Pazartesi, Temmuz 15, 2024
Şikayet

İtirazen şikâyet başvuru bedelinin fazla ödendiği kısmı varsa iade alınabilir mi?

BAŞVURU SAHİBİ:
Moda Kent Atık Yönetim Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:
Çorum Belediye lığı,

BAŞVURUYA KONU İHALE:
2019/650161 İhale Kayıt Numaralı “Araç Kiralanması Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İhalenin şikâyete konu kısmının yaklaşık maliyeti dikkate alındığında 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi uyarınca ödenmesi gereken itirazen şikâyet başvuru bedelinin 12.284,00 TL olduğu, başvuru sahibi tarafından toplam yaklaşık maliyet üzerinden 18.426,00 TL’nin Kurum hesaplarına yatırıldığı, bu nedenle fazla ödendiği tespit edilen 6.142,00 TL’nin yazılı talebi halinde başvuru sahibine iadesinin gerektiği anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin şikâyete konu 5’inci kısmında Mustafa Bal’a ait teklifin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

2) Fazla ödenen başvuru bedelinin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine,

Oybirliği karar verildi.

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2020/013
Gündem No : 48
Karar Tarihi : 18.03.2020
Karar No : 2020/UH.II-587