilmesi veya öğrenilmesi gereken tarihi izleyen 10 (on) gün içinde ve her halükarda ihale tarihinden 3 iş günü öncesine kadar şikâyet başvurusunun yapılması gerektiği, olayda davacı şirketin ihale dokümanını indirdiği tarih olan 11.07.2019 tarihini izleyen günden itibaren 10 gün içinde veya ihale tarihi olan 24.07.2019 tarihinden 3 iş günü öncesine ve en geç 18.07.2019 Perşembe günü mesai bitimine kadar idareye şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçirildikten sonra 23.08.2019 tarihinde başvuruda bulunulduğu görülmektedir.

Bu durumda; davacı şirket tarafından 23.08.2019 tarihinde yapılan başvurunun süresinde olmadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemin, başvurunun süresinde olmadığından bahisle reddine ilişkin bu kısmında hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Davacı şirketin; ihalenin yeniden yapılması, şayet aksi kanaat oluşur ise ihalenin üzerinde kalmış olması ve sözleşme yapmak için gerekli olan tüm belgelerin mevcut olması ve harçların yatırılmış olması hususlarının göz önüne alınarak kendileriyle sözleşme imzalanmasına karar verilmesi gerektiğine ilişkin ikinci iddiası incelendiğinde;

4734 sayılı Kanunun 56’ncı maddesinin birinci fıkrasında idareye şikâyet başvurusunda bulunan veya idarece alınan kararı uygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından 55 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen hallerde ve sürede, sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilecekleri ve Kurumun itirazen şikâyet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceleyeceğinin hüküm altına alındığı, yine İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesinin onuncu fıkrasında ise; İdarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar hariç, şikâyet başvurusunda belirtilmeyen hususlar itirazen şikâyet başvurusuna konu edilemeyeceğinin düzenlendiği, belirtilen mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden; her ne kadar Yönetmeliğin 8. maddesinin onuncu fıkrasında, idarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar hariç, şikâyet başvurusunda belirtilmeyen hususların itirazen şikâyet başvurusuna konu edilemeyeceği belirtilmekte ise de, 4734 sayılı Kanunun 56. maddesinin lafzından, başvuru sahibinin iddialarından sadece şikâyette yer alan iddiaların anlaşılamayacağı, Kanunda böyle bir sınırlama yapılmadığı, Kamu İhale Kurulu tarafından başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvurusundaki iddiaların, şikâyet aşamasında öne sürülüp sürülmediğine bakılmaksızın incelenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda; adı geçen Kanunda öngörülen şekil ve usul kurallarına uygun olarak itirazen şikâyet başvurusunda bulunan davacı şirketin şikâyet dilekçesinde yer vermediği hususların da incelenmesi gerekirken, söz konusu iddialarının şekil yönünden reddine karar verilmesi yolundaki Kurul kararının bu kısmında hukuka uygunluk bulunmamıştır.

Öte yandan; davanın konusunun kamu ihalelerine ilişkin mevzuattan kaynaklandığı, davacı şirketin uhdesinde kalan ihaleye ilişkin yapmış olduğu itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair Kurul kararının yukarıda açıklanan kısmının açıkça hukuka aykırı bulunduğu ve uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceği açıktır.” gerekçesiyle anılan Kurul kararının, mahkeme kararında belirtilen davacının birinci iddiasının reddine yönelik kısmı yönünden yürütmenin durdurulması isteminin reddine, anılan Kurul kararının, mahkeme kararında belirtilen davacının ikinci iddiasının şekil yönünden reddine ilişkin kısmının ise yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Anılan Mahkeme kararının uygulanmasını teminen alınan 11.12.2019 tarih ve 2019/MK-336 sayılı Kurul kararında “1- Kamu İhale Kurulunun 11.09.2019 tarihli ve 2019/UH.IV-1099 sayılı kararının “ihalenin yeniden yapılması, şayet aksi kanaat oluşur ise ihalenin üzerinde kalmış olması ve sözleşme yapmak için gerekli olan tüm belgelerin mevcut olması ve harçların yatırılmış olması hususlarının göz önüne alınarak kendileriyle sözleşme imzalanmasına karar verilmesi gerektiğine” yönelik iddia ile ilgili kısmının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin “ihalenin yeniden yapılması, şayet aksi kanaat oluşur ise ihalenin üzerinde kalmış olması ve sözleşme yapmak için gerekli olan tüm belgelerin mevcut olması ve harçların yatırılmış olması hususlarının göz önüne alınarak kendileriyle sözleşme imzalanmasına karar verilmesi gerektiğine” yönelik iddiasının esasının incelenmesine geçilmesine,” karar verilmiştir.

Bu doğrultuda başvuru sahibinin yukarıdaki Kurul kararında belirtilen ihalenin yeniden yapılması, şayet aksi kanaat oluşur ise ihalenin üzerinde kalmış olması ve sözleşme yapmak için gerekli olan tüm belgelerin mevcut olması ve harçların yatırılmış olması hususlarının göz önüne alınarak kendileriyle sözleşme imzalanmasına karar verilmesi gerektiğine yönelik iddiasının esasının incelenmesinde,

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi” başlıklı 41’inci maddesinde “İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir.

İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz.” hükmü,

Anılan Kanun’un “Sözleşmeye davet” başlıklı 42’nci maddesinde “41 inci maddede belirtilen sürelerin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilir. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri Kuruma gönderilmek suretiyle ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

43 üncü madde hükmü gereğince sözleşmeden önce kesin teminat alınmayan danışmanlık hizmet ihalelerinde sözleşmeye davet ise, kesin teminat istenilmeksizin birinci fıkra hükümlerine göre yapılır.” hükmü,

Aynı Kanun’un “Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu” başlıklı 44’üncü maddesinde “İhale üzerinde kalan istekli 42 ve 43 üncü maddelere göre kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir.

Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda idare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile de Kanunda belirtilen esas ve usullere göre sözleşme imzalayabilir. Ancak ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için, 42’nci maddede belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye 42 nci maddede belirtilen şekilde tebligat yapılır.

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda ise, bu teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.” hükmü yer almaktadır.

İdarece alınan 30.07.2019 tarihli ihale komisyonu kararında, 24.07.2019 tarihinde yapılan ihaleye iki teklif zarfı verildiği, teklif veren isteklilerden Mustafa Emdirme-Yasin Akkaya ve Nebi Genç Ortak Girişiminin iş deneyim belgesinin uygun olmamasından dolayı teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin teklif belgeleri uygun görülen başvuru sahibi Çetinkaya Teks. Konf. İnş. San. ve Tic. Paz. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmasına karar verildiği ve kesinleşen ihale kararının anılan istekliye 30.07.2019 tarihinde EKAP üzerinden gönderildiği görülmüştür.

Yine idarece başvuru sahibi için düzenlenen “Sözleşmeye Davet” yazısının 10.08.2019 tarihinde EKAP üzerinden gönderildiği, söz konusu yazı içeriğinde “Personel taşımam işine ait ihale uhdenizde kalmıştır. Tebliğ tarihini izleyen günden itibaren en geç on gün içinde ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), € ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığınıza dair belgeler veya bu belgeler yerine ekte yer alan Sözleşme İmzalanmadan Önce Sunulacak Belgelerin teyidine İlişkin Tabloyu doldurarak sunmak, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen oranlarda kesin teminatı vermek ve diğer yasal yükümlülükleri yerine getirmek suretiyle ihale konusu işe ilişkin sözleşmeyi imzalamanız gerekmektedir. Bu mektubun EKAP üzerinden bildirilmesi halinde bildirim tarihi tarafınıza tebliğ tarihi sayılacaktır.” şeklinde ifadelere yer verildiği müşahade edilmiştir.

Başvuru sahibi tarafından sözleşmeye davet edildikten sonra idareye gönderilen 23.08.2019 tarihli yazıda, “Müdürlüğünüz tarafından 24.07.2019 tarihinde 2019/293397 İ.K no ile yapılan “Personel Taşıma” hizmet alım ihalesi uhdemizde kalmış olup, 15.08.2019 tarihinde sözleşemeye davet yazısı gönderilmiştir. Fakat ihale dokümanı incelendiğinde İdari Şartnamenin 2.1. maddesinin (c) fıkrasında “Yapılacağı yer: Mut/Mersin merkezli olmakla beraber gerektiği hallerde il dışına da çıkabilecektir.” Denilmektedir. Ayrıca Teknik Şartname’nin Madde-4 (ğ) bendinde Mersin ili Mut ilçesi belediyesinden alınma “S” plakalı servis araçları çalıştırılacaktır denilmektedir. Karayolları Trafik Kanunu’na göre S plakalı araçların şehir dışına çıkılması yasak olduğu aşikardır. İdari Şartname ile Teknik Şartname’nin birbirine uygunsuz olduğundan ihalenin iptal edilmesi gerekir. Kaldı ki güzergah izin belgesinin de idare tarafından alınması gerekir.” denilmek suretiyle ihalenin üzerinde bırakıldığı ve sözleşmeye davet edildiği bir aşamada dokümana itirazda bulunulmuştur.

İdarece söz konusu şikayet başvurusuna verilen 27.08.2019 tarih ve E.122871 sayılı cevap yazısında “..Personel Taşıma ihalesi ile ilgili olarak yaptığınız başvuru İhalelere Yönelik Başvurular hakkındaki Yönetmeliğin 6. Maddesinin 2. Fıkrasında belirtilen “Ancak ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayetler, birinci fıkradaki süreleri aşmamak kaydıyla başvuru veya teklif sunulmadan önce en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç işgünü öncesine kadar yapılabilir.” hükmü uyarınca ihale dokümanına yönelik şikayet başvurusu süresi içerisinde yapılmadığından, yine aynı Yönetmeliğin 11. maddesinin (c) bendinde yer alan “Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşmenin imzalanmış olması veya şikayete konu işlemlerde ihalenin iptalini veya düzeltici işlem belirlenmesini gerektirecek hukuka aykırılığın tespit edilememesi hallerinde başvurunun reddine karar verilir.” hükmüne istinaden süre yönünden reddedilmiştir. Tebliğ tarihini izleyen en geç on gün içinde Kamu İhale Kurumuna şikayet başvurusunda bulunulabilir.” şeklinde ifadelere yer verilerek başvuru sahibinin şikayetinin doküman yönelik olması sebebiyle süresi geçen bir başvuru olarak kabul edilip şikayet süre yönünden reddedilmiştir.

Bunun üzerine başvuru sahibince, 05.09.2019 tarih ve 36817 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile, Kuruma başvuruda bulunulmuş olup, şikayet dilekçesinde idareye yapılan şikayet başvurusunda yer verilen hususların yanı sıra kendileri ile sözleşme imzalanması gerektiği yönünde de iddia eklendiği görülmüş, 11.09.2019 tarih ve 2019/UH.IV-1099 sayılı Kurul kararında da başvurunun hem süre yönünden hem de idareye başvuruda bulunmayan iddia bakımından şekil yönünden reddine karar verilmiştir.

Bu süreçte idarece alınan 27.09.2019 tarihli gerekçeli ihale komisyonu kararında da başvuru sahibine 10.08.2019 tarihinde sözleşmeye davet yazısı yazıldığı, 15.08.2019 tarihinde bildirim yapıldığı, ilgili firmanın İdari Şartname’nin 41.1’inci maddesinde belirtilen 10 günlük süre içerisinde ihale sözleşmesini imzalamadığı ve sözleşme imzalama süresi içerisinde olan 23.08.2019 tarihinde dilekçe ile kendilerine başvurarak ihale dokümanında birbiri ile çelişen maddeler olduğu iddiasıyla ihalenin iptalinin talep ettiği, bu talebin kendilerince süre yönünden reddedildiği ve söz konusu isteklinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 58’inci maddesi hükümleri kapsamında vermiş olduğu geçici teminatın gelir kaydedilerek yasaklama işlemlerinin başlatılmasına, ihalede geçerli başka bir teklif olmaması nedeniyle de aynı Kanun’un 44’üncü maddesi gereğince gerekli işlemlerin başlatılmasına karar verildiği görülmüştür.

Öte yandan başvuru sahibi tarafından Mersin Nöbetçi İdare Mahkemesi Başkanlığına dava açılmış olup, dava dilekçesinde S plakalarının olmadığı ileri sürülerek sözleşme yapma başvurularının idarece kabul edilmediği, sözleşme yapılmadığından ihalenin iptali istemiyle Kuruma başvuruda bulunulduğu, sözleşme yapmak için bir kez daha gidildiğinde idare tarafından itiraz sonucunun beklenmesinin söylenildiği, ancak itiraz reddedildikten sonra da sözleşme yapma süresinin geçtiği gerekçe gösterilecek sözleşme yapılmadığı, kendilerine düşen tüm edimlerin yerine getirildiği, sözleşme yapmak için gerekli tüm belgelerinin mevcut olduğu ve harçların yatırıldığı göz önüne alınarak kendileriyle sözleşme imzalanması gerektiği hususları belirtilerek ihalenin iptali işleminin yürütmesinin durdurulması ve yürütmenin durdurulmasını istenen idari işlemin iptal edilmesi talebinde bulunulmuş ve Mersin 1. İdare Mahkemesi’nin 06.11.2019 tarih ve 2019/1040 Esas No’lu kararıyla yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar verilmiştir.

Yukarıda aktarılan kamu ihale mevzuatında ihale üzerinde kalan isteklilerin mevzuatta belirtilen şartlara uyarak kesin teminatı yatırmak suretiyle sözleşme imzalamak zorunda oldukları, sözleşme imzalayan isteklilere sözleşmenin imzalanmasından hemen sonra geçici teminatlarının iade edileceği, mücbir sebep halleri dışında ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalamaması durumunda geçici teminatının gelir kaydedilerek yasaklanacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede idarece ihalenin başvuru sahibinin üzerinde bırakılarak sözleşme yapmaya davet edildiği, sözleşme yapma süresi içerisinde başvuru sahibince İdari Şartname ile Teknik Şartnamenin birbiriyle uyumsuz olduğu gerekçesiyle ihalenin iptaline yönelik şikayette bulunulduğu, söz konusu şikayet dilekçesinde sözleşme imzalamak için herhangi bir talebine de yer verilmediği, bu durumun Kuruma yapılan şikayet başvurusu sonucunda alınan Kurul kararında idareye şikayet başvurusunda yer almaması sebebiyle şekil yönünden reddedilmesinden de anlaşıldığı,

Ayrıca sözleşme imzalanabilmesi için gerekli yükümlüklerin yerine getirilmesinin sözleşmenin imzalanması için yeterli olacağı, ihale işlem dosyasında başvuru sahibinin sözleşme imzalamak için gerekli belgeleri ve yükümlülükleri yerine getirdiğine ilişkin bir bilgi veya belgenin yer almadığı, sadece sözleşmeye davet sonrasında ihale dokümanına yönelik başvuruda bulunulduğu, hususları dikkate alındığında, idarece sözleşme imzalamak için yapılan işlemlerde mevzuata herhangi bir aykırılık bulunmadığı, ayrıca idarenin S plakaları olmaması gerekçesiyle başvuru sahibi ile sözleşme yapmadığına dair bir bilgi veya belgenin ihale işlem dosyası içerisinde bulunmadığı, bu itibarla da başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.